Top

Pretentii

Deliberand asupra cererii de fata:

Prin cererea inregistrata la instanta sub nr. X189/06.10.2010, reclamanta SC „A” SA V – Sucursala B, a solicitat emiterea unei somatii de plata impotriva paratului C V, pentru suma de 1.177,25 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in domeniul apa-canal, in perioada iunie 2009 – iulie 2010, precum si suma de 172,74 lei, reprezentand penalitati de intarziere, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii, reclamanta S.C. A S.A. a aratat ca prin Hotararea nr. X/27.06.2007, Consiliul Local al mun. B a concesionat serviciile de alimentare cu apa si canalizare din mun. B operatorului regional S.C.A S.A. V, iar prin contractul de cesiune nr. X/31.12.2007 RAGCL B a cedat toate drepturile si obligatiile ce decurg din contractele de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare incheiate cu utilizatorii persoane fizice si juridice catre operatorul regional.

Reclamanta a mai aratat ca, incepand cu data de 01.01.2008, a prestat servicii de alimentare cu apa si canalizare paratului, insa acesta, desi nu a contestat facturile de consum, nu a mai platit c/valoarea serviciilor pe perioada mentionata.

Cererea a fost motivata, in drept, pe dispozitiile O.G.5/2001, art.25 din legea nr.326/2001, H.G. nr.1591/2002, art.30 din legea 241/2006, art.228-229 din Ordinul nr.88/2007 al presedintelui ANRSC, Regulamentul cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

La prima zi de infatisare, din 02.11.2010, reclamanta si-a modificat cererea introductiva, in actiune in pretentii, de drept comun, iar la data de 06.12.2010 a depus cerere scrisa in acest sens.

Reclamanta a folosit proba cu inscrisuri si a depus in copie: Hotararea nr. 179/27.06.2007 a Consiliului Local al mun. B, contractul de cesiune nr. 14732/31.12.2007, facturi, somatie, fisa cointabila, contract de prestari servicii nr. 14472 din 27.01.2003, declaratie de impunere, metodologie privind calculul si repartizarea consumurilor de apa, sentinta civila nr.2080 din 07.07.2009 a JUdecatoriei B.

Debitorul nu a formulat intampinare, dar, la termenul din 07.12.2010, a invocat verbal exceptia prematuritatii cererii de chemare in judecata, motivata de neefectuarea procedurii concilierii directe.

Partile au solicitat, iar instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, se retin urmatoarele:

I. Asupra exceptiei prematuritatii, care se solutioneaza cu prioritate, instanta constata ca nu este intemeiata, pentru urmatoarele motive:

Din inscrisurile depuse rezulta ca reclamanta nu l-a convocat pe paratul C V la conciliere directa, conform procedurii reglementate de art. 720 ind. 1 C.pr.civ, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, incercand concilierea directa in cursul procesului, la data de 08.12.2010 (filele 72-75), careia paratul nu i-a dat curs.

Desi exceptia a fost invocata de parat in termenul procedural prevazut de art. 109 ind. 1 alin. 3 din C.pr.civ., instanta constata ca legea nu prevede o sanctiune a neindeplinirii concilierii prealabile directe reglementate de art. 720 ind. 1 C.pr.civ, ratiunea acestor dispozitii legale fiind aceea de a degreva instanta de litigii avand ca obiect pretentii banesti, ce pot fi solutionare pe cale amiabila si intr-un termen scurt.

In acest sens s-a pronuntat ICCJ, Sectia Comerciala, prin decizia civila nr. 3184 din 30.09.2004.

Scopul acestei proceduri poate fi indeplinit si daca se incearca solutionarea amiabila in timpul procesului, reclamanta dovedind ca a incercat concilierea directa cu paratul, iar instanta acordand termen in acest scop.

Important este ca partile sa staruie pentru solutionarea litigiului.

Pe de alta parte, aceasta exceptie nu ar putea fi primita si nu ar putea conduce automat la respingerea cererii de chemare in judecata, daca nu se dovedeste existenta unui prejudiciu.

Pentru aceste motive, va respinge exceptia prematuritatii, ca neintemeiata.

II. Pe fondul cauzei.

Paratul C V a incheiat cu RAGCL B contractul de prestari servicii nr. 14472 din 27.01.2003.

Prin Hotararea nr. 179/27.06.2007 Consiliul Local mun. B a aprobat delegarea prin contract de concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare catre SC „A” SA V, imprejurare in care, in continuare, SC „A” SA V a prestat aceste servicii paratului.

La data de 31.12.2007, reclamanta a incheiat cu RAGCL B contractul de cesiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.14732 prin care a preluat toate drepturile si obligatiile ce decurg din contractele de furnizare a serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare incheiate cu utilizatorii persoane fizice si juridice catre operatorul regional.

Conform contractului de prestari servicii din anul 2003, paratul avea obligatia de a plati integral si la termen facturile emise de operator.

In art.15 din contract se mentioneaza ca, in caz de neplata a facturii in termen de 30 de zile de la scadenta, se va percepe o penalizare de 0,2 % pentru fiecare zi de intarziere la plata.

Din nota de calcul intocmita de reclamanta rezulta ca paratul nu a platit contravaloarea serviciilor de care a beneficiat in perioada iunie 2009 – iulie 2010, in suma de 1.177,25 lei, la care reclamanta a calculat penalitati de intarziere in suma de 172,74 lei.

Paratul nu a contestat consumul si nici valoarea facturilor restante.

Debitul a fost dovedit cu fisa contabila si facturile depuse la dosar.

In ceea ce priveste modul de calcul al consumului de apa, operatorul utilizeaza regulile prevazute in Metodologia privind calculul si repartizarea consumurilor de apa din imobile tip condominii, aprobata prin Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare (fila 56).

Paratul a mai fost obligat prin Sentinta civila nr. 2080 din 07.07.2009 a Judecatoriei B la plata unei sume datorate reclamantei, ceea ce dovedeste pozitia paratului de rau platnic.

Pentru considerentele de mai sus, retinand caracterul cert, lichid, exigibil al creantei pe care reclamanta o are fata de parat si avand in vedere prevederile art.969 Cod civil, conform carora ,,conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante”, actiunea, astfel cum a fost modificata, este intemeiata, urmand sa fie admisa.

In consecinta, in baza art. 969, ale art.1069, 1073 si 1075 Cod civil, va oblige pe parat sa plateasca reclamantei suma de 1.177,25 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in domeniul apa-canal, in perioada iunie 2009 – iulie 2010, precum si suma de 172,74 lei, reprezentand penalitati de intarziere aferente debitului principal.

Potrivit art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, paratul va fi obligat sa plateasca reclamantei cheltuielile de judecata efectuate in cauza, in cuantum de 119 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru.

Actiunea a fost legal timbrata.

Etichete: