Top

Partaj

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.08.2007, reclamantul C N, în contradictoriu cu O V, G I, G P, B M, a solicitat ieşirea din indiviziune de pe urma defuncţilor C I, decedat la 4.07.2003 şi C M, decedată la 19, 03. 2007.S-a mai solicitat ca moştenitorii defunctei G E să raporteze la masa de împărţit o casă formată din 5 camere, în satul Camenca.

In motivare s-a arătat că de pe urma defuncţilor defuncţilor C I, decedat la 4.07.2003 şi C M, decedată la 19, 03. 2007 au rămas ca pârâţi părţile, în calitate de fiu, fiică şi nepoţi de fiică, cu o cotă succesorală de 1/3 pentru reclamant, 1/3 pentru pârâta O V, şi 1/3 pentru G I, G P, B M; că masa succesorală se compune din mai multe imobile, situate în sat Brustuoasa şi sat Camenca.

In drept s-a invocat art. 728 C. civ..

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 20 de lei taxă de timbru şi 1, 5 lei timbru judiciar.

Pârâţii G I, G P, B M au depus întâmpinare. Au arătat că are calitatea de moştenitor şi tatăl lor, G I; s-a învederat că imobilului ce se cerere a fi partajat i s-au adus numeroase îmbunătăţiri.

Pârâta O V s-a prezentat la judecarea cauzei

în probaţiune s-au depus înscrisuri şi au fost audiaţi martori; s-au luat interogatorii părţilor.

La data de 17.01.2008 s-a încuviinţat în principiu partajul, în baza considerentelor cuprinse în încheierea dresată pentru acel termen de judecată; s-a constatat că au calitatea de moştenitori după defuncţii C M şi CI părţile cauzei, cu o cotă succesorală de 1/3 pentru reclamantul C N, 1/3 pentru pârâta O V, şi 1/3 pentru G I, G P, B M; s-a constat masa de împărţit, formată din imobile situate în sat Brustuoasa şi sat Camenca; s-a dispus efectuarea de expertize, în scopul lotizării.

La termenul din 24.04.2009 s-a depus raportul de expertiză întocmit de expertul M, conţinând două variante de împărţire a bunurilor, în natură, cu acordarea unor sulte.

In baza art. 673 ind. 9 C. pr. civ., şi a art. 728 C. civ., instanţa va atribui loturile conform variantei I de lotizare din raportul de expertiză, după cum urmează.

Lot 1- C N primeşte casa din sat Brusturoasa cu val. de 26205 lei si terenurile:

l.SI = 705,00 m.p. CC +Â, vatra sat Brusturoasa valoare: 4117 lei

2.S2 = 1198,00 m.p. Fn, in continuare vatra sat

Brusturoasa valoare: 455 lei Total = 1903 m.p. cu val

de 4572 lei + casa cu val de 26205 lei = 30777 lei; Dă

sultă: lotului 2 – 2523 lei, lotului 3 – 4965 lei

Lot 2 – OV primeşte cam. 1 si 2 din Camenca cu val de 10525 lei si

terenurile:

LSI = 705,00 m.p. A, vatra sat Brusturoasa valoare: 4117 lei

2.52 = 1198,00 m.p. Fn, in continuare vatra sat Brusturoasa valoare: 455 lei

3.53 = 60,00 m.p. CC + 911 A, vatra sat Camenca valoare: 5670 lei Total = 2874 m.p. cu val de 10242 lei + Cam 1+2 cu val de

10525 lei = 20767 lei; Primeşte sultă: de la lotul 1 -2523

lei.

Lot 3 – most G E – în indiviziune primeşte cam. 3,4 si 5 din Camenca cu

val de 13268 lei si terenurile:

1. SI = 866 m.p. CC+A, vatra sat Camenca valoare: 5057 lei

Total = 866 m.p. cu val de 5057 lei + Cam 3,4,5 cu val de 13268 lei = 18325

lei;

Primeşte sultă: de la lotul 1 -4965 lei.

Această variantă de lotizare este apreciată ca fiind cea care corespunde cel mai bine criteriilor prev. de art. 673 ind. 9 C. pr. civ., dar şi finalităţii unui partaj, întrucât reclamantul a conservat şi a adus îmbunătăţiri acestui imobil, locuind timp îndelungat în el; la fel, s-a relevat că între reclamant şi pârâta de ordinul I şi membrii ai familiei acesteia există neînţelegeri semnificative, fapt de natură să influenţeze negativ modul concret de administrare a imobilului din satul Brusturoasa.

în baza art. 274 C. pr. civ., şi a art. 673 ind. 14 alin. 2 C. pr. civ., vor fi obligaţi pârâţii la plata cheltuielilor de judecată, proporţional cu cota fiecăruia.

Etichete: