Top

DEZBATERE SUCCESIUNE

R O M A N I A

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrat? la instan?? cu nr. x/189 din .2009, reclamanta I.E a chemat în judecat? pârâ?ii M.M ?i M.M.V, solicitând ca, prin sentin?a ce se va pronun?a:

-s? se dezbat? succesiunea r?mas? în urma defunc?ilor M.C, decedat? la data de 15.10.2006 ?i M.I, decedat la data de 2008, ambii cu ultimul domiciliu în com. P, jud. V;

-s? se dispun? ie?irea p?r?ilor din indiviziunea r?mas? în urma defunc?ilor;

-s? se constate c? are calitatea de bun propriu al defunctei M.C suprafa?a de 26.235 m.p. teren, conform testamentului nr. 1711/29.10.1942 ?i a actului dotal din 21 nov. 1946, precum ?i casa de locuit b?trâneasc? format? din 2 camere ?i chiler;

-s? se constate c? reclamanta are un drept de crean??, constând în pasivul succesoral reprezentat de îngrijirile pe care reclamanta le-a acordat defunctului M.I timp de 10 ani înainte de deces, precum ?i din cheltuielile f?cute pentru înmormântarea ?i pomenirile ulterioare, în sum? de 18.000 lei, ?i s? fie obliga?i pârâ?ii la plata acestei sume;

-s? se constate c? reclamanta este proprietara urm?toarelor construc?ii: o construc?ie cu 3 camere, cu suprafa?a de 60 m.p.; o construc?ie cu 2 camere, cu suprafa?a de 20 m.p.; o buc?t?rie cu suprafa?a de 10 m.p.; 2 camere ?i un chiler alipite casei b?trâne?ti;

-s? se constate c? reclamanta a efectuat la casa b?trâneasc? lucr?ri de îmbun?t??iri, respectiv: a renovat casa, a cimentuit exteriorul, a învelit casa cu tabl?, a ref?cut gardul, a f?cut sobe de teracot?.

În motivarea ac?iunii, reclamanta a ar?tat c? mo?tenitorii defunctei M.C sunt ea, în calitate de fiic?, ?i M.I, so?ul supravie?uitor al defunctei, iar masa succesoral? r?mas? în urma defunctei se compune dintr-o cas? de locuit ?i 1.064 m.p. teren din satul S?lceni, precum ?i din suprafe?ele de 3.764 m.p.teren intravilan ?i de 21.407 m.p. teren extravilan. Mo?tenitorii defunctului M.I sunt pârâ?ii M.I ?i M.M, în calitate de nepo?i de frate decedat ai defunctului. Masa succesoral? r?mas? în urma defunctului M.I se compune din cota de ˝ din casa de locuit ?i 1.064 m.p. teren, precum ?i din cota de Ľ din suprafe?ele de teren de 3764 m.p., de 21.407 m.p. de 5193 m.p. ?i din cota de ˝ din suprafa?a de 10.386 m.p. teren. În perioada 1997-2008 reclamanta a acordat îngrijiri defunctului M.I ?i tot ea s-a ocupat de înmormântarea ?i de pomenirile defunctului. De asemenea, reclamanta a efectuat lucr?ri de renovare a casei succesorale (a construit alte dou? camere ?i un chiler alipite casei succesorale, a îmbr?cat casa cu ciment, a învelit casa cu tabl?, a ref?cut gardul din temelie, a turnat funda?ie din beton, a construit sobe din teracot?).

În dovedirea ac?iunii, reclamanta a folosit proba cu înscrisuri, depunând în copie acte de stare civil?, titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995, actul de vânzare imobiliar? din 21.09.1926, testamentul autentificat cu nr. 1711/29.10.1942, actul dotal din 21.11.1946, decizia civ. nr. 105/29.01.1999 pronun?at? de Tribunalul V; proba cu martori; proba cu expertize th. judiciare.

Pârâ?ii nu au formulat întâmpinare.

La termenul de judecat? din 21.05.2009, reclamanta a precizat c? renun?? la judecata cap?tului de cerere prin care a solicitat s? se constate c? ea este proprietara construc?iilor (o construc?ie cu 3 camere, cu suprafa?a de 60 m.p.; o construc?ie cu 2 camere, cu suprafa?a de 20 m.p.; o buc?t?rie cu suprafa?a de 10 m.p.; 2 camere ?i un chiler alipite casei b?trâne?ti) ?i a cap?tului de cerere privind constatarea dreptului de crean?? al reclamantei, constând în pasivul succesoral reprezentat de îngrijirile pe care reclamanta le-a acordat defunctului M.I timp de 10 ani înainte de deces, precum ?i din cheltuielile f?cute pentru înmormântarea ?i pomenirile ulterioare, în sum? de 18.000 lei, cu obligarea pârâ?ilor la plata acestei sume- filele 14-15 dosar.

În aceste condi?ii, în temeiul art. 246 Cod. proc. civ., se va lua act c? reclamanta a renun?at la judecata cap?tului de cerere prin care a solicitat s? se constate c? ea este proprietara construc?iilor (o construc?ie cu 3 camere, cu suprafa?a de 60 m.p.; o construc?ie cu 2 camere, cu suprafa?a de 20 m.p.; o buc?t?rie cu suprafa?a de 10 m.p.; 2 camere ?i un chiler alipite casei b?trâne?ti) ?i a cap?tului de cerere privind constatarea dreptului de crean?? al reclamantei, constând în pasivul succesoral reprezentat de îngrijirile pe care reclamanta le-a acordat defunctului M.I timp de 10 ani înainte de deces, precum ?i din cheltuielile f?cute pentru înmormântarea ?i pomenirile ulterioare, în sum? de 18.000 lei, cu obligarea pârâ?ilor la plata acestei sume.

La acela?i termen de judecat?, reclamanta ?i pârâ?ii au ar?tat c? în?eleg s? solu?ioneze litigiul conform voin?ei lor, materializat? prin înscrisul intitulat „Tranzac?ie”, depus la filele 36-37 ale dosarului.

Din analiza probelor administrate, se re?in urm?toarele:

Reclamanta I.E (n?scut? L?cust?) este fiica lui L C, n?scut? în afara c?s?toriei.

L C (mama reclamantei) a fost fiica lui L S ?i L A.

Prin actul de vânzare din 1926, L.A?i L.S au cump?rat suprafa?a de 8 ari teren sili?te pe care se afla o cas? de locuit cu 2 camere, ?i sal?, anexe gospod?re?ti, situat? în satul S, fostul jude? T ?i 72 ari teren arabil din pct. „R N” din aceea?i localitate.

Prin testamentul autentificat cu nr. 1942 la Tribunalul jud. T, L.A a dispus c? la încetarea ei din via?? las? în proprietate fiicei sale G L toat? averea sa imobil? situat? pe raza com. P, compus? din: 8 ari 95 ca loc sili?te în vatra satului S, împreun? cu casa de locuit cu 2 camere, un chiler; 72 ari teren arabil la pct. „R N”; 62 ari 95 ca loc cu salcâmi.

Prin actul dotal din 21.11.1946, L.A a donat ca zestre fiicei sale G L 0,38 ha teren arabil în pct. „L”; 0,36 ha teren arabil în pct. „P E”.

Din dovada emis? la data de 1951 de c?tre Sfatul Populat P, rezult? c? G L este una ?i aceea?i persoan? cu C L.

La data de 1951 L C (mama reclamantei) s-a c?s?torit cu M I. I, numele comun de familie luat prin c?s?torie fiind numele M.

M.C ?i M.I au locuit în casa situat? în satul S, pe care M (L) C o primise în proprietate prin testamentul autentificat cu nr. 1942 la Tribunalul jud. T.

Ini?ial, aceast? cas? avea numai o camer?, o sal?, un chiler. Ulterior, la aceast? cas? de locuit reclamanta I.E a efectuat lucr?ri de construc?ii ?i de îmbun?t??iri, astfel c? în prezent casa se compune din 2 camere, o sal?, 2 chilere, o buc?t?rie, magazie, grajd, ?i a fost acoperit? cu tabl?. C/valoarea lucr?rilor de îmbun?t??iri ?i de construc?ii a fost suportat? de c?tre reclamant? ?i de so?ul acesteia.

Prin titlul de proprietate nr. 1.04.1995, s-a reconstituit titularului M I. I dreptul de proprietate pentru suprafa?a de 3 ha 5528 m.p. teren, situat? pe raza satului S, com. P (fost? com. T), jud. V, din care: 3 ha 700 m.p. teren extravilan ?i 4.828 m.p. teren intravilan. Titlul de proprietate a fost emis în baza cererii de reconstituire a dreptului de proprietate, formulat? de M.I.I ?i înregistrat? cu nr. 1991 la Prim?ria com. T, jud. V. În cererea de reconstituire, M.I.I a men?ionat c? terenurile erau situate în pct. „R N”, „B”, „P i”, lot intravilan, „?”, „Li”, „C”.

Prin sentin?a civ. nr. 1998, pronun?at? de Judec?toria Bârlad, modificat? prin decizia civ. nr.1999, pronun?at? de Tribunalul V, a fost modificat titlul de proprietate nr.1995, emis titularului M.I.I, în sensul c? la suprafa?a de teren înscris? în titlu se va ad?uga suprafa?a de 1.103 m.p. teren.

În considerentele deciziei civ. nr.1999, pronun?at? de Tribunalul V, s-a re?inut c?, potrivit Certificatului eliberat de Arhivele Statului, socrul lui M.I.I, S L, a fost împropriet?rit cu suprafa?a de 1,50 ha din mo?ia „G”, prin care a înzestrat-o pe fiica sa, so?ia lui M.I.I, cu suprafa?a de 0,72 ha teren.

Decizia civ. nr. 105/29.01.1999 a Tribunalului V a r?mas irevocabil? prin decizia civ. nr. 1214/8.09.1999 a Cur?ii de Apel I.

Prin preciz?ri f?cute în cursul judec??ii, reclamanta a sus?inut c? terenurile înscrise în titlul de proprietate nr. 995, emis titularului M.I.I, au fost în realitate proprietatea defunctei M.C.

Potrivit declara?iei martorului F T, propus de reclamant?, casa în care au locuit so?ii M.C ?i M.I.I, precum ?i terenul aferent casei au fost proprietatea defunctei M.C. Ini?ial, aceast? cas? a avut o camer?, o sal? ?i un chiler. În prezent, aceea?i cas? se compune din 2 camere, o sal?, 2 chilere, o buc?t?rie, o magazie, un grajd. Aceste lucr?ri de extindere a casei au fost realizate, în timp, de c?tre reclamanta I.E împreun? cu so?ul ei ?i cu M.I.I. Contribu?ia lui M.I.I la realizarea lucr?rilor de extindere a fost redus?, deoarece fusese pe front o perioad? de 8 ani, iar dup? ce a revenit acas?, el nu mai era apt de munc?. Martorul a mai declarat c? din suprafa?a total? de 3 ha 5528 m.p. teren înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995, emis titularului M.I.I, numai un ha teren a fost proprietatea lui M.I.I, iar diferen?a de teren a fost proprietatea defunctei M (L) C, pe care ea l-a mo?tenit de la p?rin?ii ei. Martorul a declarat c? în comuna T terenurile nu au fost reconstituite în proprietate pe vechile amplasamente.

Martora C E, audiat? la propunerea reclamantei, a declarat c?, ini?ial, casa în care au locuit defunc?ii M.C ?i M.I.I era foarte veche ?i fusese proprietatea bunicilor reclamantei. Ulterior, la acea cas? reclamanta I.E ?i so?ul ei au efectuat lucr?ri de construc?ii ?i de îmbun?t??iri, lucr?ri care au fost realizate în timpul vie?ii lui M.I.I ?i la care a contribuit ?i M.I.I. Contribu?ia lui M.I.I a fost redus?, deoarece luptase pe front ?i dup? ce a revenit acas? el nu mai avea putere de munc?. Martora a apreciat c? reclamanta ?i so?ul ei au avut o contribu?ie de 75% la realizarea lucr?rilor de construc?ii ?i de îmbun?t??iri efectuate la cas?. Lucr?rile efectuate la cas? de c?tre reclamant? au fost: a învelit casa cu tabl?; a f?cut racord de energie electric?; a construit prisp? din ciment; a construit garduri de jur-împrejur cu soclu de ciment; a f?cut racord de ap? în curte ?i în buc?t?rie; a construit un grajd. Dup? decesul lui M.I, reclamanta a construit o înc?pere mare, acoperit? cu tabl? ondulat?, separat? de casa de locuit, îns? situat? în aceea?i curte. Martora a mai declarat c? suprafa?a de 3 ha 5528 m.p. teren înscris? în titlul de proprietate nr.1995, emis titularului M.I.I, se compune dintr-un ha teren cu care M.I.I a fost împropriet?rit dup? ce el a venit de pe front, iar diferen?a de 2 ha 5528 m.p. teren a fost proprietatea defunctei M.C, primit? de la mama ei. La reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, nu au mai fost respectate vechile amplasamente.

La întrebarea nr. 3 din interogatoriul propus de reclamant?, pârâ?ii M.M ?i M.M.V au recunoscut c? reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri nu s-a f?cut pe vechile amplasamente.

În acela?i sens este ?i adresa nr.2008, emis? de Prim?ria com. P, jud. V, conform c?reia în momentul punerii în posesie cu terenuri nu s-a ?inut seama de vechile amplasamente- fila 81 dosar.

La interogatoriul propus de instan?? la termenul de judecat? din 2009, pârâ?ii M.M ?i M.M.V au sus?inut c? întreaga suprafa?? de teren de 3 ha 5528 m.p. înscris? în titlul de proprietate nr. 1995 a fost proprietatea defunctului M.I.I- încheierea de ?edin?? din 2009, fila 84. Totodat?, pârâtul M.M a sus?inut c? imobilul-cas? de locuit în care au locuit so?ii M.C ?i M.I a fost construit? de ei (de so?ii M.C ?i M.I.I), pe terenul proprietatea defunctei M.C.

M.C a decedat la data de 2006, cu ultimul domiciliu în com. P, jud. V.

Conform art. 1 lit.a din Legea nr. 319/1944 ?i art. 669 din Codul civil, mo?tenitorii defunctei M.C sunt M.I.I, so? supravie?uitor, cu cota de Ľ, în concurs cu reclamanta I.E, fiic? a defunctei, cu cota de ľ.

M.I.I a decedat la data de 2008, cu ultim domiciliu în com. P, jud. V.

Mo?tenitorii defunctului M.I.I sunt pârâ?ii M.M ?i M.M.V, nepo?i de fra?i deceda?i ai defunctului (M.I este fiul lui M M; M.M este fiul lui M V), fiecare cu cota de câte ˝.

Analizând „Tranzac?ia” încheiat? de p?r?i, la termenul din 2009 instan?a a invalidat-o, nefiind conform? cu probele administrate ?i a dispus continuarea judec??ii- încheierea de ?edin?? din 2009, fila 43 dosar.

Pentru solu?ionarea cauzei, s-a dispus efectuarea de expertize th. judiciare.

Astfel, prin raportul de expertiz? th. judiciar? în construc?ii, întocmit de expertul Boca Gheorghe, depus la dosarul instan?ei la data de 7.10.2009, filele 98-136, a fost identificat imobilul cas? de locuit ?i anexe gospod?re?ti, situat în satul S?lceni, com. P, jud. V, înscris în testamentul autentificat la Tribunalul T cu nr. 1942, în care au locuit defunc?ii so?i M.C ?i M.I.I, stabilindu-se urm?toarele:

-imobilul este situat în satul S?lceni, com. P, jud. V ?i are ca vecin?t??i actuale: N-propr. Nechifor Angela, S- drum comunal ?i s?tesc; E-drum s?tesc pietruit; V- drum comunal asfaltat;

-casa de locuit este o cl?dire construit? anterior anului 1942 ?i a fost modernizat? în anul 1984;

-casa de locuit are pere?ii din p?mânt, este acoperit? cu tabl? ?i este compus? din 5 camere;

-valoarea casei de locuit (numai construc?ia) este de 23.100 lei;

-anexele gospod?re?ti (numai construc?ii) se compun din: grajd de animale, WC din scândur?; ?opron; co?er porumb; buc?t?rie de var?; alt? buc?t?rie de var?; magazie; alt co?er porumb; magazie din lemn; magazie alipit? de locuin??; împrejmuiri de delimitare ?i din incint?, valoarea total? a acestor anexe fiind de 35.900 lei. Valoarea total? a construc?iilor (cas? de locuit ?i anexe gospod?re?ti) este de 59.000 lei ron.

-la acest imobil, reclamanta I.E a efectuat urm?toarele lucr?ri de extindere ?i de îmbun?t??iri: a înlocuit tâmpl?ria din lemn-2.100 lei; a executat tencuieli din lut cu mortar la camera 1 ?i a zugr?vit toate camerele ?i a executat tencuieli din mortar de ciment la exterior- 3.000 lei; a executat instala?ia electric?-600 lei; a construit o sob? din teracot?-1400 lei. Aceste lucr?ri sunt în valoare total? de 7.100 lei;

-la acela?i imobil, reclamanta a efectuat urm?toarele construc?ii noi: un grajd pt. animale (lucrare neterminat?)-2.200 lei; un WC din lemn-f?r? valoare; o ?ur?- f?r? valoare; o buc?t?rie de var? (1)-2.000 lei; un co?er pt. porumb-600 lei; o magazie în spatele casei de locuit- 3.600 lei; o buc?t?rie de var? (2)-5200 lei; o magazie- 11700 lei; împrejmuire de delimitare ?i por?i metalice-4100 lei; un co?er pt. porumb-2.600 lei, o magazie lemn-3300 lei; garduri de incint?-600 lei. Aceste lucr?ri de construc?ii noi sunt în valoare total? de 35.900 lei,

valoarea total? a lucr?rilor efectuate de reclamant? la imobil este de 43.000 lei ron.

Fa?? de concluziile raportului de expertiz? în construc?ii, din valoarea de 59.000 lei ron a casei de locuit si a anexelor gospodaresti (numai constructii, fara terenul aferent) se va scadea valoarea de 43.000 lei a lucrarilor de imbunatatiri si de constructii efectuate de reclamanta I.E, rezultAnd o valoare a casei de locuit si a anexelor gospodaresti de 16.000 lei.

Prin raportul de expertiz? th. judiciar? topografic?, întocmit de expertul Bîca Iulian Mihail, depus la dosarul instan?ei la data de 5 nov.2009, filele 149-169:

-a fost identificat? suprafa?a de teren de sub construc?ii ?i din îngr?ditura casei de locuit din satul S?lceni, proprietatea so?ilor defunc?i M.I.I ?i M.C, stabilindu-se c? aceast? suprafa?? de teren este înscris? în titlul de proprietate nr. 1.04.1995 (titular M.I.I), face parte din taralua 24, parcelele 642 (arabil), 643 (vie), 641 (cur?i-construc?ii), în suprafa?? total? de 1.064 m.p. în titlu (real m?surat?: 1.048 m.p.); vecin?t??ile acestui teren sunt: N-drum s?tesc 623; E- drum s?tesc 784, S- Nechifor Angela; V- drum s?tesc 623. Terenul a fost individualizat prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din anexa nr.1 la raportul de expertiz?. Valoarea acestui teren aferent construc?iilor ?i din îngr?ditura casei de locuit este de 7.168 lei,

-s-a mai stabilit c? valoarea suprafe?ei de 3.886 m.p. teren din intravilanul satului S?lceni, ce constituie tarlaua 12, parcelele 241 (vie) ?i 242 (arabil) înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995 (titular M.I.I), este de 5.052 lei;

-a fost identificat? suprafa?a de 3 ha 700 m.p. teren arabil din extravilanul satului S?lceni, com. P, înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995 (titular M.I.I), stabilindu-se c? valoarea acesteia este de 8.499 lei,

valoarea totala a suprafetei de teren de 3 ha 5.528 m.p. (real masurata de 3 ha 6.700 m.p.) inscrisa in titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995 fiind de 20.719 lei;

-s-a constatat c? terenurile înscrise în testamentul din 29.10.1942 ?i în actul dotal din 21.11.1946 nu au fost reconstituite în totalitate pe vechile amplasamente, ci au fost reconstituite pe vechile amplasamente numai terenul din vatra satului S?lceni, respectiv tarlaua 24, parcelele 641,642,643;

-a fost identificat? suprafa?a de 1.103 m.p. teren, înscris? în decizia civ. nr. 105/29.01.1999 a Tribunalului V, stabilindu-se c? aceast? suprafa?? de teren este amplasat? în tarlaua 12, parcelele 239/2CC ?i 240/2A, din pct. „Loturi” (real m?surat?: 981 m.p.), având vecin?t??ile: N-F I ?i M A; E- M A ?i drum s?tesc 205, S- F C; V- mo?tenitorii M I.I. Aceast? suprafa?? de teren a fost individualizat? prin pct. 4-6-10-8-9-5-4 din anexa nr.1, pag.4 la raportul de expertiz?. S-a constatat c? suprafa?a de 1.103 m.p. (real m?surat?: 981 m.p.) se afl? în posesia numitei M A, fiind în îngr?ditura acesteia; valoarea acestei suprafete de teren este de 6.710 lei; acest teren a fost proprietatea defunctei M.C, dat? de zestre de tat?l ei Simion L?cust?, din totalul suprafe?ei de 1,50 ha teren din mo?ia G, cu care el fusese împropiet?rit;

-in total, valoarea suprafetei de teren real masurate de 3 ha 6700 m.p inscrisa in titlul de proprietate nr. 1995 (titular M.I.I) si a suprafetei de 1.103 m.p. teren înscris? în decizia civ. nr. 105/29.01.1999 a Tribunalului V, (real m?surat?: 981 m.p.) este de 27.429 lei (20.719 lei + 6.710 lei);

-pe baza registrelor agricole din 1951-1955 (rolul lui M I, care a fost tat?l lui M.I.I), s-a stabilit c? singura suprafa?? de teren cu care M.I.I a venit la c?s?toria lui cu M.C a fost suprafa?a de 0,72 ha teren. Pentru rolul lui Marin Ioan (tat?l lui M.I.I) s-a emis titlul de proprietate nr. 1126/46888/30.01.1995 pe numele mo?tenitorilor acestuia, M V, M M, M.I.I. În titlul de proprietate nr.1995 (titular M.I.I) nu sunt înscrise suprafe?ele din rolul lui M I;

– în titlul de proprietate nr. 1995 (titular M.I.I) se reg?sesc atât terenurile care au fost bunul propriu al defunctei M.C (suprafa?a de 22.188 m.p. teren + 0,72 ha teren, în total 2,9388 ha), doar ca suprafa??, nu ?i ca amplasamente, cât ?i terenurile care au fost bunul propriu al defunctului M.I.I (suprafa?a de 0,72 ha teren).

Prin acela?i raport de expertiz? s-au f?cut propuneri de lotizare a terenului.

În temeiul art. 201 Cod.proc.civ., cele dou? rapoarte de expertiz? întocmite sunt apreciate ca utile ?i concludente, urmând s? fie re?inute în solu?ionarea cauzei.

Fa?? de probele administrate, cererile prin care reclamanta I.E a solicitat dezbaterea succesiunii r?mase în urma defunc?ilor M.C ?i M.I.I, ie?irea p?r?ilor din indiviziunea r?mas? în urma defunc?ilor, constatarea calit??ii de bun propriu al defunctei M.C a suprafe?ei 29.622 m.p. teren din intravilanul ?i extravilanul satului S?lceni, com. P (fost? com. T), sunt întemeiate, urmând s? fie admise.

Cu privire la cererea prin care reclamanta a solicitat s? se constate c? ?i casa de locuit b?trâneasc? format? din 2 camere ?i chiler (numai construc?ii, f?r? terenul aferent) a fost bunul propriu al defunctei M.C, din probele administrate rezult? c?, ini?ial, acea cas? a fost bunul propriu al defunctei M.C, îns?, potrivit declara?iilor martorilor F T ?i C E, la casa de locuit (compus? ini?ial dintr-o camer?, o sal? ?i un chiler) s-au f?cut lucr?ri de extindere, lucr?ri la a c?ror efectuare au contribuit reclamanta I.E, so?ul acesteia, precum ?i defunctul M.I.I. În aceste condi?ii, instan?a apreciaz? c? la casa de locuit s-au efectuat lucr?ri de natur? s? transforme casa ini?ial? într-un «imobil nou», iar cota de contribu?ie a defunctului M.I.I la realizarea acestui imobil nou a fost de 1/4.

Pentru aceste considerente, se va respinge, ca neîntemeiat?, cererea prin care reclamanta a solicitat s? se constate c? ?i casa de locuit b?trâneasc? format? din 2 camere ?i chiler (numai construc?ii) din satul S a fost bunul propriu al defunctei M.C.

Se va admite cererea prin care reclamanta a solicitat s? se constate c? ea a efectuat la casa b?trâneasc? din satul S lucr?ri de îmbun?t??iri, ?i, în consecin??, se va constata c? reclamanta a efectuat la acest imobil lucr?ri de extindere ?i de îmbun?t??iri: a înlocuit tâmpl?ria din lemn-2.100 lei; a executat tencuieli din lut cu mortar la camera 1 ?i a zugr?vit toate camerele ?i a executat tencuieli din mortar de ciment la exterior- 3.000 lei; a executat instala?ia electric?-600 lei; a construit o sob? din teracot?-1400 lei, în valoare total? de 7.100 lei, precum ?i construc?ii noi: un grajd pt. animale (lucrare neterminat?)-2.200 lei; un WC din lemn-f?r? valoare; o ?ur?- f?r? valoare; o buc?t?rie de var? (1)-2.000 lei; un co?er pt. porumb-600 lei; o magazie în spatele casei de locuit- 3.600 lei; o buc?t?rie de var? (2)-5200 lei; o magazie- 11700 lei; împrejmuire de delimitare ?i por?i metalice-4100 lei; un co?er pt. porumb-2.600 lei, o magazie lemn-3300 lei; garduri de incint?-600 lei, în valoare total? de 35.900 lei, valoarea total? a lucr?rilor efectuate de reclamant? la imobil este de 43.000 lei ron.

Fa?? de probele administrate, se va constata ca, din totalul suprafetei de teren real masurate de 3 ha 5719 m.p, inscrisa in titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995 (titular M.I.I), suprafata de 2 ha 8519 m.p. teren a fost bunul propriu al defunctei M.C.

Fa?? de probele administrate, inclusiv fa?? de concluziile celor dou? rapoarte de expertiz?, se va stabili c? masa succesorala ramasa in urma defunctei M.C se compune din:

-cota de ľ din casa de locuit cu 5 camere ?i din anexele gospod?re?ti (numai construc?ii) situate în satul S?lceni, com. P (fost? com.T), în valoare de 59.000 lei ron, din care suma de 43.000 lei reprezint? c/valoarea lucr?rilor de îmbun?t??iri ?i de construc?ii efectuate de reclamanta I.E, rezultând o valoare a casei de locuit ?i a anexelor gospod?re?ti de 16.000 lei, cealalt? cot? de Ľ din construc?ii fiind proprietatea lui M.I.I; valoarea cotei de ľ din construc?ii, ce intr? în masa succesoral? r?mas? în urma defunctei M.C este de 12.000 lei;

– întreaga suprafa?? de 1.064 m.p. teren din intravilanul satului S, com. P, jud. V, aferent? construc?iilor ?i din îngr?ditur? (real m?surat?: 1.048 m.p.), ce constituie tarlaua 24, parcelele 642 (arabil), 643 (vie), 641 (cur?i-construc?ii), având ca vecin?t??i: N-drum s?tesc 623; E- drum s?tesc 784, S- N A; V- drum s?tesc 623 ?i individualizat? prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din anexa nr.1 la raportul de expertiz? th. judiciar? topografic? întocmit de expertul B I M, în valoare de 7.168 lei;

-întreaga suprafa?? de 3.886 m.p. teren din intravilanul satului S, comn. P, jud. V, ce constituie tarlaua 12, parcelele 241 (vie) ?i 242 (arabil) înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995 (titular M.I.I), în valoare de 5.052 lei;

-întreaga suprafa?? de 1.103 m.p. teren din intravilanul satului S, com. P, jud. V, înscris? în decizia civ. nr. 105/29.01.1999 a Tribunalului V, amplasat? în tarlaua 12, parcelele 239/2CC ?i 240/2A, din pct. „Loturi” (real m?surat?: 981 m.p.), având vecin?t??ile: N-F I ?i M A; E- M A ?i drum s?tesc 205, S- F Cr; V- mo?tenitorii M.I.I, individualizat? prin pct. 4-6-10-8-9-5-4 din anexa nr.1, pag.4 la raportul de expertiz? întocmit de expertul Bîca Iulian Mihail, în valoare de 6.710 lei;

-suprafa?a de 2 ha 3585 m.p. teren din extravilanul satului SA com. P, jud. V, în valoare de 6.511,26 lei.

Diferen?a de 0,72 ha teren din totalul suprafe?ei de 3 ha 700 m.p. (real m?surat: 3 ha 785 m.p.) înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995, este proprietatea defunctului M.I.I. Valoarea suprafe?ei de 0,72 ha teren, proprietatea defunctului M.I.I, este de 1.987,74 lei.

Valoarea suprafe?ei de 2 ha 3585 m.p. teren extravilan, proprietatea defunctei M.C, a fost stabilit? astfel: 8.499 lei (reprezentând valoarea întregii suprafe?e de 30.785 m.p. teren extravilan) -1.987,74 lei = 6511,26 lei,

in total, valoarea bunurilor ce compun masa succesorala ramasa in urma defunctei M.C este de 37.441,26 lei.

Se va stabili c? masa succesoral? r?mas? în urma defunctului M.I.I este compus? din:

-cota de 7/16 din casa de locuit cu 5 camere ?i din anexele gospod?re?ti (numai construc?ii, f?r? teren aferent) situate în satul S?lceni, com. P (fost? com. T); cota de 7/16 se compune din cota de Ľ mo?tenit? de defunct de la so?ia lui defunct? M.C (3/4 : 1/4 = 3/16) la care se adaug? cota de Ľ care este proprietatea defunctului (astfel, 3/16+1/4 =7/16). Valoarea cotei de 7/16 este de 7.000 lei (7/16 din 16.000 lei);

-cota de Ľ din 2 ha 9638 m.p. teren intravilan ?i extravilan din satul S?lceni, com. T, jud. V, înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995, în valoare de 6.360,31 lei (25.441,26 lei x Ľ = 6.360,31 lei);

-suprafa?a de 0,72 ha teren extravilan, înscris? în titlul de proprietate nr. 1344/47362/1.04.1995 (titular M I.I), în valoare de 1.987,74 lei,

in total, valoarea bunurilor ce compun masa succesorala ramasa in urma defunctului M.I.I este de 15.348,05 lei.

Exprimat? valoric, cota de 3/4 a reclamantei I.E din masa succesoral? r?mas? în urma defunctei M.C este de 28.080,94 lei (3/4 din 37.441,26 lei).

Exprimate valoric, cotele de câte 1/2 ale pârâ?ilor M.M ?i M.M.V, din masa succesoral? r?mas? în urma defunctului M.I.I, sunt de câte 7.674,02 lei (1/2 din 15.348,05 lei).

În temeiul art. 728 din Codul civil, se va dispune ie?irea p?r?ilor din indiviziune.

La termenul din 14.01.2010, p?r?ile au solicitat ca atribuirea loturilor s? se dispun? direct prin sentin??.

Ca urmare, în temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se vor atribui direct în proprietate reclamantei I.E:

– casa de locuit ?i anexele gospod?re?ti situate în satul S, com. P, jud. V (numai construc?ii), în valoare de 59.000 lei ron (din care se scade suma de 43.000 lei, ce reprezint? c/valoarea lucr?rilor de îmbun?t??iri ?i de construc?ii efectuate de reclamanta I.E), amplasate pe suprafa?a de 1.064 m.p. teren aferent? construc?iilor ?i din îngr?ditur? (real m?surat?: 1.048 m.p.), ce constituie tarlaua 24, parcelele 642 (arabil), 643 (vie), 641 (cur?i-construc?ii), având ca vecin?t??i: N-drum s?tesc 623; E- drum s?tesc 784, S- N A; V- drum s?tesc 623, individualizat? prin schi?a-anex? la raportul de expertiz? th. judiciar? în construc?ii întocmit de expertul B G ?i prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din anexa nr.1 la raportul de expertiz? th. judiciar? topografic? întocmit de expertul B I M, ce fac parte din prezenta sentin??;

-lotul nr.1 din terenuri, compus din suprafa?a total? de 2 ha 9500 m.p. teren, în valoare total? de 25.629 lei, a?a cum a fost propus prin suplimentul la raportul de expertiz? th. judiciar? topografic? întocmit de expertul B M, ce face parte din prezenta sentin??, lot compus din:

-suprafa?a de 1.760 m.p. teren, ce constituie lotul nr. 1 din parcela 1312/34 A, individualizat prin pct. 1-2-5-6-1 din schi?ele anexe la suplimentul raportului de expertiz?;

-suprafa?a de 7.007 m.p. teren din parcela 1306/17 A, individualizat? prin pct. 1-2-3-4-1 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?;

-suprafa?a de 621 m.p. teren din parcela 1035/3 A, individualizat? prin pct. 1-2-3-4-1 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?;

-suprafa?a de 14.197 m.p. teren din parcela 1329/50 A, individualizat? prin pct. 1-2-3-4-1 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?;

-suprafa?a de 1.048 m.p. teren din parcelele 641CC, 642A, 643V, individualizat? prin pct. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?;

-suprafa?a de 3.886 m.p. teren din parcelele 241V, 242 A, individualizat? prin pct. 1-2-3-4-5-1 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?;

-suprafa?a de 981 m.p. teren din parcelele 239/2CC, 240A, individualizat? prin pct. 4-6-1-8-9-5-4 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?,

total valoare bunuri atribuite reclamantei: 41.629 lei (16.000 lei, construc?ii + 25.629 lei terenuri).

Se va constata c? la imobilul succesoral compus din cas? de locuit din satul S?lceni, com. P, jud. V reclamanta a efectuat lucr?ri de construc?ii ?i de îmbun?t??iri în valoare de 43.000 lei.

2. Se vor atribui direct în proprietate pârâ?ilor M.M ?i M.M.V (care r?mân indiviziune), lotul nr.2 din terenuri, lot compus din suprafa?a de 7.200 m.p. teren, în valoare total? de 1.800 lei, a?a cum a fost propus prin suplimentul la raportul de expertiz? th. judiciar? topografic? întocmit de expertul B I M, lot situat în parcela 1312/34 A, individualizat? prin pct. 2-3-4-5-2 din schi?ele-anexe la suplimentul raportului de expertiz?.

Pentru constituirea ?i atribuirea loturilor, au fost avute în vedere prev. art. 6739 Cod.proc.civ, cu prec?dere s-a avut în vedere faptul c? reclamanta a efectuat lucr?ri de îmbun?t??iri la casa succesoral?, precum ?i cota mai mare de bunuri pe care a avut-o defuncta M.C din totalul bunurilor ce compun masa bunurilor supus? partajului judiciar.

Potrivit art. 742 din Codul civil, pentru compensarea valoric? a loturilor, reclamanta va fi obligat? s? pl?teasc? fiec?ruia dintre pârâ?ii M.I ?i M.M suma de câte 6.774,02 lei, reprezentând sult?.

Reclamanta I.E a efectuat în proces cheltuieli de judecat? în sum? total? de 6.183,43 lei (2.350 lei tax? judiciar? de timbru; 15 lei timbru judiciar; 1.544,62 lei indemniza?ia expert B I. M.; 1.273,81 lei indemniza?ie expert B Gh.; 1.000 lei onorariu avocat).

În temeiul art. 274 alin.1 Cod.proc.civ., pârâ?ii Mn M. I ?i M.M.V vor fi obliga?i s? pl?teasc? reclamantei cota de Ľ din cheltuielile de judecat? pe care aceasta le-a efectuat în cauz?, adic? fiecare pârât va pl?ti reclamantei suma de câte 772,92 lei (6.183,43 lei : 4 = 1.545,85 lei : 2 = 772,92 lei).

În temeiul art. 67310 alin.4 Cod.proc.civ., se va stabili p?r?ilor, ca termen pentru plata sultei ?i a cheltuielilor de judecat?, un termen de pân? la 6 luni, ce se va calcula începând cu data r?mânerii irevocabile a prezentei sentin?e.

Ac?iunea a fost legal timbrat?.

Etichete: