Top

Somatie de plata

R O M A N I A

INSTANTA

Asupra cauzei de fata;

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul 3613/189/2010 in data de 05.07.2010, creditoarea S.C. AQUAVAS S.A. V a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitorului PA pentru suma de 142,51 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in domeniul apa-canal in perioada mai 2009-mai 2010, si pentru suma de 24,11 lei, reprezentand penalitati de intarziere corespunzatoare serviciilor prestate in domeniul apa-canal in aceeasi perioada. Totodata, creditoarea a solicitat obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand contravaloare taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.

In motivare, creditoarea a aratat ca a prestat servicii in valoare de 142,51 lei in domeniul apa-canal debitorului PA. Desi debitorul s-a angajat sa achite facturile in termen de 30 de zile de la scadenta sub sanctiunea calcularii de penalitati, acesta, desi nu a contestat facturile, nu le-a achitat in termen, motiv pentru care i-au fost calculate penalitati de intarziere in suma de 24,11 lei.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001, art. 25 din Legea nr. 326/2001, art. 30 din Legea nr. 241/2006 si H.G. nr. 1591/2002, art. 228-229 din Ordinul 88/2007 al Presedintelui ANRSC, art. 229 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al mun. B, aprobat prin HCLM B nr. 23/2008.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: somatie, facturile fiscale nr. 9800487/31.05.2010, nr. 9555695/30.06.2009, nr. 9577918/ 15.07.2009,nr.9600145/31.08.2009, nr. 9622678/30.09.2009, nr. 9645676/31.10.2009, nr.9667561/30.11.2009, nr.9689974/29.12.2009,nr.9756030/31.03.2010, nr. 9533463/ 31.05.2009, nr. 9711066/31.01.2010, fisa contabila privind debitul pentru perioada 01.01.2008 – 31.05.2010 (f.7-9), Hotararea nr. 179/27.06.2007 a Consiliului Local al mun. B (f.21-23), contractul nr. 10499/20.01.2006, de prestari servicii privind furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uzate si meteorice (f.30), contractul nr. 10499/20.01.2006 privind preluarea, prelucrarea si transportul reziduurilor menajere si neindustriale (f.14), metodologie privind calculul si repartizarea consumurilor de apa din imobile tip condominii (f.24).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria VS CLB nr. 0158058/28.06.2010 – fila 5) si 1,50 lei timbru judiciar.

Legal citat, debitorul nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

La data de 20.01.2006, debitorul a incheiat cu S.C. AQUAVAS S.A. V – sucursala B contractele nr. 10499 de prestari servicii privind furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uzate si meteorice si respectiv, privind preluarea, prelucrarea si transportul reziduurilor menajere si neindustriale.

Prin aceste contracte s-a stipulat ca facturarea se va face lunar.

Conform art. 13 lit. a, pentru neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la emiterea acesteia, se vor percepe majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, fara a se putea depasi cuantumul debitului.

In art. 22, se prevede faptul ca prezentul contract are la baza Regulamentul Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare, anexa a H.C.L.M. 23/29.02.2008, cu privire la data scadentei si procentul penalitatilor aplicate, in conformitate cu care, termenul de scadenta pentru fiecare factura este de 15 de zile de la emitere potrivit art. 229 lit. n), iar potrivit art. 237, neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la emitere atrage majorari de intarziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fata de bugetul de stat, fara a se depasi cuantumul debitului.

Din actele dosarului rezulta ca, in baza contractului nr. 10499/20.01.2006, de prestari servicii privind furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uzate si meteorice (f.30), si a contractului nr. 10499/20.01.2006 privind preluarea, prelucrarea si transportul reziduurilor menajere si neindustriale, creditoarea a furnizat debitorului servicii in domeniul apa-canal. In conditiile in care debitorul nu a contestat cantitatile facturate in perioada mai 2009-mai 2010, dar nici nu si-a achitat obligatiile care ii reveneau, s-a acumulat un debit de 142,51 lei la care s-au calculat penalitati de intarziere in cuantum de 24,11 lei.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta drepturile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta apreciaza ca este intrunita conditia caracterului cert al creantei deoarece existenta sa rezulta din prevederile contractului incheiat de debitor cu S.C. AQUAVAS S.A V coroborate cu facturile emise de creditoare si necontestate de debitor, acestea fiind depuse la dosar.

Caracterul lichid al debitului principal si al penalitatilor solicitate rezulta din coroborarea dispozitiilor contractuale, referitoare la modalitatea de facturare, la tarifele aplicate si prevederile Regulamentului Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare, anexa a H.C.L.M. 23/29.02.2008, care fac trimitere la nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare (nivel stabilit de art. 120 alin. 7 din O.G. nr. 92/2003, republicata), cu facturile si cu fisa contabila la data de 02.07.2010, in fisa contabila fiind prezentate toate sumele datorate pentru perioada mai 2009-mai 2010, valoarea totala a debitului principal fiind de 142,51 lei, iar a penalitatilor de 24,11 lei.

De asemenea, creanta este exigibila, deoarece sumele solicitate sunt aferente lunilor mai 2009-mai 2010, termenul de scadenta pentru fiecare factura este de 15 de zile de la emitere, scadenta pentru suma aferenta ultimei luni indicate in actiune fiind implinita in iunie 2010.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitorului in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr 5/2001. Astfel, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este intemeiata, motiv pentru care va admite actiunea si va obliga debitorul sa plateasca catre creditoare suma de 142,51 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor prestate in domeniul apa-canal in perioada mai 2009-mai 2010 si suma de 24,11 lei, reprezentand penalitati de intarziere corespunzatoare serviciilor prestate in domeniul apa-canal in aceeasi perioada.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga debitorul si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 40,50 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (chitanta seria. VS CLB nr. 0158058/28.06.2010– fila 5).

Etichete: