Top

Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1687 din 06.03.2007 dl. A.D.D. a formulat contestaţia împotriva deciziei nr. 85198/12.02.2007 emisă de C.J.P. Bacău.

În motivarea acţiunii sale, a arătat contestatorul că intimata s-a abătut de la criteriile care au stat la baza deciziei de recalculare nr.8518, precizările ulterioare recalculării fiind în sensul că nu vor diminua pensiile celor care, aşa cum rezultă din calcul, primesc mai mult decât rezultă din calcule anterioare şi de asemenea, că intimata a manifestat permanent oscilaţii în calculul şi emiterea cupoanelor lunare de pensii în perioada septembrie 2006- februarie 2007.

În dovedirea susţinerilor sale, contestatorul a depus la dosar înscrisuri (fl.2,3,7,8,31-313,111,119) şi a solicitat efectuarea unei expertize contabile, lucrare efectuată de expert C. Gh. (fl.138-142,149,150,156-161,167-178), după ce instanţa a constatat prin încheierea din 14.03.2008 (fl.122) nulitatea absolută a raportului de expertiză întocmit de dl. P. Gh. (fl.93-99).

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (fl.11,12) CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, cu motivarea că decizia contestată – nr. 85198/12.02.2007 prin care s-a stabilit un debit de 137 lei este consecinţa deciziei nr.85198/ 16.11.2006 prin care s-a revizuit decizia nr. 85198/30.06. 2005 prin care s-a constatat că în urma diminuării punctajului mediu anual rezultat în urma evaluării pensiei conform HG 1550/2004, pentru perioada iulie 2005-ianuarie 2007 s-a încasat necuvenit suma de 137 lei .

Revizuirea deciziei nr. 85198/30.06. 2005 s-a efectuat ca urmare a constatării unor erori în recalcularea pensiei conform H.G. 1550/2004.

Legea nu impune să existe vreun referat care să arate erorile de calcul ale punctajului din decizie, ci simpla constatare a unor erori obliga intimata să revizuiască din oficiu aceste drepturi acordate din B.A.S.S. fără temei legal, astfel prin decizia nr. 85198/12.02.2007 s-a constatat că perioadele 01.02.1981- 01.01.1982 şi 01.06.1986- 15.03.1990 au fost recalculate incorect.

Intimata a depus la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată (fl. 13-26, 35-72).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr. 85198/12.02.2007 CJP Bacău a constatat că dl. A. D. a încasat necuvenit suma de 137 lei în perioada 07.’05-01.’07 ca urmare a diminuării punctajului mediu anual rezultat în urma evaluării pensiei conform H.G. 1550/2004 şi a dispus recuperarea debitului de la beneficiar în temeiul art. 187 alin. 1 şi 4 din L 19/2000 decizia constituind titlu executoriu (fl.2).

Decizia de debit a fost emisă ca urmare a recalculării pensiei, prin decizia de recalculare stabilindu-se un punctaj mediu anual determinat în urma recalculării de 1.54160 puncte faţă de punctajul mediu anual existent în plată anterior recalculării de 1.47830 puncte(fl.3).

Raportul de expertiză efectuat în cauză de dl. C.Gh. a concluzionat arătând că la recalcularea pensiei intimata a făcut greşeli de operare, reţinând pentru perioada 01.08.1974 – 15.07.1975 un salariu de 2272 lei în loc de 2275 lei, pentru perioada 01.02.1981-01.05.1981 un salariu de 2744 lei în loc de 3254 lei, pentru perioada 01.05.1981- 01.01.1982 un salariu de 3254 lei în loc de 2744 lei. De asemenea, s-a operat greşit perioada 01.02.1984-01.06. 1984, în loc de 01.02.1984 – 01.06.1986, salariile pentru perioada respectivă fiind şi ele culese greşit şi s-a omis valorificarea sporului de pericol evidenţiat în carnetul de muncă. Şi în fişa de pensie în procent de 9% şi de 15%, care trebuia exprimat în sume, determinând astfel modificarea punctajului mediu anual dar şi numărul de puncte de la contribuţia pentru pensie suplimentară (fl. 167-178).

În consecinţă, considerând susţinerile contestatorului ca fiind dovedite în sensul că reţinerile efectuate de C.J.P. Bacău prin decizia nr. 85198/12.02.2007 nu s-au făcut justificat, instanţa urmează a admite acţiunea şi a anula decizia respectivă.

Dând eficienţă şi dispoziţiilor art. 274 C.pr. civ. instanţa va obliga intimata să plătească contestatorului 515,10 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert, dovedite cu chitanţele depuse la dosar (fl. 132,133,78).

Etichete: