Top

Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 1687 din 06.03.2007 dl. A.D.D. a formulat contestaţia împotriva deciziei nr. 85198/12.02.2007 emisă de C.J.P. Bacău.

În motivarea acţiunii sale, a arătat contestatorul că intimata s-a abătut de la criteriile care au stat la baza deciziei de recalculare nr.8518, precizările ulterioare recalculării fiind în sensul că nu vor diminua pensiile celor care, aşa cum rezultă din calcul, primesc mai mult decât rezultă din calcule anterioare şi de asemenea, că intimata a manifestat permanent oscilaţii în calculul şi emiterea cupoanelor lunare de pensii în perioada septembrie 2006- februarie 2007.

În dovedirea susţinerilor sale, contestatorul a depus la dosar înscrisuri (fl.2,3,7,8,31-313,111,119) şi a solicitat efectuarea unei expertize contabile, lucrare efectuată de expert C. Gh. (fl.138-142,149,150,156-161,167-178), după ce instanţa a constatat prin încheierea din 14.03.2008 (fl.122) nulitatea absolută a raportului de expertiză întocmit de dl. P. Gh. (fl.93-99).

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (fl.11,12) CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată, cu motivarea că decizia contestată – nr. 85198/12.02.2007 prin care s-a stabilit un debit de 137 lei este consecinţa deciziei nr.85198/ 16.11.2006 prin care s-a revizuit decizia nr. 85198/30.06. 2005 prin care s-a constatat că în urma diminuării punctajului mediu anual rezultat în urma evaluării pensiei conform HG 1550/2004, pentru perioada iulie 2005-ianuarie 2007 s-a încasat necuvenit suma de 137 lei .

Revizuirea deciziei nr. 85198/30.06. 2005 s-a efectuat ca urmare a constatării unor erori în recalcularea pensiei conform H.G. 1550/2004.

Legea nu impune să existe vreun referat care să arate erorile de calcul ale punctajului din decizie, ci simpla constatare a unor erori obliga intimata să revizuiască din oficiu aceste drepturi acordate din B.A.S.S. fără temei legal, astfel prin decizia nr. 85198/12.02.2007 s-a constatat că perioadele 01.02.1981- 01.01.1982 şi 01.06.1986- 15.03.1990 au fost recalculate incorect.

Intimata a depus la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată (fl. 13-26, 35-72).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr. 85198/12.02.2007 CJP Bacău a constatat că dl. A. D. a încasat necuvenit suma de 137 lei în perioada 07.’05-01.’07 ca urmare a diminuării punctajului mediu anual rezultat în urma evaluării pensiei conform H.G. 1550/2004 şi a dispus recuperarea debitului de la beneficiar în temeiul art. 187 alin. 1 şi 4 din L 19/2000 decizia constituind titlu executoriu (fl.2).

Decizia de debit a fost emisă ca urmare a recalculării pensiei, prin decizia de recalculare stabilindu-se un punctaj mediu anual determinat în urma recalculării de 1.54160 puncte faţă de punctajul mediu anual existent în plată anterior recalculării de 1.47830 puncte(fl.3).

Raportul de expertiză efectuat în cauză de dl. C.Gh. a concluzionat arătând că la recalcularea pensiei intimata a făcut greşeli de operare, reţinând pentru perioada 01.08.1974 – 15.07.1975 un salariu de 2272 lei în loc de 2275 lei, pentru perioada 01.02.1981-01.05.1981 un salariu de 2744 lei în loc de 3254 lei, pentru perioada 01.05.1981- 01.01.1982 un salariu de 3254 lei în loc de 2744 lei. De asemenea, s-a operat greşit perioada 01.02.1984-01.06. 1984, în loc de 01.02.1984 – 01.06.1986, salariile pentru perioada respectivă fiind şi ele culese greşit şi s-a omis valorificarea sporului de pericol evidenţiat în carnetul de muncă. Şi în fişa de pensie în procent de 9% şi de 15%, care trebuia exprimat în sume, determinând astfel modificarea punctajului mediu anual dar şi numărul de puncte de la contribuţia pentru pensie suplimentară (fl. 167-178).

În consecinţă, considerând susţinerile contestatorului ca fiind dovedite în sensul că reţinerile efectuate de C.J.P. Bacău prin decizia nr. 85198/12.02.2007 nu s-au făcut justificat, instanţa urmează a admite acţiunea şi a anula decizia respectivă.

Dând eficienţă şi dispoziţiilor art. 274 C.pr. civ. instanţa va obliga intimata să plătească contestatorului 515,10 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert, dovedite cu chitanţele depuse la dosar (fl. 132,133,78).

Etichete:

Pensii

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Bacau sub numarul 1782 din 25.03.2008, contestatorul I.D. în contradictoriu cu intimata C.J.P. Bacău a contestat decizia nr. 49752 din 11.12.2007 prin care i-a fost imputată suma de 6255 lei .

Motivându-şi acţiunea, contestatorul a aratat că recalcularea este greşită şi că pensia iniţial calculată, în 03.02.1999, este corect stabilită.

De asemenea, prin cererea depusă la 06.06.2008, contestatorul a solicitat suspendarea executării silite până la finalizarea pretentei contestaţii.

Prin intâmpinare, intimata a solicitat respingerea acţiunii motivat de faptul că la recalcularea anterioară, din 14.06.2006 s-a aplicat eronat HGR 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră.

Prin încheierea din 03.10.2008, instanţa a dispus suspendarea executării silite a deciziei nr. 49752/11.12.2007 până la finalizarea prezentei contestaţii.

La dosar s-au depus acte şi s-a administrat proba cu expertiză contabilă, probatoriu în urma căruia instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr. 49752 din 14.07.2006 s-a aplicat eronat dispoziţiile H.G.R. nr. 267/1990 privind acordarea unor drepturi personalului din industria minieră, în sensul că s-a utilizat în recalcularea pensiei un stagiu complet de cotizare de 20 de ani, în loc de 30 de ani, cât prevedea Legea nr. 3/1977.

Conform dispoziţiilor art. 9, lit b din H.G.R. nr. 267/1990 utilizarea unui stagiu de cotizare de 20 de ani, se aplică celor ce au lucrat minim 20 de ani în subteran sau 25 de ani în cariere sau instalaţii de preparare.

Contestatorului nu-i sunt aplicabile aceste dispoziţii deoarece a lucrat în subteran doar 12 ani, 9 luni şi 8 zile.

Pentru acest motiv a fost revizuită pensia contestatorului, utilizându-se în mod corect stagiul de cotizare prevăzut de Legea nr. 3/1977.

Astfel, a fost emisă decizia nr. 49752 din 11.12.2007 privind recalcularea pensiei, iar ca urmare a scăderii punctajului mediu anual s-a creat debitul de 6255 lei, ce reprezintă sume încasate necuvenit pentru perioada iulie 2005-decembrie 2007.

Potrivit expertizei contabile administrate în cauză, acest debit a fost corect calculat de către intimată (fl. 95).

Având în vedere aceste motive, văzând şi dispoziţiile art. 187 alin 1 din Legea nr. 19/2000 care prevăd că sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani, instanţa urmează să respingă contestaţia ca nefondată.

Etichete:

Pensii

Prin cererea adresat? acestei instan?e ?i înregistrat sub nr. 5038 din 05.09.2007 d-na P.E. a chemat în judecat? CJP Bac?u ar?tând c? nu este de acord cu decizia emis? de aceasta ?i solicitând verificarea c?r?ii de munc? ?i a punctului de pensie. A cerut, de asemenea, contestatoarea explica?ii la men?iunea „nu se restituie” înscris? pe cartea de munc? precum ?i calcularea dobânzilor la sumele achitate cu întârziere.

Contesta?ia nu a fost motivat? în drept, în sus?inerea acesteia fiind depuse la dosar înscrisuri (f.2-22, 60-66).

Ac?iunea este legal scutit? de plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar potrivit dispozi?iilor Legii 19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentan?ii s?i legali (f.27,28) CJP Bac?u a solicitat respingerea contesta?iei ca nefondat? ar?tând c? în 2001 contestatoarea a solicitat prin cererea înregistrat? sub nr. 152470/16.11.2001 înscrierea la pensie anticipat? par?ial?. Prin decizia nr. 152470/16.11.2001 a fost stabilit dreptul la pensie anticipat? prin re?inerea unui stagiu de cotizare realizat de 27 ani 1 lun? ?i 29 de zile fa?? de stagiul de cotizare necesar de 25 ani.

Având în vedere faptul c? reclamanta a solicitat înscrierea la pensie anticipat? par?ial? cu 5 ani mai devreme decât vârsta standard de pensionare, iar la data înscrierii la pensie dep??ise stagiul de cotizare necesar cu 2 ani la pensia pentru limita de vârst? s-a aplicat o penalizare de 27% (0,45% pentru fiecare lun? de anticipare).

La data îndeplinirii condi?iilor, pentru a beneficia de pensie pentru limita de vârst?, pensia pentru limita de vârst? se recalculeaz? prin eliminarea diminu?rii ?i prin ad?ugarea perioadelor asimilate ?i a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare, trecerea la pensie pentru limit? de vârst? f?cându-se la cerere( art. 52 din Legea 19/2000).

Prin cererea nr. 64024 din 13.09.2006 reclamanta solicit? în temeiul art. 52 din Legea nr. 19/2000 trecerea de la pensie anticipat? la pensie pentru limit? de vârst?.

Prin decizia nr. 152740/2.08.2007 în prezenta cauz? se mai arat? în întâmpinare – au fost recalculate drepturile de pensie doar prin ridicarea penaliz?rii de 18% nefiind influen?at punctajul mediu anual stabilit în anul 2001, acesta r?mânând acela?i – 0,833394 puncte.

În sus?inerea întâmpin?rii au fost depuse la dosar înscrisuri (fl. 29-32).

La cererea contestatoarei, instan?a a dispus efectuarea unei expertize contabile (fl. 49-57), lucrarea fiind completat? cu r?spunsul dat obiec?iunilor formulate de contestatoare (fl. 67, 68, 81, 82).

Examinând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

Prin decizia nr.152470/2.08.2007 CJP Bac?u a admis cererea de pensionare înregistrat? sub num?rul 64024/13.09.2006, formulat? în baza Legii 19/2000 ?i a stabilit în favoarea doamnei P.E. drepturi de pensie în cuantum de 283 lei lunar, plata drepturilor urmând a se face începând cu 21.10.2006 (fl. 3).

S-a re?inut în cuprinsul deciziei totalul stagiului de cotizare realizat de 30 ani, 1 lun? ?i 29 zile, stagiul complet de cotizare fiind de 25 ani ?i 11 luni, vârsta standard de pensionare de 57 ani ?i 11 luni, num?rul de puncte realizate fiind de 21.61295, punctajul mediu anual de 0,83394 iar valoarea punctului de pensie de 339.30.

Doamna P.E. a solicitat verificarea corectitudinii deciziei sub aspectul salariilor (astfel cum acestea figureaz? în cartea sa de munc?) ?i al punctului de pensie (atât la data pension?rii anticipate cât ?i la cea a pension?rii de drept).

Prin expertiza efectuat? de dl. C.C. s-a stabilit c? valoarea punctului de pensie a fost re?inut? corect, calculele efectuate de CJP Bac?u respectând prevederile Lg. 19/2000 iar pensia în plat? la nivelul anului 2007 fiind stabilit?, de asemenea în mod corect de intimat? care a pl?tit contestatoarei toate diferen?ele de pensie în sum? de 908 lei pentru perioada 21.10.2006-31.12.2007 (fl. 54).

În consecin??, instan?a a constatat c? decizia nr. 152470/2.08.2007 a fost calculat? cu respectarea dispozi?iilor Legii 19/2000, contesta?ia formulat? împotriva acestei decizii urmând a fi respins? ca nefondat?.

Etichete: