Top

ACŢIUNE ÎN STABILIREA PATERNITĂŢII. INTRODUCERE ŞI RENUNŢARE. PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI.

Acţiunea în stabilirea paternităţii aparţine copilului din afara căsătoriei. În ceea ce priveşte introducerea acţiunii, pentru copilul care nu are capacitate de exerciţiu, acţiunea se introduce în numele copilului de către mama sa.

Curtea în soluţionarea recursului a reţinut astfel că pentru asigurarea principiului interesului superior al copilului mama nu poate renunţa la acţiune, datorită caracterului personal al acesteia, legea prevăzând (tot în interesul copilului) numai introducerea acţiunii (art.59 alin.1 Codul familiei) nu şi renunţarea la acţiunea introdusă.

S-a reţinut că în lipsa unui text care să prevadă expres posibilitatea renunţării la acţiune de către mamă ori de către reprezentantul legal al copilului, această renunţare nu poate fi admisă.

Cu atât mai mult se impune această soluţie, faţă de principiul ce guvernează legislaţia privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (al interesului superior al copilului căruia îi sunt subordonate toate demersurile şi deciziile întreprinse de autorităţi, organisme, precum şi în cazurile soluţionate de instanţele judecătoreşti) – art.2 Legea 272/2004.

În consecinţă s-a reţinut că instanţa de apel, admiţând apelul pârâtului şi constatând că reclamanta a renunţat la judecata acţiunii, a pronunţat o hotărâre nelegală, astfel încât Curtea în temeiul art.312 (1) (2) (3) Cod procedură civilă a admis recursul şi a desfiinţat decizia, iar în temeiul art.312 (5) Cod procedură civilă, faţă de faptul că instanţa de apel a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului a trimis dosarul la tribunal pentru judecata în fond a apelului.

Decizia civilă nr.158/14.02.2007 a Curţii de Apel Bacău

Etichete: