Top

Sentinta civila

Dosar nr. 28/239/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU, Judeţul IAŞI

JUDECĂTORIE

Şedinţa publică din 20 Mai 2010

Preşedinte – C. M. P.

Grefier M. S.

Sentinţa civilă nr. 527

La ordine fiind judecarea cauzei civile privind pe contestator S.C.R.T. G. S.R.L.-S., şi pe intimat S.C. U. L.C. IFN S.A.-DM I. C., având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsă contestatoarea reprezentată de avocat P., lipsă intimata.

S-a expus oral referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura este completă.

Instanţa acordă părţilor cuvântul la probe.

Avocat P. care reprezintă contestatoarea solicită proba cu înscrisurile existente la dosar.

Instanţa admite proba solicitată de către contestatoare prin apărător, cu înscrisurile existente la dosar considerând-o pertinentă şi utilă soluţionării cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat instanţa acordă părţilor cuvântul la dezbateri pe fondul cauzei.

Avocat P. care reprezintă contestatoarea solicită admiterea contestaţiei aşa cum a fost formulată, fără cheltuieli de judecată.

În baza art. 150 cod procedură civilă instanţa declară dezbaterile închise şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A ,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, contestatoarea S.C.R. R. T. G. S.R.L.-cu sediul în sat Scobinţi,comuna Scobinţi,judeţul Iaşi a chemat în judecată pe intimata S.C. U. L. C. IFN S.A, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. N. C., nr.25, având adresă de corespondenţă la DM I. C. Bucureşti, str. L. O., nr.26, sector 3, Bucureşti, solicitând instanţei, pe calea contestaţiei la executare, să dispună anularea formelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. 168/2009 de pe rolul BEJ A. L., solicitând, de asemenea, şi suspendarea executării silite până la soluţionarea irevocabilă a prezentei contestaţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că în mod nelegal şi nejustificat, la data de 07.12.2009 intimata a depus o cerere de executare silită a bunului mobil reprezentând un autovehicul marca Mercedes Benz Sprinter 313 CDI cu nr. de înmatriculare B.06….de culoare albă.

A învederat instanţei şi faptul că în mod nelegal instanţa, prin încheierea din data de 04.01.2010 din dosarul nr. 1880/239/2009 al Judecătoriei Hârlău, a încuviinţat cererea de executare silită.

A arătat că creditoarea nu a precizat în nici un fel suma de bani pentru care se solicită executarea silită, limitându-se doar la a face trimitere la contractul de leasing nr. 62573/R.-1-004 şi nearătând care sunt ratele scadente şi neachitate ori întinderea creanţei.

Prin precizări, contestatoarea a invocat şi nulitatea cererii de încuviinţare a executării silite, întrucât petiţia nu a fost semnată de creditoare sau persoana împuternicită.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 399 şi urm., art. 274 şi art. 403 alin. 1 C.proc.civ.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată.

La dosar au fost depuse: dovada achitării taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

În termen legal, intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii formulată de către contestatoare, ca neîntemeiată.

În motivare, intimata a arătat că au fost respectate toate dispoziţiile legale referitoare la procedura de executare silită în cadrul dosarului de executare din prezenta cauză, contestatoarea neîndeplinindu-şi obligaţia prevăzută de art. 4.1 lit. a din contract cu aplicarea art. 4.2 şi a art. 15 din O.G. nr. 51/1997.

A arătat intimata şi faptul că dosarul de executare silită nu are ca obiect plata unor sume de bani, ci predarea bunului mobil ce a făcut obiectul contractului de leasing, în temeiul art. 575 C.proc.civ.

A solicitat instanţei să respingă şi cererea de suspendare a executării silite, motivat de faptul că, potrivit dispoziţiilor legale, această cerere trebuia să fie însoţită de depunerea unei cauţiuni de 10% din valoare obiectului cererii, lucru pe care contestatoarea nu l-a îndeplinit.

În dovedire, a fost solicitată proba cu înscrisuri.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 115 C.proc.civ.

În cursul cercetării judecătoreşti, a fost administrată proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei, în copie, cerere către executorul judecătoresc, contractul de leasing nr. …./R.-1-004, precum şi dosarul de executare nr. 168/2009 al BEJ A. L..

Analizând actele şi lucrările dosarului, respectiv toate înscrisurile depuse la dosar, coroborate cu copiile din dosarul de executare anexat la dosarul prezentei cauze, instanţa va respinge prezenta contestaţie la executare, ca neîntemeiată, având în vedere următoarele considerente:

În primul rând, instanţa constată că în prezenta cauză au fost respectate toate dispoziţiile legale referitoare la procedura de executare silită în cadrul dosarului de executare din cauză, respectiv dosarul nr. 168/2009 de pe rolul BEJ A. L..

Instanţa reţine faptul că, la data de 07.12.2009, intimata a depus o cerere de executare silită a bunului mobil reprezentând un autovehicul marca Mercedes Benz Sprinter 313 CDI cu nr. de înmatriculare B.06….. de culoare albă.

Analizând încheierea instanţei, se reţine şi faptul că Judecătoria Hârlău, prin încheierea din data de 04.01.2010 din dosarul nr. 1880/239/2009 al Judecătoriei Hârlău, a încuviinţat legal cererea de executare silită, având în vedere dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 51/1997.

Instanţa reţine că, în timpul derulării contractului de leasing nr. 62573/R.-1-004, contestatoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 4.1 lit. a din condiţiile generale ale contractului, cu aplicarea art. 4.2 din condiţiile generale din contract şi a art. 15 din O.G. nr. 51/1997, dosarul de executare silită neavând ca obiect plata unor sume de bani, ci predarea bunului mobil ce a făcut obiectul contractului de leasing amintit mai sus, în temeiul art. 575 C.proc.civ.

În ceea ce priveşte cererea de suspendare a executării silite formulată în baza art. 403 alin. 1 C.proc.civ., instanţa urmează să o respingă motivat de faptul că, potrivit dispoziţiilor legale, respectiv art. 403 alin. 4 C.proc.civ., această cerere trebuia să fie însoţită de depunerea unei cauţiuni de 10% din valoare obiectului cererii, lucru pe care contestatoarea nu l-a îndeplinit.

În ceea ce priveşte susţinerile contestatoarei referitoare la nulitatea cererii de încuviinţare a executării silite, întrucât petiţia nu a fost semnată de creditoare sau persoana împuternicită, instanţa reţine că acestea nu sunt întemeiate, întrucât atât cererea de executare silită, cât şi încheierea instanţei, precum şi toate celelalte acte din dosarul de executare au fost întocmite pe numele intimatei şi pe adresa intimatei.

Având în vedere actele constatatoare, somaţiile şi celelalte înscrisuri ataşate în dosarul de executare mai sus amintit, instanţa stabileşte că s-a început în mod legal executarea silită a titlului executoriu împotriva contestatoarei, fiind vorba despre un titlu executoriu legal înfiinţat, valabil şi nedesfiinţat.

Prin urmare, având în vedere toate considerentele şi motivele de mai sus, pentru a fi respectate dispoziţiile legale privind executarea silită, instanţa urmează să respingă prezenta contestaţie la executare, aşa cum a fost ea formulată şi precizată de contestatoare, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea contestatoarei S.C.R. T. G. S.R.L.-cu sediul în sat Scobinţi, comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, în contradictoriu cu intimata S.C. U. L. C. IFN S.A, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. N. C., nr.25, având adresă de corespondenţă la DM I. C. B., str. L. O., nr.26, sector 3, Bucureşti, ca neîntemeiată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.05.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

P. C. M. S. M.

Red./tehnored. P.C.M.

5 ex.

24.05.2010

1

Dosar nr. 28/239/2010

Etichete: