Top

Fond funciar

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.150 din 9.01.2009 Arhip C. Neculai şi Arhip C. Costică au formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei nr.1134/19.12.2008 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosar nr.796/260/2008, întemeiată pe dispoziţiile art.318 cpc.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că instanţa, neanalizând motivele de recurs invocate, a confundat problemele supuse delegării în recurs, privind cazul de nulitate a contractului de vânzare-cumpărare ca pe o nulitate reglementată de dreptul comun şi nu de legea specială, L.18/1991.

La dosar au fost depuse înscrisuri (f.4-7, 24,25,81-87).

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin decizia civilă nr. 1134/R/19.12.2008 Tribunalul Bacău a respins ca nefondat recursul recurenţilor reclamanţi A.N. şi A.C. împotriva sentinţei civile nr. 1941 din 25.09.2008 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosarul nr. 796/260/2008 şi, admiţând recursul declarat de recurenta pârâtă Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar A., a modificat în parte sentinţa recurată, a reţinut cauza spre rejudecare şi în fond a respins acţiunea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâta Comisia Locală pentru aplicarea legilor fondului funciar A., cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale sentinţei recurate.

Potrivit art.318 cpc invocat de contestator ca temei al cererii sale, hotărârile instanţelor de recurs pot fi atacate cu contestaţie când dezlegarea dată este rezultatul unei greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul sau admiţându-l numai în parte, a omis din greşeală să cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.

Legea are în vedere greşeli materiale cu caracter procedural care au dus la pronunţarea unei soluţii eronate, în această categorie intrând greşeli comise prin confundarea unor date esenţiale. Prin urmare, greşelile instanţei de recurs care deschid calea contestaţiei în anulare sunt greşeli de fapt şi nu greşeli de judecată, de apreciere a probelor ori de interpretare a dispoziţiilor legale.

Or contestatorii, pretinzând că instanţa de recurs a analizat cazul de nulitate invocat raportându-se la dispoziţiile de drept comun şi nu la cele ale legii speciale, L.18/1991, invocă o greşeală de judecată decurgând dintr-o interpretare eronată a dispoziţiilor legale incidente ceea ce nu poate fi admis, astfel încât contestaţia în anulare formulată urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Etichete: