Top

NERESPECTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE PLATĂ A SALARIILOR, FAPTĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 277 DIN CODUL MUNCII; NERESPECTAREA HOTĂRÂRII JUDECĂTOREŞTI DE REINTEGRARE ÎN MUNCĂ, FAPTĂ PREVĂZUTĂ DE ART. 278 DIN CODUL MUNCII; RĂSPUNDEREA PENALĂ A ADMINISTRATORULUI ASOCIAŢIEI DE PROPRIETARI.

Prin sentinţa penală nr. 176 din 06.04.2006, a Judecătoriei Roman, inculpatul Toma Constantin a fost condamnat la o pedeapsă de 5.000.000 lei ROL, amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti privind plata salariilor , prevăzută de art.277 din Codul Muncii.

Pentru comiterea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti de reintegrare în muncă, prevăzută de art. 278 din Codul Muncii, inculpatul TOMA CONSTANTI,, a fost condamnat la 5.000.000 lei ROL – amendă penală.

Pedepsele au fost contopite, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 5.000.000 lei ROL amendă penală.

Prima instanţă a dispus ca pedeapsa să fie executată cu suspendare, potrivit art. 81 cod penal.

Inculpatul TOMA CONSTANTIN, a fost obligat să plătească părţii civile COVALIU ELISABETA suma de 57.513.000 lei ROL, reprezentând drepturi salariale neachitate.

Pentru a pronunţa aceasta hotărâre , prima instanţă a reţinut că partea vătămată COVALIU ELISABETA, a îndeplinit funcţia de administrator la Asociaţia de proprietari nr. 5o din municipiul Roman.

Prin decizia preşedintelui asociaţiei numitul Micu Vasile, s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului de muncă a părţii vătămate Covaliu Elisabeta.

Ulterior prin sentinţa civilă nr. 355 din 19.o9. 2003 a Tribunalului Neamţ, rămasă definitivă , Covaliu Elisabeta, a fost reintegrată în muncă, în funcţia de administrator, cu obligaţia asociaţiei de a-i plăti drepturile salariale pe perioada desfacerii contractului de muncă.

Preşedintele asociaţiei de locatari Micu Vasile, a refuzat punerea în executare a sentinţei , prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a numitei COVALIU ELISABETA, fapt pentru care a fost condamnat la o amendă penală în sumă de 3.000.000 lei amendă penală.

Ulterior prin sentinţa civilă nr. 20/C/2005 a Tribunalului Neamţ, Asociaţia de proprietari a fost obligată la respectarea hotărârii judecătoreşti anterioare , respectiv a sentinţei civile nr. 355/C/2003 a Tribunalului Neamţ.

începând cu data de ol.o4.2004, preşedinte al Asociaţiei de locatari, a fost ales inculpatul TOMA CONSTANTI , dar şi acesta a refuzat reintegrarea în muncă a numitei COVALIU ELISABETA,, fapt pentru care a fost trimis în judecată şi condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 277 şi de art. 278 din Codul Muncii, aşa cum s-a mai arătat.

Tribunalul Neamţ, prin decizia penală nr. 269/AP/ 29.06.2006 a respins ca nefundat apelul declarat de inculpatul TOMA CONSTANTIN, împotriva sentinţei penale nr. 176 din o6.o4.2006 a Judecătoriei Roman, dar în schimb a admis apelul declarat de moştenitorul părţii civile COVALIU ELISABETA, numitul COVALIU VASILE , obligând inculpatul la plata drepturilor salariale stabilite de prima instanţă, la valoarea reactualizată cu rata inflaţiei, între timp numita COVALIU ELISABETA decedând.

Împotriva deciziei penale nr. 269/AP/29.06.2006 a Tribunalului Neamţ, a declarat recurs inculpatul Tonta Constantin, hotărârile pronunţate anterior, fiind criticate sub mai multe aspecte.

S-a arătat mai întâi că nu putea fi condamnat pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 277 şi de art. 278 din Codul Muncii, nefiind realizată latura obiectivă a celor două infracţiuni, deoarece hotărârea de reintegrare în muncă a numitei COVALIU ELISABETA , cu consecinţa plătii drepturilor salariale , trebuia pusă în executare de un executor judecătoresc şi numai în cazul în care s-ar fi opus la executare în prezenţa executorului, putea fi condamnat.

Pe de altă parte în cauză trebuia introdusă în calitate de parte responsabilă civilmente, Asociaţia de proprietari nr. 5o Roman şi obligată în solidar cu el, inculpatul la plata drepturilor salariale în măsura în care ar fi fost găsit vinovat de săvârşirea celor două infracţiuni.

În fmal inculpatul a criticat hotărârile recurate, deoarece nu poate răspunde penal numai personal, asociaţiile de proprietari fiind reprezentate de un Comitet Executiv, compus din trei membri , respectiv preşedinte, vicepreşedinte şi secretar şi prin urmare, răspunderea penală revine acestui Comitet Executiv, în întregul său.

Curtea de Apel Bacău, prin decizia penală nr. 755 din 09.11.2006, pronunţată în dosarul nr. 1058/32/2006, a respins ca nefondat recursul declarat de inculpat.

În ceea ce priveşte critica adusă de inculpat cu privire la neintroducerea în calitate de parte responsabilă civilmente a asociaţiei de proprietari, s-a arătat că potrivit art. 24 alin. 3 cod pr. penală, persoana chemată în procesul penal să răspundă potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului se numeşte parte responsabilă civilmente.

Partea responsabilă civilmente, poate fi introdusă în cauză la cererea celor interesaţi, din oficiu,ori poate interveni în procesul penal din proprie iniţiativă.

Instanţa nu poate introduce din oficiu, în cauză, partea responsabilă civilmente, decât în cazul persoanelor incapabile sau cu capacitate restrânsă, care au fost victime ale infracţiunii, ceea ce nu e cazul în dosarul de fată.

De obicei partea responsabilă civilmente este introdusă în cauză la cererea părţii civile, dar aceasta cerere nu a fost făcută de partea civilă, iar inculpatul a cerut introducerea asociaţiei de proprietari ca parte responsabilă civilmente , doar la instanţa de recurs.

Or, introducerea în proces a părţii responsabile civilmente, este limitată în timp.

Astfel, în art. 16 din cod procedură penală se arată că introducerea părţii responsabile civilmente, se poate face în cursul judecăţii,numai la prima instanţă şi fără a depăşi momentul citirii actului de sesizare, condiţie care nu a fost realizată .

De asemenea prevederile art. 277 şi art. 278 din Codul Muncii sancţionează penal angajatorul pentru neexecutarea hotărârilor judecătoreşti definitive, în cazul dat, preşedintele asociaţiei de locatari, deocamdată nefiind sancţionată persona juridică, din punct de vedere al răspunderii penale, aşa cum a cerut inculpatul.

În conformitate cu art. 6 alin. 3 din O.G. nr. 83/2001, preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii precum şi în faţa instanţelor de judecată .

A fost înlăturată şi apărarea inculpatului că ar fi putut răspunde penal, în măsura în care s-ar fi opus la punerea în executare a hotărârii judecătoreşti, dacă s-ar fi făcut prin intermediul unui executor judecătoresc.

Ori, potrivit art. 289 din Codul Muncii, hotărârile pronunţate de instanţele de fond sunt definitive şi executorii de drept.

De asemenea în art. 277 din Codul Muncii, se arată că neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti, adresată ansaiatorului, se pedepseşte,prin urmare Codul Muncii instituind o procedură specială de executare, nefiind necesară prezenţa unui executor judecătoresc , aşa cum se arată în Codul de procedură civilă.

Decizia penală nr. 755/R/09.11.2006.

Etichete: