Top

Amenzi

PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ

MOTIVE DE NELEGALITATE ŞI DE NETEMEINICIE A PROCESULUI

VERBAL DE SANCŢIONARE ŞI CONSTATARE A CONTRAVENŢIEI

1. Obiectul acţiunii

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 20.12.2007 petenta a formulat plângere contravenţională prin care aceasta a solicitat anularea procesului verbal de contravenţie..

In motivarea plângerii, petenta a arătat că deşi s-au efectuat două controale la date diferite, respectiv 23.07 şi 01.08.2007 , s-a încheiat un singur proces verbal de contravenţie ; procesul verbal a fost încheiat fără a avea semnătura administratorului societăţii şi a vreunui martor ; că nu s-au prelevat probe în vederea efectuării, examenului de laborator pentru a confirma dacă marfa era sau nu afectată de căldură ; că în luna iulie 2007 au fost temperaturi de peste 35° C că aerul condiţionat funcţiona ; că plângerea a fost formulată în termen întrucât nu se poate identifica data confirmării de primire a procesului verbal şi că persoana care a primit procesul verbal se numea R. G , nu P. , este o fostă angajată a petentei care la acea dată era în concediu medical.

In drept, petenta nu şi-a motivat plângerea .

In susţinerea plângerii, petenta a anexat copia procesului verbal, confirmarea de primire a acestuia , certificat de concediu medical seria CCMAA nr 72837001 , stat de plată pe luna august 2007 .

2.Apărările formulate

In şedinţa publică din data de 10.01.2008 , Oficiu Judeţean pentru Protecţia

Consumatoiilor arătat că în conformitate cu art 7 alin 1 a HG 748/2007 , este o

entitate fără personalitate juridică , fiind inclus în INSPECTORATUL

REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR, potrivit anexei nr

2din actul normativ amintit .Astfel a fost introdus în cauză în calitate de intimat

INSPECTORATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA

CONSUMATORILOR .

La data de 31,01.2008 a fost înaintat de către intimat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât procesul verbal de sancţionare a fost întocmit cu respectarea cerinţelor legale ; acţiunea de control s-a efectuat în perioada 23.07-01.08.2007 , şi nu la două termene diferite , fiind vorba de o contravenţie în formă continuă ; la data de 23.01,2007 acţiunea de control s-a efectuat în prezenţa administratorului operatorului economic care a refuzat să semneze invitaţia de prezentare la sediul OJPC pentru finalizarea acţiunii ; la data de 01.08.2007a fost lansată o nouă invitaţie pentru administratorul societăţii, acesta nu a înţeles să se prezinte la finalizarea actului de control , procedându-se la întocmirea în lipsă a actului de control ,situaţie cu care petenta este de acord .

A mai susţinut intimatul că la data controlului s-a găsit la magazinul petentei s-au găsit preparate din came , conserve de peşte, produse de patiserie depozitate la temperatura mediului ambiant de peste 30° C în condiţiile în care producătorul

stabilea pentru acestea o temperatură maximă de 6° C respectiv 14° C pentru depozitare /păstrare , vitrinele frigorifice neasigurând condiţiile impuse de producător .Astfel ,s-a constatat la data de 23.07,2007 că preparatele din came -cârnaţi cabanos erau depozitate în vitrine frigorifice nefuncţionale şi prezentau membrană lipicioasă şi gust modificat ; erau spre comercializare pulpe pasăre inferioare vrac , fără elemente de identificare cu privire la data limită de consum , aspect cu privire a care petenta a fost avertizata , dar la data de 01.08,2008 aceleaşi produse au fost găsite la comercializare , fiind astfel ‘în prezenţa unei contravenţii continue ; la data de 01.08.2007 s-a regăsit produsul scăriţă de porc afumată şi fiartă expirată ca valabilitate din data de 30.07.2007 ,

în drept, au fost invocate dispoziţiile arc OG 2/2001 , OG 21/2002 , codul consumului ,c.civ. şi cpr.civ.

3. Probatoriul administrat

In şedinţa publică din data de 20.03.2008 , s-a încuviinţat pentru petentă proba cu înscrisuri şi proba cu depoziţia martorului P. E, , audiată în şedinţa din data de 05.06.2008, declaraţia acesteia fiind consemnata şi ataşată la dosarul cauzei.

4.Starea de fapt

Analizând lucrările dosarului, instanţa reţine că prin procesul verbal seria petenta a fost sancţionată cu suma de 2000 lei ca urmare a săvârşirii contravenţiei prevăzute de art.7lit b liniuţaSdin OG21/1992 şi cu suma de 1000 de lei ca urmare a săvârşirii contravenţiei prevăzute de art 5 şi 18 din acelaşi act normative constând în aceea că la controlul efectuat la data de 23.07,2008 s-a verificat modul de depozitare , comercializare a produselor preparate de carne , conserve peşte , produse patiserie cu cremă şi s-a constatat că produsele menţionate erau depozitate la temperatura mediului ambiant de peste 30°C, aerul condiţionat nu era în stare de funcţionare ; de asemenea preparatele din came , câmaţi, cabanos erau depozitate în vitrine frigorifice nefuncţionale ; din cauza temperaturii exagerate din interior ,prezentau membrană lipicioasă , gust modificat.

5.Reglementări incidente

Art 7 Ut b linvuţa 5 din OG21/1992 prevede că operatorii economici sunt obligaţi să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului, manipulării, depozitării şi desfacerii produselor.

Art 5 alin 1 din OG21/1997 stabileşte că produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilităţii minimale stabilite de producător.

Potrivit art 18 , consumatorii au dreptul de a fi informaţi, în mod complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor oferite de către operatorii economici, astfel încât să aibă posibilitatea de a face o alegere raţională, în conformitate cu interesele lor, între produsele şi serviciile oferite şi să fie în măsura să le utilizeze, potrivit destinaţiei acestora, în deplină securitate.

Conform art 19 , informarea consumatorilor despre produsele şi serviciile oferite se’ realizează, în mod obligatoriu, prin elemente de identificare şi caracterizare ale acestora, care se înscriu la vedere, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau ‘în cartea tehnică, instrucţiunile de folosire ori altele asemenea, ce însoţesc produsul sau serviciul, în funcţie de natura acestuia.

Art 50 din 1 prevede că sunt contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) pnma, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a) – f) şi art, 11, cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 4.000 lei;

d) încălcarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 17 – 25 şi art. 26 alin. (1) şi (2), cu amendă contravenţională de la 1.000 Iei Ia 3.000 lei.

Potrivit disp. art 19 alin 1 &n OG 2 /2001 privind regimul juridic al contravenţiilor in cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. In acest caz procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

6.Soluţia adoptată

Cu privire la formularea plângerii în termenul de 15 zile de la comunicare, întrucât din dovada de confirmare de primire a procesului verbal nu se poate verifica data aplicată prin ştampila poştei ,existând un dubiu care îi profită petentei , instanţa consideră că plângerea contravenţională este introdusă în termenul legal.

Cu privire la motivele de nelegalitate ale procesului verbal, în privinţa lipsei semnăturii reprezentantului petentei, din OG2/2001 rezultă că obligaţia agentului constatator este de a consemna faptul că administratorul societăţii comerciale refuză să semneze , fapt ce apare consemnat în procesul verbal în discuţie, instanţa neputând reţine ca întemeiat acest motiv de nulitate, în lipsa unei vătămări precizate de către petentă .

Cu privire la lipsa semnăturii unui martor asistent, în procesul verbal de contravenţie s~a consemnat motivul pentru care la întocmirea actului respectiv nu a fost prezent nici un martor şi anume faptul că procesul verbal a fost finalizat şi încheiat la sediul OjPC , colegii neavând calitatea de martor, în Hpsa unei vătămări exprese , instanţa neputând reţine nici acest motiv de nulitate relativă.

Cu privire la retemeinicia procesului vrbal, instanţa porneşte în analiza situaţiei

de fapt de la invitaţiile adresate administratorului petentei pentru data de 23.07.2007 şi pentru data de 01.08.2007 în vederea clarificării aspectelor privind

comercializarea anumitor produse ( scăriţă de porc afumată expirată la data de 30.07.2007 , codiţe de porc alterate , cabanos lipicios , gust modificat , câmaţi Mukec cu membrană lipicioasă , pete mucegai , conserve ,pate Bucegi -lipsă condiţii de depozitare ; aer condiţionat defect , croissant , ruladă cu cremă -depozitate la temperaturi ridicate ), punându-i – se în vedere acestuia să depună documente de aprovizionare şi de calitate pentru pulpe , ciocănele , cârnaţi . Invitaţiile nu au fost onorate de către administratorul petentei 5dar nici nu au fost contestate de către petentă cum că nu ar fi deţinut în momentul controlului produse de natură animalieră .

Susţinerea petentei formulată în cursul procesului civil că nu a comercializat asemenea produse este un aspect ce apare în mod evident ca neadevăr ,din declaraţia martorei rezultând că ” inspectorii au început să caute la congelate unde petentă avea un frigider care nu funcţiona”,Astfel se reţine că petentă avea spre vânzare produse congelate .

Din înscrisurile depuse de patenta rezultă că din. data de 16.07,2007-

31.07.2007 nu s-au primit produse de provenienţă animală , dar acest lucru nu

semnifică că astfel de produse nu au intrat pentru comercializare de către SC

Catalan SRL înainte de această dată , putându-se afla pe stocul societăţii la data

controlului din 23.07.2007.

Petenta nu a depus graficele combinelor frigorifice din perioada controlului care să ateste o funcţionare a acestora la parametri solicitaţi pentru păstrarea produselor , ba mai mult din declaraţia martorei rezultând că un frigider nu funcţiona deloc şi că numai unul dintre aparatele de aer condiţionat din incinta magazinului aparţinând petentei mergea , Astfel rezultă că petenta nu a asigurat condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul depozitării şi desfacerii produselor de origine animală şi a produselor de patiserie cu cremă . Despre acestea din urmă petenta nu face vorbire reieşind chiar din actele depuse la dosarul că acestea se aflau pe stocul societăţi la data controlului .Astfel instanţa reţine încălcate prevederilor art. 7 lit b liniuţa 5 din OG21/1992.

Din eticheta produsului -scăriţă de porc afumată şi fiartă – rezultă că acesta era expirat ca valabilitate din data de 30,07.2008 , fiind găsită la data controlului din

01.08.2008 ( dată necontestată de petenta , ba chiar recunoscută în cursul plângerii

contravenţionale) , fapt ce încalcă dispoziţiile art 5 din OG 21/1992.

Constatând că petenta a săvârşit două contravenţii în formă continuă reţinând faptele contravenţionale în maniera constatată de către intimat, instanţa urmează a respinge plângerea contravenţională ca nefondată.

Etichete: