Top

Fond-Investire cu formula executorie-respingere

Dosar nr. 477/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ÎNCHEIERE NR. 467

Şedinţa publică de la 19 Martie 2009

T R I B U N A L U L ,

Examinând cauza, instanţa reţine că, potrivit art. 374 alin.1 Cod pr. civilă. nici o hotărâre judecătorească nu se va putea executa dacă nu este investită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizorii şi de alte hotărâri prevăzute de lege, care se exercită fără formula executorie.

În acelaşi sens, art. 376 alin.1 Cod pr. civilă stipulează că se investesc cu formula executorie hotărârile care au rămas definitive, ori au devenit irevocabile, înscrisurile autentificate, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri, pentru ca acestea să devină executorii.

Coroborând textele de lege arătate, rezultă că, hotărârile judecătoreşti se investesc cu formulă executorie pentru ca acestea să devină executorii.

În speţă, Sentinţa civilă nr. 1209/16.07.2007, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr. 859/88/2006, este executorie de drept, nemaifiind necesară, în atare condiţii, investirea cu formulă executorie, drept pentru care urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Etichete: