Top

Cerere de revizuire

Dosar nr. 641/89/2010 – cerere de revizuire

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 1411/R

Sedinta publica de la 19 Octombrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DIANA ELENA SÎRGHI

Judecator MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Grefier ANCA CIOCAN

———–

Pe rol judecarea cererii de revizuire formulata de revizuent CA, si pe intimatPLC, împotriva deciziei civile nr. 1187/R/06,10,2009 a Tribunalului Vaslui , având ca obiect – hotarâre care sa tina loc de act autentic.

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta pentru revizuent CA, avocat Apetrei L. ce depune la dosar împuternicire avocatiala, învederând faptul ca substituie pe av. Vasii , iar pentru intimat raspunde av. Bobârnat.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier aratându-se ca: dosarul se afla la al treilea termen de judecata; nu se solicita judecarea cauzei în lipsa; la data de 06-10-2010 intimatul a depus la dosar întâmpinare , în duplicat pentru comunicare , fiind invocate doua exceptii.

S-au citit si verificat actele si lucrarile de la dosar, dupa care , la interpelarea instantei aparatorul revizuentului arata ca a luat la cunostinta de continutul întâmpinarii. D-nii avocati au depus la dosar chitanta reprezentând onorariu avocat , aratând faptul ca nu mai au de depus alte înscrisuri în cauza.

Av. Apetrei , solicita instantei sa ia act de faptul ca este prezenta în sala mama revizuentului , numita C A , aceasta având calitatea de procurist , sens în care se depune la dosar încheierea de autentificare nr. 1648/24-1-09-2010.

Nemaifiind alte cereri de formulat în cauza, instanta acorda cuvântul partilor prezente fata de exceptia invocata de intimat prin întâmpinare , respectiv exceptia de inadmisibilitate a cererii de revizuire.

Av. Bobârnat pentru intimat arata ca s-a invocat aceasta exceptie motivat de faptul ca s-a formulat o cerere de revizuire împotriva unei hotarâri în care nu s-a evocat fondul cauzei. Prin decizia civila pronuntata la data de 06-10-2009 de catre Tribunalul Vaslui s-a anulat ca netimbrat recursul, însa o prima conditie pentru admisibilitatea unei cereri de revizuire este aceea prevazuta de art. 322 Cod pr. civila , respectiv ca acea hotarâre sa evoce fondul cauzei. Din aceste considerente apreciaza ca aceasta cerere nu poate fi admisibila.

Fata de cea de-a doua exceptie invocata care priveste motivarea cererii de revizuire, si anume ca aceasta nu se încadreaza în prevederile art. 322 pct. 6 Cod pr. civila , se apreciaza ca nici aceasta exceptie nu poate fi admisibila motivat de faptul ca revizuentul nu se încadreaza în categoria persoanelor prevazute la acest articol .

Pentru aceste considerente , se solicita respingerea cererii de revizuire , cu cheltuieli de judecata.

În aparare, av. Apetrei , arata ca s-a formulat o cerere de revizuire împotriva unei decizii pronuntate de Tribunalul Vaslui , revizuentul apreciind faptul ca i s-a încalcat principalul drept si principala garantie pe care o are orice parte din dosar, si anume dreptul la aparare .Prin lipsa acestei aparari, si prin neprezentarea aparatorului în fata instantei în faza de recurs , revizuentul a fost în imposibilitatea achitarii timbrajului aferent actiunii si ca urmare a acestui fapt i s-a anulat recursul.

Se apreciaza ca este admisibil pctul. 6 al art. 322 din Cod pr. civila , si prin urmare sa se admita cererea de revizuire si sa dispuna trimiterea cauzei pentru judecarea recursului, astfel încât recurentul revizuent sa-si poata formula apararile . Cu obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

Instanta declara dezbaterile închise si lasa cauza în pronuntare , iar în deliberare a dat solutia de fata,

INSTANTA

deliberând asupra cererii de revizuire constata urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 1187 din data de 06.10.2010 pronuntata de Tribunalul Vaslui s-a admis exceptia insuficientei timbrari a recursului declarat de CA invocata din oficiu si în consecinta a fost anulat ca insuficient timbrat recursul declarat de CA împotriva sentintei civile nr. 383 din 09.04.2009 a Judecatoriei Husi, pe care o mentine. De asemenea, a fost obligat recurentul sa achite intimatului Pasat Constantin Liviu suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta solutie s-a retinut de catre instanta de control judiciar faptul ca, la termenul din data de 06.10.2009 instanta a invocat exceptia insuficientei timbrari a cererii de recurs, asupra careia instanta se va pronunta cu prioritate, în conformitate cu dispozitiile art. 137 C.pr.civ.

Astfel, potrivit art. 11 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cererile pentru exercitarea apelului sau recursului se timbreaza cu 50% din taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila în bani, solutionata de prima instanta sau taxa datorata la suma contestata, în cazul cererilor si actiunilor evaluabile în bani.

În prezenta cauza, recurentul a fost citat, potrivit art. 20 al. 2 din Legea nr. 146/1997, cu mentiunea de a achita suma de 601,63 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar, calculata conform art. 11 din Legea nr. 146/1997 raportat la art. 2 pct. c din Legea nr. 146/1997, pâna la termenul din data de 08.09.2009, obligatie pe care nu si-a îndeplinit-o.

Potrivit dispozitiilor art. 20 alin. 1 si 3 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se platesc anticipat iar neîndeplinirea obligatiei de plata pâna la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau cererii.

În consecinta, instanta de recurs a admis în baza art. 20 al. 3 din Legea nr. 146/1997 exceptia insuficientei timbrari a recursului, invocata din oficiu si, pe cale de consecinta, a anulat ca insuficient timbrat recursul declarat de CA.

Împotriva acestei hotarâri a formulat cerere de revizuire recurentul CA , învederând instantei faptul ca întelege sa-si întemeieze cererea de revizuire pe dispozitiile art. 322 pct. 2,pct. 5 si pct. 6 din Codul de procedura civila, fara a preciza care sunt motivele pentru acre apreciaza ca se impune revizuirea acestei decizii .

Ulterior, la data de 21.09.2010, revizuentul a depus la dosar motivele cererii, învederând ca, în cauza, sunt incidente dispozitiile art. 322 pct. 6 Cod procedura civila, deoarece, atunci când s-a pronuntat decizia civila nr. 1187 din data de 06.10.2010 a fost lipsit de aparare desi avea încheiat contract de asistenta juridica .

Prin motivele depuse, revizuentul si-a întemeiat expres cererea pe dispozitiile art. 322 pct. 6 Cod procedura civila .

Legal citat, intimatulPLC a depus la dosar întâmpinare la termenul de judecata din data de 19-10-2010, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de revizuire motivata pe de o parte pe faptul ca decizia a carei revizuire se solicita nu evoca fondul, revizuentul aratând ca decizia a carei revizuire se cere nu evoca fondul cauzei si, în consecinta, nu poate fi susceptibila de revizuire atât timp cât recursul declarat a fost anulat ca fiind insuficient timbrat, deoarece, daca s-ar admite cererea de revizuire revizuientul si-ar crea în mod nelegal o cale de atac suplimentara prin care invoca motive ce tin de propria turpitudine, aceea a neachitarii taxei de timbru .

Pe de alta parte pentru ca motivarea cererii de revizuire nu se încadreaza în prevederile art. 322 Cod procedura civila, însa, punctul 6 indicat de revizuient priveste lipsa totala de aparare sau apararea defectuoasa a unor categorii de persoane precis determinate: statul, persoanele juridice de drept public sau de utilitate publica, persoanele disparute, cele puse sub curatela, persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restrânsa, însa, revizuientul nu se afla în nici una dintre categoriile de persoane mai sus mentionate, astfel încât se impune respingerea cererii de revizuire ca fiind inadmisibila.

Analizând decizia atacata în raport de motivele invocate, cât si din oficiu, conform dispozitiilor art. 322 Cod procedura civila, Tribunalul constata urmatoarele:

Conform art. 137 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa se pronunte mai întâi asupra exceptiei invocate .

Prin decizia civila nr. 1187 din data de 06.10.2010 pronuntata de Tribunalul Vaslui s-a admis exceptia insuficientei timbrari a recursului declarat de CA invocata din oficiu si în consecinta a fost anulat ca insuficient timbrat recursul declarat de CA împotriva sentintei civile nr. 383 din 09.04.2009 a Judecatoriei Husi, pe care instanta de control judiciar a mentinut-o .

Dispozitii legale incidente :

Potrivit art. 322 alin 1 pct. 6 Cod procedura civila :” Revizuirea unei hotarâri ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarâri data de o instanta de recurs atunci când evoca fondul, se poate cere in urmatoarele cazuri: 6. daca statul ori alte persoane juridice de drept public sau de utilitate publica, disparutii, incapabilii sau cei pusi sub curatela nu au fost aparati deloc sau au fost aparati cu viclenie de cei însarcinati sa-i apere; „

Revizuirea fiind o cale extraordinara de atac, dispozitiile legale care o reglementeaza sunt de stricta interpretare, încât exercitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile si în conditiile expres prevazute de lege.

Astfel, în ceea ce priveste revizuirea deciziilor pronuntate în recurs, conditia impusa de norma procedurala este aceea ca, aceasta sa evoce fondul, ceea ce presupune schimbarea situatiei de fapt retinuta de instanta de fond, în urma analizarii probelor de catre instanta de recurs . De asemenea, nici hotarârile pronuntate de instanta de recurs, prin care recursul a fost respins fara a se evoca fondul, mentionându-se situatia de fapt stabilita de instanta a carei hotarâre a fost recurata, nu pot fi atacate cu revizuirea .

Or, din analiza deciziei civile nr. 1187 din data de 06.10.2010 rezulta cu certitudine ca aceasta nu evoca fondul, instanta dispunând anularea recursului ca insuficient timbrat, deci fara a analiza situatia de fapt retinuta de prima instanta si cu atât mai putin de a schimba aceasta situatie, deci evident nu ne aflam în situatia premisa impusa de dispozitiile legale redate mai sus, pentru a fi admisibila o cerere de revizuire .

În acest sens, instanta are în vedere si practica instantei supreme, respectiv decizia nr. 2145/1999, CSJ – sectia civila .

În al doilea rând, revizuentul nu se încadreaza în categoria subiectilor activi ocrotiti prin art. 322 alin 1 pct. 6 Cod procedura civila, deoarece, legiuitorul a creat un drept special de a cere revizuirea unei hotarâri judecatoresti, în favoarea statului, a persoanelor juridice de drept public, precum si în favoarea unor persoane fizice mentionate exhaustiv ( disparuti, incapabili sau pusi sub curatela), în situatia în care fiind parti într-un proces “nu au fost aparati deloc” ori “au fost aparati cu viclenie de cei însarcinati sa-i apere”.

Prin urmare, singurii care pot uza de calea de atac a revizuirii fiind persoanele prevazute în mod expres si limitativ de aceste dispozitii imperative, la care nu se pot adauga alte persoane .

Pentru aceste considerente, urmeaza ca instanta sa admita exceptia inadmisibilitatii invocata de catre intimat si sa respinga ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de CA împotriva deciziei nr. 1187/R din data de 06-10-2009 a Tribunalului Vaslui pe care o mentine .

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta retine ca, potrivit art. 274 Cod procedura civila, partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.

Astfel, raportat la solutia adoptata mai sus, de respingere a cererii de revizuire si retinând culpa procesuala a revizuentului, urmeaza ca instanta sa oblige recurentul sa achite intimatuluiPLC suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu aparator .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite exceptia inadmisibilitatii invocata de catre intimat.

Respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de CA împotriva deciziei nr. 1187/R din data de 06-10-2009 a Tribunalului Vaslui pe care o mentine.

Obliga revizuentul sa achite intimatului 500 lei cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 19 Octombrie 2010.

Red. D.P.C.-15.11.2010

Etichete: