Top

Asociaţia de proprietari

Prin cererea formulată de petentul G. N. A.,înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 12.05.2009, sub nr. de dosar 6185/180/2009 s-a solicitat acordarea personalităţii juridice asociaţiei de proprietari P.

Prin Încheierea pronunţată în data de 11.06.2009 de către Judecătoria Bacău a fost respinsă cererea de acordare a personalităţii juridice.

Pentru a pronunţa încheierea de mai sus, prima instanţă a reţinut următoarele:

Petentul nu a făcut dovada sediului Asociaţiei de Proprietari, contractul de comodat depus în dovedirea sediului fiind încheiat fără consimţământul unuia dintre coproprietari, opunerea acestuia neputând fi calificată drept abuzivă întrucât persoana juridică poate să-şi stabilească sediul în alt loc, având posibilităţi largi de găsire a unui spaţiu corespunzător.

Ca orice subiect de drept, persoana juridică trebuie să se identifice în mod obligatoriu prin anumite elemente de individualizare. Printre aceste elemente se numără şi sediul social, menit sa situeze persoana juridică în spaţiu. Sediul se raportează la locul unde se exercită activitatea de conducere a societăţii si unde se desfaşoară continutul principal al activitatii acesteia. Membrii Asociaţiei au obligatia să arate sediul societatii in acordul de asociere, fiind un element fără de care persoana juridică nu poate dobândi persoanalitate juridică (art 39 Decret 31/1954).

În cazul de faţă, contractul de comodat depus de petent în dovedirea sediului a fost încheiat fără consimţământul unuia dintre coproprietari, neexistând acordul de voinţă al tuturor coproprietarilor pentru stabilirea raporturilor juridice cu Asociaţia de Proprietari în ceea ce priveşte folosirea spaţiului de la subsolul blocului. În confrmitate cu dispoziţiile articolului 3 din legea 230/2007 toate părţile dintr-un condominiu care nu sunt apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă reprezintă proprietate comună, aspect care vizează şi spaţiul de la subsol. Pentru încheierea contractelor având ca obiect bunuri aflate in proprietatea comună forţată este necesar acordul tuturor proprietarilor, în caz contrar aducându-se atingere prerogativei titularului dreptului de a se folosi de lucru. Spaţiul de la subsolul blocului nu reprezintă singurul spaţiu pentru stabilirea sediului Asociaţiei de proprietari, astfel încât propunerea proprietarului de la apartamentul 9 nu poate fi calificată drept abuzivă, persoana juridică putând să-şi stabilească sediul în alt loc. Instanţa trebuie să pună în balanţă interesele ambelor părţi, pe de o parte dreptul proprietarului de a se folosi de bunul aflat în proprietate comună, şi pe de altă parte dreptul Asociaţiei de a avea un sediu, şi de a dobândi personalitate juridică. Atât timp cât legea nu impune un anumit loc pentru stabilirea sediului, instanţa apreciază faptul că Asociaţia are posibilităţi largi de găsire a unui spaţiu corespunzător, subsolul blocului nefiind singura opţiune posibilă. Limitările dreptului de proprietate pot interveni doar pentru apărarea unor interese legitime, dar, ţinând cont de aspectele arătate mai sus, instanţa consideră că stabilirea sediului la subsolul blocului în lipsa consimţământul proprietarului apartamentului nr 9 ar constitui pentru acesta o sarcina prea mare, raportat la faptul că Asociaţia are la îndemână alte posbilităţi de stabilire a sediului.

Astfel, instanţa de fond a reţinut că lipseşte un element de identificare a persoanei juridice.

Împotriva Încheierii de mai sus a declarat recurs petentul pentru următoarele motive:

– Încheierea nu cuprinde motivul reţinut de instanţă pentru respingerea cererii de acordare a personalităţii juridice.

– în mod greşit a reţinut instanţa aplicarea dispoziţiilor art. 39 din Decretul nr. 31/1954 pentru că în anul 1954 nu existau nici asociaţii de locatari şi nici blocuri.

– nesemnarea de către un locatar a tabelului privind contractul de comodat nu poate duce la soluţia primei instanţe întrucât potrivit dispoziţiilor art.24 alin.4 din Legea nr.230/2007 hotărârea adunărilor generale ale asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală, iar potrivit dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 230/2007, proprietatea comună poate fi utilizată de către terţi, persoane fizice sau juridice cu acordul majorităţii proprietarilor.

– proprietarul apartamentului 9 se poate înscrie ulterior în asociaţie urmând a beneficia şi el de acest spaţiu;

În susţinerea recursului a depus la dosar o declaraţie extrajudiciară, o scrisoare de intenţie formulată de T. R. C. şi E. (nesemnată) copii după 2 exemplare din contractul de comodat.

Recursul a fost declarat în termen, motivat prin cererea şi este scutit de la plata taxei judiciare de timbru şi timbru judiciar.

Analizând încheierea recurată prin prisma motivelor de recurs invocate, Tribunalul constată recursul ca fiind nefondat pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a motivat în fapt şi în drept hotărârea pronunţată, respingând cererea petentului de acordare a personalităţii juridice Asociaţiei de Proprietari, întrucât lipseşte elementul de identificare al persoanei juridice.

În cauză, instanţa de fond în mod corect a reţinut aplicarea dispoziţiilor art. 39 din Decretul 31/1954 întrucât aceste dispoziţii sunt în vigoare şi privesc una din condiţiile generale ce trebuie îndeplinite de către o Asociaţie de Proprietari pentru a putea dobândi personalitate juridică. Acest decret priveşte persoanele juridice şi prevede condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească oricine doreşte să dobândească o personalitate juridică, inclusiv o asociaţie de proprietari.

Conform dispoziţiilor art. 24 alin. 4 din Legea nr. 23o/2007 invocate de recurent, hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală, precum şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.

Însă dispoziţiile art. 24, alin. 4 din Legea nr. 230/2007 nu sunt aplicabile în speţa de faţă întrucât se referă la hotărârile adunării generale a proprietarilor membri ai asociaţiei însă în cauza de faţă este vorba de adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari. În cadrul adunării generale de constituire nu se poate lua hotărâri cu privire la exercitarea dreptului de proprietate a unui proprietar ce nu şi-a dat acordul în ceea ce priveşte încheierea contractului de comodat întrucât asociaţia de proprietari nu a dobândit personalitate juridică. Iar potrivit dispoziţiilor art. 480 Cod civil proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut.

Conform dispoziţiilor art. 39 din Legea nr. 230/2007 invocate de recurent proprietatea comună poate fi utilizată de către terţi, persoane fizice şi juridice, de drept public sau privat, numai cu acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei şi al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosinţă sau de concesiune.

De asemenea nici dispoziţiile art. 39 din Legea nr. 230/2007 nu se aplică în speţă întrucât acestea se referă la „acordul majorităţii proprietarilor membri ai asociaţiei şi al proprietarilor direct afectaţi de vecinătate„ însă în cauza de faţă asociaţia de proprietari nu a dobândit personalitate juridică.

Faptul că proprietarul apartamentului nr. 9 se poate înscrie ulterior în asociaţie nu are relevanţă în cauză în ceea ce priveşte dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei.

Faţă de cele reţinute mai sus, tribunalul văzând şi dispoziţiile art. 312 alin. 1 cod procedură civilă şi art. 304 indice 1 cod procedură civilă, urmează să respingă recursul ca nefondat.

Etichete: