Top

Comercial – pretentii

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BACAU

SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIE Nr. 20/2011

Pe rol judecarea cauzei Comercial privind pe

recurent – SOCIETATEA DE ASIGURARE U.A.S.A.

recurent SOCIETATEA DE ASIGURARE U.A.S.A.-SUCURSALA BACAU,

si pe intimat C.D. LA CABINET AV. G.L., având ca obiect:

pretentii

La apelul nominal facut în sedinta publica

lipsind:

– intimat – C.D. LA CABINET AV. G.L.

– recurent – SOCIETATEA DE ASIGURARE U.A.S.A.

– recurent – SOCIETATEA DE ASIGURARE U.A.S.A.-SUCURSALA BACAU

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefier care învedereaza

INSTANTA

Asupra recursului de fata constata ca:

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Bacau sub nr. */30.10.2009 reclamantul C.D. a chemat în judecata pe pârâta SOCIETATEA DE ASIGURARE U.A.S.A.-SUCURSALA BACAU, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 22 514 lei reprezentând daune suferite si neacoperite prin indemnizatia de asigurare.

În motivarea actiunii reclamantul arata ca este proprietarul unui imobil casa de locuit situat în comuna Saucesti care face obiectul politei de asigurare nr. 174337/18.12.2008 încheiata cu pârâta. La data de 13.01.2009 imobilul a fost inundat, fiind avariat parchetul din bucatarie, hol, living si tocurile usilor din hol. Reclamanta a efectuat lucrarile de înlocuire a parchetului si a tocurilor usilor din holul imobilului, achitând suma de 22 514,45 lei. Pârâta a oferit reclamantei o despagubire modica, refuzând sa achite întreaga contravaloare a reparatiilor.

În drept actiunea nu a fost motivata.

Cererea a fost timbrata cu 1 372 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

În dovedirea actiunii au fost depuse înscrisuri.

Pârâta a depus întâmpinare (fila nr. 39 dosar), prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesual pasive, neavând personalitate juridica.

Pe fond, a solicitat respingerea actiunii aratând ca tocurile usilor din holul imobilului nu au fost avariate în urma producerii evenimentului asigurat. Pretul pentru parchetul nou este prea exagerat.

La termenul din 24.02.2010 reclamantul a solicitat introducerea în cauza în calitate de pârâta a Societatii de Asigurare U.A.S.A., cerere ce a fost admisa de instanta.

Pârâta Societatea de Asigurare U.A.S.A. a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii, pentru urmatoarele motive:

Din devizul prezentat de reclamant au fost scazute contravaloarea TVA, indemnizatia de somaj, sanatate, întrucât lucrarea a fost efectuata în regie proprie. Reclamanta nu a procedat la înlocuirea parchetului avariat cu n alt tip de parchet ci l-a înlocuit cu gresie. Tocurile usilor din holul imobilului nu au fost avariate.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri si cercetare locala.

Prin sentinta nr. 7102/7.07.2009, Judecatoria Bacau a admis în parte cererea si a obligat pârâta sa-i plateasca reclamantului suma de 18 995,14 lei

Pentru a hotarî astfel, instanta a retinut urmatoarele:

Între parti, C.D. în calitate de asigurat si S.C. U.V.I.G. S.A., actualmente Societatea de Asigurare U.A.S.A. în calitate de asigurator s-a încheiat un contract de asigurare facultativa la data de 18.12.2008, având ca obiect imobilul situat în Saucesti, jud. Bacau, precum si bunurile gospodaresti, valabila în perioada 19.12.2008 – 18.12.2009. suma asigurata a imobilului a fost de 200 000 euro. Polita de asigurare nr. 174387 (fila nr. 6 dosar) face dovada deplina a raportului juridic dintre reclamant si pârâta U.V.I.G. S.A., actualmente Societatea de Asigurare U.A.S.A. si a asumarii obligatiilor de catre asigurator în caz de producere a riscului asigurat, în cazul de fata inundatia imobilului.

Din înscrisurile depuse la dosar instanta retine faptul ca în data de 03.01.2009 s-a produs riscul asigurat, imobilul fiind inundat si avariat parchetul din hol, bucatarie, living si tocurile usilor din hol.

Desi pârâta sustine ca tocurile usilor din hol nu au fost avariate, faptul contrar a fost constatat chiar de inspectorul ei de daune si consemnat în procesul verbal aflat la fila nr. 17 dosar, a carui autenticitate si veridicitate nu au fost contestate.

De asemenea, cu ocazia efectuarii cercetarii locale, s-a constatat faptul ca tocul a 2 usi din holul imobilului au fost avariate acestea fiind reconditionate (a se vedea fila nr. 105 dosar).

Reclamantul a înlocuit parchetul avariat (sustinerea pârâtei conform careia parchetul a fost înlocuit cu gresie, nefiind una reala, aspect constatat la cercetarea locala).

Reclamantul a prezentat un deviz de lucrari întocmit de S.C. R.C.I. S.R.L. în valoare totala de 22 514 lei (fila nr. 12 dosar), suma achitata cu chitanta nr. 002186/16.02.2009 (fila nr. 10 dosar).

Nu este confirmata nici sustinerea pârâtei conform careia lucrarile de înlocuire a parchetului avariat ar fi fost efectuate în regie proprie.

Din valoarea totala a devizului instanta a scazut suma de 3 519,30 lei (la care a fost aplicat TVA), (2 957,4 x 19% = 561,90 + 2 957,4) reprezentând contravaloarea punctelor 7 si 8 din deviz, respectiv demontare usi si ferestre lemn si usi din lemn simple interioare într-un canat, apreciind ca aceste lucrari nu au fost necesare.

În ceea ce priveste contravaloarea parchetului montat de reclamant si apreciata de pârâta ca fiind exagerata, instanta a constatat ca aceasta se încadreaza în suma asigurata, iar parchetul montat nu este superior calitativ celui montat initial în anul 2007 (a se vedea comparativ factura nr. 287/15.07.2007 de la fila nr. 18 dosar).

Potrivit art. 969 C.civ. „conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante”.

Potrivit art. 9 din Legea nr. 136/1995 „Prin contractul de asigurare, contractantul asigurarii sau asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita în continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare încheiat în conditiile prezentei legi, în limitele si la termenele convenite”.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 136/1995 „În asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului, beneficiarului desemnat al asigurarii sau altor persoane în drept o despagubire”.

Fata de aceste prevederi, instanta a constatat ca pârâta nu si-a îndeplinit obligatia asumata prin contract.

Instanta a admis în parte actiunea reclamantului si a obligat pârâta la plata sumei de 18 995,14 lei.

În ceea ce priveste exceptia invocata de pârâta Societatea de Asigurare U.A.S.A.-Sucursala Bacau instanta a admis-o, întrucât parte în raportul juridic dedus judecatii este Societatea de Asigurare U.A.S.A. Bucuresti, contractul de asigurare fiind încheiat cu aceasta.

Pentru aceste motive a respins actiunea introdusa împotriva Societatii de Asigurare U.A.S.A.-Sucursala Bacau ca fiind introdusa împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs SOCIETATEA DE ASIGURARE U.A.S.A., solicitând casarea acesteia, iar în rejudecare, respingerea actiunii ca nefondata.

În motivare, recurenta a aratat ca în motivarea hotarârii, instanta nu a tinut cont de motivele invocate în aparare, respectiv de aplicarea prevederilor art. 12 al.1 lit. c din contract –conditiile generale. Astfel, recurenta învederase ca intimatul a depus la dosarul de dauna, în repetate rânduri, facturi si devize de reparatii diferite, emanând de la societati diferite, în a caror activitate nu intra aceea de a înlocui si monta parchet. De asemenea, la dosarul de dauna nu exista documentele invocate prin cererea de chemre în judecata.

Pe de alta parte, în mod gresit instanta nu a scazut din devizul de reparatii si sumele prevazute la pct. 2 întrucât la montarea parchetului nu se folosesc astfel de materiale, precum bitum, mortar si ciment. De asemenea, punctul 4 din deviz arata o cantitate de 42 mp venghe, însa conform constatarilor facute în dosarul de dauna, confirmate prin semnatura de intimat, cantitatea reala de parchet este de 36,62 mp.

În plus, devizul se refera la un parchet bambus, desi din constatarile efectuate la casa intimatului, insusite de acesta din urma, rezulta ca în locuinta este montat un parchet imitatie bambus. Mai mult, pretul stabilit la parchet este exagerat, nereal si neserios, în contradictie cu prevederile art. 1303 C. civ, iar reclamantul nu a adus nici o dovada a pretului stabilit, în sensul unei contraoferte de la o alta societate cu acelasi profil de activitate.

În final, recurenta a aratat ca motivarea instantei de fond cu privire la valoarea parchetului este nelegala, instanta fiind într-o grava eroare.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 299 si urm., art. 3041 C. pr.civ si art. 1303 C. civ.

Recursul a fost legal timbrat.

Intimatul nu a formulat în termen legal întâmpinare, dar s-a prezentat în fata instantei prin reprezentant conventional.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta apreciaza recursul ca fiind în parte întemeiat, pentru considerentele ce urmeaza:

Într-adevar, instanta de fond nu a analizat sustinerile invocate de recurenta-pârâta în aparare, cu privire la aplicarea prevederilor art. 12 al.1 lit. c din contract –conditiile generale. Analizând acest motiv, instanta de recurs retine ca potrivit acestui text contractual, asiguratorul este în drept sa nu acorde despagubiri în cazul în care asiguratul încearca sa însele prin viclenie Asiguratorul în legatura cu fapte importante privind temeinicia solicitarii despagubirilor sau marimile acestora.

Recurenta sustine ca tentativa de fraudare rezulta din faptul ca intimatul a depus la dosarul de dauna, în repetate rânduri, facturi si devize de reparatii diferite, emanând de la societati diferite, în a caror activitate nu intra aceea de a înlocui si monta parchet. Analizând actele dosarului, instanta observa ca, într-adevar, initial intimatul a depus la asigurator un deviz de reparatii emanând de la B. SRL si o factura emisa de SSAB pentru marfa (filele 79 si 85), iar o data cu cererea de chemare în judecata a depus un deviz, factura si chitanta eliberate de R.C.I. SRL.

Instanta apreciaza însa ca depunerea initiala a a actelor mai sus aratate, (chiar daca acestea provin de la societati care nu au în obiectul de activitate vânzarea si montarea de parchet) nu poate fi interpretata ca o încercare de înselare a Asiguratorului, nefiind dovedita dincolo de orice dubiu intentia de fraudare a asiguratului. Pe de alta parte, sustinerea intimatului cum ca initial intentiona sa efectueze reparatiile în regie proprie, iar ulterior s-a razgândit întrucât a ajuns la concluzia ca este mai ieftin sa angajze o societate, este plauzibila si de natura a-i justifica actiunile.

Prin urmare, instanta de recurs considera ca art. 12 al.1 lit. c din contract –conditiile generale nu este incident în speta de fata.

Cu privire la valoarea parchetului montat, instanta considera gresit rationamentul instantei de fond care a apreciat ca aceasta nu conteaza atâta timp cât se încadreaza în suma asigurata, întrucât asigurarea vizeaza toata locuinta si nu se poate raporta valoarea unui singur bun asigurat la valoarea întregii case.

Având în vedere ratiunea contractului de asigurare bunuri, instanta de recurs considera ca trebuie avuta în vedere valoarea anterioara a bunului înlocuit, astfel încât asiguratul, pe de o parte, sa beneficieze de aceiasi situatie ca cea avuta înaintea producerii evenimentului asigurat, iar pe de alta parte, acesta sa nu obtina foloase necuvenite de pe urma contractului de asigurare. Cum în speta, prin factura nr. */15.07.2007 (fila 18) intimatul a dovedit ca la momentul producerii inundatiei avea montat în casa parchet venghe si de bambus în valoare de 178 si respectiv 156 lei mp, revenea recurentei sarcina de a face contradova acestei probe. Or, recurenta nu a reusit sa produca aceasta contradovada, desi la momentul constatarii evenimentului asigurat putea preleva o mostra un parchetul deteriorat, pe baza caruia se putea stabili ulterior calitatea acelui parchet.

Prin urmare, instanta apreciaza ca, raportat la valoarea parchetului deteriorat, pretul parchetului nou nu este exagerat si neserios.

Cu toate acestea, având în vedere suprafata bucatariei si a holului (aprox 36 mp), astfel cum rezulta din schita locuintei (fila 15 dosar), instanta apreciaza ca în mod gresit recurenta a fost obligata sa plateasca contravaloarea a 42 mp parchet venghe.

De asemenea, în mod gresit a fost obligata recurenta la plata sumei de 335 lei, fara TVA, reprezentând „strat suport pt. pardoseli din PFL moi bitum.antisept. cu bitum pe str. egalizare ex. mortar cim.” , întrucât la dosarul de dauna si la dosarul cauzei nu exista dovezi ca, urmare a inundatiei, a fost deteriorat si stratul nivelator de sub parchet.

În ceea ce priveste faptul ca devizul priveste un parchet de bambus desi din constatarile efectuate la casa intimatului, insusite de acesta din urma, rezulta ca în locuinta este montat un parchet imitatie bambus, instanta de recurs observa ca la cercetarea la fata locului, instanta de fond a constatat în living un parchet de bambus cu o alta textura. De altfel, daca avea dubii în aceasta privinta, recurenta avea posibilitatea sa solicite efectuarea unei expertize care sa lamureasca aspectele învederate.

Pentru toate aceste motive, instanta va admite recursul, va modifica sentinta recurata în sensul ca obliga pârâta sa-i plateasca reclamantului suma de 17.415 lei, cu titlu de despagubiri, mentinând celelalte dispozitii.

Etichete: