Top

Contestatie la executare

La data de 3.11.2010 a fost inregistrata la Judecatoria B sub nr.X/189/2010 contestatia la executare formulata de SC X SRL, prin care a solicitat in contradictoriu cu SCT S SRL, anularea somatiei din 27.10.2010, anularea procesului verbal din 27.10.2010, anularea tuturor actelor de executare efectuate in dosarul nr. X/2010, precum si obligarea creditoarei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul dosar.

De asemenea, in baza art. 403 alin C. proc. civ. a solicitat suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare.

In motivare, contestatoarea a aratat ca, in fapt comunicarea somatiei de executare s-a facut cu mari vicii de procedura, in sensul ca aceasta nu cuprinde elementele prevazute de art. 387 C. proc. civ., ceea ce duce la anularea actului de executare conform art. 391 C. proc. civ.

Precizeaza ca somatia de executare are ca obiect de executare Biletul la ordin seria BRDE nr. 0081287 emis la data de 19.11.2010, cu scadenta la data de 01.08.2010, in suma de 71099 lei, fiind emis cu titlu de garantie catre SC X S SRL ca urmare a angajamentului de plata nr. 17/19.11.2009, angajament contestat in instanta si care face obiectul dosarului nr. X/189/2010, care are ca obiect anularea partiala a angajamentului de plata nr. 17/19.11.2009.

Contestatoarea, arata ca in acest context sunt necesare lamuriri cu privire la intinderea, intelesul si aplicarea titlului executoriu, intrucat admiterea creantei de catre executor nu echivaleaza cu recunoasterea debitului solicitat. Sustine ca biletul la ordin lasat drept garantie nu indreptateste pe creditoare sa-l puna in executare cand insasi creanta din angajamentul de plata este contestata, situatie cunoscuta de creditoare.

Precizeaza ca prin notificarea privind concilierea directa din 12.03.2010 a chemat pe creditoare la conciliere tocmai pentru motivul ca suma din angajamentul de plata nr. 17/19.11.2009 este contestata. Creditoarea nu a asteptat solutionarea dosarului nr. X/189/2010, dosar in care urmeaza sa se stabileasca care este intinderea creantei datorate.

Contestatia a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 372,387,391,399-400 C. proc. civ.

In sustinere a folosit proba cu inscrisuri, depunand la dosarul cauzei, copie certificata de pe urmatoarele: somatie/27.10.2010, proces-verbal nr. X/2010, B.O. seria BRDE nr. 0081287 emis la data de 19.11.2010, notificare, proces verbal de conciliere/31.03.2010, copie de pe actiunea adresata Judecatoriei B, angajament de plata, contract de cesiune de creanta nr. 16/19.11.2009, contract de cesiune parti sociale, (f.4-14).

La termenul din data de 18.11.2010 contestatoarea a depus copie de pe urmatoarele: raportul de expertiza contabila judiciara nr. 752/3.11.2010, cerere adresata Judecatoriei B in dosarul nr. X/189/2010 de modificare a obiectului cererii.

La data de 02.02.2010 sub nr. 21001 a fost inregistrata la dosar intampinarea depusa de intimata prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare si a cererii de suspendare formulata de contestatoare.

In motivare a aratat ca somatia si procesul-verbal din data de 27.10.2010 din dosarul de executare nr. X/2010 indeplinesc conditiile stipulate in dispozitiile art. 378 C. proc civ.. Astfel, arata ca somatia cuprinde denumirea si sediul organului de executare chiar in antetul acestui act de executare; este mentionata data emiterii – 27.10.2010 si numarul dosarului de executare – X/2010; numele si sediul debitorului este mentionat in finalul actului de executare, respectiv” debitor : SC XSRL, cu sediul in B, str. Cpt. G, jud. V; titlul executoriu in baza caruia urmeaza sa se faca executarea este mentionat de executorul judecatoresc cu majuscule , respectiv” BILET LA ORDIN BRDE3AG 0081287 EMIS LA 19.11.2009 si „ Incheierea nr. X/189/2010 pronuntata in Camera de Consiliu de Judecatoria B„; executorul precizeaza clar si termenul de executare a obligatiei respectiv” in termen de 1(unu) zile de la primirea somatiei sa va prezentati la acest birou pentru achitarea creantei; actul de executare este semnat si parafat de catre executorul judecatoresc X .

Intimata precizeaza ca in dosarul nr. X/189/2010 al Judecatoriei B nu se contesta creanta solicitata a fi pusa in executare, nefiind astfel necesare lamuriri asupra intinderii , intelesului ori a aplicarii titlului executoriu.

Astfel, intimata arata ca in dosarul nr. X/189/2010 la solicitarea expresa a instantei de judecata reclamanta SC XSRL a precizat ca obiectul cererii de chemare in judecata este „ sa dispuneti anularea partiala a angajamentului de plata avand incheierea de data certa nr. 17/19.11.2009 eliminand sumele aferente lucrarilor de la Primaria B si Primaria Pochidia”. Astfel, in respectiva actiune contestatoarea solicita in realitate sa se constate ca nu datoreaza catre SC T S SRL sume de bani care ar proveni eventual de la lucrari efectuate la Primariile P si B.

La data de 16.12.2010 a fost inregistrata cererea nr. 22032 formulata de intimata prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare.

La termenul din data de 23.12.2010 contestatoarea a depus la dosarul cauzei copie de pe : somatie de plata nr. 18725/13.12.2010, somatie nr. 37/30/2010/9074, instiintare de plata (f. 51-53).

Prin incheierea din data de 23.12.2010 instanta a admis cererea de suspendare a executarii silite formulata de contestatoare si a dispus suspendarea executarii silite care face obiectul dosarului de executare nr.X/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc X, privind executarea titlului executoriu – bilet la ordin BRDE3AG0081287 emis la 19.11.2009, pana la solutionarea prezentei contestatii la executare .

La data de 25.01.2011 contestatoarea a depus sub nr. 1580 copie de Sentinta civila nr. X/16.12.2010 pronuntata de Judecatoria B in dosarul nr. X/189/2010, somatie de plata emisa de Rompetrol in data de 13.12.2010.

La termenul din data de 10.02.2011 instanta a ramas in pronuntare, dupa ce in temeiul art. 150 C.proc..civ. a declarat dezbaterile inchise. Avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea la data de 17.02.2011, cand a repus cauza pe rol pentru introducerea in cauza in calitate de tert poprit a D.G.F.P. V, Administratia Finantelor Publice, Trezoreria B.

Prezenta in instanta la termenul din data de 24.03.2011, intimata a depus la dosarul cauzei certificat nr. X/189/2010 emis de Tribunalul V la data de 24.03.2011 privind copie de dispozitivul deciziei civile nr. X/R/21.03.2011(f. 82).

La termenul din data de 07.04.2011, intimata a depus note de concluzii scrise prin care a reiterat cele consemnate in intampinare si a solicitat respingerea contestatiei la executare motivat de faptul ca actele de executare, somatie din data de 27.10.2010 si proces verbal din data de 27.10.2010, sunt incheiate cu respectarea intocmai a dispozitiilor legale prevazute de art. 378 C. proc. civ cuprinzand toate elementele stipulate la punctele 1-6 din art.385 C. proc. civ.

Sustine intimata ca dosarul nr. X/189/2010 in care contestatoarea SC XS.R.L. B a solicitat instantei sa elimine din angajamentul de plata nr. 17/19.11.2009 obligatiile de plata pretins asumate a fi efectuate din lucrarile desfasurate la Primariile B si P – cuantificate de contestatoare la suma de 71099 lei a fost solutionat in mod irevocabil de catre Tribunalul V care la data de 21.03.2011 a dispus in sensul admiterii recursului intimatei SC X S SRL B cu consecinta respingerii actiunii formulate de catre SC XSRL B.

La dosar a fost comunicat in copie dosarul de executare nr. X/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc X.

Analizand actele si lucrarile dosarului in contextul legislatiei in vigoare instanta constata urmatoarele:

Intre parti au existat relatii contractuale in baza carora la data de 19.11.2009 au incheiat Angajamentul de plata certificat sub nr. 17 de av. X, prin care SC XSRL B in calitate de debitor cedat , s-a obligat sa achite suma totala de 88533 lei , echivalentul sumei de 20680 euro catre cesionarul SCT S SRL V , suma acceptata la plata de catre SC XSRL B si care reprezinta valoare de inchiriere utilaje pentru lucrarile executate si neincasate de la Liceul Xtoate din judetul V.

In acest angajament se mentioneaza ca suma totala de 88533 lei, echivalentul sumei de 20680 euro va fi achitata de catre SC XSRL B prioritar catre SCT S SRL V , proportional cu incasarile de la respectivele persoane juridice mai sus mentionate, iar termenul final de stingere a debitului prin plata nu va depasi data de 01.08.2010 , plata debitului fiind garantata de catre SC XSRL B cu Biletul la Ordin BRDE3AG 0081287.

La data de 19.11.2009 SC XSRL a emis Biletul la Ordin BRDE 3AG 0081287 in favoarea SCT S SRL pentru suma de 71099 lei cu scadenta la data de 01.08.2010.

Intrucat contestatorul nu si-a indeplinit la scadenta obligatiile de plata, la data de 28.09.2010 prin cererea nr. X creditoarea s-a adresat Biroului Executorului Judecatoresc X solicitand executarea silita a Biletul la Ordin BRDE 3AG 0081287 emis la data de 19.11.2009, investit cu formula executorie .

Executarea silita in dosarul nr. X/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc X, a inceput dupa incuviintarea executarii silite a Biletul la Ordin BRDE 3AG 0081287 emis la data de 19.11.2009, prin Incheierea din 12.10.2010 a Judecatoriei B .

Ulterior acestei incheieri a fost emisa somatia nr. X/2010 la data de 27.10.2010 si intocmit procesul-verbal nr. X/2010 la data de 27.10.2010, comunicate contestatoarei la data de 29.10.2010. De asemenea, a fost emisa adresa catre Primaria B in vederea comunicarii evidenta bunurilor mobile si imobile cu care figureaza SC M, catre DGFP pentru a comunica bancile unde acesta figureaza cu conturi deschise . La aceeasi data, au fost emise adrese de infiintare a popririi catre Comuna C, comuna M, BCR –B, , BRD GSG –Sucursala B, Unicredit T- Sucursala B, Trezoreria B, aceasta din urma comunicand infiintarea popririi asupra conturilor debitoarei la data de 03.11.2010.

Impotriva executarii silite inceputa in Dosarul nr. X/2010, SC XSRL a formulat prezenta contestatie la executare solicitand anularea somatiei din data de 27.10.2010, anularea procesului-verbal din 27.10.2010 si a tuturor formelor de executare efectuate in acest dosar.

Avand in vedere dispozitiile art. 401 C. proc. civ instanta constata ca prezenta contestatie este formulata in termenul legal de 15 zile calculat de la data la care contestatoarea a luat cunostinta de actele de executare pe care le contesta.

Analizand actele de executare intocmite pana in prezent, instanta constata ca nu exista motive de nulitate a acestora, fiind intocmite cu respectarea prevederilor art. 374 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

Contestatoarea a aratat ca somatia din data de 27.10.2010 a fost comunicata cu mari vicii de procedura, in sensul ca aceasta nu cuprinde elementele prevazute de art. 387 C.proc.civ.

Analizand dispozitiile art. 387 C. proc. civ care prevad: „In afara de cazurile in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie care va cuprinde urmatoarele:

1. denumirea si sediul organului de executare;

2. data emiterii somatiei si numarul dosarului de executare;

3. numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul debitorului;

4. aratarea titlului executoriu anexat in baza caruia urmeaza sa se faca executarea silita;

5. termenul in care cel somat urmeaza sa-si execute de bunavoie obligatia prevazuta in titlul executoriu si aratarea consecintelor nerespectarii acesteia;

6. semnatura si stampila organului de executare” , instanta constata ca somatia din data de 27.10.2010 a fost intocmita cu respectarea acestor dispozitii, urmand a respinge sustinerile contestatoarei.

Cu privire la solicitarea de a anula procesul-verbal din data de 27.10.2010 instanta urmeaza a o respinge, motivat de faptul ca acesta este indeplinit in conformitate cu dispozitiile art. 3717 C. proc. civ.

Contestatoarea a aratat ca sunt necesare lamuriri cu privire la intinderea, intelesul si aplicarea titlului executoriu, motivat de faptul ca Biletul la ordin seria BRDE nr. 0081287 emis la data de 19.11.2010, cu scadenta la data de 01.08.2010, in suma de 71099 lei, a fost emis cu titlu de garantie catre SC X S SRL ca urmare a angajamentului de plata nr. 17/19.11.2009,iar acest angajament a fost contestat in instanta si face obiectul dosarului nr. X/189/2010, privind anularea partiala a angajamentului de plata nr. 17/19.11.2009.

Instanta constata ca potrivit dispozitiilor art. 399 C. proc. civ. Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, daca nu s-a utilizat procedura prevazuta de art. 281^1, se poate face contestatie si in cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si in cazul in care organul de executare refuza sa inceapa executarea silita ori sa indeplineasca un act de executare in conditiile prevazute de lege”.

Dispozitiile art. 2811 C. orc civ reglementeaza urmatoarele : In cazul in care sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararii ori acesta cuprinde dispozitii potrivnice, partile pot cere instantei care a pronuntat hotararea sa lamureasca dispozitivul sau sa inlature dispozitiile potrivnice.

Instanta va rezolva cererea de urgenta, prin incheiere data in camera de consiliu, cu citarea partilor.

Incheierea se va atasa la hotarare atat in dosarul cauzei, cat si in dosarul de hotarari al instantei.”

Astfel, procedura prevazuta de dispozitiile art. 2811 C. proc. civ priveste lamurirea cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului hotararilor judecatoresti si nu a altor titluri executorii, cum este cazul de fata. Biletul la Ordin este un titlu comercial de valoare, un tiltu de credit, la ordin formal si complet care incorporeaza o obligatie abstracta, autonoma si neconditionata de plata a unei sume de bani , astfel incat este inadmisibila interventia instantei pentru a lamuri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea acestuia .

De asemenea, cu privire la apararile contestatoarei ce privesc relatiile contractuale cu intimata, instanta constata ca , potrivit dispozitiilor art. 399 alin 3 C. proc. civ. “in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanta judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare aparari de fond impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac.”

Pentru discutarea valabilitatii titlurilor cambiale Legea nr. 58/1934, prin art. 106 raportat la art. 62, a prevazut posibilitatea formularii de catre debitor a unei opozitii la executare, in cadrul careia poate sa invoce exceptii obiective si subiective prin care sa se apere de obligatia de plata.

Emiterea unui bilet la ordin are la baza raporturi juridice anterioare intre persoanele in cauza, care au ca izvor anumite acte juridice. Prin emiterea biletului la ordin si efectuarea platii se executa obligatiile din raporturile juridice preexistente, insa posesorul legitim al titlului isi exercita dreptul si emitentul titlului executa obligatia in temeiul tilului, care confera drepturi autonome, iar nu in baza raportului juridic care a ocazionat emiterea titlului.

Anularea raportului juridic fundamental motivat de faptul ca suma nu este datorata, constituie indiscutabil aparari de fond indreptate impotriva titlului executoriu, pe care urmaresc sa il lipseasca de efecte juridice, presupunand nu numai analizarea dreptului si a obligatiei corelative izvorate din biletul la ordin ca inscris ce confera drepturi autonome, ci si a actelor juridice din care decurg acestea, astfel ca pot fi valorificate numai in conditiile caii de atac speciale.

Instanta a fost investita cu solutionarea unei contestatii la executare, iar nu a unei opozitii la executare, potrivit calificarii date de catre contestatoare si nu poate schimba fundamentul pretentiei supuse judecatii, deoarece nu exista un text de lege care sa o prevada; art. 84 C.pr.civ se refera numai la posibilitatea si obligatia instantei de a da cererii formulate de parte calificarea corecta sub aspectul denumirii, iar nu la posibilitatea de a modifica respectiva cerere.

Trecand peste aceste considerente, analizand actele dosarului, instanta constata ca fondul raporturilor dintre parti a fost solutionat in mod irevocabil in dosarul nr. X/189/2010 prin Decizia civila nr. 506/R/21.03.2011 in sensul ca a fost respinsa actiunea formulata de SC XSRL in contradictoriu cu SCT S SRL, pentru anularea partiala a angajamentului de plata avand incheierea de data certa nr. 17/19.11.2009 , astfel incat o alta analiza a acestor raporturi nu s-ar putea face decat cu incalcarea autoritatii de lucru judecat.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, instanta urmeaza a respinge ca neintemeiata contestatia la executare formulata de contestatoarea SC XSRL in contradictoriu cu intimata SCT S SRL, impotriva actelor de executare silita din dosarul de executare nr. X/2010 al B. E. J. X, pe care le mentine .

Etichete: