Top

Executare silită

Pronunţând încheierea din 29.09.2009 Judecătoria Moineşti a respins ca neîntemeiată cererea de executare formulată de creditorul AN A.R. – D.A.S. Bacău cu motivarea că, deşi executorie potrivit art.376-377 cpc, hotărârea pentru care se solicită încuviinţarea executării silite nu este învestită cu formula executorie cerută de art.269 alin.(19 cpc, aşa cum prevede art. 9 alin.(2) din OG nr.5/2001.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs creditoarea solicitând modificarea încheierii şi încuviinţarea executării silite întrucât hotărârea prin care a fost soluţionat litigiul are caracter comercial astfel încât nu este necesară învestirea cu formulă executorie.

Motivând în drept, recurenta a invocat dispoziţiile art.304 pct.9 cpc.

La dosarul de recurs au fost depuse înscrisuri (f.5-11,24,25).

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali (f.26-31), SC A. SA Moineşti a solicitat respingerea recursului ca nefundat, cu motivarea că în dosarul având ca obiect emiterea somaţiei de plată societatea nu a putut să îşi exercite dreptul de a formula acţiune în anulare, sentinţa pronunţată nefiindu-i comunicată.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea adresată Judecătoriei Moineşti şi înregistrată la 9.09.2009, A.N. Apele Române – D.A.S. Bacău a solicitat, prin reprezentantul său legal, în temeiul art.371-379 cpc, executarea silită a debitorului său SC A. SA Moineşti, în temeiul sentinţei civile nr.2790/13.03.2009, pronunţată de Judecătoria Bacău în dosarul nr.17505/2008, sentinţă prin care societatea debitoare a fost somată în temeiul art.1,6 din OG 5/2001să achite creditoarei în 10 zile de la comunicare suma de 271,52 lei reprezentând majorări de întârziere (f.4-6 dosar judecătorie).

Potrivit art.376 Cpc se învestesc cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1 hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii, în cazurile anume prevăzute de lege or, potrivit art.7208 cpc hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială sunt executorii, nefiind necesară învestirea cu formulă executorie, textul nefăcând distincţie între hotărârile pronunţate pe calea dreptului comun sau pe calea procedurii somaţiei de plată reglementată de OG nr.5/2001, art.9 alin.(2) din acest act normativ trimiţând la dispoziţiile codului de procedură în ansamblul lor şi, deci, şi la cele ale art.7208 mai suscitat.

În consecinţă, în temeiul art.304 pct.9 şi al art.312 alin.(19 cpc, instanţa va admite recursul, va modifica în tot încheierea recurată şi în rejudecare va admite cererea de încuviinţare a executării silite.

Etichete: