Top

Fond funciar

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 7314/270/2010 fond funciar

Înreg. 11.11.2010

SENTINTA CIVILA NR. 38

Sedinta publica din data de 12 ianuarie 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – …

Grefier – ….

Pe rol fiind solutionarea actiunii civile având ca obiect fond funciar –formulata de reclamantul ….., domiciliat în …… împotriva pârâtelor Comisia Locala ……..de aplicare a Legilor Fondului Funciar si Comisia Judeteana ……. de aplicare a Legii Fondului Funciar.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns reclamantul, lipsa pârâtele.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Reclamantul depune la dosar copia legalizata a deciziei civile nr. 1550/A/ 28.06.1999, fata de faptul ca la termenul anterior a depus doar motivarea acestei decizii. Arata ca dosarul se afla la arhiva instantei, nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul solicita admiterea actiunii si a fi înscris pe lista de despagubiri pentru suprafata de 200 m.p. teren situat în ……., a facut cerere si la Primaria …….. si sa fie compensat ori cu pamânt ori cu bani.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin actiunea formulata reclamantul …….. a chemat în judecata pârâtele Comisia Locala ……..de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia Judeteana ……. de aplicare a legii fondului funciar, pentru a fi despagubit pentru suprafata de 200 m.p. teren intravilan, situata în …….

Actiunea este scutita de taxa judiciara de timbru, conform art. 4 din Legea nr. 1/2000, introdus prin Legea nr. 247/2005.

În motivarea cererii reclamantul arata ca pe aceasta suprafata de teren numitul ……. a construit o casa în anul 1973, când a primit de la fostul C.A.P. suprafata de 400 m.p., ocupând 200 m.p. din terenul sau.

Reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile Legii nr. 247/2005.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin decizia civila nr. 896/30.05.2011, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 8383/2000 al Tribunalului Bacau, s-a admis apelul formulat de reclamantul …….. împotriva sentintei civile nr. 3535/20.09. 2000, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2119/2000, s-a schimbat în parte încheierea de admitere în principiu, pronuntata de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 2119/2000 la data de 22.05.2000, precum si sentinta civila nr. 3535/ 20.09.2000 a Judecatoriei Onesti(dosar nr. 2119/2000), în ceea ce priveste compunerea masei succesorale, valoarea acesteia, atribuirea loturilor, valoarea si compunerea loturilor, valoarea cotei-parti valorice ce revine fiecareia dintre parti, valoarea sultei si obligatia de plata a sultei. De asemenea, s-a constatat masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor …….., decedat la data de 02.02.1979, si …….., decedata la 27.10.1985, autorii reclamantului.

Prin aceeasi decizie, printre altele, s-a atribuit reclamantului suprafata de 1.400 m.p. teren arabil intravilan, situata la pct. „În sat”, T.115/12, P.44 în titlul de proprietate nr. 200568/1995, teren cu vecinii Satulu Irimia, Manolache Ion, Clopotaru Neculai, Satulu Gheorghe si D.C.

Din considerentele deciziei civile nr. 1550/A/28.06.1999, pronuntata de Tribunalul Bacau în dosarul nr. 4004/1999 rezulta ca, în perioada cooperativizarii, din acest teren, fostul C.A.P. al comunei Stefan cel Mare, judetul Bacau a atribuit numitului Satulu I. Gheorghe în anii 1970-1972 o suprafata, determinata la expertiza, la 400 m.p., în vederea edificarii gospodariei, teren folosit ca atare de acesta.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 din Legea nr. 18/1991, terenurile situate în intravilanul localitatilor, care au fost atribuite de C.A.P., potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptatite pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti, ramân si se înscriu în proprietatea actualilor detinatori, chiar daca atribuirea a fost facuta în orice mod de la fostii proprietari.

Din suprafata de teren atribuita numitului ….., suprafata de 200 m.p. în litigiu, a apartinut reclamantului.

În referatul nr. 5070/08.01.2007 privind solutionarea cererii nr. 5070/08. 12.2006 depusa de reclamant, Comisia locala de aplicare a legilor fondului funciar arata ca, din analiza actelor depuse la dosar, rezulta ca reclamantul este îndreptatit sa fie înscris la despagubiri, conform optiunii reclamantului, pentru suprafata de 200 m.p. teren intravilan pe care a fost edificata gospodaria numitului ……… Întrucât dosarele pentru acordarea de despagubiri vor fi transmise Comisiei Judetene ……..dupa retrocedarile în totalitate a terenurilor în natura, nu s-a primit rezolutie pâna în prezent. Comisia locala a recomandat reclamantului, prin acelasi referat, sa prezinte hotarârile judecatoresti definitive si irevocabile cu privire la litigiul dintre reclamant si numitul …….

Mai este de aratat, în acest context, ca numitului ……. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 505 m.p. teren aferent constructiilor sale, edificate în anul 1970, prin Ordin al Prefectului nr. 227/1995.

Împrejurarea ca ulterior titlul de proprietate nr. 200568/1995, emis initial pentru suprafata de 1.100 m.p., a fost modificat, înscriindu-se suplimentar, pe acelasi amplasament cu terenul obiect al ordinului prefectului, cu 300 m.p., nu este relevanta, deoarece, pe de o parte, modificarea titlului s-a facut cu încalcarea Hotarârii nr. 3535/1996 a Comisiei Judetene ….. de aplicare a Legii nr. 18/1991, care a stabilit un alt amplasament, cu încalcarea dispozitiilor art. 22-24 din Legea nr. 18/1991, iar, pe de alta parte, deoarece titlul, astfel modificat, are o data ulterioara celei emiterii ordinului prefectului pentru numitul ……, acest din urma titlu având prioritate.

Situatia precizata anterior rezulta din considerentele sentintei civile nr. 1550/A/28.06.1999 a Tribunalului Bacau.

Fata de cele de mai sus, constatând ca reclamantului nu i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de 200 m.p. teren intravilan, situata în …….. si nici nu a fost compensat cu o suprafata de teren situata pe un alt amplasament în aceeasi localitate sau într-o localitate învecinata, si nici într-o localitate arondata altei Comisii de fond funciar, în situatia în care ar fi existat terenuri ramase disponibile, conform art. 9 si 10 din H.G. nr. 890/2005, instanta va admite actiunea si va dispune ca reclamantul sa fie propus la despagubiri pentru suprafata de teren de 200 m.p. teren intravilan, situata în …….., procedura de acordare a despagubirilor fiind prevazuta în Capitolul 5 din Titlul VII din Legea nr. 247/2005.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite actiunea formulata de reclamantul …., domiciliat în ……., în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala ….. de aplicare a legilor fondului funciar si Comisia Judeteana ….. de aplicare a legii fondului funciar.

Dispune ca reclamantul sa fie propus la despagubiri pentru suprafata de 200 m.p. teren intravilan, situata în ……..

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12 ianuarie 2011.

Etichete: