Top

Evacuare. Drept de proprietate.Posesie

Prin sentinţa civilă nr. 277/22.01.2009 pronunţată în dosarul nr. 5076/270/2008 al Judecătoriei Oneşti, s-a admis acţiunea formulată de reclamanta A.T. în contradictoriu cu pârâtele A.A. şi A.N. şi s-a dispus evacuarea pârâtelor din imobilul situat în oraşul Slănic Moldova.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că reclamanta a cumpărat, conform contractului de vănzare-cumpărare autentificat sub nr. 3337/3.10.2008 la B.N.P. O.A.R., imobilul situat în Slănic Moldova, imobilul compus din 5 camere şi dependinţele la care s-a adăugat şi terenul aferent în suprafaţă de 403 mp. Casă- construcţii. S-a reţinut din declaraţiile martorilor T.Z. şi M.R., că pârâtele locuiesc în imobilul sus-menţionat, refuzând să părăsească deşi din contractul nr. 3337/2008 că ar avea vreun drept de folosinţă. Raportat la aceste împrejurări instanţa de fond a admis acţiunea şi a dispus evacuarea pârâţilor.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, pârâtele.

Apelul a fost legal timbrat cu 4 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar de 0,15 lei.

În motivarea apelului, apelantele au arătat că sentinţa este netemeinică deoarece imobilul este compus din două unităţi locative distincte: una compusă din 5 camere şi una compusă din 3 camere, aceasta din urmă fiind locuită de pârâte împreună cu alţi membri ai familiei lor. Au arătat apelantele că apelanta A.A. a locuit împreună cu soţul său în cele trei camere, din care la momentul mutării era finalizată doar o cameră, celelalte două au fost practic finalizate de apelantă, fiind proprietatea acestora. Au susţinut de asemenea apelantele că din probatoriul administrat şi din reţinerile instanţei de fond nu rezultă exact care anume camere sunt locuite de către civil.

În susţinerea apelului s-au depus înscrisuri: chitanţa nr. 02048000.8/17.02.2009 de către apelante şi totodată s-a solicitat de asemenea proba cu interogatoriu şi cu martori.

În combaterea apelului, intimata a depus, de asemenea acte: adeverinţa nr. 7835/19.08.2009, contractul nr. 3337/03.10.2008, încheierea nr. 14456/2008 a OCPI şi plan cadastral.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu, tribunalul reţine că apelul este întemeiat pentru următoarele considerente:

Rezultă din susţinerile apelantelor şi chiar din apărările intimatei, făcute atât în cursul soluţionării cauzei la instanţa de fond cât şi în apel, că între părţi nu există raporturi reglementate printru-un contract de locaţiune din care să rezulte dreptul de folosinţă asupra imobilului, pentru că instanţa să analizeze dreptul de folosinţă prin raportare la convenţia părţilor.

Dimpotrivă, din susţinerile apelantelor rezultă că acestea invocă un drept de proprietate asupra camerelor pe care le ocupă din imobil iar intimata-reclamantă, la rândul său, invocă un drept de proprietate întemeiat pe contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3337/03.10.2008, dreptul de folosinţă fiind pus în discuţie ca dezmembrământ al dreptului de proprietate ce conferă proprietarului şi dreptul de a se folosi de bun.

Ca atare, acţiunea pe care o are la îndemână reclamanta-intimată pentru protejarea dreptului său de proprietate şi prin aceasta implicit a dreptului de folosinţă este acţiunea în revendicare şi nu acţiunea în evacuare parte componentă a dreptului de proprietate pe care şi una şi alta îl invocă.

În consecinţă, tribunalul, faţă de dispoziţiile art. 296 Cod procedură civilă, va admite apelul, va schima sentinţa apelată şi ca urmare, va respinge acţiunea ca nefondată, reclamanta-intimată având la îndemână calea acţiunii în revendicare.

Tags: