Top

Plângere contravenţională

Tip speţă: sentinta civila

Titlu: plangere contraventionala

Data speţă: 07.12.2010

La data de 18.10.2010 a fost înregistrată sub nr. 1425/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi plângerea formulată de Direcţia de Gospodărie Comunală B. împotriva procesului verbal seria DAS nr. 1924 încheiat la data de 05.10.2010 de Direcţia Apelor Siret B. .

Plangerea a fost legal formulata,în termen si este scutita de plata taxei de timbru.

În motivarea plângerii s-a arătat că in Procesul verbal nr. 1924/05.10.2010, se mentioneaza ca s-a constatat depasirea limitelor maxime admise ale indicatorilor chimici analizati din apele uzate exacuate din statia de epurare in luna septembrie 2010 si Directia de Gospodarie Comunala are de plata suma de 2.202,44 lei, reprezentand penalitati calculate conform tabelului anexat procesului verbal (art. 4, alin. 7 din HG 472/09.06.2010).

Cu privire la cele mentionate in procesul verbal, arata ca nu sunt de accord cu valorile constatate la masuratori, la indicatorii Azot amoniacal si Azotiti, in raport cu valorile din Contractul nr. 5111 /01.01.2010 – Anexa l.l.B, pe perioada 01.07.-31.12.2010.Aceste valori nu sunt dovedite prin probe; sarcina probei revenind agentului constatator (operatorul de servicii). Nu sunt de acord cu plata penalitatilor.

S-au anexat plângerii, în fotocopie procesul verbal seria DAS nr. 1942/05.10.2010 şi contractul de abonament nr. 5111/01.01.2010.

Direcţia Apelor Siret B., legal citată , a depus întâmpinare solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată şi menţinerea procesului-verbal.

În motivarea de fapt a întâmpinării se arată că solicita respingerea plangerii ca nefondata, pentru urmatoarele considerente: 1. In ceea ce priveste cadrul juridic aplicabil prezentului litigiu:

Desi prin insasi plangerea formulata de catre DGC B., aceasta isi motiveaza in drept cererea pe dispozitiile art.4 alin.6 din H.G. 472/2000, litigiul a fost inregistrat ca fiind „plangere contraventionala”, prezentul litigiu nu reprezinta o plangere contraventionala si prin urmare nu i se aplica dispozitiile O.G.2/2001 sau alte prevederi aplicabile contraventiilor.

Administratia Bazinala de Apa Siret. in calitate de operator unic al resursei de apa. incheie cu beneficiarii un abonament de utilizare/exploatare, in baza caruia acestia primesc dreptul de a utiliza resursa de apa conform obiectului lor de activitate. In speta, cu Consiliul Local B. -Directia de Gospodarire Comunala a fost incheiat Abonamentul nr.5111/01.01.2010, valabil pana la data de 31.12.2014 in baza caruia acestui beneficiar i se permite captarea apei din subteran pentru populatie si evacuarea apelor uzate in raul B.. Prin anexele abonamentului se stabileste cantitatea de apa livrata anual dar si concentratia maxima la poluanti pe care utilizatorul o poate evacua.

In Anexa nr.HB la abonamentul de utilizare/exploatare, se inscrie, printre alte obligatii ale utilizatorului, si un punct referitor la respectarea concentratiei limita admisibila a indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate. Se preiau din autorizatia de gospodarire a apelor si se inscriu indicatorii de calitate specifici tipului de apa evacuata, concentratiile limita admisibile ale acestora si corespunzator cantitatile zilnice admise a fi evacuate in emisari.

Pentru depasirea concentratiilor maxim admisibile ale indicatorilor de calitate stabilite prin autorizatie sau dupa caz, prin avizul de gospodarire a apelor inscrise in anexa la abonamentul de utiliazare/exploatare, se calculeaza penalitati.

Monitorizarea calitativa a poluantilor din apele uzate se desfasoara in conformitate HG 472/2000, H.G. 188/2002, care aproba normativul NTPA 001 si Ordinul 798/2005.

Astfel, ele reprezinta sanctiuni aplicate conform unei legi speciale si nu au caracter de amenzi contraventionale conform OG 2/2001.

Sumele cuprinse in Procesul Verbal de penalitati nu are caracterul unor amenzi contraventionale, ceea ce ar fi facut aplicabila O.G. 2/2001. Ele sunt PENALITATI aplicate si calculate conform legislatiei specifice din domeniul apelor.

Nu este vorba de o sanctiune care sa se completeze cu prevederile Ordonantei nr.2/2001 ci de o sanctiune specifica gospodaririi apelor, care nu se poate aplica decat utilizatorilor ce au contract in derulare cu institutia lor.

Mai mult decat atat, formularul de PV este unul special, fara nici o legatura cu cel reglementat de catre OG 2/2001, sumele stabilite facandu-se venit al institutiei noastre si nu la bugetul statului. Norma legala prevede doar anumite conditii pe care PV trebuie sa le indeplineasca pentru a fi legal si valabil incheiat, enumerate in continutul acesteia.

Suma stabilita in sarcina utilizatorului de apa printr-un astfel de PV nu are caracter de contraventie. Din anexa la Procesul verbal rezulta ca este vorba de un calcul aritmetic, cuantumul penalitatilor fiind direct proportional cu cantitatea de poluant/unitatea de masura cu care s-a depasit limita legala. In ceea ce priveste fondul plangerii, petenta, prin plangerea formulata solicita instantei de judecata anularea procesului verbal nr.1924/05.10.2010, motivand ca „nu sunt de acord cu valorile constatate la masuratori la indicatorii Azot Amoniacal si Azotiti, in raport cu valorile din Contract 5111/2010, anexa 1 IB, pe perioada 01.07-31.12.2010.” Critica petentei este nefondata.

Ei au incheiat cu petenta Abonamentul nr. 5111/2010 care impreuna cu anexele sale a fost semnat si insusit de catre DGC B. fara obiectiuni.

In ceea ce priveste Anexa 11B aferenta anului 2010, aceasta a fost incheiata

diferentiat pentru 2 perioade ale anului deoarece la momentul initierii Abonamentului

DGC B. detinea autorizatie de gospodarire a apelor nr. 263/12.08.2009, valabila pana la data de 30.06.2010. Anexa si parte integranta a acestei autorizatii este si programul de etapizare prezentat la autorizare de catre DGC B., cu termen limita de realizare Trim II 2010. Programul de etapizare i-a permis petentei sa beneficieze pe perioada de derulare a acestuia de concentratii limita admisibile mai mari decat norma legala, respectiv HG 188/2002, astfel cum prevede art.4 alin. 11 ale acestuia. Acesta este motivul pentru care aferenta perioadei 01.01-30.06.2010 utilizatorului de apa i s-a intocmit o anexa 1 IB in care i-au fost preluate din autorizatia de gospodarire a apelor concentratiile limita admisibile stabilite in raport de programul de etapizare prezentat.

Deoarece autorizatia de gospodarire a apelor a fost emisa pe durata de realizare a programului de etapizare, respectiv pana la data de 30.06.2010, astfel cum prevede art. 57 alin. 1 lit b din Ordin 662/2006, pentru perioada cuprinsa intre 01.07 si 31.12.2010 a fost intocmita o alta Anexa 1 IB in care concentratiile limita admisibile sunt cele prevazute in HG 188/2002, anexa 3 – NTPA -001/2002, astfel cum prevede art. 3 al acestui act normativ, dar si Cap. III.2.A, art. 12 din Anexa 3 a Ordinului 798/2005. Astfel, pentru indicatorii contestati, HG 188/2002 prevede urmatoarele concentratii limita: azot amoniacal: 3,00 mg/1; azotati: 25 mg/1; azotiti: 1 mg/1.

Aceste concentratii limita se regasesc si in Anexa 11B a abonamentului, pozitiile 5-7, coloana 2.

Dupa data expirarii autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 263 DGC B., in conformitate cu dispozitiile art.4 alin. 10 lit.a din Anexa 3 a HG 188/2002, a solicitat prin adresa nr. 2598/12.08.2010 depasirea limitelor maxime admise prevazute in Anexa 11B a Abonamentului, motivat de faptul ca in perioada 15.08-15.09.2010 se amorseaza treapta biologica la statia de epurare.

Conform dispozitiilor aceluiasi act normativ, institutia intimată i-a acordat DGC B. pentru o perioada de maxim 30 de zile, respectiv pana la data de 15.09.2010 concentratii maxime admise mai mari, conform adresei nr. 11788/IL/16.08.2010.

In ceea ce priveste temeinicia si legalitatea procesului verbal, penalitatile aplicate prin procesul verbal ce face obiectul prezentului litigiu, regimul juridic al acestora este stabilit de Legea apelor 107/1996, H.G. 472/2000, H.G 188/2002, aplicandu-se astfel principiul statuat de art. 1 alin. 6 si art. 80 din Legea apelor 107/1996, respectiv „poluatorul plateste” iar calculul concret al penalitatii reprezinta un algoritm matematic prevazut de anexa IV din Ordinul 798/2005.Valorile mentionate in procesul verbal de penalitate sunt cele ce au rezultat in urma efectuarii propriilor analize de laborator cu aplicarea unui algoritm clar si strict prevazut de Ordinul 798/2005, ori daca DGC B. contesta aceste valori atunci petenta trebuie sa dovedeasca cu probe objective, fara dubiu, conform principiului statuat de art. 1169 Cod Civil „Cel care face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca”.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea 115-116 C. Proc. Civ.;Legea Apelor nr. 107/1996,H.G.472/2000,HG 188/2002,OUG 107/2002,Ordinul 798/2005,iar temeiul art.242 C.P.Civ. s-a solicitat judecata cauzei în lipsă.

Întâmpinării i-au fost anexate, în copie:procesul verbal de contravenţie, tabel pentru calculul penalităţilor în perioada 16.09.2010-30.092010, 01.09.2010-15.09.2010, Manualul de operare al sistemului de monitoring în bazinul hidrografic Siret pentru anul 2010.

Ulterior intimata a mai depus la dosarul cauzei practică judiciară.

Petenta a depus concluzii scrise.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Potrivit menţiunilor procesului-verbal încheiat de Direcţia Apelor Siret B. seria DAS nr. 1924 la data de 05.10.2010,petenta Direcţia de Gospodărie Comunală B. a depăşit limita maxim admisă la indicatorii chimici analizaţi în apele uzate epurate evacuate în emisar în cursul lunii septembrie 2010.Petenta a fost sancţionată cu penalităţi în cuantum de 2.202,24 lei.

Între Direcţia de Gospodărie Comunală B. şi de A.N. APELE ROMÂNE Direcţia Apelor Siret, este încheiat Contractul Abonament nr. 5111/01.10.2010 (cu Anexa IA, 1B, 1.1B), care reglementează raportul juridic dintre părţi.

Conform art. 25 din Contractul Abonament nr. 5111/2010, prevederile contractului sunt obligatorii, orice completări făcându-se prin acte adiţionale; contractul este în vigoare până la data de 31.12.2014, neîncetându-şi existenţa prin vreunul din modurile prevăzute de art. 26 al contractului.

Abonamentul nr. 5111/2010 are atasate anexa 1A, IB si 1 IB aferente anului 2010. In ceea ce priveste anexa 1 IB, aceasta este intocmita diferentiat pentru 2 perioade ale anului, respectiv o anexa 1 IB pentru perioada 1.01-30.06.2010 si anexa 1 IB pentru perioada 01.07-31.12.2010.

Abonamentul nr. 5111/2010, impreuna cu anexele sale a fost semnat si insusit de catre DGC B. fara obiectiuni.

In ceea ce priveste Anexa 11B aferenta anului 2010, aceasta a fost incheiata diferentiat pentru 2 perioade ale anului deoarece la momentul initierii abonamentului,DGC B. detinea autorizatie de gospodarire a apelor nr. 263/12.08.2009, valabila pana la data de 30.06.2010.

Anexa este parte integranta a acestei autorizatii este si programul de etapizare prezentat la autorizare de catre DGC B., cu termen limita de realizare trimestrul al doilea al anului 2010.

Programul de etapizare i-a permis petentei sa beneficieze pe perioada de derulare a acestuia de concentratii limita admisibile mai mari decat norma legala, respectiv HG 188/2002, astfel cum prevede art.4 alin.ll al acestuia. Acesta este motivul pentru care aferenta perioadei 01.01-30.06.2010 utilizatorului de apa i s-a intocmit o anexa 1 IB in care i-au fost preluate din autorizatia de gospodarire a apelor concentratiile limita admisibile stabilite in raport de programul de etapizare prezentat.

Deoarece autorizatia de gospodarire a apelor a fost emisa pe durata de realizare a programului de etapizare, respectiv pana la data de 30.06.2010, astfel cum prevede art. 57 alin.l lit b din Ordin 662/2006, pentru perioada cuprinsa intre 01.07 si 31.12.2010 a fost intocmita o alta Anexa 11B in care concentratiile limita admisibile sunt cele prevazute in HG 188/2002, anexa 3 – NTPA -001/2002, astfel cum prevede art. 3 al acestui act normativ, dar si Cap. III.2.A, art. 12 din Anexa 3 a Ordinului 798/2005.

Astfel, pentru indicatorii contestati, HG 188/2002 prevede urmatoarele concentratii limita: azot amoniacal: 3,00 mg/1; azotati: 25 mg/1; azotiti: 1 mg/1. Aceste concentratii limita se regasesc si in Anexa 1 IB a abonamentului, pozitiile 5-7, coloana 2.

După data expirarii autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 263 DGC B., in conformitate cu dispozitiile art.4 alin.10 lit.a din Anexa 3 a HG 188/2002, a solicitat prin adresa nr. 2598/12.08.2010 depasirea limitelor maxime admise prevazute in Anexa 11B a Abonamentului, motivat de faptul ca in perioada 15.08-15.09.2010 se amorseaza treapta biologica la statia de epurare.

Penalitatile aplicate prin procesul verbal ce face obiectul prezentului litigiu, regimul juridic al acestora este stabilit de Legea apelor 107/1996, HG. 472/2000, HG. 188/2002, aplicandu-se astfel principiul statuat de art. 1 alin. 6 si art. 80 din Legea apelor 107/1996, respectiv „poluatorul plateste”.

Contributiile pentru evacuarea apei uzate se calculeaza conform dispozitiilor art. 14, pet. 1 din Cap. III.2. B. a Ordinului 798/2005, care prevede: “concentratiile indicatorilor de calitate din apele uzate evacuate, determinate prin analize de laborator efectuate de catre/prin grija utilizatorului, conform alin. (3), art. 19 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul limitelor admisibile”.

Conform punctului 7 al aceluiasi articol, intimata efectueaza doar analize de control, care pentru anul 2010 au fost stabilite in Manualul de Operare al sistemului de Monitoring un numar de 24 de analize, reprezentand 2 analize/luna.

Referitor la dispozitiile art 19 alin. 3 din Legea apelor 107/1996, actul normativ prevede” (3) Persoanele fizice si juridice care exploateaza statiile si instalatiile de epurare au obligatia sa realizeze urmarirea continua, prin analize de laborator, a modului de functionare a acestora, sa pastreze registrele cu rezultatele analizelor si sa puna aceste date la dispozitia personalului imputernicit cu sarcini de inspectie si control.”

Prin urmare DGC B. este obligata sa efectueze zilnic analize de laborator si sa comunice rezultatul lor intimatei in scopul confruntarii cu propriile analize de control.

DGC B., contrar dispozitiilor art. 19 din Legea apelor nr. 107/1996, efectueaza analize de laborator pentru 3 indicatori de calitate, respectiv suspensii, CB05 si H2S si transmite rezultatele acestora intimatei, insa pentru restul indicatorilor de calitate nu efectueaza analize deoacere nu detine aparatura necesara si nici nu a contractat respectivele analize la un laborator tert acreditat.

In ceea priveste obligativitatea intimatei de a afectua analize de control de 2 ori pe luna, in Septembrie au fost efectuate 2 prelevari de apa uzata, respectiv in data de 01.09.2010 si 21.09.2010. La prelevarea probei de apa a fost prezent reprezentant al DGC Buhusi, in persoana domnului Nistor Mihai care a semnat pentru confomitatea operatiunii.

În baza celor 2 probe de apa uzate prelevate s-au efectuat analizele de laborator, in baza carora au fost emise rapoartele de incercare nr. 1954/13.09.2010 si 2047/28.09.2010, acestea stand la baza intocmirii procesului verbal de penalitate contestat, concentratiile evacuate reprezentand media rezultatelor celor doua analize.

Deoarece in luna Septembrie DGC B. a beneficiat de limitele derogatorii acordate Prin adresa nr. 11781/IL/16.08.2010, pana la data de 15.09.2010, procesul verbal de penalitate are doua anexe de calcul. Astfel pentru prima decada a lunii penalitatile au fost calculate avand ca reper concentratiile maxime admise acceptate prin adresa nr. 11781 (regasindu-se in coloana 9 a tabelului). Pentru cea de-a doua decada a lunii au fost calculate penalitati avand ca reper concentratiile maxime admise stabilite prin Anexa 11B a Abonamentului 5111/2010 (regasindu-se in coloana 9 a tabelului).

Aşa fiind,instanţa apreciază că plângerea este neîntemeiată deoarece fapta există şi a fost săvârşită de petentă cu vinovăţie.De asemenea şi cuantumul penalităţilor este corect calculat.

Faţă de acestea instanţa va respinge plângerea şi va menţine pocesul-verbal.

Tags: