Top

Partaj succesoral

Tip speţă: sentinta civilă

Titlu: Partaj succesoral

Data speţă: 19.04.2010

Prin cererea înregistrată la data de 12.04.2007pe rolul Judecătoriei Buhuşi sub nr.407/199/2007 reclamantul M.G. i-a chemat în judecată pe pârâţii M. M. , M. C. , M. V., M. I., M. G., M. M., M. M., M. C., M. G., M. E., Z. A. pentru partaj succesoral după defunctul M. V .V..

Cererea a fost timbrată cu taxa timbru 19 lei( chit nr.061020022 /2007 şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea acţiunii reclamantul arată că solicită partajarea suprafeţelor de teren de 6,81 ha conform T.P. nr.135075/18.07.1995 întregit prin H.C.J nr.6844/2002 .

M. V.V. a decedat în anul 1976 , părţilor eliberându-li-se T.P. nr.135075/18.07.1995 pentru suprafaţa de 6,09 ha, titlu care a fost înregistrat prin H.C.J nr.6844/2002 cu 0,72 ha.

Autorul părţilor a avut 6 copii: M. E.(fiică), mama reclamantului, decedată, cu o cotă de 1/6, reprezentant unic fiind M. G. (de altfel fiind înscris în titlu individual, alături de ceilalţi unchi şi mătuşe); M. G. (fiu), decedat, cu o cotă de 1/6, după el rămânând M. M.-soţie, şi M. C., fiică; M. I.(fiu), decedat, cu cota de 1/6, după el rămânând M. V., soţie, M. I. fiu, M. G., fiu şi H. M., fiică; M. V. (fiu), decedat, cu o cotă de 1/6, după el rămânând M. M., fiu, M. C., fiu, şi M. G., fiu; M. E. (fiică) cu o cotă de 1/6 şi Z. A. (fiică), cu o cotă de 1/6.

În dovedirea acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 728 Cod civil reclamantul a solicitat proba cu acte, martori , expertiză, înscrisuri.

În dovedirea acţiunii reclamantul a depus la dosar acte.

La termenul din 19.06.2007 , pârâţii M. I., M. V., M. G. şi M. E. , legal citaţi s-au prezentat în faţa instanţei precizând că sunt de acord cu acţiunea .

La data de 30.10.2007 reclamantul , prin avocat G. L. , a precizat obiectul acţiunii în sensul că M. V. a avut 6 copii, dintre care 4 sunt decedaţi.

Prin urmare masa succesorală urmează a fi împărţită între următorii moştenitori: M.G., prin reprezentare; M. M. şi M. C. după M. V.G.; M. V.G.(descendent de gr.I), M. M. (descendent de gr.I) şi M. C. (descendent de gr.I) după M. V.; M. V. (descendent de gr.I), M. I.I.(descendent de gr.I), H. M.(descendent de gr.I), M. I.G.(descendent de gr.I) după M. I., M. E., Z. A.

Masa succesorală se compune din terenurile înscrise pe titlu de proprietate nr. 135075/18.07.1995 după defunctul M. V.V., terenuri în suprafaţă totală de 6 ha şi 0900 mp, teren situat în com.Filipeşti, jud.Bacău.

Reclamantul, M. G.,a solicitat ca instanţa să stabilească masa de partaj, a moştenitorilor , a cotelor succesorale , urmând ca instanţa să aibă în vedere posesia şi opţiunea părţilor.

La data de 05.02.2008,instanţa a pronunţat o încheiere de admitere în principiu.

Prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu s-a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topo-cadastru.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În anul 1976 a decedat M.. V.V. cu ultim domiciliu în com. Filipeşti , jud. Bacau.

La data de 18.07.1995 s-a eliberat T.P.nr. nr.135075/18.07.1995 după defunctul M. V.V. pentru suprafaţa de 6,09 ha,teren situate în com. Filipeşti, jud. Bacău. Moştenitori acceptanţi, conform art.13 din Lg.18/1991, prin formularea cererii de reconstituire au rămas M. G., M. I., M. G., M. E., Z. A.şi M. V., fiecare cu o cotă ideală indiviză de 1/6.

Potrivit actelor de stare civilă şi anexelor 24 depuse la dosarul cauzei, reclamantul vine la moştenire după defuncta sa mamă, M. E., (fiică predecedată la data de 15.10.1975, cu o cotă indiviză de 1/6, pârâtele M. M. şi M. C. ,moştenitoare prin reprezentare după defunctul M. V.G. ( fiu postdecedat la data de 11.12.2001), în indiviziune cu o cotă indiviză de 1/6 împreună, , pârâţii M. V.G., M. M. şi M. C., moştenitori prin reprezentare ai defunctului M. V., (fiu postdecedat la data de 20.12.1976) ), în indiviziune cu o cotă indiviză de 1/6 împreună, M. V., M. I.I., H. M. şi M. I.G., moştenitori ai defunctului, M. I. (fiu posdecedat la data de 11.05.2001) ), în indiviziune cu o cotă indiviză de 1/6 împreună, pârâta M. E. ,fiică , descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/6 şi pârâta Z. A. fiică , descendentă de gr.I,cu o cotă indiviză de 1/6.

Ulterior,la 11.08.2008,a decedat şi M. M. soţia supravieţuitoare a lui M. V G.,rămânând succesoare a acestuia doar M. C..

Apoi,la 16.01.2009 a decedat şi M. I I.,succesor al lui M. I.. Moştenitor al acestuia a rămas M. E.I.

Masa indiviză este compusa din suprafaţa de 6 ha şi 0900 m.p teren situat în intravilanul şi extravilanul com. Filipeşti, jud. Bacău.,conform T.P. nr.135075/18.07.1995.

Situaţia de fapt a fost reţinută de instanţă aşa cum a rezultat din actele de stare civilă şi din celelalte probe depuse la dosar.

Pentru identificarea şi evaluarea imobilelor, precum şi pentru stabilirea variantelor de lotizare, instanţa a dispus efectuarea unei expertize specialitatea topocadastru .

În cauză a fost efectuat un raport de expertiză topocadastru de expert D. L.,părţile,iniţial nefiind de acord cu concluziile raportului de expertiză. Aşa fiind s-a dispus efectuarea unui supliment la raportul de expertiză iniţial. Acesta a fost întocmit potrivit susţinerilor părţilor şi cuprinde două variante de lotizare.

Şi acest supliment a fost contestat de pârâtele M. E. şi Z. A., care însă au refuzat achitarea unui alt onorariu de expert. Aşa fiind,nu s-a mai dispus efectuarea unei alte expertize.

Părţile prezente la judecata pe fond,inclusiv cele două pârâte menţionate anterior au solicitat instanţei partajarea conform variantei II din suplimentul la raportul de expertiză. De altfel,în timpul procesului,la diferite termene marea parte din pârâţi au fost prezenţi în faţa instanţei şi au fost de acord cu acţiunea.

Instanţa reţine că potrivit art.728 C.civ. nimeni nu poate fi obligat să rămână în indiviziune, oricare dintre coproprietari putând cere sistarea stării de indiviziune, solicitând partajul oricând, acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de coproprietate, în sensul că bunul stabilit în comun pe cote părţi este împărţit materialmente între copărtaşi, fiecare dintre aceştia devenind proprietar exclusiv asupra unei părţi determinate sau asupra bunului ce formează obiectul coproprietăţii.

Prin urmare, pe calea acestui partaj judiciar, instanţa este ţinută de a hotărî modalităţile concrete de partajare, adică de a stabili fie atribuirea bunului în proprietatea exclusivă a unuia dintre coproprietari, fie de a forma loturi şi de a le atribui în natură fiecărui coproprietar, fie, în ultimă analiză, de a dispune vânzarea bunului şi de a împărţi echivalentul bănesc între copărtaşi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul în natură prin formarea de loturi şi atribuirea acestora coproprietarilor. Această modalitate se impune pentru a da eficacitate dreptului de coproprietate al persoanei asupra unui bun imobil, drept care îi permite să se bucure de folosirea efectivă a bunului.

Având în vedere prevederile art.741 Cod civil potrivit căruia la alcătuirea loturilor fiecare dintre acestea trebuie să cuprindă, pe cât posibil, aceeaşi cantitate de bunuri imobile, de drepturi şi de creanţe, precum şi prevederile art.736 al.1 Cod civil potrivit cărora fiecare copărtaş poate avea în natură partea sa de mobile sau imobile ce compun masa partajabilă, instanţa va proceda la alcătuirea loturilor astfel încât aceste prevederi să fie respectate având în vedere şi precizările depuse de părţi.

De altfel,conform art. 6739Cod procedură civilă instanţa va ţine seama de opţiunea,posesia părţilor şi de eventualele îmbunătăţiri efectuate de acestea pentru stabilirea loturilor. Aşa fiind,va dispune împărţirea masei succesorale conform variantei II a suplimentului expertizei topocadastru întocmită de D. L..

Pentru considerentele ce preced în temeiul 728 al.1 Cod civil, văzând şi dispoziţiile art.6735 şi 6739Cod procedură civilă, va admite în fond aşa cum a fost precizată acţiunea de partaj succesoral şi ieşire din indiviziune.

Va dispune ieşirea părţilor din starea de indiviziune.

Potrivit art.742 Cod civil inegalităţile dintre loturi în natură se compensează prin bani, astfel că instanţa va compensa prin sulte inegalităţile dintre loturi urmând să indice părţile care vor fi obligate să le plătească precum şi părţile care vor fi îndreptăţite să le primească.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă va lua act că act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Etichete: