Top

Sistare lucrări

Dosar nr. 4832/270/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 234

Sedinta publica de la 11 Martie 2009

Completul compus din:

TRIBUNALUL

-deliberând-

Asupra recursul civil de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata sub nr. 4832/R/270/2008 pe rolul Judecatoriei Onesti reclamantul M.L. a chemat în judecata pârâtii C. C. si C. T., pentru ca, pe cale ordonanta presedintiala, sa se dispuna obligarea acestora la sistarea lucrarilor de ridicare a unei constructii, situate în comuna Casin pct. A. jud. Bacau, megiesita pe o latura proprietatea reclamantului.

Judecatoria Onesti pentru a solutiona aceasta cerere, a retinut urmatoarele:

Reclamantul M. L. si pârâtii C. C. , C. T. au în proprietate suprafete de teren, situate în com. Casin, pct. A., jud. Bacau, suprafete ce se megiesesc.

Pârâtii au început constructia unei case, tip P+l.

Din probele dosarului rezulta ca este posibil ca pârâtii sa fi turnat fundatia la casa, partial, pe terenul reclamantului.

De altfel, reclamantul a formulat actiune, pe calea dreptului comun, înregistrata sub nr.3057/270/2008 prin care a solicitat, pe lânga granituirea proprietatilor si obligarea pârâtilor sa-si ridice constructia amplasata partial pe terenul sau.

Prin întâmpinarea depusa în prezenta cauza, pârâtii au invocat exceptia inadmisibilitatii cererii, motivat de faptul ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 581 din.Cod procedura civila.

Instanta apreciaza ca este în interesul ambelor parti sa-si granituiasca proprietatile si apoi sa-si ridice constructiile în limita proprietatilor, atât timp cât sunt neîntelegeri cu privire la limita de hotar.

Mai mult, continuarea constructiei ar putea fi prejudiciabila si pentru pârâti, în situatia în care se va constata ca au construit si pe terenul proprietatea reclamantului.

Constatând ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile prevazute de art. 581 C.p.c., prima instanta, prin sentinta civila nr. 3376/03.12.2008 a respins exceptia formulata pârâti, a admis cererea de ordonanta presedintiala si a dispus sistarea lucrarilor de constructii începute de pârâti pe terenul situat la punctul A. comuna Casin jud. Bacau, teren megiesit pe o latura cu terenul proprietatea reclamantului, pâna la solutionarea irevocabila a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 3057/270/2008 al Judecatoriei Onesti. S-a luat act ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Împotriva sentintei civile nr. 3376/03.12.2008 au declarat recurs pârâtii C. C. si C. T. solicitând admiterea recursului, casarea hotarârii recurate si respingerea cererii reclamantului si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea recursului se arata ca nu sunt întrunite conditiile prevazute de art. 581 C.p.c. referitoare la îndepartarea unei pagube iminente si apararea unui drept ce ar fi lezat prin întârziere. Singurii prejudiciati sunt recurentii si nu intimatul reclamant, deoarece în situatia în care s-ar dovedi sustinerile reclamantului, acesta oricum a solicitat ridicarea constructiilor aflate pe terenul acestuia. De asemenea, din probatoriul administrat în cauza nu a rezultat ca recurentul ocupa o parte din terenul apartinând intimatului-reclamant , asa cum de altfel, a aratat chiar martorul propus de acesta. Niciunul din martorii audiati nu a confirmat sustinerile reclamantului, ci doar s-a admis posibilitatea ca o parte din terenul apartinând intimatului –reclamant, asa cum , de altfel, a aratat chiar martorul propus de acesta. Niciunul din martorii audiati nu a confirmat sustinerile reclamantului, ci doar s-a admis posibilitatea ca o parte din terenul apartinând acestuia sa fie ocupat de recurenti.

Instanta de fond, mergând pe o probabilitate, a admis cerere, desi la dosar au fost depuse atât actele de proprietate ale recurentilor cât si planul casei din care rezulta ca recurentii nu ocupa o suprafata mai mare decât cea prevazuta în acte.

În sustinerea recursului au depus la dosar urmatoarele înscrisuri: contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1520/28.05.2008, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2833/13.12.2005, contract de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 1332/09.05.2008, 3 planse de cadastru.

Intimata nu a depus întâmpinare la dosar însa a depus copii dupa raportul de expertiza întocmit de catre expert P. A. în dosarul nr. 3057/270/2008.

Analizând sentinta civila recurata prin prisma motivelor de recurs invocate, Tribunalul constata recursul ca fiind nefondat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit disp. art. 581 C.p.c. instanta va putea sa ordone masuri vremelnice, în cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara si pentru înlaturarea piedicilor ce sar ivi cu prilejul unei executari.

Ori în speta de fata s-a facut dovada existentei unui litigiu între parti cu privire atât la dreptul de proprietate asupra terenului, pe care se construieste imobilul de catre recurentii-pârâti cât si cu privire la hotarul dintre proprietati precum si cu privire la ridicarea constructiei (ds. 3057/270/2008 al Judecatoriei Onesti).

Iar martorul propus de reclamant de aratat ca este posibilitatea ca constructia ridicata de pârâti sa fi depasit limita terenului lor.

Pe calea ordonantei presedintiale instanta de judecata nu examineaza validitatea titlurilor prezentate de parti, întrucât prin aceasta s-ar rezolva fondul, ci ea se va margini sa stabileasca, paralel cu alte probe prezentate de parti sau administrate în instanta, în favoare careia dintre ele exista aparentele unei situatii juridice legale si care justifica un interes legitim pentru sa i se poata mentine o anumita stare de fapt sau de drept pâna la solutionarea litigiului pe calea actiunii de drept comun.

Cererea reclamantului este întemeiata, fiind dovedite urgenta si interesul acestuia în a stopa lucrari care pot avea urmari dificil de înlaturat daca se va confirma irevocabil dreptul lui asupra terenului în litigiu.

Reclamantul a facut dovada ceruta de art. 581 C.p.c. si a lasa pârâti sa construiasca si apoi a-l obliga sa demoleze, nu-i o solutie legala, echitabila si nici economica. Pârâtii trebuie opriti în momentul în care prin fapta sa începe sa vatame interesele altuia.

Fata de cele retinute mai sus, constatând ca hotarârea primei instante este temeinica si legala si vazând si dispozitiile art. 312 al. 1 C.p.c. Tribunalul urmeaza sa respinga recursul ca nefondat.

În temeiul art. 274 C.p.c. urmeaza sa oblige recurenti sa plateasca intimatului suma de 400 lei cu titlu de cheltuieli de judecata reprezentând onorariu avocat.

Etichete: