Top

Faliment

Prin sentinţa comercială nr. 971/22.06.2009 a Tribunalului Bacău- Secţia comercială şi contencios administrativ, s-a hotărât următoarele:

Conexează dosarul nr. 2209/110/2009 la dosar nr. 920/110/2009.

Respinge contestaţiile formulate de debitoarea S.C. R. L. S.R.L. în dosarele 920/110/2009 şi 1506/110/2009 ca nefondate.

Respinge cererea de intervenţie în interes propriu formulată de S.C R. E. 97 S.A. în dosarul nr. 920/110/2009.

Admite cererea creditoarei S.C. B. S.R.L. şi cererile conexe ale creditoarelor S.C.L.R.I S.R.L. şi S.C R. E. 97 S.A.

In temeiul art. 33 al. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,

Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei pe o perioadă de observaţie de 60 zile, împotriva debitoarei SC „R. L.” S.R.L., cu sediul în jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău sub nr. ..

Desemnează provizoriu, până la prima adunarea a creditorilor, administrator judiciar pe Cabinet Practician în Insolvenţă I. A. M., care va avea atribuţiile prevăzute de art. 20 din legea nr.85/2006 şi o retribuţie de 2.000 lei lunar sau 15% din valoarea creanţelor recuperate şi a bunurilor valorificate, ce va fi achitată din averea debitoarei.

În temeiul art. 61 din Legea privind procedura insolvenţei,

Pune in vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea 31/1990 republicata şi dispune menţionarea la O.R.C. Bacău a reprezentanţilor permanenţi ai administratorului judiciar.

Administratorul judiciar va notifica: creditorii, debitoarea, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău, acţionarii/asociaţii societăţii debitoare, conf. art. 61 din lege, art. 1 alin. 1 din HG 460/2005.

În temeiul art. 62 alin. 1 din lege, art. 4 din H.G. 460/2005 şi art. 3, anexa 3.3. din Ord. 1692/C/2006 al Ministerului Justiţiei, notificarea va cuprinde:

1. termenul limita de depunere a cererii de admitere a creanţei la : 21.08.2009.

2. termenul de verificarea creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar al creantelor la 21.09.2009.

3.termenul de verificarea creantelor, intocmire, afisare si comunicare a tabelului definitiv a creantelor la 19.10.2009.

4.termenul pentru depunerea contestatiilor la tabelul preliminar la 09.10.2009.

5. locul si data, ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor.

Notificarea se va publica, pe cheltuiala averii debitoarei, într-un ziar de largă circulaţie si in Buletinul procedurilor de insolventa. Dacă debitoarea are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în Registrul de publicitate, administratorul judiciar va emite instant autorităţilor, ori instituţiilor care deţin aceste registre o copie de pe sentinţa de deschidere a procedurii pentru a se face menţiunea respectivă.

Pune în vedere debitoarei să depună la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele prevăzute de art.28 al.1 din lege.

Pe baza documentelor depuse conform art. 28 si art. 35 din lege, si in urma examinării situaţiei economice a debitoarei, administratorul judiciar va întocmi în termen de 30 de zile, de la desemnare un raport de activitate prin care va propune fie intrarea in procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie în cadrul procedurii generale, asa cum prevede art. 54 din lege.

In functie de cuprinsul raportului şi în conditiile si termenele prevazute de art 94 din lege, administratorul judiciar va elabora un plan de reorganizare.

In termen de 60 de zile de la desemnare, administratorul judiciar va intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa , cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabile si asupra existentei premiselor angajarii raspunderii acestora, conform art 138 din lege, precum si asupra posibilitatii reale de reorganizare efectiva a activitatii debitoarei, ori a motivelor care nu permit reorganizarea, cu respectarea formalitatilor prevazute de art 3, anexa 3.5 din Ord 1692/C/2006 al Ministerului Justitiei.

La fiecare termen de continuarea procedurii administratorul judiciar va prezenta un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii, sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile debitoarei, baza de raportare fiind luna intreaga, dar raportul poate cuprinde mai multe luni.

Pune în vedere administratorului judiciar să ia masuri de arhivare a documentelor contabile ale debitoarei, în conform. cu Legea 16/96, respectiv gruparea pe unitati arhivistice, pastrare si inventariere pe durata procedurii reorganizării si lichidarii judiciare, iar ulterior, de selecţionare si întocmirea proces verbal prevăzut de art.11 din lege, predarea documentelor conform art.18 si 18 ind.1 cu încunoştiintarea D.J. ale Arhivelor Nationale asupra masurilor dispuse, conform art.34.

In vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul judiciar, va putea desemna persoane de specialitate, a căror numire, respectiv nivel de remuneratie vor fi supuse aprobarii judecătorului sindic sau a comitetului creditorilor, cu exceptia cazurilor în care acesta s-a stabilit,că vor fi achitate din fondul special constituit prev.de art.4 din lege;

Administratorul judiciar va inventaria patrimoniul debitoarei şi va lua măsuri pentru conservarea bunurilor, aplicând sigilii acolo unde este cazul, va întocmi bilanţul deschiderii procedurii conform legii nr.82/1991 – Legea contabilitatii, şi va depune diligenţe pentru recuperarea creanţelor debitoarei de la alţi debitori..

Pe durata perioadei de observatie administratorul judiciar se va îngriji de redimensionarea organigramei, astfel încât să corespundă acestei etape şi va asigura continuarea activităţii în scopul obţinerii unui rezultat financiar cât mai bun posibil.

Debitoarea va putea sa continue desfăşurarea activităţilor curente si poate efectua plati catre creditorii cunoscuti, care se incadreaza in conditiile obisnuite de exercitare a activitatii curente, pe durata perioadei de observatie, in conditiile art 49 din lege.

De la data deschiderii procedurii se suspenda de drept toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitoarei sau bunurilor sale, respectiv orice termene de prescriptie a acestor actiuni.

În acest scop dispune comunicarea sentintei de deschidere a procedurii la instanta judiciara in a caror jurisdictie se afla sediul debitoarei, respectiv tuturor bancilor unde debitoarea are deschise conturi, pentru a se suspenda aceste actiuni.

Administratorul judiciar va mentine sau denunta contractele încheiate de debitoare în functie de necesitate si oportunitatea lor, iar acolo unde se impune va solicita anularea actelor frauduloase încheiate în dauna creditorilor si a oricăror transferuri susceptibile de a prejudicia drepturile acestora.

Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificarte, cu exceptia creantelor constatate prin titluri executorii, respectiv a creantelor bugetare din titluri executorii necontestate în termenele prev.de legi speciale, pentru a se stabili legitimitatea, valoarea exactă si prioritatea fiecarei creante.

Dispune ca administratorul judiciar sa intocmeasca si sa inregistreze la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele impotriva averii debitoarei in conditiile art 72 din lege.

Interzice administratorilor debitorilor să înstrăineze actiunile ori partile lor sociale sau de interes detinute de debitor, fara acordul judecatorului sindic.

Dispune indisponibilizarea acestor valori mobiliare in registrele speciale de evidenţă sau în conturile înregistrate electronic.

Pana la data confirmarii unui plan de reorganizare, actiunile societatilor emitente in sensul Legii 297/2004 privind piata de capital, se suspenda de la tranzactionare cu incepere de la data primirii comunicarii de catre C.N.V.M.

Ordona tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil in conturi sa nu dispuna de ele fara un ordin al administratorului judiciar, sub sanctiunea aplicarii unei amenzi judiciare de la 4.000 – 10.000 lei (RON). Bunurile instrainate de administratorul judiciar vor fi dobandite libere de orice sarcini.

In temeiul art.1 lit.f din L.10/2001, privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv, administratorul judiciar va verifica dacă debitoarea nu detine bunuri mobile în patrimoniu care au fost preluate abuziv în perioada 1945-1989 si care pot face obiectul unor cereri de restituire în natură formulată de cei îndreptatiti.

In baza art.7 ind.1 din OG.79/1999, ordonă organelor de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice să acorde concursul lor la îndeplinirea efectivă a atributiilor administratorului judiciar.

După rămânerea irevocabilă a hotarîrii de deschidere, toate actele si corespondenta emise de debitor si adm.judiciar vor cuprinde în mod obligatoriu si cu caractere vizibile ,în limba română, encgleză si franceză mentiunea „ IN INSOLVENTA”,” IN INSOLVENCY” „EN PROCEDURE COLLECTIVE”.

Obliga debitoarea sa puna la dispoziţia administratorului judiciar toate informaţiile cu privire la activitatea şi averea sa, precum si lisata cuprinzand platile si transferurile patrimoniale efectuate in cele, 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.

In temeiul art 5 din HG 460/2005 si art 2 anexa 2.4 din ORD 1692/C/2006 o copie de pe hotararea de deschidere a procedurii se va comunica ORC Bacău si in Buletinul procedurilor de insolventa.

Fixeaza termen pentru prima adunare a creditorilor la data 25.09.2009, prezidata de administratorul judiciar cu urmatoarea ordine de zi (art 3 anexa 3.1 din Ord 1692/C/2006):

-prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar in conditiile art 59 si 54 din lege cu propunerea de continuare a perioadei de observatie sau de trecere la faliment prin procedura simplificata;

-alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori in conditiile art 16 al 4 si art 17 din lege;

-confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecatorul sindic;

-probleme diverse.

La adunarea creditorilor vor participa si doi reprezentanti ai salariatilor.

In temeiul art. 18 din lege, dupa deschiderea procedurii, dispune ca adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitoarei sa desemneze un reprezentant (administrator special), persoana fizica sau juridica, care sa le reprezinte interesele.

Dispune ca administratorul judiciar sa deschida un cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii in termen de 2 zile de la notificarea procedurii, daca debitoarea nu se conformeaza acestei obligatii.

În temeiul art. 11 lit. g) teza a doua coroborat cu art. 20 al.2 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei autorizează lichidatorul judiciar pentru sesizarea organelor de cercetare penală în legătură cu săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 143-147 din acelaşi act normativ.

Pentru a hotărâ acestea, instanţa a reţinut următoarele:

1) Prin cererea înregistrată la data de 13.02.2009 pe rolul Tribunalului Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, sub nr. 920/110/2009, creditoarea S.C. B. S.R.L. Râmnicu Vâlcea a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoare S.C. R. L. S.R.L. , având în vedere că aceasta este în imposibilitate de a-şi achita datoriile ajunse la scadenţă, datorii în sumă de 17.281 lei, la care se adaugă dobânda legală şi penalităţile de întârziere.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei ( chit. Seria nr. TS5 nr. 4148372/06.02.2009 ) şi timbru judiciar în sumă de 0,30 lei.

2) Prin cererea înregistrată sub nr. 1506/110/2009 la Tribunalul Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, creditoarea S.C. L. R. I. S.R.L. Bucureşti, în calitate de creditor a formulat cerere de declanşare a procedurii insolvenţei faţă de S.C. R. L. S.R.L., având în vedere că societatea creditoarea deţine împotriva debitoarei o creanţă în sumă de 57.343,13 lei.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 40 lei ( O.P nr. 981/06.04.2009-fl.11) şi timbru judiciar în sumă de 0,30 lei.

La data de 07.04.2009 creditoarea S.C. L..R.. I. S.R.L. Bucureşti, a depus la dosar cerere precizatoare prin care arată că deţine împotriva debitoarei o creanţă totală de 143.440,31 lei.

Prin încheiere din data de 04.05.2009 s-a dispus, în temeiul art. 31 al.3 din Legea 85/2006, conexarea dosarului nr. 1506/110/2009 la dosar nr. 920/110/2009.

3) Prin cererea înregistrată sub nr. 2.209/110/2009 la Tribunalul Bacău-Secţia comercială şi contencios administrativ, creditoarea S.C. R. E. 97 S.A. Bistriţa a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C. R. L. S.R.L. întrucât aceasta din urmă figurează în evidenţele contabile ale creditoarei cu o datorie în sumă de 173.274,60 lei la care se adaugă dobânda legală de la data de 24.11.2008 şi până în prezent.

Cererea fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 39 lei ( chit. Seria TS3A nr. 2987430/06.04.2009 ) şi timbru judiciar de 0,50 lei.

La termenul de azi, 22.06.2009 s-a pus în discuţie, în temeiul art. 31 al.3 din Legea 85/2006, conexarea dosarului nr. 2209/110/2009 la dosar nr. 920/110/2009.

1) În cuprinsul cererii de judecată din dosarul nr. 920/110/2009, creditoarea S.C. B. S.R.L. Râmnicu Vâlcea arată între cele două societăţi s-au desfăşurat relaţii comerciale. Debitoarea S.C. R. L. S.R.L. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată către creditoare, nu a dat curs notificăriii creditoarei prin care aceasta a încercat să vină în sprijinul aceasteia, propunând compensarea sumelor pe care şi le datorează reciproc.

Creanţa creditoarei este de 17.281,51 lei, conform biletului la ordin cu scadenţă la data de 10.01.2009 şi facturile aferente cu numerele: 2558090 şi 2558090.

În drept, creditoarea a invocat dispoziţiile art. 31 şi 33 din Legea 85/2006.

În dovedirea cereri a depus la dosar B.O pentru suma de 17.281,51 lei, facturile cu numerele: 2558090 şi 2558090.

În termen legal, la data de 20.03.2009 debitoarea S.C. R. L.G S.R.L. a formulat contestaţie prin care a solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, arătând următoarele:

Prin cererea de deschidere a procedurii formulata de creditoarea SC B. SRL se menţionează ca aceasta are de încasat suma de 17.281,51 RON ca urmare a neachitarii Biletului la ordin cu scadenta la 10.01.2009 si facturilor aferente cu nr.2558090 si 2558089 .

Prin neachitarea biletului la ordin depus la instanţa de judecata reclamanta creditoare considera ca societatea debitoare se afla in stare de insolventa întrucât suma depăşeşte 10.000 RON.

Menţionează debitoarea ca fata de situaţia financiara a societăţii, reliefata în Lista compensarilor, documentul de încasari si plaţi, precum si din documentaţia depusa la dosarul cauzei, societatea are în perioada 1-01-2009 si pana la 15.03.-2009, încasări şi plăţi suma de 100.000 lei si facturi neîncasate de 60.029,63 lei.

Prin verificarea operaţiunilor contabile desfasurate în aceasta perioada în baza documentelor depuse la dosarul cauzei se poate observa ca societatea nu se afla în stare de insolventa, societatea lucrează si ca biletul la ordin refuzat la plata din lipsa de disponibil la momentul introducerii lui in banca se datorează blocării conturilor de un alt furnizor.

Deşi reclamanta-creditoare menţionează ca deţine o creanţa certa lichida si exigibila fata de societatea debitoare, biletul la ordin are pe el data pâna la care poate fi executat si după aceasta data el nu mai putea fi pus în executare.

Deasemeni nu prezintă instanţei nici un fel de alt titlu de creanţa, decât acest bilet la ordin, care oricum nu mai poate fi pus in executare.

Se mai precizează că SC R. L. SRL efectuează zilnic plaţi curente, compensări din care rezulta fără echivoc ca nu se afla in stare de insolventa, asa cum rezultă din copiile documentelor depuse la dosar.

Contestaţia a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în sumă de 39 lei ( seria TS4A, nr. 7051754/20.03.2009 – fl.26) şi timbru judiciar în valaore de 3 lei.

În dovedirea contestaţiei s-a depus un set de acte, respectiv listă compensări, bilete la ordin, chitante, file CEC, bonuri fiscale ( fl.27-85 dosar ).

La data de 30.04.2009 creditoarea SC B. SRL depune la dosar întâmpinare la contestaţie, făcând precizări faţă de prezentarea biletului la ordin pentru decontare.

La termenul din 25.05.2009 s-a depus la dosar cerere de intervenţie în interes propriu de către S.C. R. E.97 S.A.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 39 lei ( chit. Nr. 011450001/25.05.2009) şi timbru judiciar în valoare de 0,3 lei.

2) În cuprinsul cererii de judecată din dosarul nr. 1506/110/2009, creditoarea S.C. L. R. I. S.R.L. arată că deţine o creanţă totala de 57.343,13 lei înscrisa in următoarele bilete la ordin: B.O. emis la 02.10.2008, scadent la 15.12.2008 pentru suma de 16301,99; B.O. emis la data de 08.09.2008 cadent la data de 24.12.2008 pentru suma de 20000,00 lei; B.O. emis la data de 08.09.2008 scadent la data de 26.11.2008 pentru suma de 21.041,14 lei.

Se arată că încercarea societăţii creditoare de soluţionare pe cale amiabila a litigiului s-a concretizat în numeroase convorbiri telefonice si transmiterea notificărilor de plata, finalizate prin încheierea unui proces verbal prin care a constatat ca reprezentantul societăţii a recunoscut debitul, dar nu a efectuat plata până în prezent, din lipsa de fonduri.

La data de 07.04.2009 S.C. L. R. I. S.R.L. depune la dosar cerere precizatoare prin care arată că deţin o creanţă faţă de debitoare de 143.440,31 lei, indica numărul facturilor, şi menţionează că facturile au fost comunicate debitoarei prin intermediul delegalului, care a predat mărfurile înscrise în facturi şi au fost acceptate la plată de către societatea debitoare.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 40 lei ( OP nr. 681/06.04.2009 – fl 11) şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

În termen legal, debitoarea SC R. L. SRL a formulat contestaţie împotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de SC L. R. I. SRL, solicitând respingerea cererii de deschidere a procedurii insolventei din următoarele motive:

1. Prin cererea de deschidere a procedurii formulata de creditoarea SC L. R.. I. SRL se menţionează ca aceasta are de incasat de la SC R. I. SRL suma de 61.194,99 lei RON pe care reclamantul- creditor pretinde ca a achitat-o ca avans in baza unei comenzi trimisa in 2008.

După cum se poate observa, din cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de către creditoare, dosarul constituit este pentru SC R. L. SRL iar acţiunea care a fost înaintată cu citatie se referă la datorii ale SC R. I. SRL Oneşti, care este o cu totul alta societate comerciala.

Contestă cererea formulata de către SC L. R. I. SRL întrucât, pentru a solicita deschiderea procedurii insolventei, creditoarea reclamanta trebuia sa prezinte instanţei de judecata un debit datorat de către SC R. I..SRL Oneşti constituit intr-o creanţa certa lichida si exigibila, scadenta de mai mult de 30 zile, si sa demonstreze ca debitoarea este în incapacitate de plata.

Ori reclamanta creditoare menţionează in acţiune ca suma de 61194,99 lei reprezintă avans pentru mărfuri, dar nu depune la instanţa de judecata instrumentele cu care sau făcut aceste plaţi precum si refuzul debitoarei de a preda marfa.

Deasemenea menţionează reclamanta creditoare, în acţiune trei bilete la ordin cu nr. 84567; 84565 si 84568/17.12.2008 care însa aveau scadenta la data de 12.02.2009 si care au fost refuzate la plata de către banca reclamantei pentru lipsa de disponibil, caz în care nu justifica sub nici o forma plata făcuta în avans asa cum se susţine.

In ceea ce priveşte datoria reciproca dintre societăţi ataşează situaţia facturilor neplatite de către reclamanta creditoare către SC R..I. SRL Oneşti la data de 04.04.2009 in valoare de 91.710,08 lei, caz în care datoria este cu totul inversa.

Contestaţia a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 39 lei ( chit seria TS4A nr. 7108230/09.04.2009 – fl 41) şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

În dovedirea contestaţiei depune la dosar un set de acte, respectiv listă compensări, bilete la ordin, chitante, file CEC, bonuri fiscale ( fl.45-103 dosar ).

3) În cuprinsul cererii de judecată din dosarul nr. 2.209/110/2009, creditoarea S.C R.E. 97 S.A. a formulat cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva pârâtei SC R. L. SRL, întrucât aceasta se află în stare de insolvenţă prezumată deoarece figurează în evidenţele contabile ale creditoarei cu o datorie de 173.274,60 lei încă din 25.11.2008 la care se adaugă şi dobânda legală şi, din data de 24.11.2008 şi până în prezent, nu a mai efectuat nici o plată a acestei datorii.

Arătă că această creanţă provine dintr-o serie de facturi eliberate de creditoare în perioada 08.07.2008 – 11.09.2008, în baza contractelor de vânzare-cumpărare nr. 4856/07.09.2007 şi 4131/08.09.2008, pentru vânzarea către debitoare a produselor fabricate de către creditoare, cabluri şi materiale electrice.

Au fost emise următoarele facturi: 3674/08.07.2008, 4065/08.13.2008, 4217/27.08.2008, 4391/11.09.2008, 4392/11.09.2008.

Contractele au fost negociate, semnate şi ştampilate de către reprezentantul societăţii, iar facturile, de asemenea, au fost toate acceptate prin semnare de către reprezentanţii debitoarei. Mai mult, sumele indicate în facturi, la care a avut loc vânzarea, au fost garantate prin emiterea mas multor bilete la ordin, care însă au fost mai apoi refuzate la plată rând pe rând de către unităţile bancare.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 39 lei ( chit seria TS3A nr. 2987430/06.04.2009 – fl 41) şi timbru judiciar în valoare de 0,30 lei.

În dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar contract de vânzare cumpărare, facturi, bilete la ordin ( fl. 6-37 ).

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Împotriva debitoarei SC R. L. SRL s-au formult 3 cereri de deschidere a procedurii insolvenţei respectiv de către SC B. SRL pentru suma de 143.440,31, SC L. R. I. SRL pentru suma de 57.343,13 şi de S.C R. E.97 S.A. pentru suma de 173.274,60 lei.

Făcându-se aplicarea dispoziţiilor art. 31 al. (3) din Legea 85/2006 care prevăd că „ Dacă între momentul înregistrării cererii de către un creditor şi cel al judecării acestei cereri sunt formulate cereri de către alţi creditori împotriva aceluiaşi debitor, tribunalul va verifica, din oficiu, la data înregistrării, existenţa dosarului pe rol, va dispune conexarea acestora şi va stabili îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor, în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri şi cu respectarea valorii-prag prevăzute de prezenta lege.„ rezultă că prin însumarea creanţelor, debitoarea are de achitat suma totală de 374.058,04 lei.

Verificând cele relatate de debitoare în contestaţii, instanţa constată că pe rolul instanţei există dosarul nr. 918/110/2009 unde debitoare este S.C. R. I. C.S.R.L., astfel că apărările făcute de către aceasta prin contestaţia înregistrată în dosarul nr. 1506/110/2009 nu se justifică, cele două societăţi având acelaşi sediu, astfel că toate citaţiile şi actele au ajuns a aceeaşi adresă. Deasemeni nu se pot invoca apărări sau compensări cu S.C. R. I. C. S.R.L., această societate nefiind parte în prezenta cauză.

Cu privire la cererea formulată de creditoarea SC B. SRL şi care arată că s-a refuzat la plată un bilet la ordin în valoare de 17281,51 lei instanţa constată că apărarea debitoarei cum că „biletul la ordin are pe el data până la care poate fi executat si după aceasta data el nu mai putea fi pus în executare” nu poate fi luată în considerare atâta timp cât neplata la scadenţă a sumei de bani prevăzute în biletul la ordin deschide posesorului titlului dreptul la acţiunile directe sau de regres, ca şi la executarea nemijlocită a biletului la ordin ( conform art. 47-55; art. 57-65 din Legea 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin).

Practica judiciară a statuat că cele trei caractere ale creanţei invocată de creditor, aceea de a fi certă, lichidă şi exigibilă pentru a obţine declanşarea procedurii insolvenţei faţă de debitor pot fi dovedite cu orice mijloc de probă, legea neimpunând deţinerea unui titlu executoriu în acest sens. În măsura în care creditorul face dovada creanţei sale prin facturi acceptate de debitor, prin recepţionarea mărfurilor şi achitarea de către acesta din urmă a unor taxe datorate statului în contul mărfurilor primite, fiind dovedite astfel caracterele creanţei, judecătorul sindic trebuie să admită cererea şi să dispună deschiderea procedurii colective.

Ori, debitoare nu a contestat niciuna din facturile depuse la dosar de către cele trei creditoare.

Deasemeni, analizând actele depuse de debitoare în apărare, constatăm că există o serie de compensări, dar şi plăti.

Însă, cererile de chemare în judecată au fost depuse la Tribunalul Bacău astfel: 13.02.2009, 09.03.2009 şi 09.04.2009. De la data primirii primei citaţii 16.03.2009 până la judecarea în fond a prezentelor cereri au trecut trei luni, timp în care debitoarea, deşi nu a avut conturile blocate, nu a făcut demersurile necesare pentru a achitata debitele restante.

La dosar există file CEC şi bilete la ordin emise în primele luni ale anului, girate ori de S.C. R. I.C..S.R.L. ori de S.C. R. L. SRL dar nu se face dovada că acestea au fost decontate. O parte din chitanţele depuse la dosar sunt pentru sume mici în comparaţie cu debitele faţă de cele trei creditoare ( de ex. 198 lei, 269,86 lei, 252 lei, ).

Există la dosar un bilet la ordin ce urma a fi încasat de debitoare în sumă de 28.500, 81 lei, însă, debitoarea nu depune la dosar un extras de cont pentru a face verificări cu privire la situaţia acesteia, bilantul contabil sau contul de profit şi pierderi.

Instanţa apreciază că debitoarea se află în sare de insolvenţă.

Cu privire la insolvenţă, se reţine că aceasta este o stare a patrimoniului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Asadar insolvenţa nu se caracterizează prin starea de fond general proastă a afacerilor comerciantului în cauză, aşa cum încearcă în mod voalat să se apare debitoarea, sau existenţa unui pasiv mai mare decât activul patrimonial al debitorului chemat în judecată, adică însolvabilitatea sa, ci printr-o lipsă de fonduri băneşti necesare pentru acoperirea datoriilor exigibile.

Astfel, reţinem că la filele 134-149 dosar nr. 920/110/2009 sunt depuse bilete la ordin de către creditoarea S.C R.E. 97 S.A., bilete la ordin ce au fost refuzate din lipsă de disponibil.

Din ansamblul probelor depuse la dosar nu rezultă că debitoarea ar avea fonduri disponibile pentru plata datoriei exigibile, astfel încât aceasta să înlăture starea de insolvenţă. Neplata datoriei scadente se datorează lipsei fondurilor disponibile şi nicidecum altor considerente întemeiate pe relaţiile comerciale, cum fără temei susţine debitoarea.

Tot astfel, efectuarea de plăţi către alţi creditori sau existanţa unor active în patrimoniul debitoarei nu reprezintă relevanţă sub aspectul stării de insolvenţă a patrimoniului, care este caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor cu sumele de bani disponibile.

Deşi s-a făcut o apărare pe blocajul financiar, specific situaţiei economice actuale, dar şi pe faptul că debitoarea are de încasat la rândul său alte creanţe de la proprii debitori, atâta vreme cât legiuitorul nu prevede o asemenea împrejurare ca fiind de natură să înlăture aplicarea dispoziţiilor care reglementează procedura insolvenţei, instanţa apreciază că situaţia debitoarei este cea prevăzută de dispoziţiile legale ale Legii 85/2006.

Fenomenul insolvenţei fiind complex, componenta sa economică este cea care îi interesează în primul rând pe creditori. Comerţul modern se bazează pe credit, pe încrederea acordată partenerului de afaceri că îşi va plăti, la scadenţă, datoria. Neplata având ca motiv insuficienţa fondurilor băneşti disponibile constituie un incident grav, care poate degenera într-un lanţ de incapacităţi de plată şi chiar într-o criză sistemică.

În concluzie, instanţa constată că în cauză creditorul are o creaţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului care depăşeşte 10.000 lei, calculând şi penalităţile, peste limita prag prevăzută de art. 3 pct 12. care prevede că „valoare-prag reprezintă cuantumul minim al creanţei, pentru a putea fi introdusă cererea creditorului. Acesta este de 10.000 lei (RON), iar pentru salariaţi, de 6 salarii medii pe economie;” art. 1 potrivit căruia „ 1) Procedura generală prevăzută de prezenta lege se aplică următoarelor categorii de debitori aflaţi în stare de insolvenţă sau de insolvenţă iminentă, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (2) lit. c) şi d): 1. societăţile comerciale;„ şi constatând că sunt îndeplinite şi condiţiile prev. de art. 31 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, instanţa va admite cererea şi, în consecinţă va admite cererile creditoarelor şi va deschide procedura insolvenţei în formă generală.

Având în vedere că la termenul din 22.06.2009 s-a dispus conexarea dosarului nr. 2209/110/2009 ( în care S.C. S.C R. E.97 S.A. are calitatea de creditoare) la dosarul nr. 920/110/2009 (în care S.C R.E.97 S.A. are cerere de intervenţie în interes propriu), instanţa va respinge cererea de intervenţie în interes propriu, S.C R.E. 97 S.A., aceasta fiind parte în dosar ca şi creditor..

Cu privire la desemnarea creditorului, instanţa constată că la dosar s-au depus mai multe oferte de către practicienii în insolvenţă. Având în vedere complexitatea dosarului, instanţa va opta pentru desemnarea unui practician local pentru o mai bună administrare a procedurii, dar şi pentru a nu greva averea debitoarei cu cheltuieli excesive de procedură.

Având în vedere că la dosar a depus ofertă Cabinet Practician în Insolvenţă I. A.M. cu o bogată experienţă în domeniu, activitatea acestuia din ultimii 6 ani, activitatea propusă pentru desfăşurarea procedurii, în temeiul art. 11 al.1 lit. c din Legea va desemna I. A.M. în calitate administrator judiciar pe practician în insolvenţă

Faţă de aceste considerente, instanţa, în temeiul art. 33 al.4 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei va respinge contestaţiile formulate de debitoare, va admite cererea principală şi cele conexe şi va dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală.

Tags: