Top

Fond funciar

Prin cererea formulată de reclamantele BI şi BMM împotriva pârâtelor INSTITUŢIA PREFECTULUI BACĂU, Prefectul judeţului Bacău şi Primarul municipiului Bacău s-a solicitat anularea Ordinului Prefectului Judeţului Bacău nr. 172/07.07.2009, în sensul completării acestuia cu o suprafaţă de teren de 1021 mp .

În motivarea cererii lor reclamanţii au arătat că prin cererea depusă la Primăria Municipiului Bacău au solicitat atribuirea în proprietate a terenului situat în Bacău, str. M. nr.58 în sensul de a se dispune atribuirea întregii suprafeţe de teren găsită în perimetrul gospodăriei care este împrejmuită pe toate laturile cu gard şi este stăpînit de la data dobîndirii sale prin act autentic în anul 1982 de la numitele MR şi MR.

Deoarece în 1982 MR Şi MM le-a vîndut imobilul din Bacău cât şi terenul din jurul acestuia.

Au mai arătat că suprafaţa înscrisă în schiţa anexă la contractul de vînzare-cumpărare este aceeaşi cu cea care se găseşte şi astăzi în teren.

Pârâta Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău a formulat întâmpinare în care a solicitat respingerea cererii ca nefondată, întrucât reclamanţii au cumpărat un imobil casă în anul 1982, terenul aferent de 400 mp trecând în proprietatea statului, făcând propunere corespunzătoare către pârâtă .

Primarul municipiului Bacău prin întâmpinarea depusă a invederat instanţei faptul că prin Ordinul Prefectului nr, 172/07.07.2009 a fost atribuită în proprietate suprafaţa de 400 mp teren aferent construcţiilo rconform contractului de vânzare cumpărare.

A fost depusă la dosar documentaţia ce a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. …../07.07.2009 emis reclamanţilor (f.31-49 ds.)

În cauză a fost efectuată o expertiză tehnică topografică al cărei raport a fost depus la dosarul cauzei (f.121-129ds.) şi au fost audiaţi martorii GE CF şi EE , ale căror declaraţii au fost consemnate în procesele verbale ataşate la dosarul cauzei – filele 86 şi 87.

Acţiunea este scutită de plata taxelor de timbru conform prevederilor art. 42 din Legea. nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 36 al.3din Legea 18/1991 ” Terenurile atribuite în folosinţă pe durata existenţei construcţiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construcţiilor, în condiţiile dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului şi localităţilor urbane şi rurale, trec în proprietatea actualilor titulari ai dreptului de folosinţă a terenului, proprietari ai locuinţelor.

(4) Dispoziţiile art. 23 rămân aplicabile.

(6) Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2) – (5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor.

Conform art.23 din acelaşi act normativ „ (1) Sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor acestora, indiferent de ocupaţia sau domiciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

Potrivit aliniatului 2 prevede că „ suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie,Dispoziţiile alin1 se aplică şi persoanelor din zonele cooperativizate care nu au avut calitate de cooperator.

(2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă.

În ceea ce priveşte art.8 din Decretul-lege nr.42/1990 acesta prevede că „ Terenul aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, în zonele cooperativizate, constituie proprietatea particulară a deţinătorilor; acestea pot fi înstrăinate şi lăsate moştenire.”

Prin cererea formulată reclamanţii au solicitat atribuirea în proprietate a suprafeţei de 1421 mp situată în intravilanul oraşului Bacău, precizând că în anul 1982 au cumpărat o casă şi terenul aferent de 578 mp, pe acest amplasament, dar legislaţia în vigoare la acea dată nu permitea decât menţionarea suprafeţei de 250-500 mp în actul de înstrăinare.

Expertiza tehnică topo cadastrală efectuată în acest dosar de exp. CP a identificat terenul ( 512 mp curţi construcţii şi 574 mp vie hibridă plantată de circa 25-30 ani, 335 livadă de peste 20 ani ), concluzionând că suprafaţa de teren este împrejmuită de cu gard având o vechime de 25-30 ani.

Mai mult, reclamantele au dovedit cu martori că prin contractul de vânzare din anul 1982 au cumpărat şi terenul aferent de 1421 mp, posibilitate prevăzută de art. 23 al.21 din Legea 18/1991 republicată. Această suprafaţă de teren se încadrează în categoria terenurilor aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora prevăzute de art. 8 din decretul-lege 42/1990 şi care constituie proprietatea deţinătorilor , conform art. 23 al.1 din Legea 18/1991 cu referire la art. 8 din decretul-lege 42/1990.

În consecinţă, instanţa constată că cererea reclamanţilor este fondată, că au dreptul la întreaga suprafaţă de 1421 mp solicitată , fapt pentru care Ordinului Prefectului Judeţului Bacău nr. 172/07.07.2009 urmează a fi anulată , iar Prefectul jud. Bacău va fi obligat la emiterea unui nou ordin prin care să dispună atribuirea în proprietatea reclamanţilor BI şi BM a suprafeţei de 1421 mp situată în intravilanul oraşului Bacău str. M. nr. 58 , având ca vecini Nord – strada de acces colineară şi proprietatea SC . Sud –VV , Vest – Str. M la E- S C, conform raportului de expertiză.

Etichete: