Top

Contestatia la executare

R O M A N I A

Sub nr. 189 din.2009 a fost inregistrata la instanta contestatia la executare impotriva somatiei nr..2009 emisa de biroul executorului judecatoresc SIM din B, contestatie formulata de contestatoarea debitoare SC „A” SA B, impotriva creditoarei SC RL IFN SA B.

In motivarea contestatiei, contestatoarea a aratat ca, prin somatia nr. 401/10.nov.2009 emisa de biroul executorului judecatoresc SIM, i s-a pus in vedere sa predea autovehiculul Mercedes Benz Sprinter, titlul executoriu invocat fiind contractul de leasing financiar nr..2005. Contestatoarea a sustinut ca, contractul de leasing financiar nr..2005 nu poate constitui titlu executoriu, deoarece, prin adresa nr..2009 creditoarea a dispus rezilierea definitiva si irevocabila a acestui contract.

Contestatoarea a solicitat:

– anularea somatiei nr..2009 emisa de biroul executorului judecatoresc SIM din B,

– suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei.

In dovedirea contestatiei, contestatoarea a depus la dosar, in copie, somatia nr..2009 emisa de biroul executorului judecatoresc SIM din B, contractul de leasing financiar nr..2005, adresa nr..2009 emisa de SC RL IFN SA B.

Creditoarea SC RL IFN SA B a formulat intampinare, prin care a aratat ca, prin contractul de leasing financiar nr. X.2005 ea, creditoarea, in calitate de finantator, a transmis catre SC A SA B, in calitate de utilizator, folosinta in sistem de leasing asupra unui autovehicul Mercedes Benz Sprinter 413. Incepand din luna aprilie 2009, utilizatorul nu a mai platit ratele de leasing datorate, motiv pentru care, prin adresa nr. X.2009, creditoarea a declarat reziliat contractul de leasing financiar nr. X.2005, in baza art.8 pct.1 si art. 9 din contract. In cauza sunt aplicabile prev. art. 10 si art. 15 din O.G. nr. 51/1997, conform carora, in cazul in care utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate pana la data restituirii. Astfel, dupa primirea notificarii de reziliere, contestatoarea avea obligatia de plata a tuturor ratelor de leasing scadente si neachitate pana la momentul rezilierii definitive, inclusiv penalitatile aferente, a indemnizatiei de reziliere, care reprezinta valoarea in numerar a tuturor ratelor ramase de achitat pana la expirarea contractului de leasing, a sumelor reprezentand TVA, taxe vamale, accize, orice alte costuri aferente incetarii contractului de leasing, precum si sa restituie obiectul de leasing, pe cheltuiala utilizatorului. Potrivit art. 8 din O.G. nr. 51/1997, contractele de leasing, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii obligatiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii. Pentru motivele aratate, creditoarea a solicitat respingerea contestatiei, ca neintemeiata.

Biroul executorului judecatoresc SIM din B a comunicat instantei, in copie, dosarul de executare nr. 2009.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

Prin contractul de leasing financiar nr. X.2005, SC RL, in calitate de finantator, a transmis catre SC A SA B, in calitate de utilizator, folosinta in sistem de leasing (pe o perioada determinata) asupra unui autovehicul Mercedes Benz Sprinter 413, urmand ca, la sfarsitul perioadei de leasing finantatorul sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing financiar (CLF) sau de a restitui finantatorului obiectul leasingului si de a inceta raporturile contractuale.

Prin art. 8 pct.1 din contractul mentionat, s-a prevazut ca neplata unei rate de leasing timp de doua luni consecutive constituie caz de neindeplinire a obligatiilor contractuale.

Prin art. 9 din acelasi contract, s-a prevazut ca, in cazul producerii vreunuia dintre cazurile de neindeplinire a obligatiilor contractuale, finantatorul are dreptul sa execute garantiile oferite de utilizator pentru garantarea obligatiilor sale contractuale si sa patrunda in locul de instalare/pastrare a obiectului leasingului si sa il ridice sau sa il faca inutilizabil fara a-l ridica. De asemenea, finantatorul are dreptul sa considere contractul de leasing financiar desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara nicio alta formalitate prealabila.

In acest ultim caz, s-a prevazut ca utilizatorul are obligatia sa restituie finantatorului obiectul leasingului in termen de 3 zile lucratoare de la notificarea rezilierii contractului de leasing financiar si sa plateasca finantatorului ratele de leasing scadente si neachitate pana la acel moment, inclusiv penalitatile aferente, o indemnizatie de reziliere care devine exigibila imediat prin efectul rezilierii, compusa din toate ratele de leasing ramase de achitat si valoarea reziduala, precum si TVA, taxe vamale, accize, orice alte costuri aferente incetarii contractului..

Pretul contractului (rate si TVA) este de 45.927,79 lei, contestatoarea avand obligatia sa plateasca pretul in 48 de rate lunare.

Creditoarea a primit autoturismul la data de 1.04.2005, conform procesului-verbal de predare–primire din aceeasi data.

Prin adresa nr. 2009, emisa de SC RL, debitoarea SC A SA B a fost notificata despre rezilierea contractului de leasing financiar nr. X.2005.

In adresa mentionata s-a aratat ca debitoarea nu a platit urmatoarele facturi:

-factura nr..2009, in valoare de 31.230,76 lei;

-factura nr..2009, in valoare de 507,30 lei.

Prin aceeasi adresa, creditoarea a pus in vedere debitoarei sa plateasca sumele sus aratate, penalitatile de intarziere aferente acestor sume, precum si sumele reprezentand TVA, taxe vamale, accize si orice alte eventuale costuri aferente incetarii contractului de leasing si a declarat reziliat contractul de leasing financiar nr. X.2005.

Totodata, s-a pus in vedere debitoarei ca are obligatia de a returna creditoarei autovehiculul Mercedes Benz Sprinter 413.

Debitoarea SC A SA B, nu a indeplinit obligatiile mentionate in adresa nr..2009, motiv pentru care, prin cererea inregistrata la biroul executorului judecatoresc SIM din B cu nr..2009, creditoarea SC RL IFN SA B a solicitat punerea in executare silita a contractului de leasing financiar nr. X.2005.

Prin incheierea din data de 27.10.2009, data de Judecatoria B in dosarul nr. 4960/189/2009, a fost incuviintata executarea silita in baza titlului executoriu contractul de leasing financiar nr. X.2005.

In continuare, prin somatia nr. 2009, emisa de biroul executorului judecatoresc SIM din B, debitoarea SC „A” SA B a fost somata sa predea autovehiculul Mercedes Benz Sprinter, precum si sa plateasca suma de 1.594,30 lei, reprezentand onorariu de executare si cheltuieli de executare.

Ulterior, conform procesului-verbal nr..2009, incheiat de executorul judecatoresc, executorul judecatoresc s-a deplasat la sediul SC A SA B, in scopul ridicarii autovehiculului Mercedes Benz Sprinter 413, insa executarea nu s-a putut realiza deoarece autovehiculul nu se afla in curtea imobilului. In aceste conditii, s-a stabilit un termen de 7 zile de la data intocmirii acestui proces-verbal pentru ca debitoarea sa se prezinte la biroul executorului judecatoresc cu autovehiculul si cu cheile acestuia.

Conform art. 15 din O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, republicata:

„Daca in contract nu se prevede altfel, in cazul in care locatarul/utilizatorul nu executa obligatia de plata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate, pana la data restituirii in temeiul contractului de leasing”.

In cauza de fata, contestatoarea SC A nu a platit timp de doua luni rata scadenta, motiv pentru care creditoarea a reziliat contractul de leasing financiar nr. X.2005. In aceste imprejurari, debitoarea este obligata sa se conformeze clauzelor contractului, in sensul de a restitui autovehiculul si de a plati rata scadenta, penalitatile si celelalte sume decurgand din contract.

Fata de cele de mai sus, contestatia formulata de contestatoare este neintemeiata, in cauza nefiind indeplinite prev. art. 399 alin.1 Cod.proc.civ.

In consecinta, se va respinge contestatia formulata impotriva somatiei nr..2009 emisa de biroul executorului judecatoresc SIM din B, care va fi mentinuta.

Cu privire la cererea prin care contestatoarea a solicitat suspendarea executarii silite, conform art. 403 alin.1 Cod.proc.civ. „Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel”.

Instanta a pus in vedere contestatoarei obligatia de a plati o cautiune in suma de 5.000 lei la dispozitia executorului judecatoresc, insa contestatoarea nu a indeplinit aceasta obligatie.

Fata de neplata cautiunii, cererea pentru suspendarea executarii silite urmeaza sa fie respinsa.

Potrivit art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., cheltuielile de judecata efectuate in cauza de catre contestatoare vor ramane in sarcina acesteia.

Contestatia a fost timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si cu 5 lei timbru judiciar.

Etichete: