Top

Raporturi muncă

Prin cererea adresată Judecătoriei Bacău şi înregistrată sub nr.6263 din 12.05.2009, astfel cum a fost precizată (f.6 dosar tribunal), d-l P.H. a chemat în judecată C.J.P. Bacău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că în perioada 14.03.1972-16.10.1985 a lucrat la Autobaza 1 Bacău, ulterior SC E. SA Bacău în grupa a II-a de muncă, potrivit Ordinului 50/1990, anexa II, poziţiile 207,208.

În motivarea cererii sale, a arătat reclamantul că a solicitat pârâtei o adeverinţă din care să rezulte faptul că a lucrat în grupa a II-a de muncă în perioada arătată, arhiva angajatorului fiind predată de către lichidatorul societăţii CJP Bacău care, însă, a refuzat să elibereze înscrisul solicitat, necesar pentru pensionarea reclamantului.

În dovedirea susţinerilor sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri (f.3-5).

Prin reprezentanţii săi legali, CJP Bacău a formulat întâmpinare (f.27,28 dosar judecătorie) prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, iar pe fondul cauzei cu motivarea că adeverinţa solicitată nu poate fi eliberată întrucât instituţia are în evidenţă doar statele de plată în care sunt înscrise salariile şi eventualele sporuri, potrivit Ordinului nr.590/2008. Pârâta a depus la dosar înscrisuri (f.14-21,31-47).

Prin încheierea din 12.10.2009 Judecătoria Bacău a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău care a înregistrat cauza sub nr.40/07.01.2010, la dosar fiind depuse precizări şi înscrisuri de către Expert I.Bacău, lichidator al SC E. SA Bacău (f.10-13).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Potrivit menţiunilor din carnetul de muncă, d-l T.D.G. a fost angajat ca lăcătuş şi mecanic la Autobaza Bacău, ulterior Întreprinderea de Transport Auto Bacău şi SC Transport „Bistriţa” SA Bacău, în perioada 1972 – 1985 (f.3-5), arhiva societăţii angajatoare fiind preluată de CJP Bacău potrivit dispoziţiilor HG nr.51/2003.

Prin cererea pendinte, reclamantul a solicitat să se constate că în perioada precizată a lucrat în condiţii ce justifică recunoaşterea grupei a II-a de muncă în conformitate cu prevederile Ordinului nr.50/1990, anexa II, fără a face, însă, dovada îndeplinirii condiţiilor cerute de dispoziţiile acestui act normativ. Astfel, în ceea ce îi priveşte pe mecanicii de maşini şi pe lăcătuşi, beneficiază de grupa a II-a de muncă persoanele care au această meserie dar care lucrează în posturi care concură la siguranţa circulaţiei din unităţile de exploatare a căilor ferate (pct.210) muncitorii şi personalul operativ din staţiile de cale ferată uzinală, forestieră şi de garaj care concură la siguranţa circulaţiei (pct.212) sau funcţiile şi meseriile de la locurile de muncă şi din activităţile de exploatare şi întreţinere a metroului (pct.214) or, reclamantul a ocupat postul de lăcătuş şi apoi de mecanic auto la într-o unitate de transport public, care nu îndeplineşte cerinţele legale, motiv pentru care instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: