Top

Partaj

Prin sentinta civilă nr.6878/29.06.2009, pronuntata în dosarul nr.11246/180/2007 al Judecătoriei Bacău, s-a admis acţiunea de ieşire din indiviziune formulată de reclamantii C.M. şi C.I. în contradictoriu cu pârâţii M.M., N.A., T.I., B.O., M.V. si B.L., constatându-se deschisă succesiunea după defunctul M.I. si totodată după defunctul M.I.. S-a constatat că după defunctul M.I. au rămas ca moştenitori părtile cu cotă de 1/6 fiecare masa succesorala fiind compusă din 5146 mp teren situată în judetul Bacău.

S-a constatat că după cel de-al doilea defunct M.I. au rămas ca moştenitori pârâtii B.L. şi M.M., în calitate de fii, cu o cotă de câte 1/2 , masa succesorală duipă acest defunct fiind compusă din cota de 1/6 culeasă din succesiunea defunctului M.I..

Dispunându-se ieşirea din indiviziune, instanţa, instanta a atribuit loturi, fiind identificate 7 loturi ce au fost atribuite părtilor, conform variantei nr.1 din expertiza ing. D.L..

Pentru a pronunţa această situatoe instanţa de fond a reţinut că masa succesorală se compune din suprafata de 5146 mp potrivit T.P. nr. 32720/1993 şi că varianta 1 de lotizare oferă o partajare echitabilă a terenului în raport de suprafeţele partajate, amplasamentul lor, dispunerea faţă de drumul de acces. Cât priveste solicitarea pârâţilor de a avea în vedere înstrăinările de teren anterioare partajului, instanta de fond a arătat că acesta nu poate fi în mod absolut în vedere raportat la dispozitiile art. 673 ind.9 cod procedură civilă, dispozitii ce stabilesc , prin lege criteriile de atribuire.

Impotriva acestei sentinţe au declarat apel, în termen legal, reclamanţii C.I. si C.M..

Apelul a fost legal timbrat cu 10 lei taxa judiciară de timbru si timbru judiciar de 0,3 lei.

In motivarea apelului, apelanţii au arătat că sunt nemulţumiţi de atribuirea terenului ce formează masa succesorală şi aceasta întrucât reclamanţii-apelanţi au cumpărat, anterior, printr-un înscris sub semnatură privată terenuri de la T.I. si M.M..

Cum terenurile cumpărate nu au fost atribuite celor doi moştenitori-înstrăinători, apelantii au arătat că nu se poate perfecta antecontractul de vânzare cumpărare. S-a arătat că terenul atribuit în lotul lui M.M. este stăpânit de apelanti care au şi plantat viţă-de-vie, crescând valoarea terenului.

In sustinerea apelului s-a solicitat proba cu înscrisuri şi raportat la art.129 alin.5 cod procedură civilă, instanta de apel a pus în discutia părtilor necesitatea efectuării unui supliment de expertiză, supliment efectuat în apel de ing. D.L..

Pârâţii-intimaţi au solicitat respingerea apelului sustinându-se modalitatea echitabilă de partajare a terenurilor prin varianta 1, arătând totodată că apelantul reclamant C.I. nici nu are calitate procesuală activă, el neavând calitate de moştenitor după cei doi defuncti, fiind sotul apelantei C.M..

In combaterea apelului s-au depus înscrisuri.

Analizând motivele de apel invocate şi din oficiu tribunalul reţine:

Privitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului C.I., tribunalul retine că, deşi acesta nu a făcut dovada calităţii de moştenitor a celor doi defuncti a căror succesiuni se dezbat, nu va putea fi admisă excepţia deoarece s-ar încălca principiul prevazut de art.296 cod procedură civilă, respectiv al neagravării situatiei în propria cale de atac.

In ceea ce priveste fondul apelului, tribunalul reţine că, raportat şi la cele constatate prin suplimentul la expertiză, apelul nu poate fi admis deoarece suprafata ce ar urma să rămână în indiviziune prin constituirea căii de acces ar fi foarte mare, respectiv 1217,32 mp, din totalul de 5138 mp.

Cum părtile prin acordul lor comun nu au fost de acord cu această variantă de lotizare, intimaţii sustinând varianta de lotizare de la fond (fila 2002 anexa 1), tribunalul reţine că varianta solicitată de apelanti, doar pentru a se da relevantă înstrăinărilor prin înscris sub semnătură privată, nu poate fi primită date fiind mărimea loturilor si dispunerea lor în teren.

Crearea unei căi de acces pe mijlocul suprafetei partajabile astfel cum s-a propus prin supliment şi în varianta 2 este neconomicoasă, reducând considerabil lăţimea loturilor de la 25,79 m la 11,67 m si reducând posibilităţile de exploatare, fără a mai avea în vedere că suprafata ce ar rămâne în indiviziune ar fi de 1217,32 mp , mai mult decât oricare din loturile atribuite.

Ca urmare, tribunalul reţine că, în lipsa unei întelegeri comune în sensul partajării terenurilor conform suplimentului la expertiză, nu poate fi primită, în conditiile art.673 ind.9 cod procedură civilă, această variantă de lotizare care i-ar prejudicia pe ceilalti comoştenitori.

Cât priveşte sustinerile apelantilor în sensul că nu s-a dat relevanţă posesiei si lucrărilor de îmbunătăţire a solului efectuate de apelanţi, tribunalul reţine că, aşa cum rezultă din lucrările dosarului, nu s-a făcut dovada acestora în sensul arătat de apelantii-reclamanţi, prin întâmpinările depuse atât la fond cât şi în apel, intimaţii contestând aceste aspecte.

In consecinţă, văzând dispozitiile art.296 cod procedură civilă va respinge excepţia şi apelul formulat, ca nefondat.

Etichete: