Top

Ordonanta presedintiala

Sentinta civila nr. 919

Sedinta publica din data de 26 martie 2009

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr. 908/189 din 10.03.2009, reclamanta D M a chemat in judecata parata B BGCP SA, prin lichidatorii judiciari RVA, solicitand ca, pe cale de ordonanta presedintiala, sa fie obligata parata sa elibereze reclamantei fisa de cont de imprumut a SC „” SRL B, fisa din care sa rezulte soldul creditor sau debitor al acestei societati fata de parata rezultat din contractul de credit nr. 3454/405/21.12.1994, sub sanctiunea platii de catre parata de daune cominatorii de cate 50 lei/zi intarziere.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin contractul de credit nr. 3454/405/21.12.1994, modificat prin actul aditional nr. 181/22.01.1996, SC „A” SRL a imprumutat de la parata suma de 4500 lei, imprumut care a fost garantat prin contractele de garantie imobiliara nr. 216/17.01.1995 si nr. 217/17.01.1995 privind imobilul proprietatea reclamantei. Cu chitantele din data de 20.09.2000 si din 20.10.2000, reclamanta a achitat suma imprumutata, inclusiv dobanzile contractuale, adica a platit suma de 6533,56 lei. Desi a restituit suma imprumutata, parata refuza sa elibereze o adresa de radiere a ipotecii infiintate asupra imobilului proprietatea reclamantei, motivand ca nu a fost achitat intreg debitul restant, insa fara ca parata sa prezinte reclamantei vreo proba din care sa rezulte debitul societatii imprumutate.

In dovedirea cererii, reclamanta a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosar, in copie: contractul de creditare nr. 3454/405/21.12.1994, actul aditional la contractul de creditare nr. 181/22.01.1996, contractele de garantie imobiliara autentificate cu nr. 216 si 217 din 17.02.1995, chitante de plata, tranzactia din 20.09.2000, sentinta civ. nr. 756/15.03.2007 a Judecatoriei B, rezolutie de neincepere a urmaririi penale din 13.08.2007.

Judecata cauzei s-a facut cu citarea partilor.

Parata B SA, prin lichidatorii judiciari, a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea, ca inadmisibila, a cererii de ordonanta presedintiala formulata de reclamanta. Parata a aratat ca prin contractul de creditare nr. 3454/405/1994 ea a imprumutat catre SC „A” SRL suma de 2.000 lei; in baza acestui contract, la data de 17.01.1995 au fost incheiate doua contracte de garantie imobiliara cu nr. 108 si nr. 109. Ulterior, prin actul aditional nr. 181/22.01.1996, Bankcoop a mai acordat un imprumut catre SC „” in suma de 2.500 lei, credit garantat si cu contractele de ipoteca nr. 108 si 109 din data de 17.01.1995, asa cum rezulta din art.7 al actului aditional nr. 181, semnat de E (D) M, asociata la SC „” SRL. La data de 20.09.2000, intre SC „” SRL si B B s-a incheiat o tranzactie cu privire la actul aditional nr. 181/22.01.1996, in care s-a facut referire numai la contractul de ipoteca nr. 108/17.01.1995, stabilindu-se ca D M sa achite suma de 3270 lei la data de 20.09.2000 si suma de 3263,55 lei la data de 20.10.2000. Imobilul asupra caruia s-a infiintat ipoteca si a carei radiere o solicita reclamanta, nu a facut obiectul acestei tranzactii, reclamanta consimtind astfel ca imobilul situat in B, str. F N. I nr.7 sa ramana garantie pentru creditul acordat catre SC „P ” SRL care, de asemenea, era debitoarea bancii. Parata a mai aratat ca motivele invocate de reclamanta au fost avute in vedere de catre instantele de judecata, atunci cand a fost pronuntata sentinta civ. nr. 1122/15.04.2008 a Judecatoriei B, retinand-se ca Bankcoop nu a identificat o fisa manuala a creditului acordat de banca catre SC „”, precum si ca Bankcoop se afla in procedura de faliment de 10 ani, iar documentele arhivate se afla in procedura de selectie si casare, conform Nomenclatorului Arhivistic aprobat de Arhivele Nationale de Stat. De asemenea, arhiva Bankcoop din perioada 1991-2000 a fost casata in baza aprobarii nr. 76495/14.09.2007 data de Directia de Arhiva Judeteana Nt. Prin intampinare, s-a mai sustinut ca actiunea reclamantei are la baza o cauza nereala, ilicita si imorala, deci fundamentul solicitarii fisei contului de imprumut al SC „A” SRL nu exista. De asemenea, nu sunt indeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale, deoarece reclamanta nu a motivat „urgenta” in raport de circumstantele cauzei.

Parata a comunicat instantei, in copie, adresa nr. 76495/14.09.2007, emisa de Arhivele Nationale- Directia Jud. N, sentinta civ. nr. 1122/15.04. 2008 a Judecatoriei B si decizia civ. nr. 10/A/28.01.2009 a Tribunalului V.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la Judecatoria B cu nr. 4695/20.12.2007, reclamanta D M a solicitat ca parata B B, prin lichidatori judiciari, sa fie obligata sa emita adresa de radiere a ipotecii nr. 109/17.01.1995. Motivand cererea, reclamanta a sustinut ca, conform chitantelor din datele de 14.08.2000, 20.09.2000 si din 20.12.2000, ea a achitat integral creditele care i-au fost acordate de catre parata.

Solutionand cererea sus mentionata, Judecatoria B a pronuntat sentinta civ. nr. 1122/15.04.2008, prin care cererea formulata de reclamanta a fost respinsa.

In considerentele sentintei civ. nr. 1122/15.04.2008, s-a retinut ca prin contractul de creditare nr. 3454/21.12.1994, B B a imprumutat catre SC „”, administrata de D M, suma de 20.000.000 lei vechi, in temeiul acestui contract fiind incheiate contractele de garantie imobiliara nr. 108 si nr. 109 din 17.01.1995. Ulterior, prin actul aditional nr. 181/22.01.1996, B a mai imprumutat catre SC „” suma de 25.000.000 lei vechi. La data de 20.09.2000, intre SC „” si B s-a incheiat o tranzactie cu privire la actul aditional nr. 181/22.01.1996, garantat cu contractul de ipoteca nr. 108/17.01.1995, stabilindu-se ca D M sa achite suma de 32.700.000 lei vechi la data de 20.09.2000 si suma de 32.635.592 la data de 20.10.2000. Din chitantele depuse la dosar, a rezultat ca D M a platit suma de 32.700.000 lei la data de 20.09.2000 si suma de 32.635.592 lei la data de 20.10.2000, reprezentand rate platite conform tranzactiei din 20.09.2000, in contul actului aditional nr. 181/22.01.1996, garantat cu contractul de ipoteca nr. 108/17.01.1995. S-a apreciat astfel ca, sustinerile reclamantei privitoare la plata creditului garantat cu contractul de ipoteca nr. 109/17.01.1995, nu au fost dovedite, astfel ca cererea reclamantei a fost respinsa.

Sentinta civ. nr. 1122/15.04.2008 a fost mentinuta prin decizia civ. nr. 10/A/28.01.2009, pronuntata de Tribunalul V, prin care a fost respins apelul formulat de D M.

Impotriva deciziei nr. 10/A/28.01.2009 a Tribunalului V D M a formulat recurs, aflat in prezent in curs de solutionare.

Din actele dosarului ( cu precadere din considerentele sentintei civ. nr. 756-15.03.2007 a Judecatoriei B) rezulta ca imobilul proprietatea reclamantei, situat in B, str.Fdt. N. I nr. 7 este supus urmaririi silite.

In prezenta cauza, reclamanta solicita ca parata sa prezinte fisa debitului datorat de ea in temeiul contractului de creditare nr. 3454/405/21.12.1994.

Potrivit art. 581 alin.1 Cod. proc. civ., instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

La termenul de judecata din 26.03.2009, reclamanta a argumentat indeplinirea conditiilor cererii de ordonanta presedintiala sustinand ca imobilul proprietatea ei este supus procedurii executarii silite, cu toate ca ea sustine ca a platit integral debitul datorat catre B.

Raportand textul de lege sus invocat, la situatia de fapt retinuta in cauza, instanta apreciaza ca cererea formulata de reclamanta este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:

-reclamanta are interesul si dreptul sa cunoasca situatia debitului sau si, corelativ, parata este obligata sa prezinte reclamantei aceasta situatie;

-necunoscand situatia debitului decurgand din contractul de creditare nr. 3454/405/21.12.1994, reclamanta este in imposibilitate de a intreprinde demersurile necesare radierii contractului de ipoteca nr. 109/17.01.1995, care greveaza asupra imobilului proprietatea ei;

-situatia de incertitudine in care se afla reclamanta poate cauza acesteia o paguba materiala.

Or, in conditiile in care parata ar prezenta reclamantei situatia fisei soldului (debitor/creditor) decurgand din contractul de creditare ar fi inlaturate toate consecintele negative pe care le-ar putea antrena atitudinea paratei.

De mentionat si prevederile Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului care, potrivit articolului 1, „…are ca obiect reglementarea raporturilor juridice create intre operatorii economici si consumatori, cu privire la achizitionarea de produse si servicii, inclusiv a serviciilor financiare, asigurand cadrul necesar accesului la produse si servicii, informarii lor complete si corecte despre caracteristicile esentiale ale acestora, apararii si asigurarii drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor impotriva unor practici abuzive…”

Astfel, prin art.5 lit.c din Legea mentionata se prevede dreptul consumatorilor de acces la informatii complete, corecte si precise, iar in art.27 lit.b din aceeasi lege este prevazut dreptul consumatorilor „de a fi informati complet, corect si precis, asupra caracteristicilor esentiale ale produselor si serviciilor, astfel incat decizia pe care o adopta in legatura cu acestea sa corespunda cat mai bine nevoilor lor, precum si de a fi educati in calitatea lor de consumatori”.

Fata de considerentele de mai sus, apararile paratei sunt neintemeiate, iar refuzul acesteia de a prezenta reclamantei fisa soldului poate fi considerata ca fiind o practica abuziva.

Apreciind ca in cauza sunt indeplinite conditiile cererii de ordonanta presedintiala, cererea formulata de reclamanta urmeaza sa fie admisa.

In consecinta, se va ordona paratei B SA, prin lichidatorii judiciari, sa elibereze reclamantei fisa de cont de imprumut a SC „A” SRL B, fisa din care sa rezulte soldul creditor sau debitor al acestei societati fata de parata rezultat din contractul de credit nr. 3454/405/21.12.1994, sub sanctiunea platii de catre parata, catre reclamanta, de daune cominatorii de cate 15 lei/zi intarzirere, daune ce se vor calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a prezentei sentinte.

Potrivit art. 581 alin.4 Cod.proc. civ., se va dispune ca executarea prezentei sentinte sa se faca fara somatie sau trecerea vreunui termen.

Reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Admite cererea de ordonanta presedintiala, pentru obligatie de a face, formulata de reclamanta D M, impotriva paratei B SA, prin lichidatorii judiciari

Ordona paratei B SA, prin lichidatorii sa elibereze reclamantei fisa de cont de imprumut a SC „A” SRL B, fisa din care sa rezulte soldul (creditor sau debitor) al acestei societati fata de parata rezultat din contractul de credit nr. 3454/405/21.12.1994, sub sanctiunea platii de catre parata, catre reclamanta, de daune cominatorii de cate 15 lei/zi intarziere, daune ce se vor calcula incepand cu data ramanerii irevocabile a prezentei sentinte.

Dispune ca executarea prezentei sentintei sa se faca fara somatie sau trecerea vreunui termen.

Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 5 zile de la pronuntare.

Etichete: