Top

Fond funciar

Prin sentinta civila nr. 1368/30.04.2009 a Judecatoriei Onesti a fost admisa în parte actiunea civila formulata de catre reclamantul Mircea Ion în contradictoriu cu pârâtele Comisia Locala C. si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra bunurilor, având ca obiect „Obligatie de a face”.

A fost obligata pârâta Comisia Locala C. sa întocmeasca documentatia privind cererea reclamantului de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor arabile în suprafata de 3600 mp teren la pct.”La Livada” si de 1400 mp situat la pct. „ Sub Araci ”, de pe raza comunei C. si s-o înainteze pârâtei Comisia Judeteana Bacau cu propunere de validare sau invalidare a pretentiilor reclamantului.

Au fost respinse ca prematur formulate capetele de cerere privind emiterea titlului de proprietate, punere în posesie si plata de daune cominatorii si moratorii.

A fost respinsa actiunea fata de Comisia Judeteana Bacau ca prematur formulata.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta de fond a retinut urmatoarele:

Analizand documentatia din dosar cat si sustinerile partilor instanta retine ca reclamantul, in calitatea sa de mostenitor al defunctului sau tata M.N.,a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile in suprafata de 3600 mp de la pct.”Livada” si 1400 mp de la pct.”Sub Araci”.

In urma unor sesizari ale reclamantului Comisia Locala C. i-a comunicat acestuia cu adresa nr.2498/11.08.2006 (fila 11)ca poate solicita revendicarea celor doua suprafete de teren primite de defunctul sau tata,in urma unui schimb, de la numitul A.N. „daca nu au fost instrainate pana la intrarea in CAP”.

Comisia Locala avea obligatia sa se confomeze dispozitiilor legii nr.18/1991 modificata cat si prevederilor art.5 din Regulamentul aprobat prin HG nr.890/2005 in sensul de a intocmi,in urma unor verificari amanuntite,documentatia si a o înainta la comisia Judeteana Bacau cu propuneri de validare sau invalidare,dupa caz, a cererii de reconstituire a dreptului de asupra celor doua terenuri.

In privinta celorlalte capete de cerere, din actiunea reclamantului, acestea sunt prematur formulate atata timp cat Comisia Judeteana nu s-a putut pronunta in nici un mod vizavi de cererea reclamantului.

Fata de cele retinute,urmeaza sa fie admisa in parte actiunea reclamantului si in consecinta, parata Comisia Locala Cotofanesti va fi obligata sa intocmeasca documentatia legata de reconstituirea dreptului de proprietate a reclamantului asupra celor doua terenuri si s-o inainteze la comisia Judeteana Bacau cu propuneri de validare si invalidare a cererii formulata de reclamant.

Cat priveste celelalte capete de cerere, acestea vor fi respinse ca prematur formulate.

De asemenea,fata de considerentele aratate mai sus va fi respinsa actiunea reclamantului fata de parata Comisia judeteana Bacau ca fiind prematur formulata.

Impotriva acestei hotarâri în termen legal a declarat recurs reclamantul.

Recurentul reclamant critica în esenta hotarârea instantei de fond sub aspectul faptului ca desi a solicitat instantei obligarea pârâtelor sa-i reconstituie dreptul de proprietate asupra celor doua suprafete de teren, aceasta în mod gresit, desi reclamantul nu a solicitat acest lucru, a obligat la emiterea unei propuneri de validare sau invalidare a pretentiilor reclamantului.

Se mai arata ca instanta de fond a gresit intrucât nu a solutionat pe fond cererea reclamantului, fata de refuzul pârâtelor de a-i solutiona cererea de reconstituire a dreptului de proprietate.

Intimatele nu au formulat întâmpinare.

In recurs reclamantul recurent a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri.

Examinând actele si lucrarile dosarului prin raportare la motivele de recurs invocate constata ca acesta este fondat pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea formulata la data de 14.11.2005 reclamantul M.I. a solicitat reconsituirea dreptului de proprietate pe care tatal sau l-a detinut în temeiul contractului de schimb încheiat între tatal sau, defunctul M.N. si A. N..

Din momentul formularii cererii de reconstituire a dreptului de proprietate si pâna-n prezent reclamantului nu i-a fost solutionata aceasta cerere, desi la dosarul cauzei exista dovada nenumaratelor demersuri pe care petentul le-a facut la cele doua pârâte în vederea solutionarii cererii sale.

Potrivit art.5 lit.a si h din H.G. 890/2005 comisiile comunale au obligatia de a prelua si a analiza cererile depuse în conformitate cu prevederile legale, pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole si forestiere side asemenea sa înainteze si sa prezinte spre aprobare si validarea comisiei judetene situatiile definitive împreuna cu documentatia necesara si sa transmita comisiei judetene contestatiile formulate de persoanele interesate.

Pârâta Comisia Locala C. nu si-a îndeplinit niciuna dintre aceste obligatii, iar Comisia Judeteana Bacau în virtutea atributiilor sale de îndrumare si control, desi a fost sesizata de catre reclamant, nu a luat nicio masura de solutionare a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate ( art.6 lit.a si b din HG 890/2005).

In aceste conditii nu poate fi primita apararea pârâtei Comisia Judeteana Bacau în sensul ca a fost în imposibilitatea de a-si exprima un punct de vedere fata de cererea reclamantului întrucât nu a primit o propunere de validare sau invalidare a pretentiilor reclamantului.

Pe de alta parte este de remarcat faptul ca reclamantul a solicitat instantei sa se pronunte asupra reconstituirii dreptului de proprietate, prin hotarârea data instanta pronuntandu-se asupra a altceva decât s-a cerut obligând pe pârâta Comisia Locala Cotofanesti la solutionarea cererii printr-o propunere de validare sau invalidare.

In contextul în care înca din anul 2005 reclamantul a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, nesolutionata pâna în anul 2009, este evident ca instanta de judecata în virtutea dreptului sau de plenitudine de jurisdictie acordat prin lege nu este limitata doar la posibilitatea de a obliga autoritatile administrative la a emite hotarâri care sa solutioneze cererile formulate, ci poate dispune ea însasi asupra reconstituirii dreptului de proprietate si asupra amplasamentului.

Aceasta, deoarece nesolutionarea cererii reclamantului echivaleaza cu refuzul, reconstituirii dreptului de proprietate, refuz care nu poate ramâne necenzurat fata de dispozitiile art.21 alin.2 din Constitutia României.

De altfel reluarea prevederilor administrative de care se prevaleaza intimatele, prin întâmpinarea depusa la fondul cauzei, ar contraveni si principiului solutionarii cauzei într-n termen rezonabil, consacrat prin art.6 paragraful 1 din C.E.D.O.

Pentru aceste considerente constatând faptul ca instanta de fond nu s-a pronuntat asupra cererii de reconstituire a dreptului de proprietate si ca în acest mod fondul nu a fost cercetat, în temeiul art.304 pct.9 si art.312 alin.3 si 5 cod procedura civila va admite recursul, va casa în tot sentinta civila recurata si va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

Etichete: