Top

Înşelăciune

Prin sentinţa penală nr .2136/ 23 noiembrie 2010 a Judecătoriei Bacău, pronunţată in dosar nr. 943/ 180 / 2010 s-a dispus următoarele:

Respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice Condamnarea inculpatului I.C. ( fost M. ) pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art 215 alin 1,2,3 CPen cu aplic art 74 lit a,c CPen şi art 76 lit d CPen la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare .

Condamnarea aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 1 şi 2 din L 59/1934 cu aplic art 74 lit a , c CPen coroborat cu art 76 lit e CPen la pedeapsa de 4 luni închisoare .

În temeiul art 33 lit a CPen coroborat cu art 34 lit b CPen au fost contopite pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea. S-a stabilit pedeapsă de executat – 1 an şi 6 luni închisoare . S-a interzis inculpatului drepturile prev de art 64 lit a teza a II a şi lit b CPen în condiţiile şi pe durata prev de art 71 Cpen.

In temeiul art 81 CPen, s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei .

In temeiul art 82 CPen , s-a stabilit termen de incercare 2 ani şi 6 luni calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

S-a atras atentia inculpatului asupra prev art 83 C Pen .

In temeiul art 71 alin 5 CPen s-a dispus suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. II ) – Condamnarea inculpatei SCS.W.C. SRL cu sediul social în jud Bacău , înregistrată la ORC Bacău sub nr XXXXX pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev de art 215 alin 1,2,3 CPen la pedeapsa de 2.500 lei amendă penală .

Condamnarea aceleiaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 1 şi 2 din L 59/1934 la pedeapsa de 2.500 lei amendă penală .

În temeiul art 401 CPen s-a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea.

S-a stabilit pedeapsă de executat – 2.500 lei amendă penală .

Nu s-a aplicat sancţiune complementară.

În temeiul art 14 , 346 raportat la art 998 CCiv , 999 CCIV şi art 1000 alin 1 CCIV a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente să plătească părţii civile SC R. SA Bacău suma de 15.161,55 lei cu titlu de daune materiale.

În temeiul art 14 ,348 CPP s-a dispus anularea în totalitate a filei CEC seria XXXXX emis la 18-08-2007 în favoarea SC R. SA Bacău.

În temeiul art 191 alin 1 , 3 CPP a fost obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

S-a dispus ca prezenta hotărâre să se comunică şi către Registrul Comerţului – Bacău .

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Prin plângerea formulată la data de 29.08.2008 B.R.D. – Group Societe Generale Bacău a sesizat organele de cercetare penală cu privire la faptulc ă la data de 20.08.2008 fila cEC seria XXXXXX, în valoare de 15.161,55 lei, emisă de SC”S.W.C.”SRL în favoarea SC”R.”SA a fost refuzată la plată .

Prin plângerea formulată la data de 07.11.2008 SC”K.”SRL a sesizat organele de cercetare penală cu privire la faptul că la data de 29.10.2008 fila CEC seria BG 303 nr. 01449152, în valoare de 8.000 lei, emisă de SC”S.W.C .”SRL în faoarea sC”K.”SRL M. a fost refuzată la plată .

Din cercetările efectuate în cauză s-a stabilit următoarea situaţie de fapt : Între SC”K.”SRL M. şi inculpata SC”S.W.C .”SRL R., reprezentată de inculpatul I.C. (administrator) s-au derulat relaţii comerciale în formă simplificată, în baza cărora, la data de 8.11.2007, sC”K.”SRL a livrat societăţii inculate materiale de construcţie în valoare totală de 12.709,01 lei, pentru acre a emis factura fiscală nr.08109307/08.11.2007 .

Conform declaraţiei martorului A.C. – administrator al societăţii vânzătoare părţile au convenit ca SC”S.W.C .”SRL să facă plata mărfurilor achiziţionate prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la facturare . În vederea garantării efectuării plăţii, inculpatul I.C., a înmânat reprezentantului SC”K.”SRL fila CEC seria bG 303 nr.01449152, care purta doar ştampila trăgătorului SC”S.W.C .”SRL şi semnătura administratorului – inculpat .

Societatea inculpată nu a făcut plata mărfurilor achiziţionate în termenul convenit, achitând debitul doar parţial, respectiv suma 4.709,01 lei, în urma repetatelor insistenţe ale reprezentantului legal al SC”K.”SRL. Întrucât debitul restant de 8.000 lei nu a mai fost achitat, reprezentantul C”K.”SRL a completat fila CEC seria bG 303 nr.01449152 primită la data de 8.11.2007 cu titlul de garanţie, pe care a prezentat-o la bancă, spre decontare, fila CEC fiind refuzată la plată pe motivul “trăgător aflat în interdicţie “ .

Având în vedere că din adresa BRD Group Societe Generale nr.8879/04.11.2008 rezultă că SC”S.W.C .”SRL a intrat în interdicţie bancară ulterior predării file cEC seria BG 303 nr,01449152 reprezentantului SC”K.”SRL , respectiv la data de 01.02.2008, iar fila CEC sus-menţionată a fost predată cu8 titlul de garanţie, apreciez că faptele inculpaţilor I.C. şi SC”S.W.C .”SRL întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art.84 alin.1 pct.2 şi pct.3 din L.59/1934 şi nu pe cele ale infracţiunii de înşelăciune .

Începând cu luna aprilie 2008 între SC”R.”SA şi SC”S.W.C .”SRL R., reprezentată de inculpatul I.C. (administrator ) s-au derulat relaţii comerciale în formă simplificată, în urma cărora, la data de 25.07.2008, SC”R.”SA a livrat societăţii inculpautlui diverse mărfur, în valoare totală de 15.161,55 lei, pentru care a emis factura fiscală nr.4439/25.07.2008 .

În vederea achitării contravalorii mărfurilor achiziţionate, inculpatul I.C. a emis la data de 18.08.2008 fila CEC seria BG 303 nr.01449155, în valoare de 15.161,55 lei care, fiind prezentată la plată de către reprezentanţii SC”R.”SA Bacău, a fost refuzată la plată, pentru motivul „CEC emis de un trăgător aflat în interdicţie bancară „ .

Intenţia inculpaţilor de a induce în eroare reprezentanţii SC”R.”SA cu prilejul emiterii filei CEC, în scopul dobândirii unui folos material injust este evidentă în condiţiile în care din adresa BRD Group Societe Generale 8879/04.11.2008 rezultă că reprezentantul SC”Serra World Construct”SRL fusese încunoştiiţat încă la data de 01.02.2008 despre faptul că societatea intrase în interdicţie bancară .

Situaţia de fapt expusă mai sus s-a probat cu următoarele mijloace de probă : sesizări BRD – Group Societe Generale şi C”K.”SRL , declaraţii inculpaţi, declaraţii martor A.C. şi B.C., facturi fiscale , file CEC, borderouri încasare, adrese BRD . În ceea ce priveşte cererea de schimbare a încadrării juridice formulate de către inculpat prin avocat în sensul de a se reţine doar săvârşirea infracţiunilor la legea cec-ului nu şi a infracţiunii de înşelăciune , aceasta nu poate fi primită urmând a fi respinsă , motivele invocate putând fi analizate sub aspectul întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii .

Ori în situaţia în care inculpatul a cunoscut că se află în interdicţie bancară , cecul nu a fost dat nici pentru plată şi nici nu poate constitui un titlu valabil pentru recuperarea debitului de către creditor .

De asemenea probele administrate în cauză nu dovedesc vreo înţelegere între partea civilă SC R. şi inculpat .

La individualizarea fiecărei pedepse instanţa a avut în vedere criteriile de individualizare prevăzute de art. 72 Cod Penal şi anume : gradul de pericol social al faptei , împrejurările concrete în care a fost comisă ,urmările produse , lipsa antecedentelor penale şi atitudinea inculpatului pe parcursul cercetărilor , urmând să aplice inculpatului o pedeapsă privativă de libertate orientată sub minimul special prev de lege pentru fiecare infracţiune reţinută în sarcina sa . Apreciind că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate şi văzând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, instanţa în baza art.81Cod Penal va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi va stabili termen de încercare în condiţiile art.82 Cod Penal . În baza art. 359 Cod Procedură Penală s-a atras atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 Cod Penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării.

Având în vedere că prejudicial cauzat părţii civile SC R. SA Bacău nu a fost recuperat şi există indicii asupra întinderii acestuia potrivit declaraţiilor martorilor şi a actelor de la dosar, instanţa a obligat inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente , la plata despăgubirilor civile ce nu au fost recuperate şi de asemenea s-a dispus anularea în totalitate a CEC ului falsificat . În ceea ce priveşte persoana juridică, instanţa a aplicat acesteia pedeapsa amenzii penale prevăzută de art. 401 Cod Penal fără a aplica şi sancţiuni complementare .

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel, în termen legal, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU , criticând ca nelegală soluţia primei instanţe sub următoarele aspecte:

– greşit s-a stabilit termenul de încercare pentru inculpatul I.C. de 2 ani şi 6 luni în loc de 3 ani şi 6 luni , faţă de pedeapsa rezultantă de 1 an ţşi 6 luni.

– greşit a dispus condamnarea inculpaţilor pentru infracţiunea prev de art 84 alin 1 pct 1 şi 2 din L 59/1934, atât timp cât aceştia au fost trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev de art 84 alin 1 pct 2 şi 3 din L 59/1934, cu aplicarea art 33 cod penal, iar instanţa nu a pus în discuţie schimbarea de încadrare juridică pentru faptele la Legea CEC-ului.

De asemenea au declarat apel şi inculpaţii I.C. , şi SC”S.W.C .”SRL fără a-şi motiva în scris cererea de apel şi fără a se prezenta în instanţă pentru susţinerea orală, însă apărătorul acestora este de acord cu motivele invocate de parchet.

Tribunalul, analizând hotărârea atacată din oficiu, sub toate aspectele de fapt şi de drept,cât şi faţă de motivele de apel invocate, cât şi din oficiu , consideră că apelurile sunt fondate pentru următoarele considerente:

Prima instanţă, în urma administrării întregului material probator, a reţinut , în esenţă că, că la data de 8.11.207,intimatul I.C. , în calitate de administrator al trăgătorului SC”S.W.C .”SRL a emis în favoarea SC”K.”SRL fila CEC seria BG 303 nr.01449152 fără a completa datele esenţiale şi fără ca societatea să aibă disponibil în cont ; la data de 18.08.2008, în calitate de administrator al trăgătorului SC”S.W.C .”SRL, a emis fila CEC seria BG 303 nr.01449155, în valoare de 15.161,55 lei în favoarea SC”R.”SA Bacău, pentru achitarea mărfurilor achiziţionate cu factura fiscală nr.4439/25.07.2008, ştiind că fila CEC nu poate fi decontată întrucât trăgătorul se află în interdicţie bancară, în scopul dobândirii unui folos material injust şi păgubind SC”R.”SA cu suma de 15.161,55 lei .

În Art. 215 alin 2 cod penal se arată că – Inducerea în eroare a unei persoane, prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Iar în alin 3 din acelaşi articol se arată că inducerea sau menţinerea în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât, fără această eroare, cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alineatele precedente, după distincţiile acolo arătate.

Este adevărat că în alin 4 al articolului susmenţionat , se arată că emiterea unui cec asupra unei instituţii de credit sau unei persoane, ştiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum şi fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.

În primul rănd trebuie reţinut că cei doi inculpaţi apelanţi nu au fost trimişi în judecată pentru infracţiunea de înşelăciune prev de art 215 alin 4 Cod penal.

În al doilea rand, în ceea ce priveşte conţinutul acestei infracţiuni prev de art. 215 alin 4 cod penal trebuie ca pentru existenţa ei să fie îndeplinite mai multe elemente şi anume:

a. Inducerea în eroare a beneficiarului cecului prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase , respective a faptului că există provizia necesară în bancă trebuie să existe în momentul emiterii cecului.

Din modul în care este descrisă situaţia de fapt, atât prin actul de sesizare a instanţei cât şi din considerentele sentinţei atacate rezultă că, în conformitate cu declaraţia martorului A.C. – administrator al societăţii vânzătoare părţile au convenit ca SC”S.W.C .”SRL să facă plata mărfurilor achiziţionate prin ordin de plată, în termen de 30 zile de la facturare . În vederea garantării efectuării plăţii, inculpatul I.C., a înmânat reprezentantului SC”K.”SRL fila CEC seria bG 303 nr.01449152, care purta doar ştampila trăgătorului SC”S.W.C .”SRL şi semnătura administratorului – inculpat .

În aceste condiţii, se constată că între părţi a existat o înţelegere cu privire la încasarea cecului, intimata parte civilă a acceptat condiţiile impuse de inculpaţi de a încasa fila cec la un termen ulterior.

b. Mijlocul de inducere în eroare, trebuie, pentru a fi fraudulos să aibă aparenţa unor mijloace de amăgire .

Şi sub acest aspect fapta nu îndeplineşte condiţiile unei infracţiuni, deoarece partea civilă a acceptat să primească fila cec ştiind că aceasta nu este completată cu toate elementele necesare, respectiv menţiunile obligatorii pe care trebuia să le aibă o filă cec, aşa cum sunt definite în legea nr. 59/ 1934.

Tribunalul constată că , faţă de aspectele invocate mai sus , în mod netemeinic s- a dispus condamnarea celor doi inculpaţi pentru fapta de înşelăciune prev de art. 215 alin. 1, 2 , 3 cod penal fapt pentru care , la termenul din data de 25 mai 2010 s-a pus în discuţie schimbarea încadrării juridice, pentru ambii inculpaţi din infracţiunile prev de art 215 alin 1,2,3 CPen, prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art. 33 lit a cod penal în 2 infracţiuni prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art. 33 lit a cod penal, închere care a fost comunicată părţilor

În consecinţă, în baza art . 379 pct 2 lit a cod pr penală se vor

admite apelurile formulate de inculpaţii S CS.W.C. – com . R. şi I.C. şi de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU împotriva sentinţei penale nr. 213/23 noiembrie 2009 a Judecătoriei Bacău pronunţată în dosar nr . 943/ 180 / 2009 .

Se va desfiinţa sentinţa apelată , în totalitate , se va reţine cauza spre rejudecare şi în consecinţă :

În baza art 334 cod penal se va schimba încadrarea juridică a faptelor , pentru ambii inculpaţi din infracţiunile prev de art 215 alin 1,2,3 CPen, prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art. 33 lit a cod penal în 2 infracţiuni prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art. 33 lit a cod penal

Va fi condamnat e inculpatul I.C. ( fost M. ) fiul lui Vasile şi Elena , născut la 13-09-1976, în com R. , jud Bacău , cetăţean român , domiciliat în com R. , sat R. , jud Bacău , fără antecedente penale , CNP- 1760913046643, pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, cu aplic art 74 lit a , c CPen coroborat cu art 76 lit e CPen la pedeapsa pedeapsa închisorii şi acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art 74 lit a , c C. Pen coroborat cu art 76 lit e CPen .

În temeiul art 33 lit a CPen coroborat cu art 34 lit b CPen vor fi contopite pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea . Se va interzice inculpatului drepturile prev de art 64 lit a teza a II a şi lit b CPen în condiţiile şi pe durata prev de art 71 Cpen.

In temeiul art 81 CPen se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei , în temeiul art 82 CPense va stabili termen de incercare calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Se va atrage atentia inculpatului asupra prev art 83 C Pen iar n temeiul art 71 alin 5 CPen se va dispune suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

II ) Se va dispune condamnarea inculpatei SCS.W.C. SRL cu sediul social în sat R. , sat R. jud Bacău , înregistrată la ORC Bacău sub nr J04/1174/2006 având CUI RO 18918177 pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, la pedeapsa amenzi , se va condamnă aceaşi inculpată pentru săvârşirea infracţiunii prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934iar în temeiul art 40ind 1 CPen aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea, şi nu aplică sancţiune complementară .

Sub aspectul laturii civile a cauzei instanţa în temeiul art 14 , 346 raportat la art 998 CCiv , 999 C. CIV respinge ca inadmisibilă acţiunea civilă a părţii civile SC R. SA Bacău .

Astfel, infracţiunile prevăzute în legea cecului sunt infracţiuni de pericol care nu implică producerea unui prejudiciu de natură patrimonială; legea reglementează relaţii sociale referitoare la la operaţiunile efectuate cu cecuri , care presupun bună – credinţă şi încredere intre parteneri , corelate cu respectarea scopului în care a fost creat şi reglementat cecul ca instrumente de plată. Beneficiarul cecului nu suferă nicio pagubă , dar fapta este totuşi infracţiune pentru că , aşa cum prevede legea cadru , în momentul emiterii trebuia să existe provizia necesară , operaţiunea putând fi făcută numai dacă trăgătorul are disponibil la tras. Această condiţie esenţială nu poate fi eludată prin acordul părţilor , întrucât cecul nu reprezintă un mijloc de garantare.

În temeiul art 14 ,348 CPP se va dispune anularea în totalitate a filei CEC seria BG 303 nr 01449155 emis la 18-08-2007 în favoarea SC R. SA Bacău .

Deşi instanţa de fond a procedat nelegal la aplicarea prev art 191 cod pr penală, obligând la cheltuieli judiciare către stat doar pe un inculpate , tribunalul, în temeiul art 191 alin 1 , 3 CPP va obliga inculpaţii, pe inculpatul I.C. în solidar cu partea responsabilă civilmente la plata de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

Prezenta hotărâre se va comunica şi către Registrul Comerţului – Bacău .

Onorariu avocat oficiu de 200 lei, la fond , va fi suportat din fondul M J.

Se va constata că , în apel , inculpaţii au fost reprezentaţi de apărător ales iar cheltuielile judiciare, în apel, rămân în sarcina statului.

Instanţa admite apelurile formulate de inculpaţii S CS.W.C. – com . R. şi I.C. şi de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA BACĂU împotriva sentinţei penale nr. 213/23 noiembrie 2009 a Judecătoriei Bacău pronunţată în dosar nr.943/ 180/2009 .

Desfiinţează sentinţa apelată , în totalitate , reţine cauza spre rejudecare şi în consecinţă :

În baza art 334 cod penal schimbă încadrarea juridică a faptelor , pentru ambii inculpaţi din infracţiunile prev de art 215 alin 1,2,3 CPen, prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art. 33 lit a cod penal în 2 infracţiuni prev de prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, prev de art 84 alin 1 pct 3 din L 59/1934 cu aplic art cu aplic art. 33 lit a cod penal

Condamnă pe inculpatul I.C. ( fost M. ) pentru săvârşirea prev de art 84 alin 1 pct 2 din L 59/1934, cu aplic art 74 lit a , c CPen coroborat cu art 76 lit e CPen la pedeapsa de 4 luni închisoare .

Etichete: