Top

Contestaţie decizie pensionare

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 5538 din 19.08.2009, astfel cum a fost precizată (f. 24, 63), d-l V.G.a chemat în judecată C.J.P.Bacău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată pârâta să aibă în vedere la calculul pensiei adeverinţa nr. 60/8.05.2002 eliberată de SC E. SA Bacău.

În motivarea cererii sale, a arătat reclamantul că în perioadele 05.07.1973 – 26.05.1997; 15.09.1997 – 30.06.1998 şi 15.07.1999 – 15.08.2000 a lucrat ca şofer şi ca lăcătuş mecanic la S.C. E.S.A. Bacău, fiindu-i eliberată adeverinţa nr. 60/2002 în care i s-au înscris aceste perioade ca fiind lucrate în grupa a II-a de muncă, potrivit Ordinului 50/1990, adeverinţă pe care C.J.P. Bacău refuză să o ia în considerare. A arătat, de asemenea, reclamantul că în perioada 5.07.1973 – 1.09.1995 a lucrat ca şofer, conducând autobasculante de 5 tone (în portul Constanţa, în şantier închis, transportând pământ) iar în celelalte perioade a condus autobasculante de 16 tone şi autocisterne de 10 tone (f. 63).

Cererea nu a fost motivată în drept, în dovedirea susţinerilor sale, reclamantul depunând la dosar înscrisuri (f. 4 – 7, 29, 30, 53 – 61) şi solicitând audierea martorilor M.I.şi M.C.(f. 44 – 46).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar, potrivit L. 19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, C.J.P. Bacău a invocat excepţiile necompetenţei materiale a Tribunalului Bacău, a lipsei calităţii procesuale pasive precum şi excepţia prematurităţii (f. 12 – 14), solicitând, totodată, respingerea acţiunii ca nefondată cu motivarea că o adeverinţă emisă pentru încadrarea în grupa a II – a de muncă ce nu conţine temeiul juridic, cel puţin două semnături şi nici procentul în care s-a lucrat nu poate fi luată în considerare la stabilirea pensiei, faţă de dispoziţiile art. 2, 7 din Ordinul nr. 50/1990. S-a arătat, de asemenea, în întâmpinare, că potrivit H.G. 51/2003 C.J.P. Bacău a preluat doar documentele contabile privind statele de plată nu şi pe cele prin care se atestă încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite de către angajator, preluare consemnată în procesul-verbal încheiat la 9.06.2005.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar înscrisuri (f. 15 – 19, 31 – 36, 43).

Excepţiile invocate de pârâtă au fost soluţionate prin încheierea din 24.09.2010 (f. 37, 38).

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 6835 din 02.09.2010, d-l V.G. a chemat în judecată C.J.P.Bacău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie anulată decizia nr. 12882/2010 şi să fie obligată pârâta să emită o nouă decizie de pensionare cu înscrierea la pensie pentru limită de vârstă cu luarea în calcul a adeverinţa nr. 60/8.05.2002 eliberată de S.C. E.S.A. Bacău.

În motivarea cererii sale, a arătat reclamantul că aşa cum rezultă din conţinutul acestei adeverinţe a lucrat în grupa a II – a de muncă în perioadele 5.07.1973 – 26.05.1997, 15.09.1997 – 30.06.1998, 15.07.1999 – 15.08.2000 ca şofer şi lăcătuş, conform Ordinului 50/1990 şi Scrisorii 96/DA/1996, în vigoare până la data de 1.04.2001.

În dovedirea susţinerilor sale, reclamantul a depus la dosar înscrisuri (f. 5 – 34).

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, C.J.P. Bacău a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată cu motivarea că o adeverinţă emisă pentru încadrarea în grupa a II – a de muncă ce nu conţine temeiul juridic, cel puţin două semnături şi nici procentul în care s-a lucrat nu poate fi luată în considerare la stabilirea pensiei, faţă de dispoziţiile art. 2, 7 din Ordinul nr.50/1990. S-a arătat, de asemenea, în întâmpinare, că potrivit H.G. 51/2003 C.J.P. Bacău a preluat doar documentele contabile privind statele de plată nu şi pe cele prin care se atestă încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite de către angajator, preluare consemnată în procesul-verbal încheiat la 9.06.2005.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar înscrisuri (f. 41 – 58, 63 – 73).

Prin încheierea din 05.11.2010 Tribunalul Bacău a dispus conexarea cauzei înregistrate sub nr. 6835 la cea înregistrată sub nr. 5538/110/2009.

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

Potrivit menţiunilor din carnetul de muncă (f. 15 – 34 dosar 6835) şi adeverinţei nr. 60/8.05.2002 eliberată de S.C. E.S.A. Bacău (f. 4), d-l G. V. a fost angajat ca şofer şi ca lăcătuş la Autobaza 1 Bacău, ulterior S.C.E.S.A. Bacău, în perioadele 5.07.1973 – 26.05.1997, 15.09.1997 – 30.06.1998, 15.07.1999 – 15.08.2000.

Potrivit Ordinului nr. 50/1990, anexa II, poziţia 208, beneficiază de grupa a II-a de muncă şoferii care deservesc autocamioane (inclusiv asimilatele acestora) cu capacitate de transport de cel puţin 10 tone, probele administrate în cauză dovedind îndeplinirea condiţiilor cerute de text; astfel, martorii M.I. şi M.C.(f. 44, 45) au arătat că, fiind colegi de muncă, au condus, atât ei cât şi contestatorul, maşini de diferite tonaje, în perioada în care au fost detaşaţi la canalul Dunăre – Marea Neagră, tonajul acestora depăşind 16 tone şi că au lucrat în aceleaşi condiţii, lor, martorilor, fiindu-le, însă, recunoscută grupa a II-a de muncă pentru perioada lucrată la aceeaşi unitate.

Împrejurarea că activitatea a fost desfăşurată de contestator în condiţiile grupei a II-a de muncă este atestată de adeverinţa nr. 60 eliberată la 8.05.2002, astfel încât nu poate fi analizată prin prisma exigenţelor impuse de Ordinul nr. 590/2008, obiecţiunile ridicate de intimată cu privire la conţinutul acestei adeverinţe fiind, deci, neîntemeiate, având în vedere şi faptul că acest conţinut este confirmat cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză dar şi scrisoarea nr. 96/1996 emisă de M.M.P.S. (f. 9 dosar 6835) potrivit căreia au beneficiat de prevederile Ord. 50/1990 şi şoferii care au deservit autocamioane cu capacitate de cel puţin 4 tone, în activitate la 1.02.1990.

În consecinţă, considerând că reclamantul îndeplineşte cerinţele legale cerute de dispoziţiile O. 50/1990, instanţa va admite atât acţiunea principală cât şi acţiunea conexă şi, anulând decizia nr. R12882/30.07.2010, va obliga intimata să emită o nouă decizie cu luarea în calcul a adeverinţei nr. 60/2002.

Tags: