Top

Legea 10/2001

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.09.2007, sub nr. 5310/110, reclamanţii C.M.D. şi S.S.M. au formulat, în contradictoriu cu Primarul Municipiului Bacău, contestaţie împotriva Dispoziţiei nr. 4181/2007 emisă de pârât.

În motivarea cererii, s-a arătat că prin notificarea nr. 346/2001 au solicitat retrocedarea în natură a imobilului, teren şi construcţie situat în Bacău. Prin dispoziţia atacată reclamanţilor li s-a restituit suprafaţa de 144 mp teren, iar pentru restul imobilului s-au propus despăgubiri. Dispoziţia este nelegală deoarece la sudul terenului restituit mai există o suprafaţă de aprox. 70 mp liberă, iar în ce priveşte construcţiile nu s-au arătat actele în temeiul cărora construcţia este stăpânită de alte persoane.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 10/2001.

La cerere au fost ataşate înscrisuri.

În cauză au formulat cerere de intervenţie în interes alăturat pârâtului numiţii L.T., (continuată prin moştenitorii L.F., C.N.), L.V., V.V., Ş.G., Ş.D..

În motivarea cererii de intervenţie s-a arătat că intervenienţii ocupă construcţia în litigiu, iar prin Ordinul Prefectului nr. 34/1997 li s-a atribuit suprafaţa de teren de sub imobil, Se mai arată că intervenienţii au solicitat anularea dispoziţiei contestate în cauză pentru motivele arătate mai sus.

Cererea de intervenţie a fost admisă în principiu prin încheierea de şedinţă din 19.03.2008.

Prin cererea înregistrată pe rolul instanţei la data de 15.10.2007, sub nr. 5644/110, reclamanţii L.T., (continuată prin moştenitorii L.F., C.N. ), L.V., V.V., Ş.G., Ş.D. au solicitat, în contradictoriu cu Primarul mun. Bacău, anularea Dispoziţiei nr.4181/2007 emisă de primarul mun. Bacău, invocând, în esenţă, aceleaşi motive ca în cererea de intervenţie.

La termenul de judecată din 19.11.2008, instanţa a dispus conexarea acţiunii formulate de reclamanţii intervenienţi, nr. 5664/110/2007, la prezenta cauză.

La dosar s-a depus documentaţia ce a stat la baza dispoziţiei contestate.

În cauză, au fost încuviinţate şi administrate proba cu înscrisuri şi proba cu expertiza topocadastru, raportul de expertiză precum şi suplimentul la raport efectuate în cauză fiind depuse la dosarul cauzei.

S-au emis adrese la furnizorii de utilităţi din mun. Bacău, relaţiile solicitate fiind depuse la dosarul cauzei.

Ca urmare a decesului reclamantului intervenient L.T., în cauză au fost introduşi în aceeaşi calitate, moştenitorii acestuia, C.N. şi L.F.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin notificarea înregistrată la BEJ C.F. sub nr. 346/2001, reclamanţii au solicitat acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilul situat în mun. Bacău, teren şi construcţie. Notificarea a fost soluţionată prin Dispoziţia nr. 4181/2007 emisă de Primarul mun. Bacău şi contestată în cauză, în sensul că s-a restituit în natură suprafaţa de 144 mp teren şi s-a propus acordarea de despăgubiri pentru imobilul-construcţie ocupat din punct de vedere juridic de Ş.G., V.C. şi L.T.. De-asemenea, s-a prevăzut că reclamanţii vor prelua contractul de închiriere al lui Ş.G. care grevează terenul restituit, parţial.

Reclamanţii-intervenienţi au devenit în baza Legii nr. 112/1995 proprietarii celor trei apartamente ale imobilului-construcţie în litigiu, iar prin Ordinul Prefectului jud. Bacău nr. 34/1997 li s-a atribuit în proprietate, proporţional cu întinderea dreptului de proprietate asupra construcţiei, suprafaţa totală de 139 mp teren, care se regăseşte, conform concluziilor expertului (f. 289), în suprafaţa de 169, 14 mp, ocupată de construcţie.

Expertul topo a identificat şi suprafaţa de 66,44 mp, indicată cu haşură în schiţa anexă la raportul de expertiză, liberă de construcţii şi care nu a fost restituită prin dispoziţia contestată.

Instanţa reţine că prin notificare reclamanţii nu au cerut restituirea în natură a imobilului teren şi construcţie. Este adevărat că dispoziţia contestată nu poate fi criticată sub acest aspect, deoarece solicitarea măsurilor reparatorii nu împiedică entitatea deţinătoare să acorde prioritate restituirii în natură, astfel cum prevede Legea 10/2001. Astfel, Primăria Bacău a apreciat că suprafaţa ce face obiectul dispoziţiei poate fi restituită în natură şi a soluţionat parţial notificarea în această manieră. Cu toate acestea, având în vedere că reclamanţii nu şi –au modificat notificarea în termenul limită prevăzut de lege pentru depunerea notificărilor, în sensul că solicită restituirea în natură, nu sunt îndreptăţiţi să critice nerestituirea în natură a întregii suprafeţe de teren şi, respectiv, a construcţiei.

Pe de altă parte, instanţa apreciază că suprafaţa de 379, 7 mp, identificată de expert ca fiind suprafaţa totală îngrădită, reprezintă teren aferent construcţiei, în sensul art. 36 din Legea nr. 18/1991, deoarece, având în vedere întinderea sa redusă, este necesară în integralitatea sa pentru întreţinerea şi folosinţa proprie a imobilului-construcţie. În acest sens, instanţa apreciază că prin ordinul prefectului anterior amintit nu au fost soluţionate în mod legal solicitările reclamanţilor-intervenienţi, deoarece art. 36 din Legea nr. 18/1991 nu vizează terenul de sub construcţie, care face oricum obiectul unui drept de superficie în favoarea acestora, dobândit odată cu cumpărarea construcţiei, ci terenul de lângă construcţie, întinderea sa minimă fiind cea necesară pentru normala folosinţă a imobilului. Ca atare, deşi art. 36 nu se referă în mod expres la situaţia imobilelor dobândite în baza Legii nr. 112/1995, în practică s-au emis ordine de prefect şi în aceste situaţii.

În consecinţă, ca urmare a dobândirii proprietăţii construcţiei, reclamanţilor –intervenienţi au dreptul la atribuirea în proprietate şi a terenului aferent, ordinul prefectului nefiind constitutiv de drepturi, ci doar un înscris constatator al proprietăţii, care se dobândeşte în baza textului de lege sus – amintit.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va respinge cererea principală ca neîntemeiată, va admite cererea de intervenţie în interes alăturat pârâtului, va admite cererea conexă şi va anula dispoziţia contestată, în ceea ce priveşte restituirea în natură a suprafeţei de 144 mp teren.

Etichete: