Top

Plângere la contravenţie

INSTANŢA – Deliberând –

Asupra cauzei de faţă, constată următoarele ;

Prin plângerea la contravenţie din 9.10.2008, petentul V.I., cu domiciliul în mun. M.,. a contestat procesul verbal Seria AT nr. 3730623 din 9.06.2004.

Acţiunea este legal scutită de taxe de timbru .

La primul termen de judecată petentul si-a modificat plângerea în sensul că a solicitat să se constate că executarea sancţiunii aplicate prin procesul verbal de contravenţie arătat, s-a prescris. Acţiunea mpdificată a fost calificată ca şi contestaţie la executare ,aspect faţă de care excepţia tardivităţii introducerii plângerii contravenţionale, cerute de către intimată nu mai are relevanţă şi nu a mai fost, ulterior, susţinută.Dosarul a fost astfel repartizat la un complet de judecată definitiv, care are competenţa de a soluţiona contestaţii la executare.

Sub aspectul timbrajului, în cazul acţiunii de contestaţie la executare, instanţa apreciază că cererea de faţă este scutită de taxe intrucât derivă dintr-un raport contravenţional.

Din actele dosarului rezultă că petentul a fost sancţionat prin procesul verbal seria AT nr. 3730623/9.06.2004 cu amendă de 500 ron.

Procesul verbal a fost comunicat petentului, prin afişare dar fără a se încheia proces verbal în prezenţa unui martor în cazul afişării, conform prev. art.27dinO.G.2/2001.

Petentul a luat cunoştinţă d eprocesul verbal de contraveţie în momentul în care a fost somat la plata amenzii contravenţionale de către Administraţia Finanţelor Publice M..

Art.39 pct.2 lit.”b” arată care sunt organismele care pun în executare amenzile contravenţionale ,respectiv Agenţiile Fiscale.

In această situaţie are calitate procesuală pasivă Agenţia Fiscală M. şi I.P.J.. care a întocmit procesul verbal de contravenţie.

Instanţa va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a primăriei M. care nu este în cauză, organ de executare a amenzilor contravenţionale.

In legătură cu faptele consemnate în procesul verbal de contravenţie, în cauză, petentul s-a judecat şi în dosarul 199/2005 penal, în care s-a pronunţat sentinţa penală 460/8.03.2005 prin care s-a dispus încetarea procesului penal faţă de V.I. ,pentru art.205, 206 Cod penal pentru lipsa părţii vătămate la doua termene consecutive.

Judecarea în dosarul penal arătat nu exclude posibilitatea aplicării unei sancţiuni contravenţionale.

In această situaţie instanţa apreciază că titlul executoriu reprezentat de procesul verbal de contravenţie este legal emis la data de 9.06.2004,raportat la prev.art.37 din OG 2/2001.

Petentul de faţă, nu contestă, în modificarea acţiunii, procesul verbal, deci titlul executoriu, ci executarea în sine.

Art.14 din OG 2/2001 prevede că executarea sancţiunii se prescrie dacă procesul verbal de contravenţie nu a fost comunicat în termen de o lună de la data aplicării sancţiunii.

Art.27 din OG 2/2001 prevede că, la comunicarea, prin afişare, se încheie un proces verbal de afişare în prezenţa unui martor,aspect ce nu a fost îndeplinit,în cauză.

în această situaţie instanţa apreciază că faţă de petent nu s-a făcut o comunicare a procesului verbal in mod legal, prevăzut de textul de lege .Rezultă că această comunicare nu a fost făcută şi că sunt aplicabile prev. art. 14 din OG 2/2001 privind prescrierea executării sancţiunii amenzii contravenţionale.

în consecinţă, instanţa va admite plângerea aşa cum a fost modificată .

Va admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a primăriei M..

Va constata prescrisă executarea sancţiunii aplicate prin procesul verbal de contravenţie din 9.06.2004 cu nr. 3730623.’

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite plângerea, formulată de petentul V. I., domiciliat în mun. M.str.V. A.. împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei Seria AT nr. 3730623, încheiat la data de 9.06.2004, aşa cum a fost modificată .

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a primăriei M..

Constată prescrisă executarea sancţiunii aplicate prin procesul verbal de contravenţie din 9.06.2004 cu nr. 3730623!

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Aprilie 2009.

Etichete: