Top

Revizuire

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 593/3.03.2011

Prin cererea înregistrată la această instanţă revizuienţii V.M., I.E. şi I.I. au solicitat, în contradictoriu cu intimaţii H.I., V.V. şi S.G., revizuirea sentinţei civile nr. 2884/2009, pronunţată de Judecătoria Tg. Neamţ în soluţionarea dosarului civil nr. xxxx/321/2009; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii de revizuire, revizuienţii arată că la instanţa de fond, din motive independente de voinţa lor, nu au putut solicita administrarea unei probe, respectiv o înregistrare a pârâţilor, transcrisă pe un CD, înregistrare de natură să determine admiterea acţiunii în pretenţii formulată de ei în calitate de reclamanţi, împotriva celor trei pârâţi.

În dovedire, revizuienţii au ataşat la dosarul cauzei un suport CD (fila 12 din dosar).

Cererea de revizuire a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 2 şi 5 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată.

Intimaţii au solicitat respingerea cererii de revizuire, iar intimatul H.I., prin apărător ales, a invocat excepţia tardivităţii introducerii cererii.

Analizând această excepţie, instanţa reţine următoarele :

Prin sentinţa civilă nr. 2884/ 2009, a fost respinsă ca nefondată acţiunea civilă în pretenţii, promovată de reclamanţii V.M., I.E. şi I.I., împotriva pârâţilor H.I., V.V. şi S.G..

Prin decizia civilă nr. 762/RC/2010, Tribunalul Neamţ a respins ca nefondat recursul reclamanţilor împotriva hotărârii instanţei de fond, astfel că sentinţa civilă nr. 2884/ 2009 a Judecătoriei Tg.Neamţ a devenit irevocabilă.

Revizuienţii invocă prevederile art. 322 pct. 2 Cod procedură civilă, conform cărora revizuirea se poate cere dacă instanţa s-a pronunţat asupra unor lucruri, care nu s-au cerut sau s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut, precum şi prevederile art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă, potrivit cu care revizuirea unei hotărâri civile se poate cere dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinut de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, ori dacă s-a desfiinţat sau modificat hotărârea unei instanţe pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Potrivit dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 Cod procedură civilă, în cazul prevăzut de art. 322 pct. 2, termenul de revizuire este de o lună şi curge de la pronunţare, în cazul în care hotărârile au fost date de instanţa de recurs după evocarea fondului.

În cauza dedusă judecăţii, decizia instanţei de recurs a fost pronunţată la data de xx.09.2010, iar cererea de revizuire a fost înregistrată la data de xx.10.2011, conform plicului ataşat (fila 3 din dosar), deci peste termenul de o lună impus de acest text de lege.

Conform art. 324 pct. 4 Cod procedură civilă, în cazul prevăzut de art. 322 pct. 5, termenul de revizuire este de o lună şi curge din ziua în care s-au descoperit înscrisurile ce se invocă ori, după caz, din ziua în care partea a luat cunoştinţă de hotărârea desfiinţată sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Revizuienţii pretind că erau în posesia CD – ului la momentul judecării cauzei în fond, dar că nu l-au invocat din motive independente de voinţa lor, fără a face în concret dovada acestei imposibilităţi, dar oricum au solicitat administrarea acestei probe în recurs la termenul de judecată din data de xx.05.2010, când Tribunalul a respins proba, cu motivarea că legea română nu prevede ca admisibilă o astfel de probă extrajudiciară.

În aceste împrejurări, şi cererea de revizuire întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 Cod procedură civilă este tardiv formulată, cu mult peste termenul de o lună evocat de textul de lege mai sus indicat.

În consecinţă, cercetarea în fond a cererii de revizuire este de prisos, urmând ca în baza art. 137, art. 324 alin. 1 pct. 1,4 Cod procedură civilă instanţa să admisă cererea de revizuire şi să respingă cererea de revizuire ca tardiv formulată.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, căzând în pretenţii, reclamanţii vor fi obligaţi să plătească intimatului H.I. suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător.

Etichete: