Top

Plângere contravenţională

Tip speta: sentinta civila

Data: 08.02.2011

Obiect: plangere contraventionala

La data de 20.05.2009 a fost înregistrată sub nr. 467/199/2009 pe rolul Judecătoriei Buhuşi plângerea contravenţională formulată de petenta Direcţia de Gospodărie Comunală B. împotriva procesului verbal seria DAS nr. 952 încheiat la data de 06.05.2009 de organul constatator Direcţia Apelor S. B. .

Plangerea a fost legal formulata in termenul prevazut de art 31 din O.G.2/2001si este scutita de plata taxei de timbru potrivit dispozitiilor art. 36 din O.G. nr.2/2001.

În motivarea plângerii petenta a arătat că între ea şi Administaţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor S., este încheiat Contractul-Abonament nr. 5111/01.10.2005, care conţine trei anexe: 1A, 1B, ŞI 1.1B – contract în vigoare până la data de 31.12.2009. În cauză prezintă interes Anexa 1.1B, ce priveşte indicatorii de calitate, concentraţiile limită admisibile şi concentraţii medii contractate (ale poluanţilor din apele uzate evacuate).

Contractul a fost semnat de petentă cu proces verbal de obiecţiuni nr. 6299/11.11.2005, obiecţiuni la care intimata a răspuns cu adresa 10576/19.12.2005.

În 20069, intimata, prin actul adiţional 4/2009 la Contractul – Abonament nr. 5111/2005, în anexa 1.1.B modifică, fără să motiveze indicatorii de calitate al concentraţiilor limită admisibile ale poluanţilor din apele uzate evacuate în raport cu anexa 1.1.B/01.10.2005 iniţială.

Direcţia de Gospodărie Comunală a întocmit procesul verbal de obiecţiuni nr. 1150/21.04.2009 la Actul adiţional, semnând actul adiţional 4/2009 cu proces verbal de obiecţiuni, până la această dată nerealizându-se negocierea pentru soluţionarea divergenţelor potrivit uzanţelor.

S-a anexat plângerii, în fotocopie: abonament de utilizare a resurselor de apă nr. 5111/01.10.2005, anexele 1A, 1B şi 1.1B, proces verbal de obiecţiuni nr. 6299/11.11.2005, adresă nr. 10576/19.05.2005, act adiţional nr. 4/2009, anexele nr. 1.1B, 1A şi 1B la actul adiţional nr. 4/2009, proces verbal seria DAS nr. 0952, anexă la procesul verbal nr. 0952/06.05.2009, proces verbal de obiecţiuni nr. 1150/21.04.2009, adresă nr. 1870/10.06.2008, program de etapizare, autorizaţie nr. 263/12.08.2009, adresă nr. 1670/02.06.2009.

Petenta a fost reprezentată în faţa primei instanţe de consilier juridic.

Intimata, legal citată, a fost reprezentată de consilier juridic şi a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal.

În motivarea de fapt a întâmpinării se arată că, în fapt, Direcţia Apelor S., în calitate de operator unic al resursei de apă, încheie cu beneficiarii un abonament de utilizare, în baza căruia beneficiarul primeşte dreptul de a utiliza resursa de apă. În speţă, cu D.G.C B. a fost încheiat Abonamentul nr. 5111/2005, valabil până la data de 31.12.2009. Prin acte adiţionale se stabileşte cantitatea de apă livrată anual.

În Anexa nr. 1 la abonamentul de utilizare, se înscrie, printre alte obligaţii ale utilizatorului, şi un punct referitor la respectarea concentraţiei limită admisibilă a indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate. Se preia din actul de reglementare şi se înscriu indicatorii de calitate specifici tipului de apă evacuată, concentraţiile limită admisibile ale acestora şi corespunzător cantităţii zilnice admise a fi evacuate în emisari.

Pentru depăşirea concentraţiilor maxim admisibile ale indicatorilor de calitate stabilită prin autorizaţie sau după caz, prin avizul de gospodărire a apelor înscrise în anexa la abonamentul de utilizare, se calculează penalităţi.

Monitorizarea calitativă a poluanţilor din apele uzate se desfăşoară în conformitate cu Normele tehnice de aplicare a HG 472/2000, prevăzute de Ordinul 325/2001.

Astfel, ele reprezintă sancţiuni aplicate conform unei legi speciale şi nu au caracter de amenzi contravenţionale conform OG 2/2001.

Anexa 5 din OG 107/2002 defineşte mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. Articolul 5 al. 4 din Anexa sus menţionată precizează: „Pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, înscrise în contractele de furnizare ale serviciilor specifice, utilizatorii sunt penalizaţi în cuantumul prevăzut în anexa 7”.

Suma cuprinsă în PV nu are caracterul unor amenzi contravenţionale, ceea ce ar fi făcut aplicabilă în exclusivitate OG 2/2001. Ele sunt Penalităţi aplicate şi calculate conform legislaţiei specifice din domeniul apelor, cuantumul penalităţii fiind direct proporţional cu cantitatea de poluat/unitatea de măsură cu care s-a depăşit limita legală.

În privinţa criticilor concrete aduse PV specifică următoarele:

Norma legală în materie este HG 188/2002, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate. În anexa nr. 3 din respectiva hotărâre se regăseşte Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002.

Respectivul normativ are drept scop stabilirea condiţiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum şi a valorilor limita admisibilă ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.

Astfel orice beneficiar al unităţii este obligat să respecte limitele impuse de către Normativul NTPA 001/2002, când evacuează ape uzate într-un curs de apă. În cazul în care limitele impuse sunt depăşite se calculează penalităţi.

Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă actul juridic emis de către unitatea noastră în care sunt prevăzute toate condiţiile pe care un anumit beneficiar este obligat să le respecte pentru a funcţiona în conformitate cu legislaţia în domeniu. În autorizaţie sunt cuprinşi inclusiv indicatorii de calitate a apei uzate evacuate.

În speţă actul de reglementare emis pentru beneficiarul D.G.C B. este Autorizaţia nr. 96/07.09.2007 care a fost valabilă până la data de 30.06.2008, prin care contestatorului i s-au acordat limite mai mari decât cele prevăzute de către NTPA 001/2002 deoarece execută anumite lucrări la staţia de epurare pe care o administrează.

Lucrările de modernizare a staţiei de epurare aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de către NTPA 001/2002.

Aşadar până la data de 30.06.2008 beneficiarului D.G.C. B.

i-au fost acordate limite mai mari, urmând ca după această dată să se încadreze în limitele legale.

La expirarea termenelor din programul de etapizare(trim.II 2008) DAR ŞI MA Autorizaţiei beneficiarului D.G.C B. i se calculau limitele conform NTPA 001 şi care sunt limitele cuprinse în Anexa 1.1B din Actul adiţional 4/2009 pe care beneficiarul l-a semnat cu obiecţiuni.

În cazul în care D.G.C B. dorea aprobarea unor alte limite mai mari decât cele legale şi după expirarea Autorizaţiei nr. 96/07.09.2007 şi a Programului de etapizare avea obligaţia de a întocmi Documentaţia tehnică în vederea obţinerii unei alte Autorizaţii dar şi a întocmirii unui alt program de etapizare(ceea ce presupune angajamentul de a continua modernizarea staţiei de etapizare), ori beneficiarul nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea 115-116 C. Proc. Civ.; art. 5,19,87pct 11 şi art.88 din Legea Apelor nr. 107/1996,O.G.2/2001, cu modificările şi completările iar temeiul art.242 C.P.Civ. s-a solicitat judecata cauzei în lipsă.

Întâmpinării i-au fost anexate.

Prin sentinţa nr.149/15.02.2010 pronunţată în acest dosar s-a admis plângerea şi s-a dispus anularea procesului verbal.

Împotriva acestei sentinţe s-a promovat recurs de către intimată.Prin decizia civilă nr.876/12.11.2010 a fost admis recursul acesteia şi s-a dispus casarea cu trimitere spre rejudecare a dosarului.

Dosarul a fost înregistrat din nou pe rolul acestei instanţe pe data de 12.01.2011.

Intimata , legal citată , a fost reprezentată de consilier juridic A. E..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit menţiunilor procesului-verbal de contravenţie încheiat de organul constatator Direcţia Apelor S.B. seria DAS nr. 952 la data de 06.05.2009,petenta Direcţia de Gospodărie Comunală B. a depăşit limita maxim admisă la indicatorii chimici analizaţi în apele uzate epurate evacuate în emisar în cursul lunii iulie 2009.Petenta a fost sancţionată cu penalităţi în cuantum de 5738,33 lei.

Între Direcţia de Gospodărie Comunală B. şi de A.N. APELE ROMÂNE Direcţia Apelor S., este încheiat Contractul Abonament nr. a incheiat Actul Aditional 4/2009 prin care a modificat anexele Abonamentului 5111/01.10.2005 astfel cum este stabilit in art. 8 al acestuia, deoarece acestea se intocmesc anual functie de necesarul solicitat de beneficiar si raportat la limitele prevazute in actul de reglementare din punct de vedere al gospodaririi apelor.

Actul aditional 4/2009, a fost initiat de catre intimată tinand cont de necesarul transmis de beneficiar si de limitele prevazute in NTPA 001/2002, deoarece petenta nu detinea autorizatie de gospodarire a apelor.

Anexa 11B a actului aditional 4/2009 este identica cu cea de-a doua anexa a actului aditional 3/2008, deoarece situatia petentei privind reglementarea din punct de vedere a gospodaririi a apelor este aceeasi, respectiv D.G.C. Buhusi nu detinea autorizatie de gospodarire a apelor.

Actul Aditonal 4/2009 a fost predat spre semnare petentei de catre intimata la data de 09.02.2009, aceasta inregistrandu-l sub nr. 397/09.02.2009, conform dovezii depusa de catre intimata la termenul din data de 02.11.2009 dar si de catre petenta la termenul din data de 14.12.2009.

Obiectiunile formulate de petenta prin adresa nr. 1150/21.04.2009, au fost inregistrate la sediul intimatei sub nr. 5228/22.04.2009. Prin obiectiuni petenta a solicitat modificarea Anexei 11B a actului aditional, in sensul maririi concentratiilor maxime admise la poluanti, motivat de faptul ca se afla in imposibilitatea de a respecta indicatorii prevazuti in Actul aditional deoarece echipamentul din statia de epurarea este intr-un grad avansat de uzura si nicidecum ca aceste limite ar fi fost stabilite incorect sau ilegal.

La aceste obiectiuni, intimata a raspuns cu adresa nr. 6919/CA/19.05.2009, prin care i-am comunicat acesteia ca acordarea pentru poluanti a unor valori mai mari decat cele prevazute in Actul Aditional 4/2009 nu se poate face decat in baza unui program etapizat aprobat de catre Administratia Nationala Apele Romane Bucuresti si a autorizatiei care se va emite ca urmarea aprobarii acestuia.

Intimata a respectat toate dispozitiile abonamentului privind modificarea acestuia, in sensul inaintarii actului aditional spre semnare, primirii obiectiunilor si raspuns la solicitarea acestora.

In cauza de fata, intimata a lansat oferta, comunicand Actul aditional 4/2009. Urmare a acestui fapt, DGC Buhusi a prezentat obiectiuni prin urmare o „contraoferta”. La aceste obiectiuni intimata a raspuns prin adresa nr. 6919/CA/19.05.2009 prin care i s-a adus la cunostiinta modalitatea prin care poate obtine clementa solicitata prin obiectiuni. La acest raspuns D.G.C. Buhusi nu a mai transmis nici inscris prin care sa-si exprime dezacordul, ba mai mult, s-a conformat indicatiilor intimatei prin depunerea unei cererii de autorizare insotita de un program de etapizare. Prin urmare, se deduce faptul ca negocierea actului aditional s-a finalizat prin raspunsul transmis de intimată prin adresa nr. 6919/CA/19.05.2009.

Chiar si in conditiile criticilor aduse, Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 5111/01.10.2005 cu valabilitate 31.12.2009 nu este suspendat la data de 01.01.2009 ci el se executa in continuare, atata timp cat DGC Buhusi preia apa, o livreaza la populatie, iar apa menajera epurata o evacueaza in raul Bistrita.

Abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr. 5111/01.10.2005 se executa in continuare, iar petenta are indatorirea sa-si respecte obligatiile asumate prin acesta. Astfel. conform dispozitiilor art. 21 lit.e din abonament, DGC Buhusi s-a obligat sa suporte plata penalitatilor pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare si evacuare a apelor, conform prevederilor din anexa 3 la OUG nr. 107/2002. cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexele la Abonamentul 5111/01.10.2005 sunt incheiate pentru o perioada de 92 zile si nu pentru toata de perioada de derulare a acestuia, respectiv 5 ani, deoarece, conform dispozitiilor art. 8 al acestuia anexele se stabilesc anual.

Acesta este si motivul pentru care intimata a initiat anual acte aditionale ce modifica anexele abonamentului. Pentru Anexa 1 IB (ce prezinta relevanta in prezenta cauza) limitele maxime admise anuale au fost stabilite functie de valabilitatea autorizatiei de gospodarire a apelor.

Astfel, pentru Actul aditional 3/2008, cand era in vigoare autorizatia de gospodarire a apelor nr. 96/2007 au fost intocmite 2 anexe 11B. Prima anexa are valabilitate 30.06.2008 si contine limite maxime admise mai mari, deoarece sunt cele cuprinse in autorizatia de gospodarire a apelor si cea de a doua anexa 11B este pentru perioada 01.07.2008-31.12.2008 care contine limite maxime admise mai mici, deoarece autorizatia de gospodarire a apelor expira, iar in lipsa acesteia au fost stabilite limitele prevazute de NTPA 001/2002.

Actul aditional 3/2008 a fost semnat de catre petenta fara obiectiuni, iar in baza acestuia lunar au fost calculate penalitati pe care petenta nu le-a contestat, ba mai mult, le-a achitat din proprie initiativa.

Prin urmare. pentru anul 2009 petenta avea obligatia de a respecta valorile Iimita maxim admise stabilite prin NTPA001/2002, faptul ca echipamentul din staţia de epurare este intr-un grad avansat de uzura nu este o cauza care sa înlăture obiigatiile legale ale acesteia.

Penalitatile aplicate prin procesul verbal ce face obiectul prezentului litigiu, regimul juridic al acestora este stabilit de Legea apelor 107/1996, HG. 472/2000, HG. 188/2002, aplicandu-se astfel principiul statuat de art. 1 alin. 6 si art. 80 din Legea apelor 107/1996, respectiv „poluatorul plateste”.

Contributiile pentru evacuarea apei uzate se calculeaza conform dispozitiilor art. 14, pet. 1 din Cap. III.2. B. a Ordinului 798/2005, care prevede: „concentratiile indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate, determinate prin analize de laborator efectuate de catre/prin grija utilizatorului, conform alin. (3), art. 19 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul limitelor admisibile”.

Conform punctului 7 al aceluiasi articol, intimata efectueaza doar analize de control, care pentru anul 2010 au fost stabilite in Manualul de Operare al sistemului de Monitoring un numar de 24 de analize, reprezentand 2 analize/luna.

Referitor la dispozitiile art 19 alin. 3 din Legea apelor 107/1996, actul normativ prevede” (3) Persoanele fizice si juridice care exploateaza statiile si instalatiile de epurare au obligatia sa realizeze urmarirea continua, prin analize de laborator, a modului de functionare a acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.”

Prin urmare DGC Buhusi este obligata sa efectueze zilnic analize de laborator si sa comunice rezultatul lor intimatei in scopul confruntarii cu propriile analize de control.

Autorizatia de gospodarire a apelor este un act administrativ, prin urmare incidente sunt dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. Refuzul emiterii sau emiterea cu intarziere a actului administrativ se constata si se sanctioneaza de catre instanta de contencios administrativ la cererea persoanei care se considera vatamata de inactiunea institutiei publice. Ori DGC Buhusi nu a facut dovada faptului ca a solicitat emiterea actului administrativ conform dispozitiilor legale, ca intimata propria culpa nu a emis autorizatia de gospodarire a apelor si ca acest lucru i-a produs o vatamare. Neeliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor de catre intimata in perioada Iunie 2008-August 2009 nu se datoreaza propriei inactiuni ci culpei exclusive a utilizatorului de apa care nu a depus cerere insotita de documentatie si program de etapizare conform dispozitiilor Ordinului 661 si 662/2006.

Aceasta culpa si-a insusit-o DGC Buhusi atata timp cat a semnat fara obiectiuni Anexa 11B la actul aditional 3/2008 aferenta perioadei 01.07-31.12.2008(f. 62 ds fond). Totodata, dupa momentul Iunie 2008 (cand expirase vechea autorizatie) utilizatorul de apa a solicitat in repetate randuri aviz favorabil pentru depasirea limitelor maxime admise in perioadele: 01.07-31.07.2008; 01.08-15.08.2008; 15.08-15.09.2008; 14.07-12.08.2009 (f.72-79 ds fond). Ba mai mult, in aceleasi conditii ca si procesul verbal contestat, intimata a emis in Februarie si Martie 2009 procese verbale de penalitati cu valori de 6.547,78 lei, respectiv 5.674,41 lei pe care DGC Buhusi le-a achitat de bunavoie.

Aşa fiind,instanţa apreciază că plângerea este neîntemeiată deoarece fapta există şi a fost săvârşită de petentă cu vinovăţie.De asemenea şi cuantumul penalităţilor este corect calculat.

Faţă de acestea instanţa va respinge plângerea şi va menţine pocesul-verbal.

Etichete: