Top

Pretenţii

Deliberând asupra cauzei civile de fa??, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u, sub nr. …., reclamanta LE a chemat în judecat? pe pârâtul DD, solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 3300 euro sau echivalentul în lei, respectiv 13860 lei, reprezentând împrumut nerestituit ?i dobânda legal? aferent?, cu cheltuieli de judecat?.

În motivarea cererii, reclamanta a ar?tat c? îl cunoa?te pe pârât de mai mult timp ?i între p?r?i a existat o rela?ie de prietenie ?i încredere reciproc?. La data de …., i-a împrumutat pârâtului suma de 1039 euro, iar o lun? mai târziu, la data de …, i-a mai împrumutat suma de 322 euro. Pentru aceste dou? sume, reclamanta a ar?tat c? posed? ordine de plat? prin Western Union c?tre BR, de unde pârâtul a ridicat suma total? de 1361 euro în interval de o lun?. Ulterior, reclamanta i-a mai împrumutat suma de 1939 euro, pentru care nu a mai încheiat nici un fel de act, întrucât asigur?rile pârâtului ?i rela?ia dintre p?r?i au pis-o pe reclamant? în imposibilitatea moral? de a solicita încheierea unui contract de împrumut. Reclamanta a mai ar?tat c? de la acea dat? ?i pân? în prezent pârâtul nu a achitat nimic din suma restant? de 13860 lei ?i de nenum?rate ori a luat leg?tura cu pârâtul în speran?a c? se vor în?elege amiabil, îns? s-a izbit de indiferen?a pârâtului.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art.1576 ?i urm. Cod civil.

Cererea a fost legal timbrat? cu suma de 922,6 lei tax? judiciar? de timbru.

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a invocat excep?ia prescrip?iei dreptului la ac?iune, ar?tând c? reclamanta sus?ine c? între p?r?i a intervenit un contract de împrumut nematerializat într-un înscris, fa?? de ordinele de încasare de la Western Union depuse de reclamant?, cererea fiind prescris?, cel pu?in pentru sumele de 1039 euro ?i 322 euro, conform dispozi?iilor art.7 alin.2 din decretul nr.167/1958. Pârâtul a mai ar?tat c? opera?iunile desf??urate prin institu?ia financiar? amintit? nu au avut la baz? un raport juridic contractual ?i, în nici un caz sumele trimise nu au reprezentat un împrumut. În fapt, reclamanta i-a solicitat s?-i achizi?ioneze diferite produse din Germania, unde pârâtul a lucrat, având o colaborare cu un club sportiv pentru o perioad? destul de lung?. Gama acestor produse, de uz mai mult sau mai pu?in personal, era foarte variat? ?i nu a avut nicio problem? în a da curs rug?min?ilor unei cuno?tin?e, atâta timp cât i-a trimis banii ?i indica?iile necesare pentru achizi?ionarea acestora.

În drept, au fost invocate dispozi?iile art.138 raportat la art.115 C.p.c.

În sus?inerea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri ?i a solicitat încuviin?area probei testimoniale, fiind audiat? martora PA, declara?ia acestei fiind consemnat? ?i ata?at? la dosar.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine în fapt urm?toarele:

Între reclamant? ?i pârât a existat o rela?ie apropiat?, aspect ce reiese din declara?ia martorei audiate în cauz?. De asemenea, instan?a re?ine c? pârâtul arat? în chiar cuprinsul întâmpin?rii c? reclamanta îi era cuno?tin??.

Din înscrisurile depuse la dosar, respectiv ordinele de încasare de la filele 3-5 dosar, coroborate cu declara?ia martorei audiate în cauz?, instan?a constat? c? reclamanta i-a trimis pârâtului la data de …. suma de 1039 euro, iar la data de … suma de 322 euro. De asemenea, martora PA a declarat c? ulterior acestor momente reclamanta i-a mai trimis pârâtului, aflat în Germania, suma de 2000 euro.

De altfel, pârâtul prin întâmpinare nu contest? faptul c? ar fi primit de la reclamant? suma pretins? de aceasta, ci contest? natura juridic? a în?elegerii dintre p?r?i.

Cu privirea la în?elegerea dintre p?r?i, instan?a re?ine c? prin declara?ia martorei audiate, reclamanta a f?cut dovada faptului c? suma respectiv? a fost trimis? pârâtului cu titlu de împrumut.

De?i a invocat faptul c? reclamanta i-a trimis aceast? sum? de bani în vederea achizi?ion?rii anumitor bunuri, pârâtul nu a f?cut dovada acestor sus?ineri, de?i potrivit art.1169 Cod civil lui îi revenea sarcina probei, cu atât mai mult cu cât pârâtul a ar?tat în întâmpinare c? nu a avut nicio problem? în a da curs rug?min?ilor unei cuno?tin?e, atâta timp cât i-a trimis banii ?i indica?iile necesare pentru achizi?ionarea acestora, nedepunând nici un înscris cu privire la aceste indica?ii.

Instan?a re?ine c? nu a avut în vedere în stabilirea situa?iei de fapt înscrisurile depuse de reclamant?, constând în transcrierea mesajelor de pe telefonul mobil al pârâtului, nef?cându-se dovada faptului c? num?rul de telefon apar?ine pârâtului sau c? respectivele mesaje au fost transmise de c?tre acesta.

Potrivit art.1191 Cod civil, „dovada actelor juridice al c?ror obiect are o valoare ce dep??e?te suma de 250 lei, chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decât sau prin act autentic, sau prin act sub semn?tur? privat?”. A?adar dovada contractului de împrumut este supus? regulilor generale.

Potrivit acestor reguli, dovada cu martori este îns? admisibil? dac? împrumut?torul dovede?te c? în momentul încheierii contractului a existat o imposibilitate fie ?i moral? de a preconstitui un înscris, conform art.1198 Cod civil, dovad? pe care reclamanta a f?cut-o în cauza de fa??, martora PA declarând c? între p?r?i a existat o rela?ie apropiat?, a?a cum s-a ar?tat în considerentele expuse anterior.

În ceea ce prive?te data scaden?ei împrumutului, potrivit art.1582 Cod civil, în lipsa stipul?rii unui termen, instan?a va determina termenul restituirii dup? împrejur?ri.

Potrivit declara?iilor martorei audiate în cauz?, sumele de bani au fost date de reclamant? cu titlu de împrumut, pârâtul inten?ionând s? î?i achizi?ioneze o ma?in?, iar în?elegerea dintre p?r?i a fost ca la întoarcerea din Germania pârâtul s? îi restituie reclamantei suma de bani. Cum martora a aflat despre întoarcerea pârâtului în ?ar? înainte de interven?ia chirurgical? suferit? de reclamant? în anul 2008, rezult? c? termenul de scaden?? a împrumutului se situeaz? în cursul anului 2008.

Cum ac?iunea reclamantei a fost introdus? pe rolul instan?ei la data de …., instan?a constat? c? nu era împlinit termenul de prescrip?ie de 3 ani, prev?zut de Decretul nr. 167/1958, astfel încât va respinge excep?ia prescrip?iei dreptului la ac?iune, invocat? de pârât, ca neîntemeiat?.

Potrivit art.1576 Cod civil, „împrumutul este un contract prin care una din p?r?i d? celeilalte oarecare câtime de lucruri, cu îndatorire pentru dânsa de-a restitui tot atâtea lucruri, de aceea?i specie ?i calitate”.

De?i reclamanta a solicitat pârâtului restituirea sumei acordate cu titlu de împrumut, a?a cum a ar?tat ?i martora audiat? în cauz?, instan?a re?ine c? pârâtul nu ?i-a îndeplinit obliga?ia de restituire, care reprezint? principala obliga?ie a împrumutatului.

Pentru toate aceste considerente, instan?a va admite cererea reclamantei ?i îl va obliga pe pârât s? restituie acesteia suma de 13860 lei, reprezentând echivalentul în lei a sumei de 3300 euro, împrumut nerestituit, precum ?i dobânda legal? aferent?, datorat? în temeiul dispozi?iilor OG nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga?ii b?ne?ti.

Conform art.274 C.p.c., va obliga pârâtul s? achite reclamantei suma de 922,6 lei, reprezentând cheltuieli de judecat?, respectiv tax? judiciar? de timbru legal datorat?.

Etichete: