Top

Raporturi de muncă

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 4989 din 16.07.2008 d-na G.B. a chemat în judecată C.T.I.B. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulate calificativele profesionale anuale acordate pentru anii 2004-2007, acordarea despăgubirilor salariale cuvenite, precum şi anularea dispoziţiei nr. 14/14.02.2008 prin care a fost destituită din activitatea de desfăşurare a controlului financiar preventiv cu acordarea despăgubirilor salariale cuvenite.

În motivarea cererii sale reclamanta a arătat că a fost încadrată în funcţia de contabil şef la C.T.I.B. în anul 1994. Deşi timp de 10 ani şi-a desfăşurat activitatea în condiţiile necesare, obţinând rezultate remarcabile, evidenţiate prin constatările autorităţilor ierarhic superioare, prin verificări de specialitate, începând cu anul 2004 activitatea la locul de muncă a devenit un calvar datorită directorului şcolii, interesat de desfiinţarea contabilităţii interne şi în apelarea la serviciile firmelor particulare de specialitate, director care a început să inventeze diverse abateri menite să-i aducă diferite critici neîntemeiate, ameninţând-o că o va da afară din serviciu dacă nu va pleca de bunăvoie.

Astfel, arată reclamanta în continuare, la 12.02.2008 a fost destituită din funcţia de contabil şef, în condiţii nelegale şi, ca o măsură accesorie, şi din activitatea de control financiar intern preventiv, salarizată, un drept legal dobândit definitiv o dată cu ocuparea funcţiei de contabil şef, pe bază de concurs, funcţie al cărei statut juridic este reglementat de ordinul MEN nr. 3522/30.03.2000 şi de ordinul MEC nr. 4925/08.09.2005. Potrivit acestor acte normative, consiliul de administraţie din învăţământul preuniversitar (colegii) elaborează fişa de evaluare şi criteriile evaluării numai pentru personalul nedidactic, contabilul şef şi contabilul neintrând în această categorie, iar acordarea calificativelor profesionale pentru întregul personal salariat al unităţii şcolare revine consiliului de administraţie cu precizarea că acordarea calificativelor se face după un criteriu obiectiv, respectiv propunerile rezultate din raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară.

Deşi a adus la cunoştinţă directorului cadrul legal aplicabil – susţine reclamanta – acesta a refuzat să aplice dispoziţiile legale incidente în procedura de stabilire şi acordare a calificativelor profesionale anuale, utilizând o fişă de evaluare a contabilului şef şi a contabilului elaborată de consiliul de administraţie a colegiului, ca şi cum contabilul şef şi contabilul ar face parte din categoria personalului nedidactic, fiind sancţionată disciplinar cu destituirea din funcţie în momentul în care reclamanta a refuzat să mai completeze astfel de fişe, motivat de acordarea calificativelor arbitrarii şi abuzive pe criterii care nu au nimic în comun cu activitatea sa profesională, menţionându-se o serie de carenţe ale acestei activităţi dar fără să se dea exemple concrete susţinute de dovezi.

A arătat reclamanta şi faptul că în pofida demersurilor sale repetate, contestaţiile formulate împotriva calificativelor anuale adresate ISJ Bacău au rămas fără răspuns, deşi a solicitat şi intervenţia ministerului de resort în acest scop, plângerea înregistrată la ISJ Bacău sub nr. 2478/04.03.2008 având şi capătul de cerere privind anularea deciziei nr. 18/14.02.2008 a Colegiului pârât, având în vedere că destituirea din activitatea de exercitarea a atribuţiilor de control financiar preventiv propriu s-a făcut fără acordul entităţii publice ierarhic superioare, respectiv fără acordul ISJ Bacău; astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 7 din Ordinul MFP nr. 522/2003 şi ale art. 9 pct. 6,7 din OG 119/1999.

A invocat, de asemenea, reclamanta în motivarea în drept a cererii sale, art. 109 (2) Cod procedură civilă, art. 122 pct. 5 din Legea 128/1997, art. 156 din Legea învăţământului, iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (fl. 11-50, 145-160, 164-177) a solicitat administrarea probei cu interogatoriul instituţiei pârâte (fl. 106,107,113-117), la răspunsuri fiind formulate obiecţiuni (fl. 141-144) precum şi efectuarea unei expertize contabile, formulând şi obiecţiuni (fl. 162).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit art. 285 Codul muncii.

Prin reprezentantul său convenţional C.T.I.B. a depus la dosar documentaţia în baza căreia a emis decizia contestată (fl. 59-102) alte înscrisuri printre care şi fişele de apreciere a activităţii reclamantei pentru anii 2004-2006 în original (fl. 118-139, 182-196). La termenul de judecată din 19.06.2009 pârâtul a invocat excepţia tardivităţii formulării acţiunii, excepţie în analiza căreia instanţa reţine următoarele:

D-na B.G., angajată în funcţia de administrator financiar I potrivit contractului individual de muncă nr. 33 (fl. 12) a solicitat prin acţiunea de faţă anularea calificativelor acordate pentru activitatea desfăşurată în anii 2004-2007 precum şi a deciziei nr. 18/14.02.2008 de anulare a dispoziţiei nr. 7/04.03.1996 prin care a fost împuternicită să exercite controlul financiar preventiv.

Fişa de apreciere pe anul 2004, prin care s-a acordat calificativul ,, nesatisfăcător “ fişă înregistrată sub nr. 151/27.01.2005 a fost comunicată la 27.01.2005 (fl. 24,182), fişa de apreciere pe anul 2005 înregistrată sub nr. 487/01.03.2006 prin care s-a acordat acelaşi calificativ a fost comunicată la 06.03.2006 (fl. 25,26,183,184), o nouă fişă de apreciere pe anul 2005 de această dată de acordare a calificativului SATISFĂCĂTOR, fişă înregistrată sub nr. 3135/09.11.2007 (fl. 27,28,185,186), fiindu-i comunicată reclamantei la 04.02.2008.

Fişa de apreciere pe anul 2006, înregistrată sub nr. 402/13.02.2007 prin care s-a acordat calificativul BUN a fost comunicată reclamantei la 13.02.2007 (fl. 31,32,187,188) iar fişa de apreciere pe anul 2007 înregistrată sub nr. 340/1.02.2008 prin care s-a acordat calificativul SATISFĂCĂTOR a fost comunicată reclamantei la 04.02.2008 (fl. 29,30).

Decizia nr. 18/14.02.2008 a fost comunicată reclamantei la 14.02.2008 (fl. 46).

D-na B.G. nu a contestat faptul că ar fi primit actele menţionate la datele arătate, astfel cum rezultă din chiar cuprinsul acestor înscrisuri, or, potrivit art. 283 lit. a din Codul muncii cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 30 zile calendaristice de la data la care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă.

În consecinţă, considerând incidente dispoziţiile legale menţionate, toate actele contestate fiind emise în executarea contractului individual de muncă (aprecierile anuale) sau având ca efect modificarea acestui contract (dispoziţia nr. 18/14.02.2008) în lipsa unor dispoziţii legale speciale în legislaţia aplicabilă personalului angajat în instituţiile de învăţământ instanţa va admite excepţia invocată şi va respinge acţiunea ca tardiv formulată, împrejurarea că s-a urmat şi o procedură administrativă (plângerea la I.Ş.J. Bacău) nedeterminând suspendarea sau întreruperea termenului de 30 de zile.

Dând eficienţă şi dispoziţiilor art. 274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga reclamanta să plătească pârâtului 600 lei reprezentând cheltuieli de judecată, dovedite cu chitanţa seria BCBAB nr. 03721076 (fl. 197).

Etichete: