Top

Asigurări sociale. Pensii.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.755 din 5.02.2009 d-na V. S. a formulat contestaţie împotriva debitului stabilit în sarcina sa, de 835 lei, de C.J.P. Bacău prin decizia nr.105033/21.10.2008.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că decizia este emisă în mod abuziv întrucât nu precizează cu claritate ce reprezintă suma de 835 lei, de ce se consideră că această sumă a fost încasată necuvenit în perioada 21.02.2005 – 1.11.2008, nefiind solicitate lămuriri de la ultimul angajator cu privire la sporurile cu caracter permanent luate în calcul în această perioadă.

Contestaţia nu a fost motivată în drept, fiind depuse la dosar în susţinerea sa înscrisuri în fotocopie (f.3-6).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.11-13), CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei formulate arătându-se că potrivit art.187 din L.19/2000, prin decizia 105033/21.10.2008 a rezultat un punctaj de 1,24113 puncte deşi s-au luat în calcul şi salariile brute înscrise în carnetul de muncă. Punctajul rezultat prin decizia contestată este mai mic decât cel iniţial de 1,28726 puncte deoarece prin decizia emisă în anul 2005 s-au strecurat erori de calcul.

Constatându-se că în mod eronat s-au luat în calcul sporuri pentru perioada 01.04.1990- 01.04.1992 şi nu se specifica în CM ce reprezintă sporurile acordate, iar pentru perioada 01.04.2001- 01.07.2001 1/3 din venit şi timp lucrat.

Având în vedere că în urma recalculării a rezultat un punctaj de 1.241129 puncte care înmulţite cu valoarea punctului de pensie care la momentul stabilirii iniţiale a pensiei de limită de vârstă este de 2955592.00 dau cuantumul pensiei care este egal cu 3.668.271 lei (înainte de indexare). Întrucât pensia aferentă punctajului mediu anual recalculat, în suma de 3.668.271 este mai mică decât pensia aflată în plată, s-a emis Decizia 105033 din 21.10.2008 potrivit art. 24 lit. g din H.G. nr. 13/2004 pentru recuperarea debitului de 835 lei creat, decizia de debit constituind titlu executoriu potrivit art. 187 din Legea nr. 19/2000.

Motivând în drept, intimata a invocat dispoziţiile art.115-117 Cpc, L.19/2000, O.340/2001, HG 13/2004 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f.14-66).

Examinând înscrisurile aflate la dosar instanţa reţine următoarele:

Prin decizia nr.105033/21.10.2008 CJP Bacău a stabilit un debit în sarcina d-nei S.V. de 835 lei reprezentând suma încasată necuvenit în perioada 21.02.2005-1.11.2008, cu motivarea că „eronat s-au luat în calcul sporuri pentru perioada 1.04.1990 – 1.04.1992, nefiind specificat în carnetul de muncă ce anume reprezintă iar 1.04.2001 – 1.07.2001 1/3 din venit şi timp lucrat” (f.5,15).

Debitul a fost stabilit ca urmare a revizuirii pensiei acordate contestatoarei prin decizia nr.105033/1.04.2005 (f.28), decizia de revizuire fiind emisă la aceeaşi dată cu decizia de debit, respectiv 21.10.2008 (f.17), fără a se da posibilitate contestatoarei de a ataca separat decizia de revizuire, cu încălcarea dispoziţiilor art.88 din L.19/2000 potrivit cărora decizia casei teritoriale de pensii, necontestată în termen, este definitivă, putând fi astfel pusă în executare.

În ceea ce priveşte primul motiv care a stat la baza revizuirii pensiei şi stabilirii debitului, instanţa constată că potrivit adeverinţei DRU 58/3.02.2009 eliberată de SC R. SA Oneşti (f.3) începând cu 1.04.1990 d-na S. V. a beneficiat de sporuri cu caracter permanent, respectiv de sporul pentru condiţii grele şi de sporul pentru condiţii periculoase, sporuri care au făcut parte din baza de calcul a retribuţiei de asigurări sociale şi care se regăsesc înscrise în carnetul de muncă (f.51-65), astfel că în mod greşit s-a procedat la revizuirea pensiei acordate contestatoarei în 2005.

Cât despre cel de-al doilea motiv, se constată că acesta este insuficient precizat atât în decizia de debit cât şi în întâmpinare, nefiind posibilă verificarea temeiniciei sale. Astfel, se reţine în decizia de debit că „în perioada 1.04.2001 – 1.07.2001 1/3 din venit şi timp lucrat” (?!), fără alte precizări, în întâmpinare nu se furnizează alte informaţii iar în carnetul de muncă al contestatoarei nu există menţiuni potrivit cărora să fie luate în calcul la stabilirea pensiei doar 1/3 din venituri, timpul lucrat fiind, în lipsa altor precizări, de 8 ore zilnic (f.64).

În consecinţă, instanţa va constata că atât decizia de revizuire a pensiei (f.17) cât şi cea de stabilire a debitului (f.5), ambele purtând acelaşi număr şi aceeaşi dată, respectiv 105033/21.10.2008, sunt nelegale şi netemeinice, urmând a admite contestaţia formulată şi a proceda la anularea lor.

Etichete:

Asigurări sociale. Pensii.

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.6232 din 22.10.2008 d-l G.I.C. a contestat decizia nr.420409/3.09.2008 emisă de C.J.P.Bacău.

În motivarea cererii sale, a arătat contestatorul că decizia cuprinde mai multe inadvertenţe faţă de menţiunile din carnetul său de muncă şi că se află în imposibilitate de a mai munci fiind bolnav iar minele din sectorul Comăneşti au fost închise, solicitând recunoaşterea dreptului său de a obţine pensie pentru limită de vârstă (f.23,24, 26, 27,32,33).

Cererea nu a fost motivată în drept, acţiunea fiind scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit art. 159 din L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.10-12), C.J.P.Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca fiind nefondată, arătându-se că cererea privind solicitarea pensiei pentru limita de vârstă este depusă cu nr. 61053/28.07.2008; stagiul complet de cotizare corespunzător reclamantului este de 33 de ani şi 4 luni; stagiul total afectiv realizat este de 24 ani, 2 luni şi 12 zile fiind compus din : 13 ani, 9 luni şi 23 de zile—stagiul realizat în condiţii speciale anterior datei de 04.2001, 1 an, 3 luni şi 27 de zile – stagiu asimilat ( armata), 6 ani şi 6 luni- stagiu aferent grupei speciale de muncă şi 2 ani, 6 luni şi 22 de zile- stagiu realizat în condiţii normale de muncă; În aceste condiţii, prin decizia emisă se respinge înscrierea la pensie pentru limita de vârstă, deoarece reclamantul nu îndeplinea condiţiile prevederilor art. 41, alin.1, respectiv „pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguraţilor care îndeplinesc , cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat public” , coroborat cu dispoziţiile art. 167 din Legea nr. 19/2000. În aceste condiţii , reclamantul îndeplineşte condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă, la împlinirea vârstei de 64 de ani şi 2 luni ( aşa cum se poate observa în decizia contestată).

A depus intimata la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată (f.13-22, 35-48).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa constată următoarele:

Prin decizia contestată, nr.420409/3.09.2008 (f.3,4,13) s-a respins cererea d-lui C. G. de înscriere la pensie pentru limită de vârstă, cu motivarea că nu sunt îndeplinite prevederile art.41 alin.(1) din L.19/2000, stagiul de cotizare realizat fiind mai mic decât stagiul complet de cotizare cerut de lege.

Potrivit buletinului de calcul întocmit de intimată pe baza menţiunilor efectuate în carnetul de muncă al contestatorului, acesta a realizat 24 ani, 2 luni şi 12 zile, din care13 ani, 9 luni şi 23 zile în condiţii speciale (anterior 04.2001) şi 2 ani 6 luni şi 22 zile în condiţii normale, cu un stagiu asimilat de 1 an 3 luni şi 27 zile şi un stagiu aferent gr. I şi II de 6 ani şi 6 luni.

Astfel cum a precizat şi contestatorul (f.2,26,32) cererea sa adresată intimatei la 28 iulie 2008 şi înregistrată sub nr.61053 (f.17) viza obţinerea unei pensii pentru limită de vârstă, nefiind depuse alte înscrisuri, astfel încât în mod corect a reţinut CJP Bacău faptul că pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, d-l C. G. trebuie să îndeplinească condiţiile cerute de art.41 alin.(1) coroborat cu art.167 din L.19/2000 şi O. 340/2001.

Fiind născut în septembrie 1947, dreptul contestatorului de a solicita pensie pentru limită de vârstă devine activ în noiembrie 2011, la împlinirea vârstei de 64 ani şi 2 luni, cu realizarea unui stagiu complet de cotizare de 33 de ani şi 4 luni (anexa nr. 9 din O.340/2001). La data formulării cererii – 28.07.2008, contestatorul avea vârsta de 60 ani şi 10 luni.

Chiar dacă potrivit art.1671 din L.19/2000, desfăşurând activităţi în condiţii speciale peste 12 ani, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 7 ani şi 2 luni, alineatul 4 al aceluiaşi articol cere ca stagiul complet de cotizare prevăzut de lege să fie îndeplinit.

Prin urmare, instanţa constată că d-l C.I.G. nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă şi nefiind precizate inadvertenţele deciziei contestate faţă de menţiunile cărţii de muncă, urmează să respingă contestaţia formulată ca nefondată.

Etichete:

Asigurari sociale.Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 7311 din 15.12.2008 d-na O.B. a solicitat anularea deciziei nr. 103912/04.07.2007 emisă de CJP Bacău.

În motivarea acţiunii sale a arătat contestatoarea că încă de la pensionarea sa Casa de Pensii a comis numeroase erori, astfel că nici în prezent nu ştie care sunt drepturile sale reale iar conducerii intimatei i s-a adresat cu plângeri împotriva funcţionarilor răspunzători de comiterea acestor erori.

A solicitat, totodată, contestatoarea să fie obligată intimata să-i plătească daune materiale reprezentând cheltuielile cu transportul la Bacău şi retur în sumă de 200 lei, contravaloarea reţinerilor din pensie actualizate cu indicele de inflaţie dar şi contravaloarea penalităţilor pe care a fost obligată să le achite SC T. SA Oneşti în sumă de 533,12 lei ca urmare a recalculărilor succesive şi a diminuării pensiei pe parcursul ultimilor 4 ani.

Acţiunea nu a fost motivată în drept iar în dovedirea susţinerilor sale contestatoarea a depus la dosar înscrisuri (fl. 6-29, 36-38).

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor Legii 19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca rămasă fără obiect cu motivarea că instituţia a procedat la revizuirea din oficiu a deciziei de debit 103912 din 04. 07.2007 în sensul anulării acesteia şi emiterii unei noi decizii prin care s-a anulat debitul. Totodată, s-a precizat că prin emiterea deciziilor nr. 109312 din 29.04. 2009 respectiv 103912 din 30.04.2009 a fost revizuit punctajul mediu anual al reclamantei, acesta fiind de 1.41496 lei. Prin cele două decizii a fost valorificat la calculul punctajului mediu anual a pensiei suplimentare aferentă perioadei 21.03.1981- 01.04.2001. S-a precizat că în perioada 01.04.1973- 21.03.1981 reclamanta a lucrat în Republica Moldova. Pentru această perioadă nu s-au achitat contribuţii de asigurări sociale, respectiv pensia suplimentară, fapt pentru care nu a putut fi valorificată în calculul punctajului mediu anual.

La termenul de judecată din 08.05.2009 reprezentantul intimatei a solicitat acordarea unui nou termen pentru a face dovada restituirii către contestatoare a drepturilor băneşti reţinute fiind depuse la dosar în fotocopie fişa pentru evidenţa drepturilor băneşti ale pensionarului, nr. dosar 103912 (fl. 44,45) iar contestatoarea a declarat că a primit suma ce i-a fost restituită, respectiv 2603 lei (fl. 43).

În consecinţă, instanţa urmează a constata că acţiunea formulată a rămas fără obiect.

Etichete:

Asigurari sociale.Pensii

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.4683/25.06.2008 d-l M.P. a chemat în judecată CJP Bacău contestând decizia nr.189204/2008.

În motivarea cererii sale, a arătat contestatorul că potrivit art.1671 alin.1 din L.19/2000 beneficiază pentru activitatea desfăşurată în grupa I de muncă în baza L.3/1977 de reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani şi 10 luni şi nu doar cu 4 ani aşa cum s-a reţinut în decizie. Reducând cu 10 ani şi 10 luni vârsta standard de pensionare, contestatorul a îndeplinit condiţiile de pensionare la 20.11.1992, la vârsta de 51 de ani şi 5 luni, astfel încât după această vârstă a contribuit suplimentar la sistemul public de pensii timp de 15 ani şi 4 luni (până la data de 20.03.2008), însă potrivit deciziei contestate nu a beneficiat de majorarea prevăzută de lege decât pentru un stagiu suplimentar de 4 ani şi 5 luni, contrar fiind şi celor reţinut de Curtea Constituţională prin decizia nr.652/2007.

S-a arătat, de asemenea, în motivarea contestaţiei că la determinarea drepturilor de pensie nu au fost valorificate stagiile asimilate şi nici contribuţia suplimentară la sistemul public de pensii.

Motivând în drept contestaţia, d-l M.P. a invocat dispoziţiile art.78 alin.8, art.87 şi 1671 din L.19/2000 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f.4,40) şi a solicitat administrarea probei cu interogatoriul intimatei (f.29).

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit L.19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.11-13), CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că, fiind născut la 20.06.1941, în cazul contestatorului vârsta standard de pensionare este de 62 de ani şi 3 luni cu realizarea unui stagiu de cotizare de 30 ani şi 3 luni. În consecinţă, reclamantul a îndeplinit condiţiile de obţinere a unei pensii pentru limita de vârstă din luna septembrie 2003. Având în vedere faptul că solicitarea privind înscrierea la pensie de limită de vârstă s-a făcut cu depăşirea termenului legal de 90 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, drepturile au fost stabilite cu data solicitării acestora prin cererea nr. 14870/20.03. 2008 aşa cum prevede art. 83 alin. 4 din Legea 19/2000.

Potrivit art. 167 al (1) din legea 19/2000 intr-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, (01.04.2001) persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate in grupa I de munca, conform legislaţiei anterioare, pot solicita pensie pentru limita de vârsta cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4. Prin nedepunerea unei cereri prin care sa solicite drepturi de pensie pentru limita de vârsta in termenul legal stabilit de legea 19/2000, reclamantul a înţeles sa nu se folosească de prevederile art. 167 al 1 din legea 19/2000.

În ceea ce priveşte stagiul suplimentar, a arătat intimata că în mod corect a fost calculat un stagiu suplimentar de 4 ani şi 5 luni având în vedere că din înscrierile făcute în carnetul de muncă si precum şi din adeverinţa privind stagiul de cotizare emis pe numele reclamantului rezulta faptul ca în perioada 20.09.2003 – 20.02.2008 acesta a avut încheiat un contract de munca pentru care s-au calculat si achitat contribuţii de asigurări sociale, condiţiile de pensionare fiind îndeplinite începând cu data de 20.09.2003 respectiv vârsta standard de pensionare de 62 de ani si 3 luni si stagiul complet de cotizare de 30 ani si 3 luni.

Intimata a depus la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată, alte înscrisuri (f.14-25, 42,43).

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat contestatorului Sindicatul Independent „A.” din Bacău (f.8,9,30-36), cerere respinsă de instanţă prin încheierea din 16.01.2009 (f.41).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

D-l M.P este născut la data de 20.06.1941.

Potrivit Ordinului nr. 340/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr.9), contestatorul îndeplinea condiţiile de pensionare în septembrie 2003, vârsta standard de pensionare fiind de 62 de ani şi 3 luni, cu un stagiu complet de cotizare de 30 de ani şi 3 luni.

Potrivit art.1671 din L.19/2000 d-l M.P. beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 10 ani şi 10 luni, având peste 18 ani de muncă în grupa I, astfel cum se reţine şi în cuprinsul deciziei contestate (f.16), dispoziţii legale a căror incidenţă este recunoscută şi de către intimată prin întâmpinare, astfel încât contestatorul putea cere acordarea drepturilor de pensie încă din noiembrie 1992, atunci când avea vârsta de 51 de ani şi 5 luni.

Cum, însă, în noiembrie 1992 contestatorul nu avea stagiul complet de cotizare cerut de anexa nr.9 din Ordinul nr.340/2001, de 30 de ani şi 3 luni, instanţa constată incidente dispoziţiile art.441 din acelaşi act normativ, dispoziţii potrivit cărora persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă conform legislaţiei anterioare pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 4 de la art. 167^1 din lege. În acest caz reducerea se face din vârsta standard a anului, respectiv a lunii în care se deschide dreptul de pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii de deschidere a dreptului.

În consecinţă, contestatorului i se cuvin drepturile de pensie din momentul în care a realizat stagiul complet de cotizare, adică începând din martie 1994, cu recunoaşterea stagiului suplimentar de cotizare realizat de la acea dată, respectiv de 14 ani şi nu de doar 4 ani şi 5 luni (având în vedere data începerii activităţii – decembrie 1963 şi stagiul total de cotizare realizat, de 50 de ani, 5 luni şi 20 de zile), în temeiul art.78 alin.(8) din L.19/2000 şi al dispoziţiilor O. nr.340/2001, modificate de O. nr.129/2008, chiar dacă cererea de înscriere la pensie a fost formulată abia în martie 2008, în acest sens fiind şi decizia nr.652/2007 a Curţii Constituţionale (f.34-36).

Împrejurarea că cererea de înscriere la pensie a fost formulată abia în martie 2008 nu poate avea semnificaţia renunţării de către contestator la aplicarea dispoziţiilor art.1671 din L.19/2000, cum în mod eronat susţine intimata ci doar pe aceea a acordării drepturilor cuvenite începând cu această dată, potrivit art.83 alin.(4) din L.19/2000.

În ceea ce priveşte valorificarea stagiului de cotizare asimilat, instanţa constată că prin decizia nr.189204/8.05.2008 contestatorului i s-a recunoscut un astfel de stagiu de 8 luni şi 2 zile, perioada nefiind contestată (a se vedea şi întrebarea corespunzătoare din interogatoriul propus a fi luat intimatei de către contestator – f29), astfel încât nemulţumirea exprimată cu privire la acest aspect nu poate fi reţinută ca fiind justificată.

Etichete: