Top

Pensie întreţinere

Pronunţând sentinţa civilă nr.7657/14.09.2010 Judecătoria Bacău a admis cererea formulată de reclamanta H.I.A. cu domiciliul în Bacău, în contradictoriu cu pârâtul H.C. cu domiciliul în Bacău şi a obligat pârâtul la plata pensiei lunare de întreţinere către reclamantă în cuantum de 25% din venitul net lunar al acestuia începând cu data introducerii acţiunii şi până la terminarea studiilor dar nu mai târziu de a împlini vârsta de 25 ani.

Pentru a pronunţa această sentinţă, a reţinut judecătoria că:

„ Prin Sentinţa civilă pronunţată în Dosarul nr. 13249/2000 al Judecătoriei Bacău, având a fost admisă acţiunea formulată de reclamanta H.A.în contradictoriu cu pârâtul H.C., desfăcută căsătoria încheiată între părţi din culpa pârâtului şi încredinţată către reclamantă, spre creştere şi educare minora H.A., născută la data de 19.05.1992, cu obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere către minoră în cuantum de 25% din veniturile sale ca angajat.

Deşi a împlinit 18 ani, reclamanta se află în continuarea studiilor, astfel cum reiese din adeverinţa eliberată pe anul şcolar 2010/2011 şi depusă la dosarul cauzei..

Potrivit art. 101 din Codul Familiei, părinţii au faţă de copii obligaţia specială de educare şi de instruire, obligaţie ce prezintă, pe lângă aspectul nepatrimonial, şi unul patrimonial constând în cheltuielile pe care părintele trebuie să le suporte pentru ca fiul său sau fiica sa să dobândească o pregătire profesională adecvată .

.însuşirilor lui.

Articolul 86 din Codul familiei statuează că obligaţia de întreţinere se datorează de către părinte copilului care se află în nevoie, ori din faptul că de află în continuarea studiilor,nefiind angajată, coroborat cu obligaţia ce incumbă tatălui din art. 101 Codul familiei rezultă în mod clar faptul că reclamanta are nevoie de pensia de întreţinere drept pentru care, ţinând cont şi de acordul pârâtului în acest sens, instanţa va admite acţiunea astfel cum a fost formulată şi va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreţinere în favoarea reclamantei ,începând cu data introducerii acţiunii, conform dispoziţiilor art. 94 alin 3 din Codul Familiei ce prevăd următoarele:,, Când întreţinerea este datorată de părinte se stabileşte la o pătrime din câştigul din muncă pentru un copil, o treime pentru doi copii, jumătate pentru doi sau mai mulţi copii”.

În ceea ce priveşte baza de calcul, faţă de jurisprudenţa şi de doctrina din această materie, aceasta va fi reprezentată de veniturile nete şi cu caracter permanent ale pârâtului, adică de veniturile obişnuite, iar nu de cele suplimentare, cum ar fi orele suplimentare sau sporurile celor care lucrează în condiţii deosebite de muncă.

De altfel, în adeverinţa de venituri depusă la dosarul cauzei nu sunt reliefate nici un fel de sporuri iar din adeverinţa de şomaj, rezultă că pârâtul se află în şomaj tehnic în perioada 01.-31.07.2010”.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs d-na I.A.H., calea de atac fiind înregistrată la 24.09.2010 (f.3) iar motivele de recurs la 23.02.2011 (f.11-13), la dosar fiind depuse înscrisuri în fotocopie (Cambridge ESOL Level 2 Certificate in Esol International, diplomele eliberate la 27.03.2010 de Moldavian Association of Teachers of English şi, respectiv, la 21.05.2010 de ISJ Bacău – f.17-19).

Potrivit art. 303 Cpc recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs sau înăuntrul termenului de recurs (de 15 zile conform art.301 Cpc), termenul pentru depunerea motivelor socotindu-se de la comunicarea hotărârii chiar dacă recursul s-a făcut mai înainte. Art.306 Cpc sancţionează cu nulitatea recursul care nu a fost motivat în termen or, motivele înregistrate la 23.02.2011 sunt formulate peste termenul de 15 zile care a început să curgă la 21.10.2010 (comunicarea sentinţei civile nr.7657/14.09.2010 efectuându-se la 20.10.2010 – f.44,45 dosar judecătorie) şi s-a împlinit la 05.11.2010, astfel încât, admiţând excepţia invocată din oficiu, instanţa va constata nul recursul declarat de d-na H.I.A. pentru nemotivare în termenul legal.

Etichete: