Top

Amendă judiciară aplicată de procuror. Posibilitatea contestării în instanţă a acesteia.

Drept procesual penal. Plângere împotriva amenzii judiciare aplicate de procuror.

Art. 21 din Constituţie şi art. 278 c. pr. pen.

Nu este inadmisibilă plângerea formulată împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a aplicat o amendă judiciară.

Curtea de Apel Bacău – Secţia penală

Decizia nr. 680 din 6 noiembrie 2008

Prin sentinţa penală nr. 63/P/l7.04.2008 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 4477/103/2007 în temeiul art. 2781 al. 8 lit. a C.p.p. a fost respinsa ca inadmisibilă plângerea formulată de petenta avocată S.N.A., împotriva Ordonanţei de aplicare a amenzii judiciare emisă de procuror la data de 22.06.2007, în dosarul nr. 493/102/P/2006 şi a rezoluţiei nr. 661/II-2/2007 din 21.08.2007 a Prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi în temeiul art. 192 alin. 2 C.p.p. a fost obligată petenta să plătească statului cheltuielile judiciare avansate.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut faptul că prin Ordonanţa nr.493/102/P/2006 din 22.06.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ s-a dispus amendarea avocatei S.A., din cadrul Baroului Neamţ, cu suma de 5.000 lei, pentru refuzul acesteia de a semna, alături de inculpat, despre luarea la cunoştinţă a calităţii acestuia, fapt ce a condus la a se solicita Baroului desemnarea unui apărător din oficiu. împotriva acestei Ordonanţe petenta a formulat plângere, care a fost respinsa prin Rezoluţia nr. 661/II-2/2007 din 21.08.2007 a Prim procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ.

Referindu-se la actele atacate s-a reţinut că procurorul a sancţionat refuzul avocaţilor aleşi de a asigura asistenţă juridică calificată inculpatului, faptă ce constituie abatere în sensul art. 198 Cod procedură penală. Din interpretarea art. 199 C. pr. penală rezultă că organul de urmărire penală care a aplicata amenda judiciară este îndrituit să aprecieze ulterior asupra cererii de scutire sau reducere a amenzii. Totodată, sunt reglementate diferit amenzile judiciare prev. de art. 198 C. pr. penală, faţă de sancţiunile cu caracter administrativ, prev. de art. 91 Cod penal. Competenţa de soluţionare a plângerii formulată în condiţiile art. 275 – 278 C. pr.penală nu este identică cu cea prevăzută pentru soluţionarea cererilor de scutire sau reducere a amenzii judiciare, prev. de art. 199 C. pr.penală, atât timp cât sunt prevăzute reglementări distincte şi exprese.

Prima instanţă a considerat că plângerea petentei este inadmisibilă. Potrivit art. 199 C. pr. penală amenda judiciară se aplica de organul de urmărire penală, prin ordonanţă, iar de instanţa de judecată, prin încheiere. Persoana amendată poate cere scutirea sau reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea ordonanţei ori a încheierii. Din analiza acestui text reiese că legiuitorul nu a prevăzut posibilitatea pentru persoana nemulţumită de a exercita controlul judiciar în instanţă asupra ordonanţei procurorului de aplicare a amenzii judiciare. S-a considerat că amenda judiciară poate fi contestată în faţa judecătorului numai atunci când a fost aplicată de judecător.

Controlul judiciar este instituit, limitativ, prin dispoziţiile art. 278′ C. pr. penală, numai asupra temeiniciei soluţiilor de netrimitere în judecată în raport cu cercetările efectuate în cadrul actelor premergătoare sau al urmăririi penale. Din moment ce art. 199 C. pr. penală nu prevede posibilitatea persoanei amendate de către procuror, de a se adresa instanţei este evident că un asemenea control din partea judecătorului nu poate avea loc.

Împotriva acestei soluţii a declara recurs petiţionara avocată. In motivarea recursului petiţionara a arătat că în afara faptului că a solicitat scutirea sau reducerea amenzii aplicate, cererea respinsă de procuror şi alţi colegi au fost în aceiaşi situaţie iar instanţa de judecată le-a admis plângerile şi le-a redus amenda aplicată. Pe de altă parte, justiţie se înfăptuieşte numai de către instanţele de judecată, astfel încât a se respinge plângerea ca inadmisibilă este ca o îngrădire a liberului acces la justiţie.

Recursul formulat este întemeiat.

Conform prevederilor art.275 Cod procedură penală, orice persoană poate face plângere împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, dacă prin aceasta s-a adus o vătămare intereselor sale legitime. Aceasta înseamnă că şi persoana care a fost amendată poate să-şi exercite acest drept procesual. Cum amenda judiciară a fost aplicată de procuror, competenţa de soluţionare a plângerii revine primului – procuror al unităţii, aşa cum se arată în art.278 Cod procedură penală.

În situaţia în care plângerea împotriva ordonanţei de amendare a fost respinsă, nimic nu împiedică persoana amendată să se adreseze instanţei competente să judece cauza în fond, în temeiul art.21 din Constituţia României şi al deciziei nr.486 din 02.12.1997 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 105/1998.

Pentru aceste motive, petenta a solicitat admiterea plângerii şi anularea ordonanţelor şi a rezoluţiei Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, prin care s-a dispus şi menţinut amenda judiciară aplicată de procuror. Lipsa de reglementare expresă a unor astfel de acte procesuale din dreptul intern, se impune a fi suplinită prin art.6 din CEDO, pentru a se garanta petentei accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.

Pe fondul cauzei, s-a constatat că amenda judiciară aplicată de procuror petentei este prea severă în raport de comiterea abaterii de la îndatoririle care-i reveneau în calitate de apărător ales.

Faţă de această situaţie, în baza art.38515 pct.2 lit.d c.pr.pen. s-a admis recursul declarat de recurenta petiţionară avocată S.N.A, împotriva sentinţei penale nr.63/P/l7.04.2008 pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr.4477/103/2007, s-a casat în totalitate sentinţa penală nr. 63/P/l7.04.2008 a Tribunalului Neamţ, s-a reţinut cauza spre rejudecare şi pe fond s-a admis plângerea formulată împotriva Rezoluţiei din 21.08.2007 dată de Prim Procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ în dosarul nr.661/II-2/2007 şi în parte împotriva Ordonanţei procurorului din data de 22.06.2007 dată în dosarul nr.439/P/2006 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ şi s-a redus amenda judiciară aplicată de la 5.000 lei la 500 lei.

Etichete: