Top

Reziliere

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6728/23.06.2010

Reziliere contract

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău reclamanta S.C. F S.R.L. a solicitat instanţei de judecată, în contradictoriu cu pârâta S.C. A P S.R.L., să dispună revocarea contractului de mandat nr. 685/19.03.2009, să oblige pârâta la plata sumei de 5179,63 lei cu titlu de creanţă nerecuperată şi să dispună reactualizarea debitului în funcţie de rata inflaţiei, calculată de la data de 23.11.2009.

În motivarea cererii arată reclamanta că la data de 19.03.2009 între părţi s-a încheiat contractul de mandat nr. 685/19.03.2009 prin care pârâta în calitate de mandatar s-a obligat să recupereze suma de 4395,03 lei şi penalităţile aferente acesteia de la debitoarea S.C. G C SA S.R.L. la momentul încheierii contractului s-a predat titlul, respectiv biletul la ordin seria …, nr în sumă de 5261,32 lei. mai arată reclamanta că pârâta nu a întreprins nici un demers în vederea recuperării debitului, mai mult pârâta a înştiinţat reclamanta că a pierdut titlul predat în vederea recuperării creanţei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1552 pct.1, art. 1556 şi art.1073 C. civ., art. 378 şi art.379 C. com.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum total de 430 lei şi timbru judiciar de 3,3 lei.

Legal citată, pârâta nu s-a prezentat în faţa instanţei, nu a depus întâmpinare şi nu a solicitat probe.

Reclamanta, reprezentată fiind în instanţă a solicitat proba cu înscrisurile de la dosar, probă admisă şi administrată de instanţa de judecată, arătând că nu mai are alte probe de solicitat.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma probelor administrate şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

La data de 19.03.2009 între reclamanta S.C. F S.R.L. în calitate de mandant şi pârâta S.C. A P S.R.L. în calitate de mandatar s-a încheiat contractul de mandat nr. 685/19.03.2009 prin care mandatarul s-a obligat la recuperarea sumei de 4395,03 lei şi a penalităţilor aferente de la S.C.C G S.R.L.

Instanţa va respinge ca neîntemeiat capătul de cerere având ca obiect revocarea contractului de mandat întrucât revocarea este un act unilateral pe care îl poate îndeplini mandantul fără concursul instanţei de judecată.

Însă, din conţinutul contractului de mandat reiese că acesta fost încheiat pentru o perioadă de un an ( potrivit art.1 din anexa 1 la contract), contractul de mandat încheiat între părţile prezentei cauze încetând prin ajungerea la termen.

Cum reclamanta a precizat că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală, aspect pe care pârâta, deşi legal citată, nu l-a infirmat şi nici nu a făcut dovada contrară, mai mult a arătat că pârâta a pierdut titlul executoriu, instanţa va admite cel de-al doilea capăt de cerere. La pronunţarea acestei soluţii instanţa va avea în vedere că reclamanta nu avea posibilitatea probării susţinerilor sale ( reclamând un fapt negativ – neîndeplinirea unei obligaţii de a face de către pârâtă), în timp ce pârâta avea posibilitatea de a dovedi contrariul.

Instanţa reţine că în prezenta cauză reclamanta a dovedit existenţa raporturilor contractuale ce au existat între părţi prin înscrisul intitulat contract de mandat ce poartă nr. 685 din 19.03.2009 şi implicit existenţa obligaţiei pârâtei de a recupera suma de 4395,03 lei în timp ce pârâta nu a făcut dovada îndeplinirii obligaţiei contractuale şi predării către reclamantă a sumei la care s-a obligat. Cum contractul de mandat încheiat între părţi este unul remunerat, instanţa apreciază că pârâta trebuia să se comporte cu prudenţă şi diligenţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi reveneau.

Deşi reclamanta susţine că i-a remis pârâtei biletul la ordin seria ….în valoare de 5261,32 lei pe care aceasta din urmă l-a pierdut, din analiza contractului de mandat instanţa nu poate reţine această situaţie de fapt întrucât în conţinutul mandatului se precizează dor obligaţia pârâtei de recuperare a sumei de 4395,03 lei şi a penalităţilor aferente acesteia şi nu a sumei de 5261,32 lei, menţionată în ordinul de plată arătat. De această dată instanţa apreciază că obligaţia de a proba aparţine reclamantei, aceasta nefăcând însă niciun fel de dovezi în acest sens.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite numai în parte cererea reclamantei şi va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 4395,03 lei ( acesta fiind sigura sumă dovedită) ce va fi reactualizată cu rata inflaţiei calculată de la data încetării contractului de mandat (19.03.2010) şi până la data plăţii efective.

Etichete: