Top

Chemare in judecata

Sentinţa civilă nr.453 din 15 februarie 2010

Constată că prin acţiunea înregistrată sub numărul /260/2009, reclamantul H. V. a chemat în judecată civilă pârâţii H.M. şi H.N. solicitând în contradictoriu cu aceştia perfectarea vânzării cumpărării intervenite la data de …, între reclamant în calitate de cumpărător şi pârâţi în calitate de vânzători pentru următoarele imobile: suprafaţa de … m.p. teren curţi construcţii, situată în corn. …, sat…, evidenţiată în TP …/1998, tarla 108/38, P16, cu vecinii DJ, A.N., M.

L, B.V.; suprafaţa de…..mp teren arabil intravilan, situată în com. …, sat…,

evidenţiată în TP …/1998, tarla 108/38, P17, cu vecinii M. L, A.N., moşt P. G., B. E.; suprafaţa de ….. mp teren arabil intravilan, situată în com. …, sat …, tarla 108/38, P20, cu vecinii B.V., H.N., P.G.; suprafaţa de …. teren cu vegetaţie forestieră, situată în com…., sat …, evidenţiată în TP ..71994, tarla 46, PI 313/50, precum şi o casă construită din lemn şi acoperită cu tablă şi un grajd construit din lemn, acoperit cu tablă, construcţii situate în …, sat … pe suprafaţa de …mp teren curţi construcţii, la preţul achitat de 10 000 000 lei ROL.

Acţiunea este legal timbrată cu 2500 lei taxă de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, iar în motivare se arată că prin înscrisul încheiat părţile s-au obligat să vândă, respectiv să cumpere imobilele descrise, iar pârâtul, deşi notificat, nu a înţeles să se prezinte la notariat, în vederea întocmirii actelor notariale.

Acţiunea a fost întemeiată în drept pe dispoziţiile art. 1073 -1077 din Codul civil.

Pârâţii, deşi prezenţi, nu au depus întâmpinare şi nu au înţeles să-şi formuleze în altă modalitate apărările.

In cauză au fost solicitate şi încuviinţate proba cu înscrisuri şi interogatoriu , din analiza cărora instanţa reţine următoarele:

La data de … între părţi a avut loc o înţelegere transpusă în actul sub semnătură privată intitulat „proces-verbal” care consfinţeşte înţelegerea părţilor, aflat la fila 3 dosar. Astfel părţile s-au înţeles să vândă, respectiv să cumpere următoarele imobile: suprafaţa de … m.p. teren curţi construcţii, situată în com. …, sat…, evidenţiată în TP ..71998, tarla 108/38, P16, cu vecinii DJ, A.N., M. I., B.V.; suprafaţa de …..mp teren arabil intravilan, situată în com. …, sat…, evidenţiată în TP ..71998, tarla 108/38, P17, cu vecinii M. I., A.N., moşt P. G., B. E.; suprafaţa de ….. mp teren arabil intravilan, situată în com. …, sat …, tarla 108/38, P20, cu vecinii B.V., H.N., P.G.; suprafaţa de …. teren cu vegetaţie forestieră, situată în com…., sat …, evidenţiată în TP ..71994, tarla 46, P1313/50, precum şi o casă construită din lemn şi acoperită cu tablă şi un grajd construit din lemn, acoperit cu tablă, construcţii situate în …, sat … pe

suprafaţa de …mp teren curţi construcţii, la preţul achitat de 10 000 000 lei ROL.

Pârâtul este proprietar pe imobilele înstrăinate după cum rezultă din sentinţa civilă nr. ..73.2.2009, TP ..718.3.1998 şi TP ..714.7.1994, autorizaţie pentru executare de lucrări nr. ..718.4.1983 .

La interogatoriul luat pârâţilor (filele 32,33 dosar) aceştia declară că au vândut reclamantului imobilele descrise în acţiune, au primit banii şi sunt de acord cu perfectarea vânzării.

Din notificarea aflată la fila 4 dosar, rezultă că pârâţii au fost invitaţi la notariat, însă nu au dat curs.

Cu privire la natura juridică a convenţiei cuprinse în înscrisul sub semnătură privată mai sus menţionat, instanţa apreciază că acesta este o promisiune sinalagmatică de vânzare – cumpărare ( antecontract). In consecinţă, instanţa apreciază că între părţi s-a încheiat o promisiune sinalagmatică de vânzare cumpărare, valabilă atât sub aspectul condiţiilor de fond prevăzute de art. 948 cod civil cât şi al condiţiilor de formă, promisiune care reprezintă un act de previziune, de proiectare în viitor a unei vânzări.

Găsind astfel îndeplinite toate cerinţele de admisibilitate ale acţiunii, în baza art. 948, art. 969 şi art. 1073 – 1077 cod civil, instanţa va admite cererea reclamantului şi va perfecta vânzarea cumpărarea intervenită la data de 2.4.1999, între reclamant în calitate de cumpărător, şi pârâţi în calitate de vânzători, pentru următoarele imobile: suprafaţa de … m.p. teren curţi construcţii, situată în com. …, sat …, evidenţiată în TP ..71998, tarla 108/38,

P16, cu vecinii DJ, A.N., M. I., B.V.; suprafaţa de …..mp teren arabil

intravilan, situată în com. …, sat …, evidenţiată în TP ..71998, tarla 108/38, P17, cu vecinii M. L, A.N., moşt P. G., B. E.; suprafaţa de…..mp teren arabil

llliiO,VIIOlÎIş SltUal-cl IU COIÎl, * s • 5 Sdt »«sş Idilei IlJo/Dţjf irZXJj cu vecinii O 8 V • ş ii * IN * ş

P.G.; suprafaţa de …. teren cu vegetaţie forestieră, situată în com…., sat …, evidenţiată în TP ..71994, tarla 46, PI313/50, precum şi o casă construită din lemn şi acoperită cu tablă şi un grajd construit din lemn, acoperit cu tablă, construcţii situate în …, sat … pe suprafaţa de …mp teren curţi construcţii, la preţul achitat de 10 000 000 lei ROL.

Se va lua act că reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Etichete: