Top

Faliment.Anulare act fraudulos.Admisibilitate.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 6280/110/2010 L T IPURL, în calitate de lichidator judiciar al SC O SA a chemat în judecată pe pârâtele SC A C SA ŞI S SA solicitând instanţei să dispună anularea contractului de închiriere nr. 719/679 din data de 25.06.2008 şi a actului adiţional nr. 1 din data de 24.11.2008, repunerea părţilor în situaţia anterioară şi obligarea pârâtelor în solidar la plata sumei de 1016005 RON reprezentând prejudiciulprodus societăţii falite prin închierea acestor contracte.

A arătat reclamantul în motivare faptul că prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2067/26.07.2002 societatea falită a înstrăinuat imobilul sediu regie către SC A C SA.

Ulterior, la data de 25.06.2008 s-a încheiat contractul de închiriere nr. 719/679 prin care SC A C SA închiriat acelaşi imobil pe o perioadă de 20 de ani către SC S SA ONEŞTI pentru o chirie de 36000 RON pe an fără TVA.

La data de 11.07.2008, contractul de vânzare-cumpărare nr. 2067/2002 în baza căruia SC A C SA a devenit proprietarul imobilul a fost anulat.

Cu toate acestea, a arătat reclamanta, la data de 24.11.2008 s-a încheiat actul adiţional la contract.

În drept au fost invocate prevederile art. 79-80 alin 2 lit e din Legii nr 85/2006.

În susţinere au fost depuse înscrisuri.

Prin încheierea din data de 26.02.2010, cauza a fost scoasă de pe rol şi trimisă spre soluţionare judecătorului sindic, primind nr. de dosar 1745/110/2010.

La termenul din data de 14.05.2010 apărătorul pârâtei SC A C SA a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

Analizând excepţia invocată instanţa o apreciază ca întemeiată pentru următoarele argumente:

Obiectul cauzei îl reprezintă anularea unui contract de închiriere a unui imobil, încheiat de către cumpărătorul imobilului în baza unui contractul de vânzare cumpărare desfiinţat ca act fraudulos.

S-au invocat ca temei al acţiunii dispoziţiile art. 79-80 din Legea nr. 85/2006.

Acţiunea este inadmisibilă însă prin prisma temeiului de drept invocat de reclamant.

Astfel, dispoziţiile anterior menţionate privesc anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, ceeea ce nu este cazul în cauza de faţă.

Actul juridic ce se solicită însă a fi anulat în prezenta cauză nu este încheiat de debitor în dauna creditorilor săi, este un act subsecvent acestuia.

Prin urmare, faţă de temeiul de drept invocat, instanţa nu poate ab initio admite o astfel de cerere.

Deşi nu s-a invocat în cererea de chemare în judecată, instanţa nici nu ar putea avea în vedere dispoziţiile art. 84 din Legea nr. 85/2006 acest articol vizând anularea transferurilor subsecvente, deci acte translative de proprietate.

Având în vedere că într-o astfel de cerere temeiul juridic ţine de cauza cererii de chemare în judecată, dispoziţiile art.79-80 din Legea nr. 85/2006 fiind norme derogatorii de la dreptul comun, instanţa va respinge cererea ca inadmisibilă.

Etichete: