Top

Contestatie la executare

JUDECĂTORIA BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 6804/25.06.2010

Contestaţie la executare

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Bacău la data de 06.05.2009, contestatorii OD şi O P au formulat contestaţii la executare în contradictoriu cu Municipiul Bacău, unitate administrativ teritorială reprezentată prin Primar, solicitând anularea somaţiei nr. 586473/06.04.2009 şi a titlului executoriu nr. 586473/06.04.2009 emise de Primăria municipiului Bacău- Direcţia Impozite şi Taxe Locale.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 3,1 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei.

În motivarea cererii, contestatorii au arătat că actele de executare nu le sunt opozabile, deoarece au fost emise în baza unui proces verbal de contravenţie care nu le-a fost comunicat.

De asemenea, au învederat că atât somaţia, cât şi titlul executoriu nu conţin menţiunea privind calea de contestare, termenul şi organul competent să soluţioneze contestaţia, potrivit dispoziţiilor art. 43 lit. i C. pr.fisc. şi nu precizează dacă obligaţia de plată este solidară sau personală.

Contestatorii au solicitat suspendarea executării silite, însă la termenul de judecată din 15.05.2009 au declarat că renunţă la acest capăt de cerere.

În drept, au invocat dispoziţiile art. 43 lit. i Cod procedură fiscală.

În dovedirea cererii, contestatorii au solicitat administrarea probei testimoniale, fiind audiaţi martorii H D (f. 46), D C (f.59) şi au depus înscrisuri.

Prin întâmpinare, intimatul a solicitat respingerea contestaţiei, ca nefondată, deoarece procesul verbal prin care contestatorul a fost sancţionat contravenţional a devenit executoriu, potrivit dispoziţiilor art. 37 din OG nr. 2/2001, iar actele administrative emise conţin elemente obligatorii, prevăzute de art. 46 din OG nr. 92/2003.

Intimatul a motivat că somaţia se referă şi la O P , deoarece aceasta are calitatea de contribuabil coindivizor, potrivit art. 230 din HG nr. 44/2004.

Excepţia lipsei capacităţii procesuale pasive a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Primăriei municipiului Bacău., invocată prin întâmpinare, a fost soluţionată la termenul din 25.06.2010.

În combaterea cererii, intimata a depus înscrisuri.

La termenul din 06.11.2009, instanţa a dispus suspendarea judecării cauzei pentru lipsa părţilor în temeiul art. 242 pct. 2 C. pr. civ.

În temeiul art. 245 pct. 1 C. pr. civ., cauza a fost repusă pe rol la termenul din 25.06.2010.

Analizând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin somaţia nr. 586473 din 06.04.2009 emisă de Primăria municipiului Bacău- Direcţia Impozite şi Taxe Locale şi titlul executoriu nr. 586473 din 06.04.2009, contestatorii O D şi O P au fost somaţi să plătească suma de 50 lei, reprezentând amenda aplicată de Poliţia Comunitară.

Debitul reprezintă amenda contravenţională în cuantum de 50 lei, aplicată contestatorului O D , prin procesul verbal nr. 0028515…, întocmit de Poliţia Primăriei municipiului Bacău, în calitate de organ constatator.

Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost întocmit în lipsa contravenientului, împrejurare atestată de martorul H V D(f.46) şi a fost comunicat contravenientului prin afişare la uşa domiciliului, potrivit procesului verbal nr. 7574/… (f.21), fapt confirmat de martorul D C , menţionat în cuprinsul actului de afişare şi audiat nemijlocit de instanţă la termenul din 11.12.2009, când a recunoscut semnătura de la rubrica „martor”.

Potrivit art.26 alin. 3 şi art. 27 din OG nr. 2/2001 care reglementează regimul juridic al contravenţiilor, comunicarea procesului verbal de contravenţie, în cazul în care contravenientul nu este prezent, se realizat de agentul constatator, în termen de cel mult o lună de la data încheierii şi se face prin poştă cu aviz de primire sau prin afişare la domiciliul contravenientului. Operaţiunea de afişare trebuie consemnată într-un proces verbal semnat de cel puţin un martor.

Procesul verbal de contravenţie neatacat în termen de 15 zile de la comunicare, prin plângere, constituie titlu executoriu, conform dispoziţiilor art. 37 din OG NR. 2/2001.

Executarea silită a amenzilor contravenţionale se desfăşoară potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită a creanţelor fiscale şi în temeiul art. 39 alin. 2 din OG nr. 2/2001, organul din care face parte agentul constatator comunică din oficiu procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, neatacat cu plângere, în termen de 30 zile de la data expirării termenului de exercitare a plângerii, organelor de specialitate ale autorităţilor administrativ teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul.

Procesul verbal de contravenţie a fost înregistrat în evidenţele instituţiei de executare silită la data de 03.02.2009 sub nr. 503841.

Constată că somaţia nr. 586473 şi titlul executoriu nr. 586473, ambele din data de 06.04.2009 au fost emise după ce procesul verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenţionale a devenit titlu executoriu, prin neatacare a cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicarea acestuia prin afişare la domiciliul contravenientului (menţionat în procesul verbal de contravenţie).

În cadrul contestaţiei la executare care are ca obiect acte de executare întocmite în baza unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţă judecătorească, potrivit art. 399, alin. 3 Cod procedură civilă., se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.

Or, împotriva procesului verbal de contravenţie se poate formula plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia, conform art. 31 din OG nr. 2/2001, cale de atac pe care contravenientul Olaru Dumitru nu a exercitat-o. În cadrul plângerii, avea posibilitatea să solicite repunerea în termenul de formulare a plângerii, sub rezerva dovedirii împrejurărilor obiective care l-au împiedicat să o formuleze în termenul prevăzut de lege.

Actele administrative fiscale contestate nu conţin menţiunea prevăzută de art. 43 alin. 2 lit. i Cod procedură fiscală, respectiv posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia.

Instanţa apreciază că omisiunea elementelor enumerate nu este de natură a produce contestatorilor o vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin anularea actelor.

În acest sens, art. 46 din Cod procedură fiscală nu sancţionează neregularitatea actelor administrative sub acest aspect cu nulitatea absolută.

Reţine ca întemeiată apărarea formulată de contestatoarea O P , având în vedere caracterul personal al datoriei, amenda contravenţională fiind sancţiunea aplicată în urma constatării răspunderii contravenţionale, personale a contestatorului O D

Faptul că soţia contravenientului are calitatea de contribuabil coindivizar în evidenţele fiscale nu schimbă natura datoriei.

Faţă de situaţia de fapt expusă, în temeiul art. 399 Cod procedură civilă, instanţa va respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul OD

Va admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea O P şi va anula parţial actele de executare.

In temeiul art. 274 Cod procedură civilă, va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: