Top

Raporturi de muncă

Prin sentinţa civilă nr.590 din 18.07.2008 Tribunalul Bacău a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC TMUCB Bacău, excepţie invocată din oficiu şi a respins acţiunea formulată de reclamantul L.V.C. împotriva acestei pârâte, acţiune înregistrată sub nr.438/2008 prin care solicita obligarea pârâtei la eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte că în perioada 1978-1979 şi iulie 1979-noiembrie 1984 a desfăşurat muncă peste program iar pentru sumele primite ca drepturi salariale s-au achitat contribuţiile prevăzute de lege.

Sentinţa tribunalului a fost casată de către Curtea de Apel Bacău prin decizia nr.6/7.01.2006, cauza fiind trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe cu motivarea că probele administrate în cauză fac dovada că reclamantul a lucrat la societatea pârâtă şi a încasat diverse sume de bani, împrejurare recunoscută chiar de către pârâtă care arată în adresa nr.276/22.02.2006 că reclamantul a încasat diverse sume de bani cu titlu de prestaţie serviciu, dar între părţi nu a existat contract scris de muncă.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Bacău sub nr.730 din 4.02.2009 şi procedând la judecarea pe fond, instanţa reţine următoarele:

În perioada 1975-1978 d-l L.V.C. a fost salariat în funcţia de lăcătuş al SC C. SA Borzeşti, astfel cum rezultă din adeverinţa nr.45391/10.12.2007 (f.5 dosar 438/110/2008) iar începând cu 1.07.1979 reclamantul arată că s-a transferat la rafinăria 2 Oneşti (f.28 dosar 438/110/2008).

Deşi angajat al altei societăţi, în perioadele martie 1978-iunie 1979 respectiv iulie 1979-noiembrie 1984 d-l L.V.C. a susţinut că a prestat peste orele de program muncă pentru SC TMUCB SA filiala Bacău, susţinere confirmată de martorii audiaţi în cauză –d-l B.I. şi d-l P.A. (f.29,30 dosar 438/110/2008).

Însăşi societatea pârâtă arată prin adresa nr.276/22.02.2006 faptul că în perioadele indicate de reclamant a plătit acestuia anumite sume de bani, în temeiul unei prestaţii de serviciu la înţelegere cu beneficiarul care se deconta cu acesta (f.27 dosar 438/110/2008).

Prin urmare, o dată justificat interesul acţiunii – posibilitatea recalculării pensiei în raport de toate veniturile obţinute – reclamantul este îndreptăţit să obţină de la societatea pârâtă o adeverinţă în care să fie menţionate sumele de bani primite, perioada în care aceste sume s-au plătit şi titlul cu care au fost plătite.

Etichete: