Top

Partaj judiciar

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, reclamanta Chiriac CR a chemat în judecată pe pârâţii AV, AI, AN, AL, AG, AN, AB, AJ, AS, AL, AC, AM, AI, AM, AS, AM, solicitând partajarea pe calea acţiunii oblice a suprafeţei de 3030 m.p. teren situat în com. P., jud. B, emis pe numele moştenitorilor lui AV, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a încheiat la data de 25.06.2009 un antecontract autentificat sub nr.365/25.06.2009 cu numitul AV, bunicul său, prin care acesta a înstrăinat imobilul casă şi suprafaţa de 675 m.p. situate în COM P, jud. B, T3 P66. În actul încheiat cu prilejul vânzării s-au specificat datele de identificare ale suprafeţei în litigiu, preţul de 10000 lei, precum şi obligativitatea părţilor de a se prezenta la notar în vederea autentificării vânzării-cumpărării până la data de 24.06.2012. Ulterior, reclamanta a aflat despre emiterea titlului de proprietate care cuprinde şi parcela în litigiu, respectiv T.P. nr.142428/29.05.1995 şi întrucât de nenumărate ori a luat legătura cu pârâtul din dorinţa de a legaliza situaţia juridică a terenului, dar de fiecare dată i se promitea că se vor prezenta la notariat în cel mai scurt timp, după ieşirea din indiviziune a părţilor, instanţa urmează a partaja pe calea acţiunii oblice suprafaţa de 3030 m.p., în sensul includerii suprafeţei în litigiu în lotul pârâtului AV, vânzarea-cumpărarea realizată de acesta devenind una sub condiţie rezolutorie.

În drept, au fost invocate prevederile art.728 Cod civil.

Legal citaţi, pârâţii nu s-au prezentat în faţa instanţei, nu au formulat întâmpinare şi nu au solicitat probe în combaterea cererii.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri:copia .P. nr.142428/29.05.1995, antecontract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.365/25.06.2009, declaraţie autentificată sub nr.361/26.05.2009.

La termenul din data de 11.11.2009, instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, sub aspectul excepţiei invocate din oficiu, instanţa reţine următoarele:

La data de 25.06.2009, s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare certificat sub nr.365/25.06.2009 de BNP AM, prin care pârâtul A V, în calitate de promitent-vânzător, s-a obligat să vândă reclamantei CCR, în calitate de promitentă-cumpărătoare, cu rezerva dreptului de abitaţie viageră şi clauză de întreţinere suprafaţa de 675 m.p. teren curţi construcţii, com. P., jud. B, sola 3, parcela 66, cu vecinii: la N-DCL 174, la E-AC, la S-AC, la V-AV, împreună cu o casă din paiantă, compusă din trei camere, bucătărie de vară şi un grajd, situate pe teren.

Promitenta-cumpărătoare s-a obligat să cumpere imobilele descrise anterior cu preţul de 10000 lei, care se va achita la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică, din acest preţ suma de 3000 lei reprezentând contravaloarea întreţinerii. În cuprinsul antecontractului, se menţionează că părţile se obligă să întocmească actele de vânzare-cumpărare în formă autentică, de îndată de promitentul-vânzător va obţine titlul de proprietate eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Bacău, dar nu mai târziu de data de 24.06.2012.

Potrivit art.974 Cod civil, „creditorii pot exercita toate drepturile şi acţiunile debitorului lor, afară de acelea care îi sunt exclusiv personale”.

Aşadar, acţiunea oblică este acea acţiune în justiţie pe care creditorul o exercită pentru valorificarea unui drept care aparţine debitorului său, în condiţiile în care debitorul este inactiv, creditorul are un interes serios şi legitim, iar creanţa pe care o are creditorul trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă.

Fiind în prezenţa unui antecontract de vânzare-cumpărare, netranslativ de proprietate, contractul de vânzare-cumpărare nu este încheiat cât timp nu este respectată forma autentică prevăzută de lege în situaţia înstrăinării terenurilor, valabilă fiind în schimb obligaţia de a încheia contractul în viitor.

În cazul refuzului promitentului-vânzător de a încheia în formă autentică actul şi dacă bunul se mai găseşte în patrimoniul său, beneficiarul-cumpărător poate solicita fie acordarea de daune-interese, fie obligarea promitentului la încheierea contractului, sub sancţiunea daunelor cominatorii, fie poate solicita instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, în temeiul art.1073 şi 1077 Cod civil, hotărâre care va avea caracter constitutiv de drepturi, operând transferul proprietăţii de la data rămânerii definitive a hotărârii.

Dintre cele trei variante, pentru promovarea prezentei acţiuni de partaj pe cale oblică, ar prezenţa relevanţă ultima, respectiv pronunţarea în viitor a unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, în temeiul art.1073 şi 1077 Cod civil. Or, pentru promovarea unei astfel de acţiuni, beneficiarul-cumpărător trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţia de plată a preţului.

În cauza de faţă, această condiţie nu este îndeplinită, conform antecontractului de vânzare-cumpărare preţul în sumă de 10000 lei urmând a fi achitat la data autentificării contractului.

Ca atare, reclamanta nu are o creanţă exigibilă împotriva debitorului, care i-ar conferi calitate procesuală activă în prezenta cauză.

Având în vedere toate aceste considerente şi văzând dispoziţiile art.974 Cod civil, instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată din oficiu şi, pe cale de consecinţă, va respinge acţiunea, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

Etichete: