Top

Asigurari sociale.Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 7311 din 15.12.2008 d-na O.B. a solicitat anularea deciziei nr. 103912/04.07.2007 emisă de CJP Bacău.

În motivarea acţiunii sale a arătat contestatoarea că încă de la pensionarea sa Casa de Pensii a comis numeroase erori, astfel că nici în prezent nu ştie care sunt drepturile sale reale iar conducerii intimatei i s-a adresat cu plângeri împotriva funcţionarilor răspunzători de comiterea acestor erori.

A solicitat, totodată, contestatoarea să fie obligată intimata să-i plătească daune materiale reprezentând cheltuielile cu transportul la Bacău şi retur în sumă de 200 lei, contravaloarea reţinerilor din pensie actualizate cu indicele de inflaţie dar şi contravaloarea penalităţilor pe care a fost obligată să le achite SC T. SA Oneşti în sumă de 533,12 lei ca urmare a recalculărilor succesive şi a diminuării pensiei pe parcursul ultimilor 4 ani.

Acţiunea nu a fost motivată în drept iar în dovedirea susţinerilor sale contestatoarea a depus la dosar înscrisuri (fl. 6-29, 36-38).

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor Legii 19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca rămasă fără obiect cu motivarea că instituţia a procedat la revizuirea din oficiu a deciziei de debit 103912 din 04. 07.2007 în sensul anulării acesteia şi emiterii unei noi decizii prin care s-a anulat debitul. Totodată, s-a precizat că prin emiterea deciziilor nr. 109312 din 29.04. 2009 respectiv 103912 din 30.04.2009 a fost revizuit punctajul mediu anual al reclamantei, acesta fiind de 1.41496 lei. Prin cele două decizii a fost valorificat la calculul punctajului mediu anual a pensiei suplimentare aferentă perioadei 21.03.1981- 01.04.2001. S-a precizat că în perioada 01.04.1973- 21.03.1981 reclamanta a lucrat în Republica Moldova. Pentru această perioadă nu s-au achitat contribuţii de asigurări sociale, respectiv pensia suplimentară, fapt pentru care nu a putut fi valorificată în calculul punctajului mediu anual.

La termenul de judecată din 08.05.2009 reprezentantul intimatei a solicitat acordarea unui nou termen pentru a face dovada restituirii către contestatoare a drepturilor băneşti reţinute fiind depuse la dosar în fotocopie fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului, nr. dosar 103912 (fl. 44,45) iar contestatoarea a declarat că a primit suma ce i-a fost restituită, respectiv 2603 lei (fl. 43).

În consecinţă, instanţa urmează a constata că acţiunea formulată a rămas fără obiect.

Etichete: