Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de …. sub nr……, petenta SC …. SA a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria …. , încheiat la data de …. de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor CRPC Galaţi- CJPC … , solicitând anularea acestuia atât pe motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie. În subsidiar, acesta a mai solicitat înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertismentul.

În motivare, petenta a arătat , în esenţă, că , procesul verbal nu cuprinde data şi ora comiterii faptei. Din cuprinsul procesului-verbal reiese că data şi ora săvârşirii faptei ar fi …, ora 13.00. Or, agentul constatator a indicat în mod greşit data şi ora săvârşirii faptei. De fapt, agentul a confundat data şi ora constatării faptei cu data şi ora săvârşirii faptei contravenţionale. Acest aspect se poate observa în primul rând din aceea că agentul constatator a efectuat controlul în urma căruia a aplicat sancţiunea, în urma reclamaţiei depusă în data de .. prin care domnul IG sesizează aplicarea taxei de mentenanţă începând cu …. Ca atare, este imposibil ca data săvârşirii faptei să fie … Ca atare, petenta a susţinut că din procesul verbal nu se poate stabili cu certitudine data săvârşirii contravenţiei, fapt ce echivalează, practic, cu lipsa acesteia. Pe lângă aspectele indicate , agentul constatator a omis să indice în cuprinsul procesului verbal şi locul comiterii faptei.

A mai arătat petenta că reclamaţia cu nr….. a domnului IGS pentru care a fost sancţionată nu face obiectul controlului finalizat cu procesul verbal contestat.

A mai arătat petenta că SC …. SA este o persoană juridică de drept privat care are un sediu social în ….., iar în teritoriu , doar puncte de lucru fără personalitate juridică. Însă , pentru nerespectarea prevederilor art.10 lit.f şi h din OG 21/1992 , CJPC-urile din ţară au decis să aplice , la aceeaşi persoană juridică …. SA , pentru aceeaşi faptă, mai multe sancţiuni principale. Aşadar, pentru aceeaşi faptă, referitor la mentenanţă, servicii accesorii şi asociate, respectiv presupusa încălcare a prevederilor art.10 lit.f şi h din OG 21/1992, petenta a fost sancţionată abuziv cu mai multe sancţiuni contravenţionale principale şi continuă să fie sancţionată în continuare. Prin aceasta s-au încălcat prevederile art.5 alin.7 din OG 2/2001.

În ceea ce priveşte conţinutul procesului verbal de constatare a contravenţiei seria ….. din …., referitor la reclamaţia domnului IGS petenta a arătat că acesta a încheiat în data de ….. contractul de furnizări servicii nr…… pentru serviciul de televiziune prin cablu, internet , telefonie fixă, respectiv mobile.

A mai precizat petenta că, în ceea ce priveşte serviciile de mentenanţă, accesorii şi asociate aferente infrastructurii , acestea au existat ca parte integrantă a serviciilor contractate şi furnizate de către societate. Costul acestor servicii de mentenanţă , accesorii şi asociate au fost subvenţionate parţial sau total de către companie în cazul unor anumite tipuri de pachete de servicii, regăsindu-se pe facturile emise clienţilor. Începând cu facturile aferente lunii iunie, compania a efectuat reglarea contravalorii serviciilor de mentenanţă pe reţeaua terestră, suma aferentă fiind de 5 lei.

În ceea ce priveşte presupusa încălcare a prevederilor art.10 lit.h din OG 21/1992 privind dreptul consumatorilor de a fi notificaţi în scris , petenta a arătat că informarea privind modificarea tarifelor s-a făcut prin infochannel, prin call center şi pe web site-ul actual al companiei, respectiv www……ro , în cursul lunii mai 2010. Clientul a fost informat cu privire la modificările apărute şi prin intermediul facturii aferente lunii iunie, factura emisă în data de …., având termen de plată …… Aşadar , societatea petentă a apreciat că şi-a îndeplinit obligaţia contractuală şi legală de notificare a clienţilor privind modificarea tarifelor, prin mijloacele prevăzute în contract. În ceea ce priveşte dreptul consumatorilor de a fi notificaţi în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori, petenta a considerat că acest drept a fost respectat atât prin afişare în casieriile şi punctele de prezenţă ale societăţii, prin intermediul canalului propriu de televiziune, prin intermediul web-site-ului propriu, prevederile legale neimpunând ca notificarea să fie efectuată printr-o notă oficială sau prin intermediul serviciilor poştale.

În ceea ce priveşte presupusa încălcare a prevederilor art.10 lit. f din OG 21/1992, respectiv că petenta nu a obţinut acordul scris al consumatorului înainte de aplicarea majorării costului stabilit în contract, aceasta a arătat că , în conformitate cu art.12.3 din contract, dacă beneficiarul nu este de acord cu modificarea contractului are posibilitatea de a denunţa contractul în condiţiile prevăzute de pct.5.4 în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a modificărilor, altfel acestea se consideră acceptate tacit. Deoarece clientul nu a denunţat unilateral contractele în termenul prevăzut de contract şi şi-a achitat şi contravaloarea facturilor din perioada …., petenta , de bună-credinţă, în considerarea art.12.3 din contractul încheiat cu fiecare petent în parte- contract care , în accepţiunea art.969 C.Civ. reprezintă legea părţilor- a interpretat că aceste modificări au fost acceptate tacit, acoperindu-se astfel şi obligaţia legală de obţinere a acordului consumatorului privind modificarea tarifelor, fără a mai fi necesară încheierea unui înscris în acest sens. Petentul nu a depus nici o cerere de reziliere a contractului, şi-a achitat facturile aferente lunilor iunie şi iulie 2010 care conţineau şi ,, mentenanţa, servicii accesorii şi asociate” şi nici nu a contestat facturile aferente, în termenul contractual. Prin urmare, în considerarea art.12.3 din contractul semnat de părţi, contract care în accepţiunea art.969 C.Civ. reprezintă legea părţilor, această modificare a fost acceptată tacit de către petent.

În motivarea cererii subsidiare, acesta a menţionat că s-a adus o atingere minimă valorilor sociale.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor, OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

În dovedire, aceasta a anexat plângerii contravenţionale , în copie, procesul-verbal de contravenţie contestat (filele 8-10), dovada comunicării procesului verbal contestat (fila 11), invitaţie din data de 18.08.2010 ( fila 13), punct de vedere referitor la reclamaţia nr……. ( fila 14), extras de pe site-ul www…….ro ( fila 16).

În conformitate cu prevederile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art.36 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru, iar conform art.1 alin.2 din OG nr.32/1995, este scutită şi de plata timbrului judiciar.

Petenta a depus şi o serie de precizări la plângerea contravenţională formulată la data de ……. ( fila 52), prin care a invocat excepţia prescripţiei dreptului intimatei de a aplica sancţiunea în baza art.13 alin.1 din OG 2/2001. Aceasta a arătat că serviciile de mentenanţă, accesorii şi servicii asociate aferente infrastructurii terestre au existat ca parte integrantă a serviciilor contractate şi furnizate de către societatea acesteia încă din 2009. Până la data de …… valorea serviciului de ,,mentenanţă, accesorii şi servicii asociate” era de 0 lei, ulterior valoarea a fost actualizată cu suma de 5 lei, fapt evidenţiat pe toate facturile. La data încheierii contractului ,atât prin prevederile contractuale cât şi prin informaţiile cuprinse în factura emisă, orice abonat al petentei avea cunoştinţă şi a fost de acord ab initio de la momentul încheierii contractului, cu existenţa serviciului de ,,mentenanţă, servicii accesorii şi asociate” furnizat în baza contractului, a cărui valoare până în iunie 2010 era inclusă în preţ, total ,,Servicii”, fiind suportată integral de aceasta.

Intimata Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor …. – CJPC ….. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca vădit neîntemeiată. Aceasta a arătat că , cu privire la data şi ora săvârşirii contravenţiei, potrivit art.13 alin.2 din OG 2/2001 contravenţia – ,,comportamentul incorect” – a fost săvârşită în mod continuu, încălcarea obligaţiei legale durând în timp de la data introducerii taxei de mentenanţă şi până la data constatării faptei. A mai menţionat intimata că cele două date diferite menţionate la cap.I, pct.44 sunt tocmai datele şi orele invitaţiilor CJPC Bacău la ….. SA , precum şi a prezentării punctului de vedere scris de către aceasta din urmă.

Intimata a mai arătat că petenta încearcă să se disculpe, afirmând că dreptul de informare al consumatorilor a fost respectat prin afişare în casieriile şi punctele de prezenţă ale societăţii prin intermediul canalului propriu de televiziune şi prin intermediul web-site-ului propriu, dar pierde din vedere că articolul de lege ( art.10 din OG 21/1992) a stabilit ca metoda obligatorie de informare ,, notificarea scrisă”. Totodată, acelaşi articol a impus acordul scris al consumatorului, acord pe care în cazul în speţă petenta nu l-a avut.

În combaterea cererii subsidiare, intimata a precizat că petenta nu se află la prima abatere de acest gen, iar fapta prezintă un grad de pericol social concret ridicat, având în vedere şi numărul de reclamaţii pe care acest prestator de servicii îl are.

În drept, intimata şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Codului de Procedură Civilă, OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor.

În dovedire, intimata a depus la dosar copie de pe procesul verbal de contravenţie ( filele 32-34), punct de vedere referitor la reclamaţia nr…… (fila 36), punct de vedere referitor la reclamaţia nr….. (fila 37), punct de vedere referitor la reclamaţia nr….. ( fila 39), punct de vedere la reclamaţia nr….. (fila 41), act adiţional la contractul de furnizare servicii din ….. ( fila 43).

Instanţa, în temeiul art.167 C.proc.civ., a încuviinţat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, apreciind că aceasta este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Instanţa constată că este competentă, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 să soluţioneze prezenta plângere, contravenţia fiind săvârşită în circumscripţia sa teritorială şi că plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal de contravenţie seria ….nr. …. din data de … s-au reţinut următoarele:

1)Cercetând reclamaţia domnului PC nr……, s-a constatat că aceasta este întemeiată, însă s-a rezolvat pe cale amiabilă.

2)Cercetând reclamaţia domnului HM nr……, s-a constatat că este neîntemeiată.

3)Cercetând reclamaţia domnului BO nr….., s-a constatat că este neîntemeiată.

4) Cercetând reclamaţia domnului IGS s-a constatat că aceasta este întemeiată. Petentul a încheiat un contract de prestări servicii cu … SA , iar începând cu luna …. s-a introdus o taxă de mentenanţă de 5 lei. Operatorul economic nu a notificat în scris consumatorului despre perceperea acestei taxe de mentenanţă de 5 lei/lună. Astfel au fost încălcate drepturile consumatorului de a plăti taxe stabilite cu exactitate în prealabil , precum şi dreptul de a fi notificat pentru orice modificare a contractelor. Reclamaţia este întemeiată. S-au încălcat prevederile art.10 lit.f şi h din OG 21/1992 ,aceasta sancţionându-se conform art.50 alin.1 lit.c din acelaşi act normativ.

Petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei.

Verificând, potrivit art.34 alin.1 din OG 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute.

În ceea ce priveşte susţinerile petentei în sensul că procesul verbal este nul, deoarece nu conţine data şi locul săvârşirii faptei, , instanţa arată că data săvârşirii faptei este data la care a fost introdusă taxa de mentenanţă în cuantum de 5 lei/lunar fără notificarea prealabilă a clientului , iar data încheierii procesului verbal de constatare a contravenţiilor este data …. De la data săvârşirii contravenţiei prevăzute de art.10 lit.f şi h din OG 21/1992 se calculează termenul de 6 luni, reglementat de art.13 alin.1 din OG 2/2001. Instanţa reţine că acest termen nu a fost depăşit în speţă. Atâta timp cât perceperea taxei de mentenanţă în ceea ce priveşte contractul încheiat cu consumatorul IG s-a realizat începând cu facturile aferente lunii …., instanţa reţine că nu a intervenit prescripţia aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale.

Locul săvârşirii contravenţiei constatate este prevăzută în procesul verbal contestat , respectiv punctul de lucru al societăţii petente situat în ….

În consecinţă, apărările petentei vor fi înlăturate ca fiind neîntemeiate.

În ceea ce priveşte susţinerea petentei conform căreia au fost încălcate dispoziţiile art.5 alin.7 din OG 2/2001, instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată.

Din interpretarea logico-gramaticală a dispoziţiilor art. 15 alin. 1 din OG 2/2001 reiese ca fapta incriminată de legea contravenţională poate fi constatată printr-un singur proces verbal de contravenţie.

Totodată, instanţa apreciază că regula potrivit căreia agentul constatator poate întocmi un singur proces verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor reprezintă un corolar al principiului non bis in idem – nimeni nu poate fi sancţionat de două ori pentru aceeaşi faptă.

Astfel, instanţa reţine că potrivit principiului non bis in idem cel ce a nesocotit prin conduita sa ordinea de drept va răspunde o singură dată pentru fapta ilicită, întrucât unei încălcări a legii îi corespunde o singură sancţiune juridică.

Or, petenta nu a dovedit că pentru contravenţia reţinută în cuprinsul procesului verbal seria ….. din data de …. ar mai fi fost aplicată vreo altă sancţiune contravenţională.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că, deşi OG 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, acesta face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării juridice până la proba contrară, în concordanţă cu art.34 din OG 2/2001.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, din moment ce prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept şi nu sunt interzise de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanţa scopului urmărit, dar şi respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku v.Franţa, hotărârea din 7 octombrie 1988, paragraf 28; cauza Västberga Taxi Aktebolag şi Vulic v.Suedia, paragraf 113, iulie 2002).

Forţa probantă a proceselor verbale şi a rapoartelor este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, care este liber să reglementeze importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul ( cauza Bosoni v.Franţa, hotărârea din data de 7 septembrie 1999).

În analiza principiului proporţionalităţii, trebuie observat că dispoziţiile OG nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor au drept scop protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii consumatorilor.

Persoana sancţionată are dreptul la un proces echitabil ( art.31-36 din OG 2/2001) în cadrul căruia să utilizeze orice mijloc de probă şi să invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurării că situaţia de fapt din procesul verbal nu corespunde modului de desfăşurare al evenimentelor, iar sarcina instanţei de judecată este de a respecta limita proporţionalităţii între scopul urmărit de autorităţile statului de a nu rămâne nesancţionate acţiunile antisociale prin impunerea unor condiţii imposibil de îndeplinit şi respectarea dreptului la apărare al persoanei sancţionate contravenţional (cauza Anghel vs.România, hotărârea CEDO din 4 octombrie 2007).

Având în vedere aceste principii, instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie beneficiază de o prezumţie relativă de veridicitate şi autenticitate, permisă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului , cât timp petentului i se asigură de către instanţă condiţiile specifice de exercitare efectivă a dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.

Conform art. 1 din OG 2/2001, constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege […].

Pe fondul cauzei, instanţa reţine că , în temeiul art.10 lit.f şi h din OG nr.21/1992, cu modificările şi completările ulterioare, „drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt: f) de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil; majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial este posibilă numai cu acordul scris al consumatorului; h) de a fi notificaţi în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori”.

În temeiul art.50 lit.c din OG nr.21/1992, „constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează: c) încălcarea dispoziţiilor art. 5, art. 7 lit. b) prima, a 2-a şi a 5-a liniuţă, lit. c) a 3-a şi a 4-a liniuţă, art. 9, art. 10 lit. a) – f) , h) şi i), art. 11 şi art. 14, cu amendă contravenţională de la 2.000 lei la 20.000 lei”.

În fapt, agenţii constatatori au sancţionat petenta întrucât numitului IG i-a fost încălcat dreptul de a plăti, pentru produsele sau serviciile de care beneficiază, sume stabilite cu exactitate, în prealabil, majorarea preţului, tarifului, taxelor, comisioanelor, dobânzilor, penalităţilor şi a altor eventuale costuri stabilite iniţial fiind posibilă numai cu acordul scris al consumatorului. Totodată, i s-a încălcat dreptul de a fi notificat în scris cu privire la orice modificare ca urmare a prevederilor contractuale referitoare la valoarea dobânzilor, comisioanelor, penalităţilor sau oricăror altor costuri, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea noilor valori.

Atâta timp cât la momentul încheierii contractului, deşi prevăzută în actul încheiat între părţi, taxa de mentenanţă avea valoarea zero, fiind subvenţionată de companie, în raport de pachetul de servicii aferent, reglarea contravalorii serviciului de mentenanţă la suma aferentă de 5 lei trebuia notificată cu cel puţin 30 de zile înainte de facturarea costului respectiv. Neîntemeiate sunt şi susţinerile petentei referitoare la îndeplinirea obligaţiei de notificare a clientului privind modificarea tarifelor, prin infochannel, prin call center şi pe web-site-ul actual al companiei, petenta nefăcând distincţie între obligaţiile contractuale asumate şi obligaţiile ce îi revin în mod corelativ drepturilor consumatorului, astfel cum sunt acestea reglementate de OG nr.21/1992, art.10 lit. h prevăzând formalitatea notificării scrise. De esenţa notificării scrise este ca aceasta să fie adresată consumatorului în mod expres, pentru a lua efectiv cunoştinţă de modificările contractuale, afişarea la casieriile şi punctele de lucru, informarea prin canalul propriu de televiziune şi prin web-site fiind generice.

Referitor la faptul că susţinerea petentei că numitul IG nu a denunţat contractul, ceea ce reprezintă o acceptare tacită a modificărilor, în baza art.12.3. din contractul nr……, instanţa reţine că atitudinea clientului de a nu uza de drepturile contractuale nu exclude faptul că i-au fost încălcate drepturile conferite de OG nr.21/1992, prevederile contractuale neputând deroga de la reglementările privind protecţia consumatorilor, norme ce au caracter imperativ.

Aşadar, prin facturarea taxei de mentenanţă începând cu luna …., fără notificarea prealabilă a consumatorului IG, petenta a încălcat dispoziţiile art.10 lit.f şi h din OG nr.21/1992, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere considerentele expuse mai sus instanţa concluzionează că situaţia de fapt reţinută prin procesul verbal contestat este cea veridică, între probele administrate şi menţiunile procesului verbal existând o legătură, în sensul că acestea se coroborează.

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale, instanţa constată că potrivit art.50 alin.1 lit.c din OG 21/1992 , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2000 lei la 20000 lei încălcarea dispoziţiilor art.10 lit. f şi h din OG 21/1992. Petenta a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 2000 lei. În raport de pericolul social concret al faptelor săvârşite, de conduita generală a petentei care a mai fost sancţionată contravenţional , nefiind prima abatere, instanţa concluzionează că nu se impune reindividualizarea sancţiunii aplicate.

Instanţa are în vedere şi dispoziţiilor art. 5 alin.5 şi art. 21 alin.3 din OG 2/2001, care prevăd că sancţiunea aplicată trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientei, astfel că urmează a constata că sancţiunea contravenţională aplicată nu excede pericolului social concret.

Luând în considerare aceste dispoziţii legale, instanţa respinge plângerea formulată de petentă ca neîntemeiată şi va menţine procesul verbal atacat ca fiind legal şi temeinic.

Etichete: