Top

Fond funciar. Situatia terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa

R O M A N I A

JUDECATORIA BARLAD

JUDB

Fond funciar. Situatia terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. (1) si (1^1) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului”. Aplicarea disp.art. 3 alin.21 din Legea nr. 1/2000, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 193/ 2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr. 169/1997,

Sub nr. x din 14 nov.2008 a fost inregistrata la instanta plangerea formulata de petentul Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului P impotriva Hotararii nr. 494/9.10.2008 si a Hotararii nr. 199/24.04.2008 ale Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in contradictoriu cu Comisia com. P, pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si cu Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

In motivarea plangerii, petentul a aratat ca, in mod neintemeiat, s-a reconstituit in proprietatea numitei MI suprafata de 14 ha teren cu pasune, cu atat mai mult cu cat, prin titluri de proprietate emise anterior, acesteia i s-a reconstituit o suprafata totala de 50 ha teren.

In dovedirea plangerii, petentul a folosit proba cu inscrisuri, depunand, in copie, Hotararea nr. 494/9.10.2008 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii, deoarece cele doua hotarari ce fac obiectul plangerii sunt intemeiate pe prevederile Titlului V pct.2 si ale Titlului VI pct.14 din Legea nr. 247/2005, precum si pe prevederile art. 27 din H.G. nr. 890/2005.

Comisia Judeteana V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a comunicat instantei, in copie, Hotararea nr. 199/2008 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si documentatia in baza careia au fost intocmite Hotararile nr. 494/9.10.2008 si nr. 199/2008 ale Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin cererea inregistrata cu nr. 2601/16.07.2007 la Consiliul Local com. P, jud. V, numita MI MA a solicitat sa i se reconstituie dreptul de proprietate pentru suprafata totala de 404 ha teren, din care 390 ha teren arabil si 14 ha teren pasune.

In cerere, susnumita a aratat ca ea este mostenitoarea defunctei NM (bunica susnumitei), suprafata de 404 ha teren a fost expropriata, in prezent, aceasta suprafata de teren se afla in administrarea Statiunii pentru Combaterea Eroziunii Solului P si pe acest teren s-a aflat un conac pentru care susnumita a solicitat plata de despagubiri.

In dovedirea cererii sale, MIMA a depus, in copie:

– acte de stare civila, din care rezulta ca MIMA este fiica numitei C E E (nascuta N), care la randul ei a fost fiica lui N D si N M A;

– Hotararea din data de 27.02.1946 a Camerei Agricole a jud. T, din care rezulta ca s-a expropriat de la NM si TC o suprafata de 390 ha teren arabil si o suprafata de 14 ha teren pasune, rezervandu-se acestora o suprafata de 50 ha teren arabil;

– procesul-verbal din 8.08.1946, intocmit de Camera Agricola T

, din care rezulta ca, Comitetul de Reforma Agrara din comuna P a procedat la exproprierea suprafetelor de: 17 ha teren arabil din mosia Dr. D. N din pct. „B”; 151 ha teren arabil din mosia Dr. N din pct. „V T”; 14 ha teren pasune din pct. „Gl”.

Prin Hotararea nr. 199/24.04.2008 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, a fost validata propunerea Comisiei com. P pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de a se reconstitui in proprietate numitei MI o suprafata de 14 ha teren cu pasune, teren aflat in administrarea SCCCES Pi. Hotararea mentionata s-a intemeiat pe prevederile Legii nr. 193/2007.

Prin Hotararea nr. 494/9.10.2008 a Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a fost validata propunerea Comisiei com. P privind stabilirea amplasamentului suprafetei de 14 ha pasune, anume in punctul „B- G”, din administrarea SCCES P.

Asa cum rezulta din adresa nr. 4112/10.09.2008, emisa de Comisia com. P, jud. V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, suprafata de 14 ha teren pasune, solicitata de catre MIMA, se afla in pct. „G”, amplasament aflat in administrarea Statiunii de Cercetari P (petentul din prezenta cauza).

Anterior emiterii Hotararilor nr. 494/9.10.2008 si nr. 199/24.04.2008 ale Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, au fost emise titularei MI urmatoarele titluri de proprietate:

– titlul de proprietate nr. 1665/49034/16.04.2002, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 10 ha teren arabil, situata pe raza satului/com. P, jud. Vaslui, in pct. „P”;

– titlul de proprietate nr. 2268/5 nov.2002, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru o suprafata de 40 ha teren arabil, situata pe raza comunelor P si Z, jud. V, din care: 35 ha teren arabil in pct. „C” din com. Z; 5 ha teren cu livada din pct. „V I”,

in total, prin cele doua titluri de proprietate sus enumerate, s-a reconstituit o suprafata de 50 ha teren.

In cauza sunt incidente prev. art. 9 din Legea nr.1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora:

„(1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire. Terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedarii se vor delimita in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii nr.290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1^1) Dispozitiile alin. (1) se aplica si terenurilor folosite la data intrarii in vigoare a prezentei legi de unitatile de invatamant cu profil agricol sau silvic. Suprafetele care raman in administrarea institutiilor de invatamant vor fi delimitate prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(1^2) Pentru suprafetele de teren care se restituie pe vechiul amplasament persoanelor indreptatite in conditiile alin. (1) si (1^1) unitatile de cercetare si invatamant vor primi in administrare suprafete de teren corespunzatoare din proprietatea statului”.

Textul de lege sus invocat se coroboreaza cu prevederile art. 3 alin.21 din Legea nr. 1/2000, asa cum a fost introdus prin Legea nr. 193/ 2007 privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, potrivit carora „Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se afla pasuni si fanete, reconstituirea se face pentru diferenta dintre suprafata de 50 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice alta persoana fizica deposedata, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.”

Conform prev. art. II din Legea nr. 193/2007, persoanele fizice prevazute la art.3 alin. 21 din Legea nr. 1/2000, aveau posibilitatea de a formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafata ce puteau fi restituite, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a acestei legi.

In aceasta situatie s-a aflat numita MIMA, cu privire la care s-a validat propunerea de a i se reconstitui dreptul de proprietate pentru suprafata de 14 ha teren cu pasune, aflata pe raza comunei P si in administrarea petentului Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului P- B.

Din cele mai sus expuse, rezulta ca Hotararile nr. 494/9.10.2008 si nr. 199/2008 ale Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt legale si temeinice, motiv pentru care plangerea formulata de petent este neintemeiata, urmand sa fie respinsa.

In consecinta, se vor mentine Hotararile nr. 494/9.10.2008 si nr. 199/2008 ale Comisiei Judetene V pt. stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod. proc. civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre petent raman in sarcina acestuia.

Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru.

Etichete: