Top

Fond funciar

Asupra prezentei cereri;

Prin cererea înregistrată sub nr. …… din …… pe rolul Judecătoriei B. reclamanta CS, decedată în cursul procesului cu moştenitoarea SIM a solicitat în contradictoriu cu pârâta INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢULUI B. anularea Ordinului Prefectului nr. ….

Ulterior, la termenul de judecată din ….. reclamanta a precizat că înţelege să se judece şi cu pârâţii PRIMARUL MUNICIPIULUI B. şi COMISIA LOCALĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR B.

În motivarea cererii reclamanta arată că în calitate de proprietar al imobilului din ….., la data de …… a depus dosarul cu acte pentru documentaţie în vederea emiterii ordinului de prefect cerut de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară B. pentru fişa cadastrală a imobilului din str. …… şi moştenit de ea conform certificatului de moştenitor nr. …..; că în contractul de vânzare-cumpărare nr. ….. şi anexa nr. ….. se precizează că suprafaţa utilă cumpărată este de 87 mp şi se detaliază piesele componente astfel: „1 cameră în suprafaţă de 26,94 mp, 1 bucătărie în suprafaţă de 9,87 mp, 1 WC în suprafaţă de ¼ mp, 1 hol în suprafaţă de 7,39 mp care totalizează o suprafaţă totală locuibilă(utilă) de 45.94 mp şi o terasă în suprafaţă de 3,0 mp.” Reclamanta menţionează şi că pe lângă acest apartament titularul a mai cumpărat şi patru magazii din incinta acestui imobil: 2 magazii din cărămidă(9,5 mp+4,68 mp) în suprafaţă totală de 14,18 mp, două magazii din lemn(9,12 mp+4,16 mp) în suprafaţă totală de 13,28 mp”, că cele 4 magazii totalizează 27,46 mp şi 13 ml împrejmuire. De asemenea, reclamanta menţionează că Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară B. a efectuat măsurătorile conform normelor curente, adică la sol(nu suprafaţa utilă), acestea cuprinzând şi grosimea pereţilor clădirii veche din 1962: 12 mp, suprafaţa finală fiind de 98 mp. Realitatea care datează din 1962, 87 mp fără grosimea pereţilor casei şi 98 mp cu grosimea pereţilor a fost admisă de Oficiul de Cadastru, susţine reclamanta, ambele cifre(87 îl cuprinde pe 98 şi invers) exprimă o realitate unică, menţionează aceasta, nemodificată, achitată de cumpărător, iar casa a rămas în dimensiunile ei de la construcţie(1902) fie ca suprafaţă utilă de 87 mp fie ca suprafaţă la sol de 98 mp.

Reclamanta precizează că la data de ….. a primit documentaţia ordinului de prefect care printr-un artificiu de calcul inacceptabil, susţine aceasta, scade din 98 mp(la sol) 9 mp, adică suprafaţa uneia din cele 4 magazii inclusă şi plătită prin actul de vânzare-cumpărare şi a atribuit 89 mp proprietarului, dar cei 9 mp eliminaţi prin ordinul de prefect sunt cumpăraţi şi cuprinşi în cei 87 mp din contractul de vânzare din …..

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar în copie ordinul contestat şi înscrisurile de la filele 5-24 şi a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi expertiză topo.

Pârâta Instituţia Prefectului Judeţului B. a formulat întâmpinare în care solicită respingerea acţiunii ca nefondată şi menţinerea ordinului Prefectului nr. ….. întrucât emiterea acestuia s-a efectuat cu respectarea prevederilor legale şi ale contractului de vânzare-cumpărare nr. …..

În apărare pârâta a depus la dosar documentaţia care a stat la baza emiterii ordinului care se contestă (filele 31-44).

Pârâtul Primarul municipiului B. a formulat întâmpinare în care solicită respingerea acţiunii şi a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Primăriei Municipiului B. precum şi excepţia lipsei de calitate procesuală pasivă a sa, excepţii asupra cărora instanţa s-a pronunţat în sensul respingerii lor prin încheierea din data de …..(fila 80 dos.).

Pe fond pârâtul susţine că propunerea făcută de Primar privind atribuirea în proprietate a suprafeţei de 89 mp teren aferent construcţiilor a respectat contractul de vânzare-cumpărare nr. ….., certificatul de moştenitor şi întreaga documentaţie care se află la dosar, motiv pentru care cere respingerea acţiunii.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză topo-cadastrală.

Analizând probele administrate instanţa reţine că prin Ordinul prefectului nr. …… s-a atribuit în proprietate reclamantei suprafaţa de 89 mp teren aferent construcţiilor situat în intravilanul municipiului ….. în temeiul art. 36 alin. 2 şi 6 din Legea nr. 18/1991, republicată, modificată şi completată, teren având ca vecinătăţi: la nord – teren proprietatea Consiliului local B., la sud – teren proprietatea Consiliului local B., la est – SD, la vest – teren proprietatea Consiliului local B.. La emiterea acestui ordin s-a avut în vedere cererea formulată de reclamantă înregistrată cu nr. …..(fila 36), precum şi înscrisurile depuse de aceasta.

Autorul reclamantei, respectiv fratele acesteia, AC, pe care îl moşteneşte conform certificatului de moştenitor nr. …..(fila 37 dos.), a cumpărat de la S.C. T. S.A. B., în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. …. imobilul locuinţă situat în …..(în prezent str. ….), ocupată de cumpărător conform contractului de închiriere nr. ….., compusă dintr-o cameră de locuit cu suprafaţa utilă de 45,94 mp. Se menţionează în contract că o dată cu locuinţa se vând şi următoarele anexe: magazie – 27,46 mp, împrejmuire – 13 ml, precum şi că prin contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei şi a anexelor gospodăreşti se dobândeşte dreptul de proprietate asupra terenului situat sub aceste construcţii, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 în suprafaţă de 87 mp.

Adresa nr. ….. emisă de S.C. T. S.A. B.(fila 6) şi depusă de reclamantă la dosar confirmă că autorul acesteia a cumpărat o dată cu apartamentul situat în …… şi patru magazii în incinta acestui imobil, astfel: două magazii din cărămidă(9,5 mp+4,68 mp) în suprafaţă totală de 14,18 mp şi două magazii din lemn(9,12 mp+4,16 mp) în suprafaţă totală de 13,28 mp; prin urmare un total de 27,46 mp ca şi în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare.

În temeiul art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, modificată, terenurile proprietate de stat, situate în intravilanul localităţilor, atribuite, potrivit legii, în folosinţă veşnică sau în folosinţă pe durata existenţei construcţiei, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuinţe, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuinţelor, în proprietatea acestora, integral sau, după caz, proporţional cu cota deţinută din construcţie.

Din raportul de expertiză topo efectuat în cauză, instanţa reţine că imobilul casă cumpărat de autorul reclamantei are suprafaţa utilă de 47,22 mp şi suprafaţa construită de 69,18 mp, construcţia C2 – magazie din cărămidă are suprafaţa utilă de 7,87 mp şi suprafaţa construită de 11,1 mp, iar construcţiile C3 – magazie din cărămidă distrusă prin incendiere cu suprafaţa construită de 4,68 mp(fără suprafaţă utilă pentru că fizic construcţia nu mai există), construcţia C4 – magazie din lemn cu suprafaţa construită de 4,16 mp a fost distrusă prin incendiere(fără suprafaţă utilă pentru că fizic construcţia nu mai există) şi construcţia C5 – magazie din lemn cu suprafaţa construită de 9,12 mp a fost distrusă prin incendiere(fără suprafaţă utilă pentru că fizic construcţia nu mai există). Totalul suprafeţei construite – casă şi magazii – care rezultă în urma calculelor este de 98,24 mp.

De asemenea, instanţa reţine că suprafaţa de 89 mp înscrisă în ordinul contestat cuprinde suprafeţele aferente construcţiilor: C1-69,18 mp suprafaţa construită, C2-11,1 mp suprafaţa construită, C3-4,68 mp suprafaţa construită, C4-4,16 mp suprafaţa construită, iar magazia C5 din lemn cu suprafaţa construită de 9,12 mp nu a fost trecută deloc în ordinul nr. ……, deşi din înscrisurile cauzei rezultă că şi această construcţie a fost cumpărată de autorul reclamantei.

Prin urmare însăşi pârâta Instituţia Prefectului a avut în vedere la emiterea ordinului suprafaţa construită, însă a omis din calcul suprafaţa magaziei C5 de 9,12 mp.

În consecinţă, întrucât suprafaţa de 89 mp care i-a fost atribuită reclamantei nu reprezintă integral suprafaţa aferentă construcţiei, care este în realitate de 98,24 mp, acţiunea reclamantei este întemeiată şi urmează a fi admisă.

Prin urmare, în temeiul art. 36 alin. 6 din Legea nr. 18/1991, va admite acţiunea va anula Ordinul Prefectului nr. …., va obliga pârâtul Primarul Municipiului B. să facă propunerea în vederea atribuirii în proprietate reclamantei CS, decedată cu moştenitoarea SIM, a suprafeţei de 98,24 mp teren situat în intravilanul municipiului …., identificat în schiţa anexă la raportul de expertiză BM şi va obliga pârâta Instituţia Prefectului judeţului B. să emită ordin de atribuire în proprietate reclamantei CS decedată cu moştenitoarea SIM, a suprafeţei anterior individualizată.

Va lua act că nu s-au cerut cheltuieli de judecată

Etichete: